Beschrijving Arbo-risicoDovnload 52.37 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte52.37 Kb.

AGF Groothandelsfonds, Ambulante handel, Kartoflex, Mobiliteitsbranche, Productschap vis, Railinfrabranche, UMC


Beschrijving Arbo-risico

Het voortduwen of achter zich aan trekken van voorwerpen kan leiden tot overbelasting. Hierbij moet niet alleen worden gelet op gewicht en afmetingen van de last, maar zeker ook op de aard van de ondergrond, de kwaliteit van de wielen en de aanwezigheid van een helling. Het risico op klachten aan het bewegingsapparaat neemt eveneens toe als (regelmatig optredende) tekenen van vermoeidheid worden genegeerd en de werklast niet wordt aangepast aan de richtlijnen voor het maximaal aanvaardbare niveau van lichamelijke en mechanische belasting.Gevaren en risico’s
Bij duw- en trekbelasting kunnen spieren, banden en gewrichten worden overbelast. Dit kan leiden tot (plaatselijke) spiervermoeidheid en op den duur tot aandoeningen van spieren, pezen, banden of gewrichten.
Het risico op klachten aan het bewegingsapparaat heeft een sterke relatie met de zogenoemde initiële of aanzetkracht. Vooral het snel in beweging willen krijgen van een gewicht of het snel willen overwinnen van een weerstand is belastend.
Het risico op klachten aan het bewegingsapparaat neemt eveneens toe als (regelmatig optredende) tekenen van vermoeidheid worden genegeerd en de werklast niet wordt aangepast aan de richtlijnen voor het maximaal aanvaardbare niveau van lichamelijke en mechanische belasting.

Trekken wordt in het algemeen als meer belastend gezien dan duwen, omdat bij trekken minder het eigen lichaamsgewicht kan worden ingezet. Pieken in de belasting door het plotseling beginnen met duwen of trekken kunnen plaatselijk spieren, banden en gewrichten overbelasten. Dit kan leiden tot plaatselijke spiervermoeidheid en op den duur tot aandoeningen van spieren, pezen, banden of gewrichten, vooral in de schouders.Wetgevend kader

In het Arbobesluit wordt gesteld: De arbeid wordt zodanig georganiseerd, de arbeidsplaats wordt zodanig ingericht, een zodanige productie- en werkmethode wordt toegepast of zodanige hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen, worden gebruikt, dat de fysieke belasting geen gevaren met zich kan brengen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.

Voor duwen en trekken is de norm ISO 11228-2 opgesteld.
Vuistregel grenzen kracht zetten met hele lichaam

Grenswaarde voor duwen en trekken is in het algemeen minder dan 30kg duw/ trekkracht om een last in beweging te zetten.

Grenswaarde voor duwen en trekken is in het algemeen minder dan 20kg duw/ trekkracht om een last in beweging te houden.

Toelichting

Van belang is onderscheid te maken tussen duwen en trekken door kracht te zetten met het hele lichaam of alleen met de armen of benen. Als vuistregel geldt dat als het lichaam als geheel meebeweegt, bijvoorbeeld bij het duwen van een rolcontainer, er kracht gezet wordt met het gehele lichaam.Als het lichaam stil blijft staan en er wordt aan een hendel of pedaal geduwd of getrokken, is er sprake van een situatie waarin kracht wordt gezet door een deel van het lichaam. Het onderscheid is belangrijk omdat er verschillende vormen van belasting op het lichaam inwerken en er ook verschillende normen gelden voor de verschillende situaties.
Grenswaarden voor kracht zetten met een deel van het lichaam is niet in algemene zin te geven. Deze grenswaarden hangen sterk af van de feitelijke situatie, het aantal keren per uur dat er kracht gezet dient te worden en de richting daarvan.
Bronbeoordeling
De volgende belastende factoren spelen een rol bij duwen en trekken, met name bij het ontstaan van gezondheidseffecten:
• het beladingsgewicht;
• de aanwezigheid van obstakels (drempels) en hellende vlakken in de rijbaan;
• de snelheid van het beginnen met trekken of duwen (hoge piekbelasting);
• trekken met één arm of met beide armen;
• de loopafstanden;
• de kwaliteit van de roleigenschappen van de transportmiddelen (soort, grootte en lagering van de wielen);
• de effenheid van de ondergrond
Oplossingen en Tools
AGF Groothandelsfonds


ArbocatalogusGoede ervaring: Gebruik een elektrische trekker bij transport van zware karren.
Met deze elektrische trekker hoeven zware normwagens niet meer op eigen kracht getransporteerd te worden.


Minimumeis: Maximale duw- en trekkracht
Voorkom uitoefenen van te grote krachten bij duwen en trekken.


Oplossing bronaanpak: Handpallettruck met extra aanzetkracht
De handpallettruck is voorzien van een mechanisme waardoor de HPT met minder kracht op gang gebracht kan worden.


Oplossing bronaanpak: Pallettruck met platformheffing
Een pallettruck met platformheffing is een pallettruck waarvan het platform, waar de medewerker op staat, in hoogte verstelbaar is.


Oplossing bronaanpak: Preventiemedewerker
Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid in het bedrijf.


Oplossing bronaanpak: Universele trekker
Met een elektrische trekker kunnen zware rolcontainers met een minimale inspanning verplaatst worden.


Oplossing gedragsaanpak: Elkaar coachen
Door een gedragsprogramma in te zetten kunnen medewerkers elkaar helpen en coachen.


Oplossing gedragsaanpak: Tips bij duwen en trekken
Deze oplossing geeft belangrijke tips over een gezonde manier van duwen en trekken.


Oplossing gedragsaanpak: Voorlichting fysieke belasting
Door de werknemer een goede werktechniek aan te leren, wordt lichamelijke overbelasting voorkomen.


Oplossing knelpunt verminderen: Communicatiemiddelen inzetten
Door het gebruik van communicatiemiddelen worden medewerkers ondersteund bij het uitvoeren van de juiste werktechnieken.


Oplossing knelpunt verminderen: Toolboxmeetings
Door middel van toolboxmeetings worden arbeidsomstandigheden regelmatig onder de aandacht gebracht bij medewerkers.


Oplossing knelpunt verminderen: Training 1e lijns management
De 1e lijns managers worden getraind op het gebied van kennis, inzichten en oplossingen ten aanzien van fysieke belasting.


Tool: Duw- en trekcalculator
Met de duw- en trekcalculator kunt u een inschatting maken van de kracht die geleverd moet worden om een last te verplaatsen.


Tool: Stappenplan invoeren maatregelen
Het invoeren van maatregelen om knelpunten op te lossen blijkt in de praktijk lastig te zijn. Dit stappenplan kan u ondersteunen bij het invoeren van

Ambulante handel
Door de branche zijn de maatregelen ingedeeld in twee typen:

A-maatregelen zijn maatregelen waarmee een goede basis gelegd kan worden voor zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden op de markt, zeker als deze maatregelen in combinatie met elkaar worden genomen. Ze zijn bovendien vrijwel allemaal door iedere ambulante handelaar in de praktijk te realiseren.

B-maatregelen zijn maatregelen waarmee de arbeidsomstandigheden nog verder kunnen worden verbeterd. Het gaat hier dus om optimalisatiemaatregelen.
De A- en B-maatregelen voor duwen & trekken zijn:
Maatregel nr. 7 (B) Het gebruiken van een zelfbouwkraam of ander handig materiaal
Beschrijving

Lichter en steviger zeilmateriaal en bevestigingssystemen als rails gebruiken om de kraam te beschermen tegen weer en wind. Ook de zelfbouwende kraam is een goede oplossing.


Beoogd effect

Verminderen duwen en trekken bij opbouwen kraam


Randvoorwaarden voor gebruik

 Kraam moet toegelaten worden door de gemeente.

 Constructie moet aangepast zijn aan de vrachtwagen.
Andere voor- en nadelen

 Voordeel: tijdswinst bij opbouwen en afbreken van de kraam


Maatregel nr. 8 (A) Het goed inrichten van het verkooppunt
Beschrijving

Voldoende ruimte achter en om het verkooppunt zodat er niet onnodig met goederen geschoven hoeft te worden; voldoende ruimte om in een goede houding te tillen, dragen, duwen en trekken; voldoende ruimte om de aan- en afvoer van twee kanten te doen (ook voor tussentijds aanvullen).


Beoogd effect

Minder tillen, dragen, duwen en trekken


Randvoorwaarden voor gebruik

De ambulante handelaar is voor een groot deel afhankelijk van de aangewezen standplaats en de inrichting van de markt als geheel door de gemeente.


Maatregel nr. 9 (A) Het aanspreken van de vaste contactpersoon van de gemeente op de

inrichting van de standplaats en markt als geheel.
Beschrijving

Als de inrichting van de standplaats of de markt als geheel leidt tot problemen (bijvoorbeeld: ontoegankelijkheid voor laden/lossen, oneffen ondergrond, schuine ondergrond) dient dit in eerste instantie te worden besproken met de vaste contactpersoon (bijvoorbeeld de marktmeester). Indien deze geen goede oplossing kan bieden, informeer dan uw branchevereniging over dit knelpunt.


Beoogd effect

Oplossen structurele knelpunten in de inrichting die leiden tot onnodig (zwaar) tillen, dragen, duwen en trekken.


Maatregel nr. 11 (A) Het goed inrichten van het magazijn/bewerkingsruimte
Beschrijving

De rij/loopweg tussen het punt waar de goederen worden afgeleverd (losplaats), het magazijn en de bereidingsruimte: • voldoende breed maken (100 cm voor de ingang van de goederen en 90 cm voor de paden binnen) zodat goederen met hulptransportmiddelen naar binnen kunnen worden gebracht;

 • vrij maken van drempels en andere obstakels zodat het gebruik van hulptransportmiddelen niet leidt tot zwaar duwen en trekken;

 • een helling hebben van minder dan 5% (=maximaal 5 cm hoogte verschil over een meter rij/loopafstand) als sprake is van handmatig transport (tillen, dragen, duwen en trekken).

 • magazijnstellingen niet hoger maken dan 175 cm en producten zwaarder dan 4 kg niet hoger plaatsen dan 175 cm.

 • plaatsen van de kratten / bakken / dozen in de breedte.

 • plaatsen van zwaardere producten tussen heup- en schouderhoogte.


Beoogd effect

Minder tillen, dragen, duwen en trekken


Randvoorwaarden voor gebruik

 Magazijnstellingen die niet hoger zijn dan 175 cm voorkomen dat producten boven schouderhoogte worden neergezet.

 Bij het plaatsen van kratten / bakken / dozen in de breedte kan de last dichter bij het lichaam worden gedragen, wat gunstiger is voor de rug. De bakken staan dan ook minder diep in de stellingen, waardoor er makkelijker iets uitgepakt kan worden.
Andere voor- en nadelen

Nadeel: het in de breedte plaatsen van bakken vraagt om meer strekkende meters magazijnstelling.Maatregel nr. 13 (A) Het gebruiken van niet aangedreven hulpmiddelen zoals rolcontainers, steekwagens en palletwagens
Beschrijving

 Rolcontainers: Rolcontainers zijn handig voor het transport van goederen van de vrachtwagen naar de marktkraam en terug.

 Steekwagens: De steekwagen is een goed, gemakkelijk en veel gebruikt hulpmiddel om zware goederen te transporteren. Er zijn veel bijzondere varianten, voor diverse soorten goederen en toepassingen (drempels, trappen etc.).

 Palletwagens: de handpalletwagen – ook vaak pompwagen genoemd – is bedoeld voor horizontaal pallettransport. Als de palletwagen (in de vrachtwagen) ook hoog/laag transport van een pallet moet verzorgen is een stapelaar palletwagen nodig.


Beoogd effect

Verminderen tillen, dragen, duwen en trekken.


Randvoorwaarden voor gebruik

 Voor rolcontainers moet een vrachtwagen voorzien zijn van een laadklep met blokkadevoorzienig voor de rolcontainer.

 Voor alle hulpmiddelen is de keuze van de wielen erg belangrijk. De wielen moeten passen bij de ondergrond en de last. Een oneffen ondergrond en zware belading vragen om wielen met een grote diameter, luchtbanden en kogellagers; deze wielen verminderen de rolweerstand en verhogen de wendbaarheid.

 Het zwaar beladen van containers en wagens kan leiden tot zwaar trekken en duwen. Het is belangrijk de containers en wagens niet te zwaar te beladen. Als richlijn kan een gewicht van maximaal 400 kg. worden aangehouden, voor lading inclusief hulpmiddelen.


Andere voor- en nadelen

 Voordeel: rolcontainer kan ook voor de presentatie van goederen gebruikt worden.


Maatregel nr. 16 (B) Het gebruiken van een verplaatsingshulpmiddel voor het plaatsen van de verkoopwagen/kar
Beschrijving

Hulpsysteem voor manoeuvreren met de verkoopwagen zodat deze exact op de juiste plaats op de markt komt te staan. Voordeel hiervan kan zijn dat men later de markt op kan komen en vroeger weg kan gaan.


Beoogd effect

Verminderen trekken en duwen.


Randvoorwaarden voor gebruik

Systeem moet passen bij de soort verkoopwagen


Andere voor- en nadelen

Voordeel: door het preciezer kunnen manoeuvreren kan men later naar de markt en vroeger vertrekken.Mobiliteitsbranche

De auto start niet, maar moet wel op de brug, de caravan verplaatst, de motorfiets moet in de bestelwagen, in elke werkplaats wordt getrokken en geduwd. Te veel en te zwaar duwen en trekken is slecht voor je armen, je rug en je knieën.Afspraken
Blessures door duwen en trekken kan je voorkomen. Tussen vakorganisaties en werkgevers is afgesproken dat je niet meer dan 50 kilo kracht mag zetten om iets te rollen of te schuiven. Gebruik een trekker, een caravan mover, een ‘hondje’ of een ander hulpmiddel als het duwen of trekken te zwaar is.

Hulpmiddelen en tips
Er zijn veel hulpmiddelen waardoor je minder zwaar hoeft te trekken en te duwen. Klik op de volgende link om daar meer over te lezen.

Verrijdbare hulpmiddelen

Er zijn diverse verrijdbare hulpmiddelen beschikbaarHulpmiddelen voor het tillen van platen en ruiten
Bakkenkar
Bestelbus met te verlagen laadvloer
Caravan mover
Elektrische trekker
Gereedschapskar
Haak- en railtransport
Verrijdbaar hefplateau
Hondje (verrijdbaar onderstel).

Productschap Vis
Wat kan het bedrijf doen (Organisatie)

ü Zorg voor een goede werkomgeving:

· Vlakke, egale horizontale en niet gladde vloer.

· Een zo kort mogelijke verplaatsingsafstand.

ü Zorg voor de juiste maatregelen bij werken in aangepaste koude en of natte omstandigheden, bijvoorbeeld de fileerruimte, koelcel, vriesruimte/ opslag (zie ook Arbocatalogus Visverwerking, Arboblad Werken in koude omgeving, nummer 7.8).

ü Bekijk de taakeisen (aantal keren per dag of per uur en hoe lang achter elkaar), kan er minder vaak en minder lang achter elkaar worden geduwd en/ of getrokken.

ü Pleeg geregeld onderhoud aan de hulpmiddelen; draag zorg voor vrijlopende en goed bestuurbare wielen ( niet alleen bij storingen, ook om storingen te voorkomen).

ü Zorg voor een goede pauzeregeling.

ü Zorg voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen: handschoenen en schoenen, of laarzen / klompen met antisliplaag( zie ook Arbocatalogus Visverwerking,

Arboblad Persoonlijke beschermingsmiddelen, nummer A06.74).

ü Zorg voor passende hulpmiddelen: vorkheftruck, rolcontainers met verstelbare bodems, (elektrische) pompwagen, sleephaak met ergonomisch handvat.

ü Zorg dat de handvaten tussen schouderhoogte en heuphoogte zijn

geplaatst( bij verticale handvaten kan iedereen de eigen hoogte bepalen).

ü Zorg voor voorlichting, onderricht en instructie over duwen en trekken.


Wat kan er op de werkplek gedaan worden (Technisch)

ü Zorg voor een vlakke horizontale niet gladde ondergrond (rijplaten bij drempels e.d.).

ü Zorg voor goede hulpmiddelen: rolcontainer, vorkheftruck, stapelaar, kantelaar van containers, (elektrische) pompwagens.

ü Pleeg geregeld onderhoud aan de hulpmiddelen: vrijlopende en bestuurbare wielen maken het rijden een stuk lichter dan vastlopende en slecht ronddraaiende

wielen( niet alleen bij storingen, ook om storingen te voorkomen).

ü Plaats rijplaten bij drempels en maak de vloer vrij van obstakels.

ü Zorg voor handvaten tussen schouder en heuphoogte. Bijvoorkeur verticale handvatten, zodat iedereen zelf een passende grip kan vinden.
Wat kan de medewerker doen( werkwijze)

ü Duwen is beter dan trekken.

ü Duw of trek altijd met twee armen.

ü Gebruik het hele lichaam bij het duwen.

ü Hou de handen tussen heup -en schouderhoogte.

ü Voer de duw en/of trekhandelingen rustig uit.

ü Plaats voor het duwen de wielen in de rijrichting.

ü Houdt de werkplek zoveel mogelijk vrij van obstakels zodat er ruimte is om te rijden( bijvoorbeeld geen losse bakken en andere spullen in de rijroute zetten).

ü Vraag de hulp van een collega bij zware duw en trekhandelingen.

ü Verminder het gewicht door bijvoorbeeld de rolcontainers e.d. inder vol/ zwaar te maken.

ü Gebruik zoveel mogelijk de aanwezige hulpmiddelen.

ü Draag goede schoenen (veiligheidschoen met antislipzool) en handschoenen met goede grip (zie ook Arbocatalogus Visverwerking, Arboblad Persoonlijke

Beschermings Middelen nummer 7.4).

ü Volg de training lichamelijke belasting en pas de kennis toe.

ü Neem je pauzes op tijd.
Neusje van de Zalmoplossing

ü Gebruik geen grote verpakkingen, maar zorg voor kleinere verpakkingen.

Dit geeft een heel goed effect, maar kan vaak niet snel worden aangepast. Dit heeft namelijk niet alleen gevolgen voor de eigen werksituatie. Vaak zijn er afspraken tussen verschillende organisaties, zoals de vervoerders, de leverancier van de verpakkingen en de leverancier van de visproducten nodig.
Medewerkers-checklist

Om te weten of de duw- en trekkracht in het werk (voor duwen en trekken met het hele lichaam) boven de 30kg, in beweging brengen, en 20kg , in beweging houden, uit komt, kunt u de onderstaande vragen beantwoorden.

■ Kan de last goed vastgepakt worden (de handen zitten tussen schouder- en

heuphoogte)?

■ Lopen de wielen soepel?

■ Hebben de wielen een doorsnede van 12cm of meer?

■ Is het totale gewicht van de te duwen of trekken last minder dan 30kg?

■ Wordt er over vlakke horizontale vloeren gereden?

■ Zijn er geen drempels aanwezig of andere obstakels tijdens het rijden?
Als u op alle vragen met “ja”hebt geantwoord, kunt ervan uitgaan dat de grens voor kracht zetten met het hele lichaam niet wordt overschreden.

Indien meer kracht noodzakelijk is, dan de hulp vragen van een andere collega. Bij zware lasten een hulpmiddel gebruiken: elektrische palletwagen of heftruck.Railinfra

Duwen en trekken
         Niet rollend gereedschap / hulpmiddelen / materiaal
         Rollend gereedschap / hulpmiddelen / materiaal

UMC’s
De belangrijkste maatregelen en middelen om de ambities en wettelijke doelvoorschriften te realiseren, zijn:

Doelvoorschriften:

Om een last (goederen) in beweging te brengen door tweehandig duwen of trekken, is (vanaf 2010) maximaal 30 kg (300 N) toegestaan. De bovengrens voor het tweehandig in beweging houden van een last is 20 kg (200 N). Deze waarden moeten naar beneden worden bijgesteld bij verandering van de relevante factoren.


Procesvoorschriften:

Bij de uitvoering van het programma op een afdeling zijn de volgende fasen en stappen te onderscheiden: voorbereiding (inclusief inventarisatie en plan van aanpak), uitvoering, nazorg en borging.


Middelvoorschriften:

o Alle UMC’s stellen in het beleid fysieke belasting voorschriften op voor het gebruik van: • Tilhulpmiddelen

 • Elektrisch verstelbare bedden

 • Elektrische bedverplaatsers

 • Stasteunen.

 • Good Practices

o Werkassistentkaarten ontwikkeld in het arboconvenant.

o Good practices op de site www.ergocoaches.nl.
#369932
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina