Bereikbaarheid en contact Financiën en geld Indicatie en verwijzingDovnload 70.48 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte70.48 Kb.
Gemeente Scherpenzeel

Meest gestelde vragen over de transitie Jeugdzorg

Onderwerpen:

 1. Bereikbaarheid en contact

 2. Financiën en geld

 3. Indicatie en verwijzing

 4. Inzet eigen netwerk

 5. Toegang en toeleiding

 6. Wat gaat er veranderen?

 7. Wijkteams/ sociale teams/Centrum voor jeugd en gezin

 8. Huidige en nieuwe aanbod
Wie stelt de vraag?

 1. BEREIKBAARHEID EN CONTACT

Ouder

Waar kan ik straks mijn vraag stellen voor jeugdhulp? En kan ik daar ook terecht voor bijvoorbeeld rolstoel/uitkering/schuldhulpverlening?

U kunt uw vragen over alle vormen van gemeentelijke ondersteuning stellen aan de klantmanagers van de Gemeentewinkel. Uw vragen over jeugd kunt u ook stellen waar u als ouder met uw kind komt: school, huisarts, Algemeen Maatschappelijk Werk en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Deze mensen weten wanneer u voor de toewijzing van ondersteuning in gesprek kunt met de gemeente en wanneer u rechtstreeks gebruik kunt maken van een algemeen toegankelijke voorziening.

Ouder

Word ik benaderd door de gemeente of moet ik zelf initiatief nemen met betrekking tot ABWZ zorg?
De gemeente is vanaf 2015 uw aanspreekpunt voor ondersteuning van jongeren die eerder tot de AWBZ hoorde; het gaat dan bijvoorbeeld om ondersteuning bij persoonlijke verzorging of dagbesteding/logeren voor kinderen/jeugdigen met een verstandelijke handicap.

Als uw indicatie in 2015 afloopt en u nog steeds een probleem ervaart waarbij professionele hulp gewenst is, dan adviseren wij u tezijnertijd contact op te nemen met de klantmanagers van de Gemeentewinkel. Als uw indicatie langer doorloopt dan 31 december 2015, dan neemt de klantmanager in de loop van 2015 contact met u op om een afspraak in te plannen voor een gesprek. Indien u eerder al in gesprek wilt over uw ondersteuningsbehoefte, dan kunt u ook zelf contact opnemen met de Gemeentewinkel.
Cliënt


Als ik geen hulp wil, moet ik dat aangeven. Maar waar doe ik dit?

Als u geen hulp wilt, dan kunt u dit aangeven bij de klantmanager die u benadert. Let op: als de rechter in uw situatie een maatregel heeft uitgesproken, dan kunt u deze hulp niet weigeren.Wie stelt de vraag?

 1. FINANCIEN EN GELD

Ouder

Moet ik een eigen bijdrage gaan betalen?
Soms is het nodig dat een kind tijdelijk buiten het eigen gezin wordt verzorgd en opgevoed. Of voor een dagdeel buitenshuis verblijft. U bent als (stief)ouders verplicht te voorzien in het onderhoud van uw (stief)kind(eren). Deze onderhoudsplicht blijft bestaan, ook als uw kind buiten uw gezin verblijft. U betaalt dan een bijdrage in de kosten van de jeugdzorg. Het maakt daarbij niet uit of dit met of zonder uw toestemming gebeurt. Het Landelijke Bureau Inning Oudergelden (LBIO) stelt de ouderbijdrage vast en int deze.


Ouder

Blijft het PGB behouden? En mag ik mijzelf nog uitbetalen uit het PGB?

Het PGB zoals u het nu kent, blijft niet bestaan. Het PGB wordt een budget met trekkingsrecht. Trekkingsrecht betekent dat u geen geld op uw eigen bankrekening krijgt gestort, maar een bepaald bedrag kan besteden. U koopt dan uw ondersteuning zelf in en de betaling aan de zorgverlener gebeurt via de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Heeft uw kind momenteel een indicatie voor Jeugdzorg, dan is de zorg voor uw kind voor een periode van maximaal 1 jaar gegarandeerd (tot 31 december 2015). Dat houdt in dat als u op basis van het oude stelsel een PGB ontvangt, de gemeente in de loop van 2015 zal afwegen of uw PGB wordt voorgezet of dat er zorg/hulp in natura wordt geboden.Ouder

Kan ik straks nog zelf beslissen hoe ik zorg bied/inkoop voor mijn kind?
Als u een ondersteuningsvraag heeft voor uw kind, dan gaat u in gesprek met de klantmanager van de Gemeentewinkel. Samen met deze medewerker van de gemeente komt u tot de best passende oplossing voor het door u en uw kind ervaren probleem. Als uw kind specialistische hulp nodig heeft, dan kunt u deze zorg afnemen bij de zorgaanbieders waar de gemeente een overeenkomst mee heeft gesloten. De gemeente financiert deze hulp.Wie stelt de vraag?

3.INDICATIE EN VERWIJZING

Ouder

Wie is verantwoordelijk voor toewijzing/indicatiestelling jeugdzorg?
De gemeente is daarvoor verantwoordelijk. In de praktijk is dat de klantmanager van de Gemeentewinkel. Die gaat met u in gesprek waarbij de inzet is om samen tot een goede en verantwoorde oplossing te komen.

Ouder

Wie bepaalt of ik/mijn kind behandeling kan krijgen in de basis of gespecialiseerde GGZ?

De klantmanager van de Gemeentewinkel in nauw overleg met u als ouder/verzorger, waarbij de inzet is om samen tot een goede en verantwoorde oplossing te komen.Cliënt


Bij wie moet ik zijn als mijn indicatie voor AWBZ zorg in 2015 afloopt?
Loopt de indicatie voor uw kind af in 2015 en heeft uw kind en/of uw gezin nog steeds ondersteuning nodig? Neemt u dan contact op met de klantmanager van de Gemeentewinkel.

Ouder

Organisatie/partnerWie bepaalt de zwaarte en duur van de behandeling in de GGZ (GGZ-indicaties)?

De klantmanager van de Gemeentewinkel in nauw overleg met u als ouder/verzorger. De klantmanager kan – afhankelijk van de situatie – medisch advies inwinnen om tot een goede ondersteuning te komen.Organisatie/partner

Wie bepaalt uiteindelijk of een kind wel/geen hulp krijgt en in welke vorm/zwaarte?

De klantmanager van de Gemeentewinkel in nauw overleg met u als ouder/verzorger. De klantmanager kan – afhankelijk van de situatie – medisch advies inwinnen om tot een goede ondersteuning te komen.Organisatie/partner

Wie is verantwoordelijk voor het regelen van vervoer bij een indicatie met vervoer: gemeente of zorgboerderij?
De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer.

Organisatie/partner

Wordt het aantal afgegeven indicaties minder? Of niet het aantal, maar wel het budget?

De gemeente geeft geen indicaties af, maar besluit per beschikking of u in aanmerking komt voor ondersteuning . Het verlenen van ondersteuning is maatwerk. Hoeveel beschikkingen zullen worden afgegeven is nu niet aan te geven; dat is namelijk afhankelijk van de hulpvragen van inwoners.Organisatie/partner

Geeft het zorgkantoor de (her)indicaties of de gemeente?
De klantmanager van de Gemeentewinkel is de gesprekspartner voor hulpvragers en gaat - indien nodig - een beschikking afgeven voor een jeugdhulpvoorziening.

Wie stelt de vraag?

4. INZET EIGEN NETWERK

Ouder

Kan de gemeente mij ‘verplichten’(tijdelijk) minder te gaan werken om mijn kind extra te begeleiden?
Nee, de gemeente kan u niet verplichten minder te gaan werken. Wel gaan we met u in gesprek wat de best passende oplossing is voor het door u en uw kind ervaren probleem. Als u tot de conclusie komt dat minder werken van uw kant het beste bijdraagt aan het oplossen van het ervaren probleem, dan krijgt uw keuze een plek in het gezinsplan.

Cliënt


In welke mate wordt verwacht dat ik mijn eigen netwerk als ondersteuning inzet naast de professionele ondersteuning?

We verwachten altijd dat u verkent wat mogelijk is binnen uw eigen netwerk. We gaan er in de gemeente van uit dat we allemaal willen dat kinderen gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en opgroeien tot zelfstandige inwoners; ofwel mensen die deelnemen aan de samenleving. Daar zijn jongeren en hun ouders allereerst zelf - al dan niet samen met hun netwerk - verantwoordelijk voor. Maar soms is professionele hulp wel nodig. Dan is er de klantmanager van de Gemeentewinkel met wie u in gesprek kunt gaan. Noodzakelijke hulp is dan zo lokaal, zo licht en zo dichtbij mogelijk. In uitzonderlijke gevallen vindt hulpverlening buiten de eigen leefomgeving plaats.Cliënt


Kan ik gedwongen worden in een netwerk opgevangen te worden als ik dat zelf niet wil?

Nee, u kunt niet gedwongen worden in uw netwerk opgevangen te worden. Een algemeen uitgangspunt is dat mensen willen zorgen voor de mensen die hen dierbaar zijn en ook door hun dierbaren geholpen willen worden. In de praktijk is dat echter niet altijd mogelijk of wenselijk.

Cliënt


Moet ik straks als cliënt zelf ook mensen in mijn omgeving helpen?

Wederkerigheid vinden wij heel belangrijk in de gemeente en om die reden zullen we in een gesprek vragen naar wat u eventueel voor een ander kunt betekenen. Omzien naar elkaar en onderlinge zorgzaamheid zijn van groot belang in onze maatschappij.


Wie stelt de vraag?

5. TOEGANG EN TOELEIDING

Ouder

Waar kan ik een aanvraag indienen en hoe doe ik dit?

U kunt vanaf het vierde kwartaal van 2014 contact opnemen met de Gemeentewinkel voor jeugdhulp vanaf 2015. Zij maken met u een afspraak voor een gesprek. In dat gesprek wordt ook een eventuele aanvraag voor professionele ondersteuning besproken.Ouder

Waar regel ik straks begeleiding voor op school?

Voor begeleiding op school kunt u bij de school van uw kind terecht.Ouder

Kan ik niet zelf een hulpverlener bellen in plaats van eerst contact op te nemen met een instantie als het CJG?

Dat is mogelijk als het om een algemeen toegankelijke voorziening gaat. Bijvoorbeeld het bijwonen van cursussen die door het maatschappelijk werk of het CJG worden georganiseerd. Of: Stel dat uw kind baat heeft bij speltherapie om zijn concentratie te verbeteren, dan kunt u ook zelf een aantal consulten bij een speltherapeut betalen.Ouder

Organisatie/partnerWaar krijg ik straks een antwoord op mijn zorg/hulpvragen?

Daar waar u uw vraag stelt: bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, op school, bij het maatschappelijk werk, de huisarts of bij de Gemeentewinkel.Ouder

Kan ik mijn cliënten die meer zorg nodig hebben nog doorverwijzen naar dezelfde zorgaanbieder? En kan dit rechtstreeks, of moet dat via een centrale organisatie als het CJG?

Ook het uitbreiden van de ondersteuning gaat via de klantmanager van de Gemeentewinkel.Organisatie/partner

Hoe vindt cliëntlogistiek plaats? Zowel bij kinderen die thuis zorg zullen ontvangen als kinderen die uit huis worden geplaatst?

Via de klantmanager van de Gemeentewinkel.Wie stelt de vraag?

 1. WAT GAAT ER VERANDEREN?

Ouder

Hoe wordt de jeugdzorg ingericht? Welke zorg wordt regionaal georganiseerd (begeleiders/dagavond/tijdelijk verblijf)?

De gemeente organiseert een vrij toegankelijk licht ondersteuningsaanbod via het Centrum voor Jeugd en gezin. Intensieve ambulante ondersteuning wordt mogelijk gemaakt via gecontracteerde zorgaanbieders. Voor specialistische ondersteuning geeft de gemeente een beschikking af. De zorg zelf wordt georganiseerd door de zorgaanbieders. Deze ondersteuning wordt zowel lokaal als regionaal door de gemeente(n) ingekocht. Waar sprake is van een inperking, dan wel opheffing van het gezag via een kinderbeschermingsmaatregel wordt afgestemd met de Nieuwe Jeugdbescherming (voorheen Bureau Jeugdzorg). De uitwerking van het AMHK (Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling), de jeugdbescherming en 24-uurs spoedzorg worden in regionaal verband opgepakt in 2014 en 2015.

Ouder

Wanneer en hoe krijgen we meer informatie over alle veranderingen?

Op 23 september 2014 vindt er weer een informatieavond plaats in de Breehoek. Daaraan voorafgaand komt er een pagina in de Scherpenzeelse Krant over de stand van zaken van de drie decentralisaties. De gemeente geeft via haar website informatie over de nieuwe taken die de gemeente gaat uitvoeren. Natuurlijk kunt u met vragen ook altijd naar ons mailen of bellen.


Om u rechtstreeks te kunnen informeren, moet de gemeente weten welke inwoners als ‘klant’ naar de gemeente komen per januari 2015. We verwachten in het laatste kwartaal van 2014 inzicht te krijgen van de rijksoverheid wie nu jeugdhulp ontvangt.Ouder

Ben je afhankelijk van de gemeente waarin je woont hoe goed de zorg geregeld is?

Ja. Alhoewel we ervan uitgaan dat alle gemeenten binnen hun mogelijkheden nastreven om de zorg zo goed mogelijk te organiseren voor hun inwoners, blijft het mogelijk dat er tussen gemeenten verschillen ontstaan. Dat is niet zo raar: gemeenten onderling zijn ook verschillend en mogen er voor kiezen om de zorg op de eigen lokale schaal in te richten met behulp van hun lokale partners.Ouder

Drie van mijn kinderen hebben verschillende specialistische zorg. Hoe komen wij met één gezin, één plan tot ons recht?

Het gezinsplan beschrijft de maatwerkoplossing voor uw gezin. Zeker in uw gezinssituatie biedt het integrale plan meerwaarde. Hierin deelt u de doelen van uw gezin, maar ook van de afzonderlijke gezinsleden. Met één gezinsplan wordt er recht gedaan aan zowel de individuele ondersteuningsbehoefte als het functioneren als ‘gezin’.Organisatie/partner

Wat houdt 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur in?

Dit houdt in dat u één contactpersoon heeft die uw hulpvragen coördineert. Die persoon weet welke andere hulpverleners worden ingeschakeld om bij diverse hulpvragen te ondersteunen.Organisatie/partner

Wat blijft er nog over van de preventie binnen de jeugdzorg? Gaat dit weg of wordt er juist in geïnvesteerd?

We gaan hierop investeren via het Centrum voor Jeugd en Gezin in Scherpenzeel.Organisatie/partner

Wat is de rol van het zorgkantoor t.o.v. de gemeente?

Het zorgkantoor is een partij waar u mee te maken heeft indien u straks onder de nieuwe Wet Langdurige zorg valt. Indien u te maken heeft met de Jeugdwet, is de gemeente uw gesprekspartner. De medewerkers van de Gemeentewinkel zijn in dienst van de gemeente Scherpenzeel.Wie stelt de vraag?

7.WIJKTEAMS/SOCIALE TEAMS/CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN

Ouder

Wat is een Sociaal Team en wat kunnen zij voor ons doen?

In de gemeente Scherpenzeel werken we met één team van klantmanagers die alle vragen over het nieuwe Sociale Domein gaan beantwoorden. Die klantmanagers zijn in dienst van de gemeente en zullen in voorkomende gevallen samenwerken met de eerstelijns specialisten van Het Foort of met regionale specialisten/medici.Ouder/cliënt


Met wie mogen de wijkteams hun informatie over mij delen zonder mijn toestemming?

Over privacyaspecten in de Jeugdhulp zijn nog in onderzoek. We verwachten dit najaar een pilot te draaien die hierover duidelijkheid moet scheppen.Ouder/cliënt


Als ik mij aanmeld voor hulp in een gebiedsteam, zien ze dan in de registratie dat ik een uitkering heb en in de schuldsanering zit? En wat mogen ze met deze informatie doen?

Het is de bedoeling van een gesprek met de gemeente dat u zelf aangeeft welk probleem u ervaart. Als uw huidige inkomenssituatie voor u geen probleem vormt of belemmering is om voor een bepaalde oplossing te kiezen, dan doet de gemeente daar niets mee.Organisatie/partner

Wanneer stuur ik een cliënt door naar het CJG en wanneer naar het sociale team?

In Scherpenzeel verwijst u een cliënt altijd naar de klantmanagers van de Gemeentewinkel.Wie stelt de vraag?

8.HUIDIGE EN NIEUWE AANBOD

Ouder

Wanneer is er een overzicht van gecontracteerde instellingen/zorgaanbieders? En waar wordt de vraag ondergebracht als een organisatie verdwijnt?

Op 1 december 2014 is het overzicht van gecontracteerde instellingen en zorgaanbieders voor het jaar 2015 bekend. Indien de organisatie waar u nu zorg of ondersteuning afneemt, niet tot de gecontracteerde instellingen behoort, dan gaat u met de klantmanager van de Gemeentewinkel in gesprek om samen tot een passende oplossing te komen.Ouder

Krijgt mijn kind straks een andere hulpverlener?

Als uw kind op 31 december 2014 jeugdhulp ontvangt, dan kan deze hulp in 2015 voortgezet worden bij dezelfde jeugdhulpaanbieder. Op langere termijn is op dit moment niet aan te geven welke invloed de veranderingen hebben op uw persoonlijke situatie.Ouder

Komt het zorgdossier van mijn kind bij de gemeente terecht?

Dat is nog niet bekend.Ouder

Kan ik straks nog zorg inkopen bij een organisatie die niet in mijn woonplaats gevestigd is?

Het uitgangspunt is dat zorg wordt verleend door zorgaanbieders waar de gemeente een contract mee heeft. Dat kunnen ook organisaties zijn die bovenregionale zorg leveren. We adviseren u om uw vraag in het gesprek met de klantmanager van de Gemeentewinkel aan de orde te stellen.Organisatie/partner

Blijft er een verschil bestaan tussen pleeggezinnen en gezinshuizen?

Ja. Er blijft verschil tussen deze twee vormen van opvang.Ouder

Komt mijn kind straks nog in aanmerking voor thuisbegeleiding of opvang op de zorgboerderij?

De ondersteuning die het meest passend is voor de problemen die uw kind ervaart, bespreekt u in het gesprek met de klantmanager van de Gemeentewinkel.Cliënt


Kan de hulp na 18 jaar nog doorlopen? De jeugdzorg loopt toch tot 23 jaar?

Ja, de hulp kan doorlopen. Wanneer je de 18 jaar nadert, adviseren we je contact op te nemen met de Gemeentewinkel om dit bespreekbaar te maken.Cliënt


Ik krijg ambulante ondersteuning in de gemeente waar ik woon vanuit een organisatie die gevestigd is in een andere gemeente, buiten de regio. Is dit straks nog mogelijk?
Het uitgangspunt is dat zorg wordt verleend door zorgaanbieders waar de gemeente een contract mee heeft. Dat kunnen ook organisaties zijn die bovenregionale zorg leveren. We adviseren u om uw vraag in het gesprek met de klantmanager van de Gemeentewinkel aan de orde te stellen.

Organisatie/partner

Hoe worden scholen betrokken bij zorgelijke signalen rondom leerlingen?

De klantmanager van de Gemeentewinkel of een medewerker van het CJG neemt contact op met de school.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina