Beleidsplan 2011-2016 InhoudDovnload 66.49 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte66.49 Kb.

Beleidsplan 2011-2016

Inhoud:
1.Inleiding

1.1 Aanleiding . . . . . . . . . 3

1.2 Doelstelling . . . . . . . . . 3

1.3 Middelen . . . . . .. . . . 3


2. Collectie

2.1 De collecties . . . . . . . . 4 2.2 Collectieregistratie . . . . . . . . 5

2.3 Documentatie . . . . . . . . 6

2.4 Onderzoek . . . . . . . . . 7

2.5 Beheer en behoud: preventieve conservering. . . . 7

2.6 Beheer en behoud: actieve conservering . . . . . 8


3. Het publiek

3.1 Uitgangssituatie omvang en samenstelling publiek. . . . . 9


3.1.1 Individuele bezoekers: samenstelling. . . . . 9

3.1.2 Groepsbezoek: Soorten groepen. . . . . . 10


3.2 Gewenste omvang en samenstelling publiek . . . . . 10

3.3.1 Informatie voor het publiek . . . . . 10

3.3.2 Wisselexposities en activiteiten . . . . . 11

3.3.3. Educatief aanbod . . . . . . 11

3.3.4 Te gast op Fogelsangh State . . . . . 11

3.3.5 Communicatie en PR . . . . . . 12

4. Bedrijfsvoering

4.1 Huisvesting en veiligheid . . . . . . . 12

4.2 Personeel en organisatie . . . . . . . 13

4.3 Automatisering . . . . . . . . 13

4.4 Verzekeringen . . . . . . . . 14

Conclusie . . . . . . . . . . 14
Bijlage verslag 2011

Beleidsplan Fogelsangh State

2011-2016
1. Inleiding
Aanleiding

In 2006 werd het eerste beleidsplan voor Fogelsangh-State gemaakt. Een document waar bestuur en vrijwilligers de afgelopen jaren mee hebben gewerkt. Door veranderende ambities vraagt dit beleidsplan om herijking en zal aangepast door het bestuur moeten worden vastgesteld. Op basis van het beleidsplan 2006 is dit beleidsplan gemaakt, gevolgd door enkele aanbevelingen.


Een beleidsplan voor Fogelsangh-State moet vooropstellen dat het hier gaat om een complex geheel van roerende en onroerende zaken dat zijn bijzondere cultuurhistorische, landschappelijke en sociaal-recreatieve waarde ontleent aan het feit dat zowel het geheel als alle onderdelen nog authentiek en gaaf aanwezig zijn zoals ze in de 17de en 18de eeuw ontstonden en in de tweede helft van de 19de eeuw hun huidige verschijningsvorm kregen. De state zelf, met zijn twee bouwhuizen, het door L.P. Roodbaard aangelegde park met vijvers, bruggen, hertenkamp, heremiet, ijskelder, modderberg, theekoepel en de jachtopzichterwoning, het tuinmanshuis en de boerderij vormen nog steeds één geheel met de Brink en de daaraan liggende huizen. Het hele complex is dan ook in zijn geheel door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg gerangschikt en omvat niet minder dan twintig individueel omschreven monumenten.
Doelstelling

De doelstelling van Stichting Fogelsangh-State luidt: “Stichting Fogelsangh State stelt zich ten doel het huis met het hele complex van de bijgebouwen, het park en de inboedel op de lange termijn te behouden, te beheren en te presenteren aan een zo groot mogelijk publiek, waardoor men kennis kan nemen van het functioneren van een adellijk huishouden in de voorbije eeuwen.”


Middelen:

Bovenstaande doelstellingen zijn de afgelopen beleidsperiode gebruikt om .  1. Stichting Fogelsangh State een economische basis te geven om de doelstelling te kunnen realiseren.Tevens is de doelstelling gebruikt om meer bekendheid aan de state geven en meer bezoekers binnen de muren van het huis krijgen. De State straalt uit dat deze bewoond is en er iets over is te vertellen.

  2. Stichting Fogelsangh State heeft getracht de afgelopen beleidsperiode de zorg voor de collectie op het juiste peil krijgen, om deze op de lange termijn te kunnen behouden. Hierbij is hard gewerkt om opgenomen te worden in het Nederlands Museumregister. Helaas is dit niet gelukt en zal er door strengere eisen vanuit de Nederlandse Museumvereniging nog meer moeite gedaan moeten worden om alsnog aan de voorwaarden te voldoen.

In de paragrafen 2 en 3 van dit beleidsplan wordt uitgewerkt hoe Fogelsangh State beide doelstellingen concreet vorm blijft geven.


2. Collectie

In deze paragraaf worden de doelstelling en beide middelen geconcretiseerd ten aanzien van de collectie. Wat betekenen de doelstelling en de middelen voor de collectie van Fogelsangh State?

Fogelsangh State bezit verschillende collecties zoals de Collectie Van Harinxma thoe Slooten, de Collectie Van Iddekinge, de Collectie Hora Siccama Stichting , de Collectie Stichting Fogelsangh State en de Collectie Rekker. De collecties van Fogelsangh State zijn essentieel voor de publieksfunctie van de state. Zonder de collecties krijgt de bezoeker geen inzicht in het leven van een adellijke familie. De specifieke inrichting van de State zorgt ervoor dat de collecties dit inzicht verschaffen. Zo is het verschil in ‘upstairs’ (de eigenlijke woonruimte van de familie) en ‘downstairs’ (de dienstbodenvertrekken) alleen zichtbaar door de aanwezigheid van de huiscollectie. Door deze inrichting krijgt de bezoeker het gevoel dat hij/zij de bewoners van het huis elk moment tegen het lijf kan lopen. Maar de collectie behelst meer. Hierbij moet ook aan het landgoed als geheel worden gedacht. Dit is gaaf en compleet. Het door L.P. Roodbaard aangelegde park neemt daarin een belangrijke plaats in. Dit park is van internationaal belang. Deze drie factoren, de collectie in het huis, de landgoed als geheel en het park zijn hetgeen Fogelsangh State onderscheidt van andere buitenhuizen in het noorden van Nederland. Ook binnen het huis zijn elementen aan te duiden die de state uniek maken. We dienen dan te denken aan de speciale dienkeuken (nu Friese keuken genoemd) op de bel-étage, van waaruit de eetkamer bediend werd, de lift vanuit de souterrain naar de eetkamer en de radiatoren met warmhoudkasten en het teruggevonden ingebouwde buffet in de salon (nu Grote Siccamakamer). Dit zijn bijzondere karakteristieken van de state.
De collecties

De collecties binnen het huis van Fogelsangh State zijn onder te verdelen in vijf deelcollecties. Hieronder volgt een beschrijving van deze deelcollecties:


1. Collectie Van Harinxma thoe Slooten, in langdurig bruikleen van de heer en mevrouw C. en K.L. d' Ansembourg - Van Harinxma thoe Slooten. Deze collectie bestaat uit enkele stukken die volgens de traditie ten eeuwige dagen in het huis moeten blijven en voorwerpen uit de privé-collectie van mevrouw d'Ansembourg. Deze collectie omvat meubelen, tapijten, lampen, schilderijen en foto's van het huis en de bewoners. De collectie bestaat enerzijds uit objecten die de geschiedenis van de familie Van Harinxma thoe Slooten vertellen en geeft anderzijds de bezoeker de belevenis in een adellijk huis rond te lopen. Zonder deze collectie is de doelstelling van Fogelsangh State (het behouden, beheren en presenteren van het huis met het hele complex van de bijgebouwen, het park en de inboedel) niet haalbaar en derhalve is deze collectie betiteld als kerncollectie.

2. De Collectie Van Iddekinge, in bruikleen van de Nederlandse Kastelenstichting. In 1994 werd de Collectie Van Iddekinge, na het overlijden van Elisabeth van Iddekinge-Diepenhuisen, echtgenote van Jhr. mr. Jan Wijbrand van Iddekinge, gelegateerd aan de Nederlandse Kastelenstichting met het doel voor deze collectie een passende omgeving te zoeken. Hoewel Fogelsangh State geen historische band heeft met de familie van Iddekinge, is deze historische adellijke buitenplaats een zeer geschikte locatie om de collectie tentoon te stellen.

De collectie bestaat uit de gehele inboedel van de woning aan de De Lairessestraat in Amsterdam van deze laatste telg uit een relatief jong adellijk geslacht. De wortels van de familie liggen in Groningen en de collectie is door familieleden in de loop van de generaties bij elkaar gebracht en beslaat een periode van ongeveer de 18de eeuw tot 1994. De collectie is niet gevormd door één verzamelaar, maar is het gevolg van een langdurig, min of meer toevallig, groeiproces. De collectieonderdelen afzonderlijk vertegenwoordigen een bepaalde kunsthistorische waarde, bovendien laat de collectie als geheel ook een kunsthistorische ontwikkeling zien, waarin de interieurmode en kunsthistorische trends uit vooral de 19de en het begin van de 20ste eeuw worden weerspiegeld.

De collectie omvat in hoofdlijnen: porselein en aardewerk; glas; zilver; meubelen en kleine meubelen; keukengerei; prenten, tekeningen en foto's; sieraden en accessoires; kleding en accessoires; speelgoed en puzzels.

De collectie is een kerncollectie voor Fogelsangh State vanwege haar kunsthistorische waarde en omdat ze weerspiegelt wat adellijke families aan inboedel kunnen hebben. De beleving van een buitenhuis wordt in belangrijke mate versterkt door de aanwezigheid van deze waardevolle verzameling.

3. Collectie Hora Siccama Stichting, in bruikleen van het Fries Museum te Leeuwarden. Deze collectie omvat veertig portretten van de familie Hora Siccama en aanverwante. Deze familie heeft zeer oude banden met Fogelsangh State; in de 17de eeuw was een Hora Siccama korte tijd bewoner van de state en later hebben familieleden in het huis gewoond. De collectie Hora Siccama is als bruikleen ondergebracht bij het Fries Museum die een deel van de collectie in langdurig bruikleen heeft gegeven aan de Stichting Fogelsangh State. Ook deze deelcollectie is kerncollectie voor Fogelsangh State, vanwege de historische band met de state.

4. Collectie Stichting Fogelsangh State en overige bruiklenen. De collectie van de Stichting Fogelsangh State is zeer bescheiden en bestaat uit enkele meubelstukken. Deze collectie is geen kerncollectie.

5. De Collectie Rekker bestaat uit enkele tientallen voorwerpen in de opstelling, die eigendom zijn van het beheerdersechtpaar de heer en mevrouw Rekker. Deze collectie is geen kerncollectie.


De kerncollectie van Fogelsangh State bestaat dus uit de Collectie Van Harinxma thoe Slooten, Collectie Van Iddekinge en de Collectie Hora Siccama. .
Collectieregistratie

De collectieregistratie bestaat uit een papieren inventarisatie en een database voor de eigenlijke collectieregistratie in het databasesysteem Adlib.


De registratie van de voorwerpen gebeurt in Adlib Museum Standaard. Van alle objecten zijn de basisgegevens (inventarisnummer, objectnaam, standplaats en verwervingsgegevens) ingevoerd. Van sommige voorwerpen zijn meer gegevens opgenomen, zoals de afmetingen. Van alle voorwerpen is ook de toestand opgenomen in Adlib. Momenteel werkt een vrijwilliger aan het fotograferen van de voorwerpen en de invoer in het systeem. Alhoewel de hoeveelheid tijd van betreffende vrijwilliger gering is, is deze vrijwilliger bereid de collectieregistratie op zich te nemen. Deze vrijwilliger zal zich voorts bezig houden met het registreren en nummeren van de laatste voorwerpen en standplaatsveranderingen verwerken in de database. Deze ‘registrator’ heeft via het netwerk op De Kruidhof een korte cursus gevolgd in Adlib- en registratievaardigheden.
Documentatie

Over de Collectie Van Iddekinge is een publicatie verschenen: Yme Kuiper, Wendy Landewé, Nynke Winkler Prins Postma, Fogelsanghstate. Een Groninger schat in een Friese state, Nederlandse Kastelenstichting/Stichting Matrijs (Utrecht 2005) waaraan informatie ontleend kan worden. Daarnaast is informatie van vakdeskundigen opgenomen bij de betreffende objecten. De collectie is pas recent voor publiek toegankelijk en in de toekomst zal meer documentatie toegevoegd kunnen worden.

Bovengenoemde publicatie is voortgekomen uit onderzoek naar de state en de Collectie Van Iddekinge. Over onderdelen van deze collectie o.a. over het servies van Amstelporselein in: Vormen uit vuur. Mededelingenblad Nederlandse vereniging van vrienden van ceramiek en glas, nr. 193, 2005/4: Cyp Quarles van Ufford, ‘De protectie van de fabriek van Amstelporselein door koning Lodewijk Napoleon (1806-1810)’, 26-27.

Over de familie Fogelsangh en de state is een publicatie verschenen: Kees Kuiken, Reinder H. Postma, D.J. van der Meer, Van Fûgelsang tot Fogelsanghstate, (Kollum en Heerenveen 2003), daarnaast is informatie over de objecten via de familie beschikbaar.


Gedurende de komende jaren moet actief documentatie over de voorwerpen op Fogelsangh State worden verzameld. Vooral de Collectie Van Iddekinge behoeft aanvullende documentatie.
Onderzoek

Onderzoek naar delen van de Collectie Van Iddekinge werd gedaan door deskundigen op dit gebied in Nederland, zoals mevr. A. Moonen, mevr. E. Hartkamp-Jonxis en mevr. L..Veldman naar het textiel, mevr. H. Kuiper van de Nederlandse Kastelenstichting naar porselein en meubelen en mevr. N. Winkler Prins Postma van deze stichting naar het geheel van de Collectie Van Iddekinge.

Voor de komende beleidsperiode zal onderzoek zich richten op bijzondere stukken uit de collectie, zoals de sitsen die uit de VOC-kisten te voorschijn zijn gekomen.
Beheer en behoud: preventieve conservering

De collectie staat open opgesteld in de diverse kamers waarbij een deel, zoals porselein en zilver, tentoongesteld wordt achter glas in vitrinekasten. De objecten in het depot zijn opgeslagen in kasten of in dozen. Het depot kent geen ruimtegebrek. Een ander deel van de collectie, zoals de meubelen, is niet beschermd. Het publiek kan de meubelen bekijken zoals deze vroeger ook stonden opgesteld. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de bezoekers de voorwerpen aanraken. Door middel van bordjes met de tekst ‘Niets aanraken s.v.p.’ wordt het publiek duidelijk gemaakt dat het niet de bedoeling is de voorwerpen aan te raken. Ook de beheerders en vrijwilligers letten op dat er niets wordt aangeraakt. Ondanks deze maatregelen blijft het risico van aanraking bestaan. Dit is een bewuste keuze. Zoals in de doelstelling van Fogelsangh State vermeld, is het doel van Fogelsangh State dat de bezoekers een waarheidsgetrouw beeld krijgen van het leven op de state en dat ze het gevoel moeten krijgen dat de bewoners er nog rondlopen. Dat betekent dat er geen koorden over stoelen hangen en er geen kamers zijn afgezet. De kwetsbaarste voorwerpen worden achter glas gepresenteerd en andere kwetsbare objecten, zoals tekeningen en textiel worden regelmatig gewisseld om het behoud te waarborgen. Kleine stukken zijn mechanisch vastgezet en zo beschermd tegen diefstal. De overige voorwerpen worden op het ogenblik zonder beschermende maatregelen tentoongesteld. In 2009 is er camerabewaking geïnstalleerd bij de ingang van het huis. Hierdoor kunnen op een scherm bij de balie de mensen worden geregistreerd.


Bij de restauratie van het huis (2001-2003) werd, op grond van een klimaatonderzoek gedaan door de heer Jütte (ICN), het huis voorzien van een ventilatiesysteem, het computergestuurde centrale verwarmingssysteem ingesteld en de ramen voorzien van UV-werende folies. Het klimaat wordt gemeten door middel van een thermohygrograaf. De komende jaren zal het klimaat steeds worden gemeten.

Recente metingen hebben uitgewezen dat de relatieve vochtigheid in de winterperiode aan de lage kant was. Daarvoor wordt het verwarmingssysteem aangepast en waar nodig vindt bevochtiging plaats door bakken water aan de verwarmingen te bevestigen. Regelmatige meting van de vochtigheidgraad blijft noodzakelijk om de bevochtiging precies af te stemmen op de behoefte.


De ramen zijn voorzien van UV-werende folies met uitzondering van enkele ramen aan de noordzijde, maar recente metingen geven aan dat hierdoor geen schade aan de objecten ontstaat. Recente LUX-metingen wezen uit dat deze waarden te hoog zijn. Als gevolg daarvan kregen kwetsbare objecten een andere plaats en wordt de aanwezige zonwering gebruikt. Gedurende de komende beleidsperiode zal daar waar nodig een LUX-werende folie aangebracht worden op de ramen.
Van luchtvervuiling is in het landelijk gelegen Fogelsangh State niet direct sprake. Stof wordt regelmatig verwijderd door de beheerder, mevrouw Rekker.
Het huis is voorzien van een brand- en inbraakalarm. Tijdens openstelling wordt de beveiliging door de beheerders en vrijwilligers uitgevoerd.
Beheer en behoud: actieve conservering

Het budget voor actieve conservering is niet groot. Stichting Fogelsangh State ontvangt jaarlijks een subsidie van de Nederlandse Kastelenstichting ten behoeve van de actieve conservering van de Collectie Van Iddekinge maar gaat veelal op aan kleine reparaties. Deze subsidie bedraagt jaarlijks € 3000,-. Toch zullen de komende jaren ook enkele stukken uit de Collectie Van Harinxma thoe Slooten gerestaureerd worden, zoals meubelstukken met scheuren of loszittende onderdelen. In de collectie bevinden zich tevens prenten die van nieuw zuurvrij karton zullen worden voorzien. Hiervoor is geen budget beschikbaar, maar kan wellicht een budget ter beschikking worden gesteld.

Conservering of restauratie van bruiklenen gebeurt in overleg met de bruikleengevers. Het Fries Museum is begonnen met het laten restaureren van vijf 17de-eeuwse portretten uit de Hora Siccama collectie.
Collectievorming

Er wordt geen actief verzamelbeleid gevoerd. Alleen de Collectie Van Harinxma thoe Slooten en de collectie van Stichting Fogelsangh State worden passief uitgebreid, als de voorwerpen passen bij de inrichting of op de één of andere wijze met de vroegere bewoners te maken hebben.


Een enkel voorwerp zal gedurende de komende beleidstermijn worden ‘afgestoten’, omdat het minder goed past in de doelstelling van Fogelsangh State. Dit houdt slechts in dat een bruikleen teruggaat naar de eigenaar. Zo zijn er afspraken gemaakt over twee arresleeën die teruggaan naar Museum het Hannemahuis in Harlingen en Museum het Admiraliteitshuis in Dokkum.
3. Het publiek

In de volgende paragraaf wordt geschetst hoe de uitgangssituatie van Fogelsangh State met betrekking tot het publiek is en wat wordt beoogd, zowel in getallen als in publiekssamenstelling. Ook wordt uiteengezet hoe de gewenste situatie moet worden bereikt.


3.1 Uitgangssituatie omvang en samenstelling publiek

Fogelsangh State werd in 2011 door 2595 mensen bezocht ( 1000 individuele bezoekers en 2595 in groepsverband). Als ook de concerten in mei en juni (600 bezoekers) en 4 huwelijkssluitingen (4 maal 50 personen) meegerekend worden is het totaal 3295 bezoekers. Zo’n 10.000 mensen bezochten het park.


Parkbezoekers komen speciaal voor het park. Bezoekers voor het huis combineren dit meestal met een wandeling door het park. Als het slecht weer is blijft het bezoek echter tot het huis beperkt.
Behalve de bezoekersaantallen worden er verder geen gegevens en cijfers verzameld. Toch kunnen er een aantal algemene opmerkingen gemaakt worden, gebaseerd op ervaring, inschatting en het gastenboek.

3.1.1 Individuele bezoekers: samenstelling


Gemiddeld heeft Fogelsangh State (het huis) in de openingsmaanden 16 bezoekers per dag. De individuele bezoekers van het huis bestaan voor 80% uit ouderen, 15% uit jonge stellen zonder kinderen en slechts 5% uit gezinnen
Het park wordt gemiddeld door 37 bezoekers per dag bezocht (het broedseizoen niet meegerekend). Hier gelden andere verhoudingen; gezinnen vormen 70% van de bezoekers, ouderen 15% en jonge stellen zonder kinderen eveneens 15%. De meeste wandelaars komen uit Friesland. Bezoekers van het huis blijven gemiddeld 1 tot 1,5 uur. Mensen die voor het park komen zijn er zo’n 1,5 tot 2 uur. Vooral gezinnen blijven lang; de jeugd gaat spelen in het bos en de ouders vermaken zich door op een bankje van het uitzicht te genieten. Vaak hebben ze eten en drinken bij zich. Bezoekers voor het huis komen regelmatig terug. Nadat men zelf het huis bekeken heeft, keert men vaak terug met kennissen. Het parkbezoek heeft ook een hoge herhalingsfrequentie. Per jaar worden zo’n 500 seizoenskaarten verkocht.

In het huis is er een rugzakjesroute voor kinderen. In het bos worden regelmatig speurtochten uitgezet. Dit wordt echter door de ouders zelf gedaan ter gelegenheid van een kinderfeestje. Het uitzetten van speurtochten is toegestaan, mits men geen rotzooi achterlaat en alles (linten, bordjes etc.) weer zelf verwijdert.


De meeste bezoekers van het huis komen in juli en augustus: ruim 500 per maand tegen zo’n 250-350 in de maanden ervoor en erna.

3.1.2 Groepsbezoek: Soorten groepen


Jaarlijks bezoeken zo’n 50 groepen Fogelsangh State (in 2011: 43). De groepsgrootte loopt uiteen van 6 tot 70 mensen, met een gemiddelde van ruim 20. Dit zijn plattelandsvrouwen en vrouwenverenigingen, buurtverenigingen, historische verenigingen, families, gemeenten en bedrijven. De groepen bestaan voornamelijk uit ouderen (50-plussers) en komen voornamelijk uit het noorden; Friesland, Groningen en Drenthe. Voor groepen is er een programma gemaakt dat zo’n anderhalf uur in beslag neemt. Afhankelijk van koffie drinken met oranjekoek en parkbezoek kan dit uitlopen tot 2 uur. De meeste groepen komen in het voorjaar en de nazomer. Er word tot op heden geen actie ondernomen om groepen te werven, men komt via mond-tot-mond reclame. Er worden geen adressen bijgehouden, wel worden telefoonnummers genoteerd. Een specifieke groep zijn de scholen die meedoen aan het project “Van Luchtkasteel tot Dassenburcht”. Hiervoor komen er jaarlijks twee tot drie scholen om een rondleiding door State en park te krijgen van resp. dhr. Zwart en boswachter Postma.
3.2 Gewenste omvang en samenstelling publiek

Fogelsangh State heeft veel potentie en zou de de organisatie van meer grootschalige evenementen meer bezoekers kunnen halen. Jaarlijks komen er bij buurmusea grote groepen bezoekers op natuurmarkten en themabijeenkomsten (de Spitkeet). Door beperkte PR mogelijkheden is het moeilijk een groter publiek te bereiken. We wordt er meer en meer gebruik gemaakt van nieuwe media. Zo staat er een QR-code voor de deur van de State die meer informatie geeft over Fogelsangh-State, is er een goed bijgehouden site, doet Fogelsangh State volop mee aan arrangementen en routes binnen www.markantfriesland.nl en heeft de State een eigen twitteraccount @fogelsanghstate


3.3 Publieksactiviteiten

De huidige presentatie van de objecten voldoet aan de in de doelstelling en de middelen genoemde wensen. Boven op de bel-etage is er een expositieruimte waar het mogelijk is verschillende exposities ten toon te stellen. Eerder zijn hier ook thema-exposities gehouden over bijvoorbeeld de zee. Door de open opstelling van de voorwerpen wordt een beeld van een adellijke huishouding geschapen. In de komende beleidstermijn zal de inrichting niet ingrijpend veranderen. Wel zullen incidentele aanpassingen in de inrichting van de state plaats kunnen vinden als dat het beeld van de state verlevendigt.


3.3.1 Informatie voor het publiek

In het huis liggen gelamineerde formulieren met informatie voor de bezoeker. Naast de algemene informatie over het huis en haar bewoners moet er meer gedetailleerde informatie komen over de voorwerpen.


3.3.2 Wisselexposities en activiteiten

Fogelsangh State verzorgt geen tijdelijke exposities. Tijdens de afgelopen beleidsperiode is hiermee twee keer geëxperimenteerd. Zo was er een porselein expositie van het Nederlands porselein genootschap en een schilderijenexpositie van de Haagse school. Deze exposities leverden geen noemenswaardige extra bezoekersaantallen op. De afgelopen beleidsperiode is ook geëxperimenteerd met grotere evenementen. Bijzonder noemenswaardig is te noemen dat er voor de tweede maal een winnaar van het Liszt concours op de State is geweest. Dit concert werd door ruim 160 mensen bezocht. Fogelsangh State is een trouwlocatie. In 2011 zijn er vier huwelijken gesloten. Voor 2012 zijn er 3 gepland. Dit aantal mag gedurende de komende jaren stijgen.


3.3.3. Educatief aanbod

Voor de individuele bezoeker met kinderen is een rugzakjestocht gemaakt door de state die bij de kassa wordt uitgereikt. Een educatief aanbod voor scholen is er in samenwerking met “van Luchtkasteel tot Dassenburcht”.


3.3.4 Te gast op Fogelsangh State

In 2006 is besloten de state gedurende de hele dag open te stellen. Sinds 1 oktober is besloten door de directie van de State alleen de middagen en op afspraak open te zijn. Het koffieapparaat in het soaterrain is een groot succes. Er komen ook op zondagmiddag “koffiedrinkers”langs voor een gesprek of bezoek op de State.


3.3.5 Communicatie en PR

Veel mensen in de regio kennen de naam Fogelsangh State en de meeste mensen weten ook ongeveer waar het ligt. Fogelsangh State is de afgelopen beleidsperiode volop in het nieuws geweest en heeft in ieder geval alles aangegrepen om gebruik te maken van free publicity. De website wordt nog steeds dagelijks bezocht en vele bezoekers boeken hun groepsbezoek via de site.

De bewegwijzering naar de State is beter dan voorheen. Er is een nieuwe folder gemaakt waarin de huisstijl wordt gehanteerd. Voorts zijn door de samenwerkende 22 musea in noordoost Friesland, Markant Friesland vele nieuw contacten en arrangementen aangegaan. Markant Friesland neemt een groot deel van de PR gezamenlijk op zich.

Voor de komende beleidsperiode is het van belang om een nieuw aangepast PR-communicatieplan te maken en minder ad hoc te werken.


4. Bedrijfsvoering

In dit hoofdstuk komt aan de orde hoe op Fogelsangh State het beleid met betrekking tot huisvesting en veiligheid, personeel en organisatie, automatisering, verzekeringen en financiën voor de termijn 2011-2016 wordt vormgegeven.


4.1 Huisvesting en veiligheid

Fogelsangh State heeft een vastgesteld calamiteiten en ontruimingsplan. In het kader van de cursus “Ons erfgoed veilig” van de Museumfederatie Fryslân zijn er in 2011 verschillende oefeningen met de brandweer van Kollum en Buitenpost gehouden ook is er een inventarisatie gemaakt van het calamiteitenplan door de Museumfederatie Fryslân. Dit rapport geeft aan dat Fogelsangh-State het plan goed voor elkaar heeft en het erfgoed veilig is. Voor wat betreft de brandmeldinstallatie is er een nieuw probleem opgetreden. Omdat er geen rapport van oplevering is, kan de doormelding naar de meldkamer van de brandweer nog steeds niet plaatsvinden. Ondertussen is er een offerte van ruim € 900,- om dit in orde te krijgen. Het wachten is op het fiat van het bestuur om de brandmeldinstallatie in orde te maken. Jan Willem Zwart heeft inmiddels de daarbij horende diploma’s opgeleid persoon.


4.2 Personeel en organisatie

Fogelsangh State is een stichting met een zeskoppig bestuur. Het dagelijks beheer van het huis is in handen van de heer en mevrouw Rekker, wonende in de state. Per 2012 heeft mevrouw Rekker aangegeven niet meer als beheerder te willen fungeren en zal er een andere organisatiestructuur ontstaan. Op dit moment is er een actieve vrijwilligerspool van 14 vrijwilligers allen in te zetten in zijn of haar eigen specialisme. Baliewerkzaamheden, informatiseringwerk, klussen in en om de state, koperpoetsen, en schoonmaakwerk. Het aantal vrijwilligers is genoeg voor de dagelijkse openstelling, maar voor extra activiteiten, zoals het organiseren van lezingen, concerten, kleine tentoonstellingen en alle PR voor deze activiteiten wordt nog steeds een beroep gedaan op de heer Zwart als coördinator in deze. Van de vrijwilligers wordt een adressenbestand bijgehouden en hun onkosten worden vergoed. De vrijwilligers werken op basis van een van een vrijwilligerscontract. Enkele van de vrijwilligers hebben vanuit de Museumfederatie Fryslân een cursus “rondleider” gevolgd. Jaarlijks wordt er een “vrijwilligersuitje” georganiseerd met lunch in aanverwant museum.
4.3 Automatisering

De automatisering in Fogelsangh State laat nog steeds te wensen over. Allereerst moet er een internetverbinding tot stand worden gebracht. De verschillende telefoonlijnen zorgen voor verwarring bij de aanbieder. Een telefoon in het museale gedeelte met antwoordapparaatfunctie is essentieel om het beheerderechtpaar te ontlasten. Dit ook om de Ipad-verbinding tot stand te kunnen brengen. Ten tweede dient rekening te worden gehouden met de vervangingskosten van de computer. Bij de database Adlib Museum hoort een onderhoudscontract. Momenteel is er een vrijwilligers die zich bezighoudt met Adlib en de invoering en mutaties van museale voorwerpen in het systeem.


4.4 Verzekeringen

Fogelsangh State (het huis en haar bijgebouwen) is verzekerd tegen brand- en stormschade.

De inboedel is verzekerd tegen brand en diefstal. De Collectie Van Iddekinge is verzekerd door de Nederlandse Kastelenstichting.

Het bestuur heeft een bestuursaansprakelijkheidsverzekering. De vrijwilligers zijn verzekerd tegen ongevallen op de werkvloer en hebben ook een WA-verzekering die betrekking heeft op de collecties en schade aan bezittingen van derden.


4.5 Financiën en begroting

Het is niet duidelijk welke budgetten gehanteerd worden.


Conclusie

Fogelsangh State heeft zich tussen 2005 en 2011 goed op de kaart weten te zetten als bijzonder buitenhuis. De bezoekerscijfers fluctueren jaarlijks tussen de 2000 en 3000 en het is duidelijk dat met meer inspanning, adverteren en PR er meer bezoekers gegenereerd worden. Ook het organiseren van evenementen als “Help Pake&Beppe de vakantie door” en evenementen concerten en een Jagersdag lonen de moeite om als vaste evenementen te houden. De site van Fogelsangh State wordt dagelijks bezocht en de meerwaarde van samenwerken zit hem met name bij Markant Friesland.Bijlage 1
seizoen 2011
Meer en meer is Fogelsangh-State op afspraak open. Dit betekent dat de activiteiten zich ook meer verspreiden over het hele jaar. Voorheen was een museumseizoen voor Fogelsangh-State een seizoen van april tot en met eind oktober, tegenwoordig zijn er ook in de wintermaanden groepen en activiteiten. Voor de vrijwilligers en beheerders van Fogelsangh-State is dit een nieuwe manier van werken. Gerichter en meer vraaggericht. Door de directie is dan ook besloten de nauwelijks bezochte ochtenden niet meer standaard open te stellen maar ook alleen op afspraak te openen.
Het inmiddels veertienkoppige vrijwilligersteam en het beheerders echtpaar is enthousiast over het uitdragen van de museale en educatieve waarden van Fogelsangh-State. Rondleidingen op de state worden nu volgens een rondleiders methodiek gegeven. In 2011 heeft Fogelsangh-State in samenwerking met de Kunstkring Hurdegaryp opnieuw concert gegeven waar maar liefst 160 bezoekers de weg naartoe wisten te vinden. De prachtige muziek van Liszt werd opgenomen in de eeuwenoude muren van de State.
Met veel genoegen werk ik samen met mijn echtgenote Simone voor Fogelsangh-State. De eigenaren, vrijwilligers, de beheerders en al die mensen die de State een warm hart toedragen maken de sfeer uitzonderlijk. Er is veel mogelijk op de State, maar er worden door externen ook voortdurend naar grenzen gezocht om evenementen te organiseren op de State. Voor mij is duidelijk wat wel en niet kan. En samen met de familie d’Ansembourg zoeken we naar mogelijkheden om voor de stichting de nodige financiën binnen te krijgen.

Jan Willem Zwart


Voorlopige registratie

Het Nederlands Museumregister is een maatstaf om de kwaliteit in de musea zichtbaar te maken. Het initiatief vanuit de Museumvereniging en het Landelijk Contact van Museumconsulenten heeft als doel een bijdrage te leveren aan een verantwoord beheer van het culturele erfgoed. Museumfederatie Fryslân controleert of de musea aan alle eisen van de museumregistratie voldoen om een officiële erkenning als geregistreerd museum te krijgen. Voorjaar 2010 heeft Fogelsangh-State de voorlopige status verkregen. De komende drie jaren is er gelegenheid om aan de nadere gestelde voorwaarden voor volledige registratie te voldoen. Door de sterk veranderende eisen is het de vraag of Fogelsangh State hieraan wil voldoen. Dit is een beleidskeuze van het bestuur voor de komende beleidsperiode.Collectieregistratie
De collectieregistratie in het systeem ADLIB is geheel gereed. Echter behoeft dit enige aanpassingswerkzaamheden. Nieuwe collectiestukken moeten hierin toegevoegd worden. Ook de staat van enkele collectiestukken zullen moeten worden aangepast. Om het goed te kunnen doen dient het de aanbeveling om de registratie om te laten zetten in het vernieuwde systeem. Dit zal niet alleen betekenen dat er eenvoudiger in te werken valt, ook de aansluiting op de huidige Windows systemen is beter. In 2011 is vrijwilliger Trynus Bosma hiermee begonnen.
Publieksactiviteiten 2011

In het jaar 2011 heeft Fogelsangh-State 000 bezoekers gegenereerd. De publieksactiviteiten stonden vooral in het teken van de vaste collectie. Bijzonder is te noemen dat er vele mensen uit de eigen omgeving voor het eerst op Fogelsangh-State komen. Door gebruik te maken van free publicity is Fogelsangh State het afgelopen jaar weer volop in de media geweest. Markant Friesland waar dhr. Zwart ook secretaris is, timmert hiermee ook flink aan de weg. Er is in 2011 een route gestart langs musea en komt er in 2012 een speciale uitgave voor de ANWB lezers over het museale aanbod in noordoost Friesland.


Vastgestelde openingstijden: Het huis is geopend voor het publiek: van 30 april tot en met 31 oktober van dinsdag tot en met zaterdag van 13:00 tot 17:00 uur.

Vanaf 15 juni tot en met 31 oktober is het museum ook op zondag geopend van 13:00 tot 17:00 uur.


Publieksreacties

De reacties van de bezoekers zijn ook in 2011 weer lovend. De rust en de sfeer van het museum in combinatie met de gastvrijheid van de vrijwilligers die de rondleidingen en informatie geven komt overal vanuit het gastenboek naar voren.Educatie en publieksinformatie

Vanuit de museumvereniging komen regelmatig vragen om mee te werken aan projecten waar Provinciaal promotie voor wordt gemaakt. In februari werd het project “Help Paken en Beppe de vakantie door” georganiseerd. Hier kwamen enkele tientallen Pake en Beppe’s met hun kleinkinderen op af. Maar ook het project “Ons erfgoed veilig” speelde Fogelsangh State een belangrijke rol, al was het in het decor van een grootschalige brandweeroefening.


Publieksinformatie

Alle schilderijen op Fogelsangh-State zijn geïnventariseerd en zijn vanaf juli 2010 ook voor de vrijwilligers beschikbaar om zo in de rondleidingen mee te nemen. Bezoekers die zelf willen uitzoeken wie op welk schilderij staat afgebeeld, kan een geplastificeerd exemplaar van deze inventarisatie meekrijgen. Door Markant Friesland is er een Ipad beschikbaar gesteld met specifieke app voor markantfrieslandmusea. De Ipad wordt op museaal niveau nog niet op de state gebruikt. Alhoewel hiervoor vele mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld ook een collectieconnectie te maken voor bezoekers, lopen we op de state tegen het geen internet hebben aan.


De site

De site www.fogelsangh-state.nl is het digitale visitekaartje van de state. Nog steeds weten bezoekers de state via de site te vinden. Aanvragen voor rondleidingen en arrangementen gaan dan ook vrijwel allemaal via de site.


De site is uitstekend te vinden via Google. Tevens zijn er diverse verwijzingen naar de site van andere sites. Dit is een voortdurend proces en kost zonder dat het altijd gezien wordt veel tijd.
Twitteraccount

Fogelsangh State is te volgen via @fogelsanghstate dhr Zwart doet regelmatig tweets de deur uit. Er zijn inmiddels 70 volgers. Die ook deze berichten kunnen retweeten.


Kinderen basisonderwijs

Van Luchtkasteel tot Dassenburcht' is een educatief project voor het basisonderwijs, waarin een school een landgoed in de buurt kan adopteren. De adoptie houdt in dat de leerlingen van de school om het jaar op het landgoed les krijgen over de bijzondere natuur en cultuur van het landgoed. In het project staat de band tussen school en landgoed centraal. Doordat de leerlingen het landgoed (en soms ook de eigenaar) goed leren kennen, raken de leerlingen bij hun eigen omgeving betrokken. Het afgelopen jaar deden er 2 scholen mee dit het project.


Museumschatjes

‘Museumschatjes’ is een erfgoededucatieproject van de museumfederatie Fryslân met als doel leerlingen in aanraking brengen met (museaal) erfgoed in eigen omgeving. Met het speciaal ontwikkelde lesmateriaal worden leerlingen aan het denken gezet door vragen als ‘Wat is een museum?’, Waarom is het belangrijk om dingen te bewaren?Vervolgens gaan de leerlingen in het museum op zoek naar hun museumschat. Voor Fogelsangh-State zijn er in het najaar van 2010 2 scholen aangemeld.


PR en voorlichting

In 2011 zijn we opnieuw weer bezig geweest met fenomeen ‘free publicity’, publiciteit die door de regionale media wordt geplaatst.


Samenwerkingsverbanden

Er zijn vele samenwerkingsverbanden tussen Fogelsangh-state en andere organisaties. Momenteel is Markant Friesalnd, waarvan medewerker dhr. Zwart ook secretaris is een belangrijke partner. Markant Friesland is tot stand gekomen in samenwerking met Plattelânsprojecten Noordoost Fryslân, Provincie Fryslân, en de gemeenten in Noordoost Fryslân: Achtkarspelen, Dantumadeel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland. En heeft een coördinator in dienst voor 16 uren om alle musea te promoten. Zo worden er PR gerichte activiteiten georganiseerd, bijeenkomsten voor museumvrijwilligers en worden er gezamenlijke advertenties geplaatst. Markant Friesland tracht met thema’s te werken en uit zich doormiddel van een Markant Frieslandvlag.


Een van de doelstellingen van het project is erop gericht en belangrijke cultuurhistorische waarde te krijgen in Noord Oost Fryslân. Belangrijk is aldus ook de juiste kanalen en netwerken te kennen en aan te boren. Ook het bezoeken van ondernemersbijeenkomsten, werkgroepen vanuit de Provincie en andere vormen van netwerken zijn belangrijke punten in het netwerken.
Gastvrije landgoederen

Fogelsangh-State is lid van de stichting gastvrije landgoederen. Nederland telt enkele honderden particuliere landgoederen. Vaak zijn ze al eeuwen in de familie, soms ook is de betrokkenheid van de eigenaar van recenter datum. Maar daarom niet minder gepassioneerd! 

Een aantal van deze landgoederen heeft zich verbonden aan het kwaliteitslabel 'Gastvrije Landgoederen'. Gezamenlijk brengen zij, onder andere via deze website, hun gastvrije aanbod onder uw aandacht. Want ze houden al het moois dat ze in huis hebben (en daarbuiten!) niet alleen voor zichzelf, maar willen daar ook anderen van laten genieten. Daarom zijn er op steeds meer landgoederen faciliteiten voor overnachten, kamperen, bed & breakfast, vergaderen, trouwen, maar ook zijn er fairs, tuinrondleidingen, landgoedwinkels, enz. De Gastvrije Landgoederen worden door particuliere eigenaren met veel liefde, enthousiasme en deskundige inzet in stand gehouden om een uniek stukje Nederland te behouden. En om u als gast de mogelijkheid te bieden ervan te genieten.
Alle landgoederen die zijn aangesloten bij de Gastvrije Landgoederen, zijn tevens lid van de Federatie Particulier Grondbezit. De FPG is een vereniging die de belangen behartigt van particuliere grondeigenaren. De contacten zijn goed met deze stichting. Fogelsangh-State wordt regelmatig opgenomen in de nieuwsbrieven.

Vrijwilligers

Vanaf 2006 is er getracht actief vrijwilligersbeleid voor Fogelsangh State op te zetten. 2011 is hier voortgang mee gemaakt en kan gezegd worden dat de stichting een volwaardig vrijwilligers bestand heeft met expansiemogelijkheden. Vrijwilligers vormen, samen met de professionele medewerkers, een belangrijke factor bij de ontwikkeling en uitvoering van evenementen welke bezoekers trekken naar de State. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend; Fogelsangh State moet kunnen rekenen op vrijwilligers die een functie hebben geaccepteerd en afspraken worden daarom vastgelegd in een ‘vrijwilligersovereenkomst'. Vrijwilligersbegeleiding wordt verzorgd door de heer Zwart. Samen met de vrijwilligers wordt er jaarlijks een uitje georganiseerd en een kerstboom geplaatst.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina