Beproef de geestenDovnload 16.46 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte16.46 Kb.

Beproef de geesten


Prof. Johan Malan, Mosselbaai (januari 2012)

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)


Vertaling en plaatjes door M.V.

Christenen behoren in staat te zijn om alle leerstellingen in geloofsbelijdenissen, toespraken, boeken, artikels en gesprekken te beproeven om vast te stellen of ze een ware weergave zijn van bijbelse waarheden: “Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan” (1 Johannes 4:1). Elke godsdienstige boodschap heeft een geestelijke dimensie - deze is óf de Geest van de waarheid die ons in de hele waarheid wil leiden (Johannes 16:13), óf de geest van dwaling, van Satan die erop gesteld is om zoveel mogelijk mensen te misleiden, ook binnen in de kerken (1 Johannes 4:6; 2 Petrus 2:1-2).Een toets van deze aard wordt gedaan door een bepaalde stelling of boodschap nauwkeurig met bijbelse uitspraken te vergelijken ten einde de echtheid ervan te bepalen. Als dat niet gedaan wordt, zullen valse leerstellingen op een naïeve wijze aanvaard worden door diegenen die onkundig zijn met betrekking tot bijbelse leringen (vgl. 2 Korinthiërs 11:3-4). Volg liever het voorbeeld van de gelovige Joden in Beréa, die Paulus’ boodschap op een erg welwillende wijze aanvaard hebben, maar die toch elke dag de Schriften onderzochten om na te gaan of alles wat Paulus onderwees, waar was (Handelingen 17:11). Hun enthousiasme voor het Evangelie, zowel als hun hoge achting voor de apostel, hebben hen er niet van weerhouden om Paulus’ boodschap kritisch te onderzoeken, zodat zij zeker konden zijn dat wat zij geloofden, in volle overeenstemming was met Gods Woord.


Geestelijk onderscheidingsvermogen

Hebr. 5:12-14


Een mens heeft geestelijk onderscheidingsvermogen nodig om de Bijbel recht te verstaan. Wanneer de Heilige Geest een persoon overtuigt van zijn zonde, van de gerechtigheid van Christus en van de zondaar zijn behoefte aan wedergeboorte, verlicht Hij het verstand van de persoon zodat hij de fundamentele beginselen van het evangelie kan verstaan (Johannes 16:8).

Gelovigen die pas wedergeboren zijn, verstaan echter niet onmiddellijk alle aspecten van de diepere dingen in “de leer van Christus” (2 Johannes 9), omdat zij nog kleine kinderen in Christus zijn die met “melk” - de fundamentele beginselen van het Woord - moeten gevoed worden (1 Korinthiërs 3:1-2; Hebreeën 5:12-14). Gedurende die fase zijn zij nog als “jonge kinderen … heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer” (Efeziërs 4:14).


Het grootste probleem met geestelijk onvolwassen mensen is dat zij een innerlijk conflict beleven tussen het ongekruisigde vlees (hun oude, zondige natuur, geleid door de macht der gewoonte) en de inwonende Heilige Geest die hen deed wedergeboren worden (Galaten 5:17). Zij begrijpen wel bepaalde beginselen van het evangelie van verlossing, maar hebben nog een lange weg te gaan om werkelijk geestelijke mensen te worden.

Er moet een progressieve overgave gebeuren om de “oude mens” te kruisigen en u met de nieuwe natuur van Christus te bekleden (Efeziërs 4:22-24). Dit diepere werk van de Heilige Geest zal de gelovige heiligen en verlichte ogen van het verstand geven om het geestelijke erfdeel van de heiligen in Christus Jezus beter te kunnen begrijpen (Efeziërs 1:18).

Heiligmaking is een proces dat voor de rest van ons leven moet voortduren. Het zal ons verder verwijderen van misleiding en ons duidelijk bevestigen in de waarheden van Gods Woord (2 Petrus 3:17-18). Tijdens dit voortgaande proces van heiligmaking moeten wij volgehouden vorderingen maken naar uiteindelijke volmaaktheid toe.

Hoewel wij niet het punt van volmaaktheid kunnen bereiken in ons leven, moeten wij nochtans in die richting toe bewegen. De Heer Jezus heeft Zijn discipelen gezegd: “Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is” (Mattheüs 5:48). God heeft ook gezegd: “Wees heilig, want Ik ben heilig” (1 Petrus 1:16).

Het is belangrijk erop te letten dat de opdrachten over volmaaktheid en God-gelijkvormige heiligheid in de aoristus-tijd geschreven zijn: de onbepaald verleden tijd van een werkwoord, en heeft betrekking op de tijdsduur en afhandeling ervan. Het duidt dus op een actie die steeds voortgaat en nog niet voltooid is.

Zij die kunnen getuigen van een wandel in de Geest, onderweg naar het punt van een “een volwassen man tot de maat van de grootte van de volheid van Christus” (Efeziërs 4:13), hebben verschillende graden van vooruitgang gemaakt in het proces van groei in de genade en kennis van Jezus Christus. Dit is de reden waarom er verschillen zijn tussen Geestvervulde (maar onvolmaakte) discipelen van Christus - zij leren en worden steeds verder gevormd en moeten voortgaan om naar de volmaaktheid te streven. Paulus zegt: “opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen” (Filippenzen 3:10-12). Hij was met Christus gekruisigd en daardoor ontledigd van eigenbelang, persoonlijk vooroordeel en menselijke agenda’s (vgl. Galaten 2:20), maar hij had nog niet de finale volmaaktheid bereikt.

Zolang wij in een menselijk lichaam wonen, zijn wij onderhevig aan zwakheden en beperkingen die door onze adamitische menselijkheid veroorzaakt worden - dit sluit fysische, emotionele, morele en intellectuele zwakheden in die op verschillende manieren de volmaaktheid, waartoe wij geroepen zijn, onbereikbaar maken. Wij worden soms moe en moedeloos, of ertoe geneigd kortere paden te nemen waardoor we degelijke bijbelstudie en bezinning afschepen, en dit kan zich manifesteren als zwakheden in onze kennis, interpretatie en uitleving van Gods Woord.

Als gevolg van deze factoren, alsook door de gevestigde belangen van onze “eigen kerk” (een typisch menselijke manier om de dingen verschanst te zien door kerkelijke tradities), kennen wij slechts ten dele (1 Korinthiërs 13:12) en vertonen wij dikwijls verkeerde voorstellingen van God Zijn Woord. Het Woord van de waarheid moet recht gesneden worden (2 Timotheüs 2:15) ten einde verdraaide en misleidende weergaven daarvan te voorkomen.

Het feit doet zich voor dat, terwijl Geestvervulde discipelen van Christus “met alle heiligen, kunnen begrijpen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is” (Efeziërs 3:18-19), zij nog steeds over verschillende zaken kunnen verschillen. Het is de taak van alle gelovigen om ernstig en onpartijdig aan bijbelstudie te doen ten einde duidelijkheid te verkrijgen over omstreden onderwerpen, zelfs al betekent dit dat zij met een lang gevestigde traditie zullen moeten breken om bijbelse overtuigingen te kunnen uitleven.

Het probleem van vleselijke en nominale gelovigen


Wat vleselijke en nominale christenen (naamchristenen) betreft, zijn er feitelijk geen grenzen aan de escapades van hun verbeelding. Gewoonlijk zijn ze eensgezind met betrekking tot zekere fundamentele christelijke leerstellingen, maar daarnaast vertrouwen zij meer op menselijk denken of gevoelens dan op de leiding van de Heilige Geest. Zij worden meer beïnvloed door de theologische constructies van zekere kerkvaders en “leidende theologen” dan door de grondbetekenis van de Bijbel zelf. De vergeestelijking en allegorisering van de Schrift, zowel als de vervangingstheologie, bieden hen de gelegenheid om menselijke rationalisering boven de grondbetekenis van de Schrift te verheffen, en dan eindigen zij gewoonlijk met leerstellingen die doortrokken zijn met subjectieve en foutieve aannemingen.

Velen van deze vleselijke theologen zijn academisch goed gekwalificeerd, en staan zo in een gunstige positie om een grote invloed uit te oefenen op het denken van studenten en andere gelovigen die naar hen luisteren of hun boeken lezen. Zij nemen het initiatief om misleidende leerstellingen aan te bieden, zoals een extreme uitverkiezingsleer, kinderdoopzaligheid, verbondstheologie, koninkrijkstheologie, mysticisme en de ontkenning van de letterlijke vervulling van eindtijdse profetieën, inbegrepen Israëls herstel, de opkomst van een persoonlijke Antichrist, de opname, de verdrukking, de wederkomst van Christus en zijn daaropvolgend vrederijk op aarde.

Velen van hen die zich voordoen als grote leiders, zijn niet eens gered en handhaven slechts een schijn van godzaligheid. Hun redenaties zijn zo vleselijk en op menselijke wijsheid gebaseerd dat zij niet eens meer de meest fundamentele beginselen van het christelijke geloof erkennen, zoals de maagdelijke geboorte van Jezus Christus, de betekenis van Zijn zoenbloed aan het kruis, zowel als Zijn fysische opstanding en hemelvaart; zij erkennen ook niet de letterlijke inspiratie van de Bijbel als Gods Woord. Paulus zegt: “Keer u ook van hen af” (2 Timotheüs 3:5).

Het blijft een moeilijke uitdaging om in de genade en kennis van Christus te groeien zonder geestelijk misleid of ontspoord te worden door de propagandisten van valse leringen - ongeacht of zij gedeeltelijk dan wel helemaal verkeerd zijn. De leringen van hen die waarheid en leugen vermengen, zijn het moeilijkst te onderscheiden, omdat hun dwalingen veeleer subtiel zijn. Het is dus om goede redenen dat de Heer Jezus gezegd heeft: “Pas op dat niemand u misleidt” (Mattheüs 24:4).En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen; ja, u kunt dat ook nu nog niet, want u bent nog vleselijk - 1 Korinthiërs 3:1-3.

Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad - Hebreeën 5:12-14.
verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - Nieuwste ArtikelenDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina