Beoordelingsformulier 1e jaar voor de opleiding tot ziekenhuisapothekerDovnload 75.79 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte75.79 Kb.


Beoordelingsformulier 1e jaar voor de opleiding tot ziekenhuisapotheker

(in te vullen door opleider in overleg met AIOS-ziekenhuisfarmacie)
Naam AIOS-ziekenhuisfarmacie :……………………………………………………..
Opleidingsinstelling :……………………………………………………..
Naam opleider :……………………………………………………..
Naam medeopleider :……………………………………………………..
Aanvang opleiding :……………………………………………………..
Evaluatie over de periode :……………………………………………………..
In het 1e jaar van de opleiding dient de geschiktheid van de AIOS voor de opleiding beoordeeld te worden. In deze periode wordt kort kennis gemaakt met de ziekenhuisfarmacie.

Aan het einde van het 1e opleidingsjaar beoordeelt de opleider, na overleg met de medeopleider, of de AIOS-ziekenhuisfarmacie al dan niet in staat en geschikt is de opleiding voort te zetten.


Het formulier is ingedeeld op basis van de vastgestelde leerdoelen voor het eerste jaar.

Ieder onderdeel wordt door de opleider afgeparafeerd om hiermee goed vast te leggen of de AIOS-ziekenhuisfarmacie hieraan heeft deelgenomen, hiermee voldoende kennis heeft gemaakt en dit zo nodig in de praktijk kan toepassen.DE KLINIEK EN OMGEVING paraaf


De AIOS heeft kennis gemaakt met de ziekenhuisafdelingen zoals de polikliniek, de functieafdeling, de verpleegafdeling, de eerste hulp, de intensive care, de operatiekamer
De AIOS heeft kennis gemaakt met de instellingen, waaraan door de apotheek farmaceutische zorg wordt verleend
De AIOS heeft kennis gemaakt met de transmurale activiteiten
De AIOS heeft kennis gemaakt met de relevante partners in de zorg
DE APOTHEEK: TAKEN EN FUNCTIES AAN DE HAND VAN DE ZAS

I. en II. Medicatiebegeleiding paraaf


De AIOS voert de dagelijkse receptafhandeling en de daarbij behorende bewaking en begeleiding uit
De AIOS geeft informatie aan gezondheidswerkers en patiënten m.b.t. het correct en veilig toepassen van geneesmiddelen
De AIOS rapporteert vermoede bijwerkingen van geneesmiddelen aan de Stichting LAREB
De AIOS neemt deel aan gestructureerd overleg rondom de farmacotherapie
De AIOS neemt deel aan klinische patiënt besprekingen


III. Assortimentsbeheer paraaf


De AIOS kent de procedures m.b.t. het formulariumbeleid en de wijze van assortimentsbeheer van de apotheekIV. Voorraadadministratie en distributie paraaf


De AIOS is bekend met de richtlijn Good Distribution Practices (GDP), oktober 2005, WHO
De AIOS is bekend met ”Standpunt EAV/EAG”, NVZA, 2005
De AIOS kent de procedures en kwaliteitseisen m.b.t. het bewaren van geneesmiddelen in de apotheek en in de instelling
De AIOS is bekend met de logistieke keten van geneesmiddeldistributie in de instelling(en)
De AIOS kent het medicatieverantwoordingsysteem dat binnen de instelling(en) gehanteerd wordt
De AIOS kent de procedure m.b.t. recall en past deze toe
De AIOS kent de procedure m.b.t. het afleveren van geneesmiddelen t.b.v. klinisch geneesmiddelonderzoek en past deze toe


V. Bereidingen paraaf


De AIOS is bekend met de GMP-z
De AIOS kent de procedures mbt ad-hoc bereidingen
De AIOS kent de procedures mbt voorraadbereidingen
De AIOS kent de opbouw van het (charge)bereidingsvoorschrift en de relevantie van de aangegeven parameters
De AIOS kent de bereidingstechnieken van veel voorkomende bereidingen
De AIOS beoordeelt ongecompliceerde ad-hoc bereidingsprotocollen
De AIOS beoordeelt ongecompliceerde voorraadbereidingen


VI. Laboratoriumonderzoek paraaf


De AIOS is bekend met de GLP en de praktijkrichtlijn van de CCKL
De AIOS kent de procedures mbt de farmaceutische analyse
De AIOS kent de analysemethode en de interpretatie van veel voorkomende farmaceutische analyses
De AIOS beoordeelt ongecompliceerde farmaceutische analyses en geeft grondstoffen, verpakkingsmaterialen en de daaruit bereide producten vrij
De AIOS kent de procedures mbt de klinisch farmaceutische analyse en de toxicologische analyse
De AIOS kent de analysemethode, de interpretatie en de dosisadvisering van veel voorkomende klinisch farmaceutische analyses en geeft op basis daarvan een doseringsadvies aan de arts
De AIOS kent het klinisch beeld, de analysemethode, de interpretatie en behandeling van veel voorkomende intoxicaties en geeft op basis daarvan een behandelingsadvies aan de arts

VII. Steriliseren van medische hulpmiddelen

Geen leerdoelen voor het 1e jaar van de opleidingVIII. Onderzoek en onderwijs paraaf


De AIOS geeft onderwijs aan artsen, arts-assistenten, verpleegkundigen en apothekersassistenten
De AIOS oriënteert zich op het te verrichten wetenschappelijk onderzoek in het kader van de registratie tot ziekenhuisapotheker

IX. Inkopen en commerciële activiteiten

Geen leerdoelen voor het 1e jaar van de opleiding

X. Kwaliteitsmanagement paraaf

De AIOS is bekend met de ZAS
De AIOS kent het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitsdoelstellingen van de apotheek
De AIOS kent de procedures mbt opstellen, beheer en onderhoud van documenten die deel uitmaken van het kwaliteitssysteem en past deze toe
De AIOS kent de procedures mbt kwaliteitstekortkomingen en klachten en past deze toeXI. Bedrijfsvoering en collectieve taken paraafDe AIOS is bekend met de organisatorische opbouw van de apotheek


XII. Personeel en organisatie paraaf


De AIOS kent de eigen taak en functiebeschrijving
De AIOS is zelfstandig bevoegd tot het uitvoeren van in dit stuk geformuleerde handelingen, doch slechts nadat hij/zij heeft aangetoond op de specifieke onderdelen bekwaam te zijn, e.e.a. ter beoordeling van de opleider
De AIOS pleegt wanneer moet worden afgeweken van de standaard werkwijzen overleg met een ziekenhuisapotheker
De AIOS verricht bereikbaarheidsdienst
De AIOS is bekend met de taken en functies van de overige medewerkers
De AIOS neemt deel aan de overlegvormen in de apotheek en in de instellingXIII. Ruimten en voorzieningen paraafDe AIOS kent de toegangsregeling van de apotheekXIV. Documenten en archieven paraafDe AIOS is bekend met het beheer van de documenten en archieven van de apotheek
De AIOS kent de relevante informatiebronnen en past deze toe
De AIOS kent de toegangsregeling m.b.t. de geautomatiseerde systemen


Sociale vaardigheden en attitude paraaf


De AIOS beschikt over goede communicatieve vaardigheden
De AIOS ontwikkelt zijn communicatieve vaardigheden in
- het schrijven van instructies
- het houden van referaten
De AIOS toont initiatieven, stelt prioriteiten en voert zijn werkzaamheden zelfstandig uit
De AIOS werkt goed samen in het apothekersteam en met de overige apotheekmedewerkers, is constructief en voldoende zelfkritisch
De AIOS onderhoudt intensieve contacten met voorschrijvers, verpleegkundigen en overige ziekenhuismedewerkers en toont klinische betrokkenheid als partner in de zorg
De AIOS benut zijn kennis en heeft zijn professionele houding zodanig ontwikkeld, dat hij in staat is de traditionele ziekenhuisfarmacie en de patiëntgerichte activiteiten te integreren.
De AIOS heeft het volgende project van beperkte omvang op het gebied van de genoemde integratie geïmplementeerd:ALGEMENE VAARDIGHEDEN paraaf


De AIOS heeft zich de volgende kennis en vaardigheden eigen gemaakt:
- presentatietechniek
- time management
- projectmanagement
- evidence based medicine


CENTRAAL OPLEIDINGSPROGRAMMA paraaf

Toepassingsgebied georiënteerde reflectiedagen 1e jaar


datum
NeurologieCardiologieAnesthesiologie en ICLongziektenInfectieziektenInterne geneeskundeKindergeneeskundeOncologiePsychiatrieDermatologiePUOZ cursussen, overige nascholingsactiviteiten (symposia, congressen, excursies, studiereizen, refereerbijeenkomsten, eventueel specificeren op bijlage)

datum


Algemene beoordeling van de AIOS-ziekenhuisfarmacie door de opleider


Werkhouding

onvoldoende/voldoende/goed

Kwantiteit van geleverd werk

onvoldoende/voldoende/goed

Kwaliteit van geleverd werk

onvoldoende/voldoende/goed

Algemeen oordeel over het verloop van de opleiding

onvoldoende/voldoende/goed
De opleiding kan naar het oordeel van de opleider worden voortgezet

ja/nee


Motivering (bij negatief oordeel):
Gespreksverslagen

Gedurende het 1e jaar dient 1 x per kwartaal een voortgangsgesprek plaats te vinden tussen de opleider en de AIOS-ziekenhuisfarmacie. Van dit gesprek dient een verslag te worden gemaakt, dat door opleider en AIOS-ziekenhuisfarmacie moet worden getekend voor akkoord. Gebruik hiervoor het beschikbare format.

De getekende gespreksverslagen moeten als bijlage bij dit beoordelingsformulier worden meegezonden.Opmerkingen opleiderOpmerkingen AIOS-ziekenhuisfarmacieOndertekening

Datum
Opleider: Medeopleider: AIOS-ziekenhuisfarmacie:……………………………….. ……………………………….. ………………………………..

SRC Ziekenhuisfarmacie, december 2013, ELOZ II

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina