BeleidsplanDovnload 7.34 Kb.
Datum17.10.2016
Grootte7.34 Kb.

Stichting bevordering Nagedachtenis

Luitenant-Admirael-GeneraelMichiel Adriaenszoon de Ruyter ’s-Gravenhage.

1 januari 2008.

B E L E I D S P L A N

2008 e.v.
Doelstelling en actueel beleid.

De doelstelling van de Stichting is als vermeld in haar volledige statutaire naam:

Het bevorderen van de nagedachtenis van Luitenant-Admiraal-Generaal Michiel Adriaenszoon de Ruyter.

Al hetgeen, in de ruimste zin des woords, dat doel dient behoort tot het beleid van de Stichting. Hieronder valt o.a.

Het onderhouden van een informatieve website over de Ruyter www.deruyter.org

Het beantwoorden van vragen van derden over de Ruyter.

Het op aanvraag, geven van lezingen. (tegen onkostenvergoeding.)

Het verzamelen van boeken en zaken de Ruyter betreffende.

Het waar mogelijk en gewenst geven van medewerking aan manifestaties die het doel

van de Stichting dienen. Zoals o.a. het uitlenen van Ruyteriana voor exposities.


Fondsenwerving.

De Stichting werft haar fondsen door schenkingen, donaties, legaten e.d.


Fondsenbeheer

De Stichting onderhoudt rekening(en) bij een of meerdere bekende Nederlandse bankinstellingen. Over deze rekeningen is de penningmeester alleen, alsmede de voorzitter en een met name genoemd lid, tesamen bevoegd. De Penningmeester legt aan het eind van een kalenderjaar verantwoording af over het beheer en ontvangt acquit et décharge van de overige Bestuursleden. Het Financieel Jaarverslag met toelichting wordt ingediend bij de Inspectie van de Belastingen.


Fondsenbesteding.

De besteding van de fondsen vindt plaats aan de aanschaf van zaken en de financiering van activiteiten die in de doelstelling van de Stichting vermeld staan, en worden verantwoord in het secretarieel en financieel jaarverslag.


Aldus gedaan te ‘s – Gravenhage, de 1e januari 2008.

S.W. van Idsinga, F.P.J. de Ruyter de Wildt.

Voorzitter Secretaris/Penningmeester.


Smaragdhorst 134 2925 RT ‘s-Gravenhage ` Email.: stichting@deruyter.org

 +31-(0)70-385.86.04 Fax.: +31-(0)70-335.11.65. Homepage.: www.deruyter.orgKvK Nr.: 41159324 Bank.: 64.23.67.582


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina