Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Ellipse Building c koning Albert ii-laan 35 1030 BrusselDovnload 26.8 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte26.8 Kb.

Belgisch Instituut voor postdiensten

en telecommunicatie

Ellipse Building - C

Koning Albert II-laan 35

1030 Brussel

Aandachtspunten bij de handel in


radioapparatuur en

telecommunicatie eindapparatuur

ofofof


(NBnr staat voor het identificatienummer – 4 cijfers – van de instantie die tussenkwam bij de conformiteitsbeoordeling)


Waar u als detail- of groothandelaar of installateur

moet op letten bij de handel in

radioapparatuur en telecommunicatie eindapparatuur.

Wat is radioapparatuur?


Radioapparatuur maakt binnen een bepaald gebied draadloze communicatie mogelijk. Radioapparatuur maakt gebruik van radiofrequenties (spectrum). Voorbeelden zijn: mobilofoons (GSM, …), satellietterminals, PMR-toestellen, CB-toestellen, marifonen, omroepzenders, semafoons, draadloze telefoons, straalverbindingen, short range devices (blue tooth toepassingen, afstandsbesturing – garagepoortopeners, kraanbesturing, draadloos alarm), microfoons, draadloze LAN’s, draadloze datatransmissie, radiobestuurd speelgoed,…., kortom alle apparatuur die een zender en/of een ontvanger bevat.

Wat is telecommunicatie eindapparatuur?


Telecommunicatie eindapparatuur is apparatuur die bestemd is om aangesloten te worden op een interface van een openbaar telecommunicatienetwerk. Openbare telecommunicatienetwerken zijn zowel de publieke GSM netwerken als de gewone publieke analoge of digitale telefoon- en datanetwerken. Voorbeelden zijn: telefoontoestellen, antwoordapparaten, modems, telefooncentrales, GSM toestellen (tevens radioapparaat),…. Het dient opgemerkt te worden dat “netwerkapparatuur” (bv. basisstations) niet als telecommunicatie eindapparatuur beschouwd wordt, indien van toepassing wel als radioapparatuur.

Wetgeving


Sedert 8 april 2000 is de Europese richtlijn 1999/5/EG – de R&TTE richtlijn – van toepassing als nieuwe wettelijke bepalingen voor de handel in radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Deze richtlijn bepaalt dat apparatuur moet voldoen aan basisvereisten (veiligheid) en aan een aantal administratieve bepalingen (informatie). De fabrikanten zijn hiervoor in eerste plaats verantwoordelijk.

Door het van kracht worden van deze richtlijn vervallen alle nationale toelatingseisen (goedkeuring). Daardoor zijn er in principe geen belemmeringen meer om radioapparatuur en telecommunicatie eindapparatuur binnen de EU-markt op de markt te brengen. Opgelet, het is mogelijk dat het gebruik en/of het houden van bepaalde categorieën radioapparatuur in bepaalde lidstaten of regio’s niet is toegestaan of dat er beperkingen op het gebruik en/of het houden (bijv vergunning nodig) zijn. Dergelijke beperkingen moeten minstens aangegeven worden door een informatieteken ( alert sign) dat deel uit maakt van de CE-markering. In België moet voor het houden en het gebruik van bepaalde types van radiocommunicatieapparatuur voorafgaandelijk een ministeriële vergunning (gemeenzaam vergunning genoemd) bekomen worden. De handelaars van dergelijke apparatuur moet zelf over een algemene houdersvergunning beschikken


Hoe kunt u zien of apparatuur verhandeld mag worden?


Door het aanbrengen van de CE-markering, met het informatieteken indien nodig, verklaart de verantwoordelijke persoon dat zijn toestel in overeenstemming is met al de wettelijke eisen. Er moet bijgevolg van uitgegaan worden dat deze apparatuur verhandeld mag worden. Uiteraard dient men over een gebruiksvergunning of algemene houdersvergunning te beschikken indien dit vereist is.

De wettelijke eisen waaraan de apparatuur moet voldoen hebben betrekking op veiligheid, gezondheid en milieu, en bescherming van de consumenten. Voor radioapparatuur geldt bovendien dat de apparatuur het radiospectrum efficiënt moet gebruiken en geen schadelijke storing mag veroorzaken. Meestal volstaat voor telecommunicatie eindapparatuur de eenvoudigste “CE”-markering, dit voor zover het apparaat tevens geen radioapparaat is. Indien de fabrikant beroep doet of moet doen op een derde partij (aangemelde instantie of Notified Body) om de conformiteit van zijn toestel te evalueren, dan maakt het identificatienummer van deze aangemelde instantie (NBnr) eveneens deel uit van de CE-markering.


Hoe kunt u zien of radioapparatuur onder bepaalde voorwaarden wel of niet gebruikt mag worden?


Wanneer er beperkingen zijn op het gebruik, bevat de CE-markering een informatie­teken. De CE-markering met inbegrip van dit informatieteken, moet zowel op het apparaat zelf als op de verpakking als op alle bijgeleverde documenten (o.a. gebruiksaanwijzing) aangebracht worden. Verder is de verantwoordelijke persoon verplicht op de verpakking en in de gebruiksaanwijzing nader aan te geven in welke EU-landen of -gebieden de radioapparatuur gebruikt mag worden en of voor het gebruik een vergunning (licentie) moet aangevraagd worden.

Waarom zijn er soms beperkingen in het gebruik van radioapparatuur?


Radioapparatuur maakt gebruik van radiofrequenties (spectrum). Het gebruik van deze radiofrequenties is binnen de EU niet altijd geharmoniseerd. Hiermee wordt bedoeld dat in de verschillende EU-landen niet altijd dezelfde frequenties beschikbaar zijn voor dezelfde toepassing of soort apparatuur. De toegewezen en gebruikte frequenties kunnen van land tot land verschillen. Dit heeft soms tot gevolg dat het gebruik van radioapparatuur in de bepaalde lidstaten kan toegelaten zijn terwijl het gebruik ervan in andere lidstaten aanleiding zou geven tot het storen van andere apparatuur of andere diensten en het gebruik van deze toestellen kan bijgevolg niet toegelaten worden of kan slechts toegelaten worden na expliciete en voorafgaande toestemming (vergunningsstelsel).

Het informatieteken in de CE-markering is bedoeld om de aandacht van handelaars en van eventuele kopers op deze voorwaarden of beperkingen te vestigen.


Fabrikant


De fabrikant is uiteindelijk verantwoordelijk voor zijn product. Hij dient er dus voor te zorgen dat de apparatuur voldoet aan al de wettelijke voorwaarden en dat er voldoende informatie binnen de EU aanwezig is om bij eventuele twijfel de nodige bewijzen te kunnen voorleggen aan de controlerende autoriteiten.

Groot- en detailhandel


Detail- en groothandelaars brengen over het algemeen niet zelf apparatuur op de markt en staan bijgevolg niet in voor de juiste markering noch voor het in overeenstemming zijn met al de wettelijke bepalingen. Ze staan enkel in voor het verhandelen van de apparatuur. De wet schrijft voor dat apparaten slechts verhandeld mogen worden als de gepaste CE-markering is aangebracht en als ze voldoet aan al de wettelijke bepalingen.

Alle apparatuur moet voorzien zijn van de CE-markering. Bij radioapparatuur waarvan het gebruik binnen Europa niet geharmoniseerd is, moet deze CE-markering tevens het informatieteken bevatten. Op de verpakking en in de gebruiksaanwijzing moet duidelijk aangegeven zijn welke de eventuele beperkingen zijn en wat ze inhouden. Dit kan door de landen of streken op te geven waar het toestel mag gebruikt worden. Tevens moet een verklaring van conformiteit met onder andere een expliciete verwijzing naar richtlijn 1999/5/EG bij elk product gevoegd zijn.Hoewel de fabrikant uiteindelijk verantwoordelijk is, kan dit alles door u als handelaar geverifieerd worden en u draagt bijgevolg ook enige verantwoordelijkheid.

We adviseren u dringend de aandacht van uw klanten op de volgende punten, voor zover van toepassing, te vestigen: • voor welk openbare telecommunicatienetwerken de apparatuur bestemd is;

 • in welk EU-land of regio het gebruik van de radioapparatuur niet toegestaan is;

 • of er voor het gebruik van de radioapparatuur een vergunning nodig is. In België kan een vergunning worden aangevraagd bij het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie.

Door het verstrekken van een woordje uitleg voorkomt u veel problemen voor uzelf als leverancier, maar ook voor uw klanten!
Indien u bij eventuele controle niet in staat bent door te verwijzen naar de “verantwoordelijke voor het op de markt brengen van de apparatuur”, dan loopt u het risico aldus beschouwd te worden met alle bijkomende verantwoordelijkheid.

Het gebruik van de apparatuur


De gebruiker dient de apparatuur te gebruiken in overeenstemming met hetgeen de fabrikant aangeeft. Indien hij zich hier niet aan houdt, loopt hij het risico dat zijn toestel in beslag genomen wordt bij eventuele controle. Indien de gebruiker problemen heeft bij het gebruik van de apparatuur of indien hij er van overtuigd is verkeerd te zijn ingelicht, dan dient hij zich in eerste instantie tot zijn leverancier wenden.

Waarop moet u als detail- of groothandelaar letten?


Uiteraard wenst u uw klanten de juiste apparaten te leveren en hen van dienst zijn.

Dit kan door: • er voor te zorgen dat u over een algemene houdersvergunning beschikt;

 • alleen radio- en eindapparatuur in te kopen die de gepaste CE-markering draagt. Deze markering staat zowel op de apparatuur als op de verpakking als in de bijgeleverde documenten (gebruiksaanwijzing);

 • contractueel vast te leggen dat de apparatuur die u geleverd wordt moet voldoen aan alle wettelijke verplichtingen;

 • uw klant uitleg te geven over het informatieteken in de CE-markering en te wijzen op de beperkingen in het gebruik of de noodzaak aan een vergunning.

Verkoop van de voorraad


Tot uiterlijk 7 april 2001 konden fabrikanten en invoerders van apparatuur toestellen op de Belgische markt brengen die voldeden aan de vroegere verplichte technische eisen (Belgische of Europese goedkeuring).

In België moet deze nationaal goedgekeurde radioapparatuur voorzien zijn van een goedkeuringssticker met de vermelding RTT/AA/XNNN (RTT staat voor “Radio Type Tested”, AA geeft een indicatie voor de bestemming van het toestel, de aanwezigheid van een “X” in deze markering geeft aan dat er geen vergunning nodig is, en NNN is een volgnummer). Eindapparatuur moet voorzien van een BE sticker van de vorm of van een CE-markering van de vorm NBnr . Uiteraard moeten de toestellen met een Belgische goedkeuringsmarkering ook voorzien zijn van de gewone CE-markering om overeenstemming met de laagspanningsrichtlijn en de EMC-richtlijn aan te geven.

Sedert 8 april 2001 mag in de EU uitsluitend radioapparatuur en telecommunicatie eindapparatuur op de markt worden gebracht die in overeenstemming is met de R&TTE-richtlijn. Apparaten die voor 8 april 2001 bij de detailhandel, groothandel en installateurs voorradig zijn, mogen nog verder verkocht worden. De fabricagedatum speelt hier dus een belangrijke rol. Toestellen waarvan het gebruik voorheen toegelaten was, mogen normaal onder de zelfde voorwaarden verder gebruikt worden.

Beurzen, tentoonstellingen en demonstraties


Het is, onder bepaalde voorwaarden, toegestaan apparatuur op beurzen en tentoonstellingen te tonen die niet of nog niet voldoet aan de RTTE richtlijn. U bent dan verplicht bij deze apparatuur duidelijk zichtbaar voor het publiek, een verklaring te zetten waarop staat dat de apparatuur (nog) niet voldoet aan al de wettelijke vereisten en niet verkocht wordt. Het demonstreren van de apparatuur mag alleen als u vooraf een tijdelijke toelating heeft van het BIPT.

Markttoezicht door de overheid


Het spreekt vanzelf dat de correcte naleving van de nieuwe regels door het BIPT wordt gecontroleerd. Apparaten die niet voldoen aan de wettelijke eisen worden van de markt gehaald (in beslag genomen). Op die manier biedt markttoezicht de consument een zekere bescherming, draagt bij tot de eerlijke concurrentie en voorkomt storing van het radioverkeer.

Als u ervoor zorgt dat u uitsluitend apparatuur levert met de gepaste CE-markering en waarbij de noodzakelijk informatie aanwezig is, dan hoeft u een dergelijk controle niet te vrezen.


Bijkomende informatie:


Nadere informatie betreffende de toepassing van de R&TTE richtlijn, is beschikbaar op onze Website http://www.bipt.be via hoofdstuk “Radiocommunicatie” sectie “Apparatuur”.

Contact punten: • algemeen en marktoezicht apparatuur@bipt.be 02 226 87 02

 • algemene houdersvergunning apparatuur@bipt.be 02 226 87 02

 • frequentiegebruik notif@bipt.be 02 226 87 08

 • vergunningen radiovergunningen@bipt.be 02 226 88 49

Info handelaars versie 2008.03 Pagina van 4


: public -> files
files -> Persbericht witrijt wordt Brabantse Natuurpoort voor Boswachterij De Kempen
files -> 17 en 18 Augustus 2013
files -> R&tte verklaring van Conformiteit (DoC) bij ieder product
files -> Leidraad voor Fabrikanten, Gevolmachtigden en Personen verantwoordelijk voor het op de markt brengen over: Verantwoordelijkheden Overeenstemmingsverklaring Gebruikersinformatie Productmarkering
files -> 19 oktober 1979 Ministerieel besluit betreffende de private radioverbindingen [I. Spectrumgebruik]
files -> Thema 1: hoezo dyslexie? College 1: dyslexie in het vo inhoud college
files -> Aa-accountant
files -> Best Safety Systems
files -> Vragen over kredietcrisis De kredietcrisis geeft onzekerheid en leidt tot veel vragen. Hieronder vindt u een overzicht van de meeste gestelde vragen en antwoorden
files -> Checklist leesonderwijs en leesbegeleiding bij katern esm a. Checklist leesonderwijs Checklist beginnende geletterdheid
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina