Bereikbaarheid en contact Financiën en geld Indicatie en verwijzingDovnload 76.46 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte76.46 Kb.
Gemeente Ede

Meest gestelde vragen over de transitie Jeugdzorg

Onderwerpen:

 1. Bereikbaarheid en contact

 2. Financiën en geld

 3. Indicatie en verwijzing

 4. Inzet eigen netwerk

 5. Toegang en toeleiding

 6. Wat gaat er veranderen?

 7. Wijkteams/ sociale teams/Centrum voor jeugd en gezin

 8. Huidige en nieuwe aanbod
Wie stelt de vraag?

 1. Bereikbaarheid en Contact

Ouder

Waar kan ik straks mijn vraag stellen voor jeugdhulp? En kan ik daar ook terecht voor bijvoorbeeld rolstoel/uitkering/schuldhulpverlening?
U kunt uw vragen daar stellen waar u als ouder met uw kind komt: school, verenigingen, huisarts en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Deze mensen weten wanneer u voor de toewijzing van ondersteuning in gesprek kunt met de gemeente en wanneer u rechtstreeks gebruik kunt maken van een algemeen toegankelijke voorziening.

Het Sociaal Team is er wanneer u vragen heeft op meerdere leefgebieden (zoals vragen over opvoeden/opgroeien in combinatie met een vraag over bijvoorbeeld schulden, werk, inkomen of verslaving).Ouder

Word ik benaderd door de gemeente of moet ik zelf initiatief nemen met betrekking tot ABWZ zorg?
De gemeente is vanaf 2015 uw aanspreekpunt voor ondersteuning van jongeren die eerder tot de AWBZ hoorde; het gaat dan bijvoorbeeld om ondersteuning bij persoonlijke verzorging of dagbesteding voor kinderen/jeugdigen met een verstandelijke handicap.

Alle AWBZ indicaties lopen op 31 december 2015 af. De gemeente Ede wil in de tweede helft van 2014 bekijken hoe om te gaan met de indicaties die na 2015 aflopen.

Als uw indicatie in 2015 afloopt en u nog steeds een probleem ervaart waarbij professionele hulp gewenst is, dan adviseren wij u te zijner tijd contact op te nemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Ede of met het Sociaal Team.


Cliënt


Als ik geen hulp wil, moet ik dat aangeven. Maar waar doe ik dit?

Als u geen hulp wilt, dan kunt u dit aangeven bij de hulpverlener die u benadert. Let op: als de rechter in uw situatie een maatregel heeft uitgesproken, dan kunt u deze hulp niet weigeren.Wie stelt de vraag?

 1. Financiën en geld

Ouder

Moet ik een eigen bijdrage gaan betalen?

Soms is het nodig dat een kind tijdelijk buiten het eigen gezin wordt verzorgd en opgevoed. Of voor een dagdeel buitenshuis verblijft. U bent als (stief)ouders verplicht te voorzien in het onderhoud van uw (stief)kind(eren). Deze onderhoudsplicht blijft bestaan, ook als uw kind buiten uw gezin verblijft. U betaalt dan een bijdrage in de kosten van de jeugdzorg. Het maakt daarbij niet uit of dit met of zonder uw toestemming gebeurt. Het Landelijke Bureau Inning Oudergelden (LBIO)stelt de ouderbijdrage vast en int deze.Ouder

Blijft het PGB behouden? En mag ik mijzelf nog uitbetalen uit het PGB?

Het PGB zoals u het nu kent, blijft niet bestaan. Het PGB wordt een budget met trekkingsrecht. Trekkingsrecht betekent dat u geen geld op uw eigen bankrekening krijgt gestort, maar een bepaald bedrag kan besteden. U koopt dan uw ondersteuning zelf in en de betaling gebeurt via de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Heeft uw kind momenteel een indicatie voor Jeugdzorg, dan is de zorg voor uw kind voor een periode van maximaal 1 jaar gegarandeerd is (tot 31 december 2015). Dat houdt in dat als u op basis van het oude stelsel een PGB ontvangt, de gemeente zal afwegen of voor 2015 uw PGB wordt voortgezet of dat er zorg/hulp in natura wordt geboden. Meer duidelijkheid over uw persoonlijke situatie volgt op zijn vroegst in de tweede helft van 2014.

PGB mag, onder voorwaarden, worden verstrekt aan iemand die tot het sociale netwerk van uw kind behoort. Belangrijk is dat deze persoon niet overbelast wordt in de zorg & het PGB niet mag worden uitgegeven aan tussenpersonen of belangenbehartigers. In de tweede helft van 2014 worden nadere regels duidelijk. Zoals het uurtarief dat maximaal kan worden gevraagd door iemand uit het netwerk.Ouder

Kan ik straks nog zelf beslissen hoe ik zorg bied/inkoop voor mijn kind?
Als u een ondersteuningsvraag heeft voor uw kind, dan gaat u in gesprek met iemand van het Centrum voor Jeugd en Gezin Ede of het Sociaal Team (als uw vraag over meerdere leefgebieden gaat, naast alleen opvoeden). Samen met deze professional komt u tot de best passende oplossing voor het door u en uw kind ervaren probleem. U stelt, als dat nodig is, samen een ondersteuningsplan op. Als uw kind specialistische hulp nodig heeft, dan kunt u deze zorg afnemen bij de zorgaanbieders waar de gemeente een overeenkomst mee heeft gesloten. Als er meerdere zorgaanbieders zijn die dezelfde benodigde kwaliteit zorg kunnen bieden, dan wordt u de goedkoopste aangeboden.

Cliënt

Wat gebeurt er met mijn Wajonguitkering?
Iedereen die op 31 december 2014 een Wajong-uitkering heeft houdt het recht op deze uitkering. Wel wordt iedereen met een Wajong-uitkering door het UWV beoordeeld op arbeidsvermogen. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van de Wajong-uitkering. Heeft iemand namelijk arbeidsvermogen, dan gaat de uitkering naar beneden. Deze verandering in de uitkering gaat pas in op 1 januari 2018.

Vanaf 1 januari 2015 is de Wajong alleen nog voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Aanvragen voor Wajong kunnen bij het UWV worden gedaan, maar mensen die geen recht hebben op Wajong (dit zijn mensen met arbeidsvermogen) worden doorverwezen naar de gemeente. Zij vallen onder de Participatiewet. De gemeente ondersteunt bij het vinden van een baan en voor de begeleiding op de werkplek. Zolang iemand geen baan heeft komt betrokkene in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Het recht op en de hoogte van de uitkering wordt bepaald door onder andere de gezinssamenstelling en het eigen vermogen van de aanvrager.Organisatie/partner

Wie betaalt de zorgkosten; de gemeente waar het kind is geboren of de gemeente waar het kind ingeschreven staat?

De gemeente waar het kind is ingeschreven betaalt de zorgkosten.
Wie stelt de vraag?

3.Indicatie en verwijzing

Ouder

Wie is verantwoordelijk voor toewijzing/indicatiestelling jeugdzorg?

U komt met uw ondersteunende professional tot een ondersteuningsplan om uw zorg- of ondersteuningsvraag te beantwoorden. Als nodig, stemt de professional af met collega’s in het CJG of het Sociaal Team, daarna kan de professionals uit het CJG of het Sociaal Team eventueel besluiten dat jeugdhulp nodig isOuder

Wie bepaalt of ik/mijn kind behandeling kan krijgen in de basis of gespecialiseerde GGZ?

Dat bepaalt uw professional van het CJG of het Sociaal Team, de huisarts of de jeugdarts. Indien nodig in overleg met specialist

Cliënt


Bij wie moet ik zijn als mijn indicatie voor AWBZ zorg in 2015 afloopt?

Loopt de indicatie voor uw kind af in 2015 en heeft uw kind en/of uw gezin nog steeds ondersteuning nodig? Neemt u dan contact op met het Sociaal Team of het Centrum voor Jeugd en Gezin Ede.Ouder

Organisatie/partnerWie bepaalt de zwaarte en duur van de behandeling in de GGZ (GGZ-indicaties)?
Een indicatie van de zwaarte en duur kunt u wellicht krijgen van de verwijzende professional. De behandelaar in de GGZ die met u de concrete aanpak zal bespreken, kan daarover het beste oordelen.

Organisatie/partner

Wie bepaalt uiteindelijk of een kind wel/geen hulp krijgt en in welke vorm/zwaarte?
De professionals uit het CJG of het Sociaal Team of de huisarts of de jeugdarts. Bij een doorverwijzing, zal de hulpverlener van de instelling die zorg gaat bieden, inschatten hoeveel zorg en hoelang dit nodig is.

Organisatie/partner

Wie is verantwoordelijk voor het regelen van vervoer bij een indicatie met vervoer: gemeente of zorgboerderij?
De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer; in uw voorbeeld dus de zorgboerderij.

Organisatie/partner

Wordt het aantal afgegeven indicaties minder? Of niet het aantal, maar wel het budget?

De gemeente geeft geen indicaties af, maar besluit per beschikking of u in aanmerking komt voor ondersteuning. Hoeveel beschikkingen zullen worden afgegeven is nu niet aan te geven; dat is namelijk afhankelijk van de hulpvragen van inwoners. Bij de decentralisatie van de Jeugdzorg naar de gemeente heeft de rijksoverheid minder budget beschikbaar gesteld. Het budget voor jeugdzorg dat vanaf 2015 beschikbaar is, is dus minder dan nu.Organisatie/partner

Geeft het zorgkantoor de (her)indicaties of de gemeente?
De gemeente geeft de beschikking (voorheen (her)indicatie) af. Dit kan via de professionals uit het CJG of het Sociaal Team.

Wie stelt de vraag?

4. Inzet eigen netwerk

Ouder

Kan de gemeente mij ‘verplichten’(tijdelijk) minder te gaan werken om mijn kind extra te begeleiden?
Nee, de gemeente kan u niet verplichten minder te gaan werken. Wel gaan we met u in gesprek wat de best passende oplossing is voor het door u en uw kind ervaren probleem. Als u tot de conclusie komt dat minder werken van uw kant het beste bijdraagt aan het oplossen van het ervaren probleem, dan krijgt uw keuze een plek in het gezinsplan.

Cliënt


In welke mate wordt verwacht dat ik mijn eigen netwerk als ondersteuning inzet naast de professionele ondersteuning?

We verwachten altijd dat u verkent wat mogelijk is binnen uw eigen netwerk. We gaan er in de gemeente Ede van uit dat we allemaal willen dat kinderen gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en opgroeien tot zelfstandige inwoners; ofwel mensen die deelnemen aan de samenleving. Daar zijn jongeren en hun ouders allereerst zelf, samen met hun netwerk, verantwoordelijk voor. Maar soms is professionele hulp wel nodig. Dan is er een hulpverlener van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Ede of van het Sociaal Team met wie u in gesprek kunt gaan. Noodzakelijke hulp is dan zo lokaal, zo licht en zo dichtbij mogelijk. In uitzonderlijke gevallen vindt hulpverlening buiten de eigen leefomgeving plaats.Cliënt


Kan ik gedwongen worden in een netwerk opgevangen te worden als ik dat zelf niet wil?

Nee, u kunt niet gedwongen worden in uw netwerk opgevangen te worden. Een algemeen uitgangspunt is dat mensen willen zorgen voor de mensen die hen dierbaar zijn en ook door hun dierbaren geholpen willen worden. In de praktijk is dat echter niet altijd mogelijk of wenselijk.Cliënt


Moet ik straks als cliënt zelf ook mensen in mijn omgeving helpen?

Wederkerigheid vinden wij heel belangrijk in de gemeente Ede en om die reden zullen we in een gesprek vragen naar wat u eventueel voor een ander kunt betekenen.

Wie stelt de vraag?

5. Toegang en Toeleiding

Ouder

Waar kan ik een aanvraag indienen en hoe doe ik dit?

Neemt u contact op het met Centrum voor Jeugd en Gezin Ede, indien uw vragen over opvoeden en opgroeien gaan. (leeftijd t/m 23 jaar). Zij maken met u een afspraak voor een gesprek. In dat gesprek wordt ook een eventuele aanvraag voor professionele ondersteuning besproken. Wanneer er meerdere vragen op verschillende leefdomeinen spelen (opvoeden, wonen, schulden etc) dan kunt u zich wenden tot het Sociaal Team in uw wijk.Ouder

Waar regel ik straks begeleiding voor op school?

Voor begeleiding op school kunt u bij de school van uw kind terecht.Ouder

Kan ik niet zelf een hulpverlener bellen in plaats van eerst contact op te nemen met een instantie als het CJG?

Dat is mogelijk als het om een algemeen toegankelijke voorziening gaat. Bijvoorbeeld een cursus ‘effectief communiceren met kinderen’ die wordt georganiseerd door maatschappelijk werk. Of: Stel dat uw kind baat heeft bij speltherapie om zijn concentratie te verbeteren, dan kunt u ook zelf een aantal consulten bij een speltherapeut afnemen.

Voor veel ondersteuning en zorg, die niet algemeen toegankelijk zijn, is een beschikking nodig. Daarvoor is de gemeente verantwoordelijk, in zo’n geval moet u dus via het CJG Ede of Sociaal Team uw ondersteuningsvraag stellen.


Ouder

Organisatie/partnerWaar krijg ik straks een antwoord op mijn zorg/hulpvragen?

Daar waar u uw vraag stelt: bij het centrum voor jeugd en gezin, op school, bij de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf of de huisarts.Ouder

Kan ik mijn cliënten die meer zorg nodig hebben nog doorverwijzen naar dezelfde zorgaanbieder? En kan dit rechtstreeks, of moet dat via een centrale organisatie als het CJG?

Ook het uitbreiden van de ondersteuning gaat via het Centrum voor Jeugd en Gezin Ede of het Sociaal Team, afhankelijk van de complexiteit van de vraag.Organisatie/partner

Hoe vindt cliëntlogistiek plaats? Zowel bij kinderen die thuis zorg zullen ontvangen als kinderen die uit huis worden geplaatst?

De zorgaanbieders die de hulpverlening bieden zullen de cliëntlogistiek op zich nemen in overleg met het gezin.Wie stelt de vraag?

 1. Wat gaat er veranderen?

Ouder

Hoe wordt de jeugdzorg ingericht? Welke zorg wordt regionaal georganiseerd (begeleiders/dagavond/tijdelijk verblijf)?

De gemeente organiseert een vrij toegankelijk licht ondersteuningsaanbod via het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Sociaal Team. Intensieve ambulante ondersteuning wordt mogelijk gemaakt via gecontracteerde zorgaanbieders Voor veel ondersteuning en zorg, die niet algemeen toegankelijk zijn, is een beschikking nodig. Daarvoor is de gemeente verantwoordelijk, beschikkingen worden afgegeven via het CJG Ede of Sociaal Team op basis van een (maatwerk) ondersteuningsplan. De daadwerkelijke zorg wordt uitgevoerd door de zorgaanbieders. Deze ondersteuning wordt zowel lokaal als regionaal door de gemeente(n) ingekocht. Waar sprake is van een inperking, dan wel opheffing van het gezag via een kinderbeschermingsmaatregel wordt afgestemd met een Gecertificeerde Instelling (GI), wat vroeger BJZ was strafketen. De uitwerking van het AMHK (Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling), de jeugdbescherming en 24-uurs spoedzorg worden in regionaal verband opgepakt in 2014 en 2015.Ouder

Wanneer en hoe krijgen we meer informatie over alle veranderingen?
De gemeente geeft via de site www.ede.nl/samenvoorelkaar, de gemeentepagina’s, informatiebijeenkomsten (op verzoek), gemeentegids en lokale media informatie over de nieuwe taken die de gemeente gaat uitvoeren. Natuurlijk kunt u met vragen ook altijd naar ons mailen of bellen.

Om u rechtstreeks te kunnen informeren, moet de gemeente weten welke inwoners als ‘klant’ naar de gemeente komen per januari 2015. We verwachten in het laatste kwartaal van 2014 inzicht te krijgen van de rijksoverheid wie u bent.Ouder

Ben je afhankelijk van de gemeente waarin je woont hoe goed de zorg geregeld is?

Ja. Alhoewel we ervan uitgaan dat alle gemeenten binnen hun mogelijkheden nastreven om de zorg zo goed mogelijk te organiseren voor hun inwoners, blijft het mogelijk dat er tussen gemeenten verschillen ontstaan.Ouder

Drie van mijn kinderen hebben verschillende specialistische zorg. Hoe komen wij met één gezin, één plan tot ons recht?

Het ondersteuningsplan beschrijft de maatwerkoplossing voor uw gezin. Zeker in uw gezinssituatie biedt het integrale plan meerwaarde. Hierin deelt u de doelen van uw gezin, maar ook van de afzonderlijke gezinsleden. Met één gezinsplan wordt er recht gedaan aan zowel de individuele ondersteuningsbehoefte als het functioneren als ‘gezin’.Ouder

In ons gezin spelen geen bijzondere dingen. Verandert er iets voor mij/ons gezin?

Nee, er verandert niets voor uw gezin.Organisatie/partner

Wat houdt 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur in?

Dit houdt in dat u niet meer te maken heeft met meerdere hulpverleners als u ondersteuning nodig heeft bij problemen in uw gezin. U heeft één contactpersoon die uw hulpvragen coördineert (gezinsregisseur of zorgcoördinator).Organisatie/partner

Wat blijft er nog over van de preventie binnen de jeugdzorg? Gaat dit weg of wordt er juist in geïnvesteerd?

Hier wordt door de gemeente Ede blijvend in geïnvesteerd. Via het Centrum voor Jeugd en Gezin Ede organiseert de gemeente een vrij toegankelijk licht ondersteuningsaanbod gericht op preventie en het signaleren van lichte ondersteuning.Organisatie/partner

Wat is de rol van het zorgkantoor t.o.v. de gemeente?

Het zorgkantoor is een partij waar u mee te maken heeft indien u straks onder de wet Langdurige zorg valt. Indien u te maken heeft met de Jeugdwet, is de gemeente uw gesprekspartner.Wie stelt de vraag?

7.Wijkteams/sociale teams/Centrum voor Jeugd en Gezin

Ouder

Wat is een Sociaal Team en wat kunnen zij voor ons doen?

In het Sociaal Team werken verschillende professionals vanuit zorg- welzijn- maar ook de gemeentelijke organisatie samen. Zo kan het sociaal team uw probleem of vraag vanuit meerdere gebieden bekijken. Samen met u neemt een lid van het Sociaal Team uw vragen door en probeert deze samen met u te beantwoorden. Vreemde vragen kent het team niet. Het teamlid kijkt ook naar wat u zelf kunt. En of bijvoorbeeld familie, buren of vrienden u kunnen helpen. Is er meer nodig? Dan kijkt het team samen met u welke passende oplossingen er zijn.Ouder/cliënt


Met wie mogen de wijkteams hun informatie over mij delen zonder mijn toestemming?

Een medewerker van een Sociaal Team (en CJG) zal altijd eerst met u overleggen over het delen van informatie.

In de gemeente Ede wordt verder onderzocht hoe om te gaan met privacy. We verwachten dat we in het tweede helft van 2014 hier meer over weten.


Ouder/cliënt


Als ik mij aanmeld voor hulp in een gebiedsteam, zien ze dan in de registratie dat ik een uitkering heb en in de schuldsanering zit? En wat mogen ze met deze informatie doen?
Het is de bedoeling van een gesprek met iemand van het Sociaal Team dat u zelf aangeeft welk probleem u ervaart. Als uw huidige inkomenssituatie voor u geen probleem vormt of belemmering is om voor een bepaalde oplossing te kiezen, dan doet de gemeente daar niets mee.

Organisatie/partner

Wanneer stuur ik een cliënt door naar het CJG en wanneer naar het sociale team?

Het Centrum voor Jeugd & Gezin richt zich vooral op preventie & opvoed & opgroeiproblemen. Het Sociaal Team is er voor vragen die gaan over meerdere leefgebieden (bijvoorbeeld tegelijk voorkomen van problemen met de opvoeding en financiële problemen en/of problemen op het gebied van werk, en/of verslaving).Wie stelt de vraag?

8.Huidig en nieuw aanbod

Ouder

Wanneer is er een overzicht van gecontracteerde instellingen/zorgaanbieders? En waar wordt de vraag ondergebracht als een organisatie verdwijnt?

Op 1 december 2014 is het overzicht van gecontracteerde instellingen en zorgaanbieders voor het jaar 2015 bekend. Indien de organisatie waar u nu zorg of ondersteuning afneemt, niet tot de gecontracteerde instellingen behoort, dan gaat het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG) of Sociaal Team met u in gesprek om samen tot een passende oplossing te komen.Ouder

Krijgt mijn kind straks een andere hulpverlener?

Als uw kind op 31 december 2014 jeugdhulp ontvangt, dan kan deze hulp in 2015 voortgezet worden bij dezelfde jeugdhulpaanbieder. Op langere termijn is op dit moment niet aan te geven welke invloed de veranderingen hebben op uw persoonlijke situatie.Ouder

Komt het zorgdossier van mijn kind bij de gemeente terecht?

Dat is nog niet bekend.Ouder

Kan ik straks nog zorg inkopen bij een organisatie die niet in mijn woonplaats gevestigd is?
In principe niet. Het uitgangspunt is om ondersteuning zo licht en zo dichtbij mogelijk in te kopen. Dus in principe kunt u zorg inkopen bij een organisatie binnen de gemeente Ede. Met woonplaats bedoelen we de hele gemeente Ede. In principe koopt u als ouder of jeugdige geen zorg in, maar maakt u gebruik van de zorg ingekocht door de gemeente (ook wel zorg in natura). Indien u kunt motiveren dat deze zorg in natura niet passend of toereikend is, komt u in aanmerking voor een PGB. In uitzonderlijke situaties wordt zorg buiten de gemeente geboden. We adviseren u om uw vraag in het gesprek met het Centrum voor Jeugd en Gezin Ede of het Sociaal Team aan de orde te stellen.

Organisatie/partner

Blijft er een verschil bestaan tussen pleeggezinnen en gezinshuizen?

Ja. Er blijft verschil tussen deze twee vormen van opvang.Ouder

Komt mijn kind straks nog in aanmerking voor thuisbegeleiding of opvang op de zorgboerderij?
De ondersteuning die het meest passend is voor de problemen die uw kind ervaart, bespreekt u in het gesprek met het Centrum voor Jeugd en Gezin Ede of het Sociaal Team.

Cliënt


Kan de hulp na 18 jaar nog doorlopen? De jeugdzorg loopt toch tot 23 jaar?
Ja, de hulp kan doorlopen. Wanneer je de 18 jaar nadert, adviseren we je contact op te nemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin om dit bespreekbaar te maken.

Cliënt


Ik krijg ambulante ondersteuning in de gemeente waar ik woon vanuit een organisatie die gevestigd is in een andere gemeente, buiten de regio. Is dit straks nog mogelijk?

Het uitgangspunt is om ondersteuning zo licht en zo dichtbij mogelijk te bieden. Dus in principe kunt u zorg inkopen bij een organisatie binnen de gemeente Ede. In uitzonderlijke situaties wordt zorg buiten de gemeente geboden. We adviseren u om uw vraag in het gesprek met het Centrum voor Jeugd en Gezin Ede of het Sociaal Team aan de orde te stellen.Organisatie/partner

Hoe worden scholen betrokken bij zorgelijke signalen rondom leerlingen?

Medewerkers uit het Centrum voor Jeugd & Gezin Ede werken (vooral) vanuit de scholen en schuiven meermalen per jaar aan bij zorgoverleggen op de scholen. Als het zorgelijke signaal niet vanuit de school gekomen is, zal in overleg met leerling (afhankelijk van leeftijd) en ouders besproken worden of en hoe de school betrokken wordt.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina