Beschrijving van ’s-Lands hoeven en molens in de Meierij van ’s-Hertogenbosch in 1662Dovnload 0.59 Mb.
Pagina6/11
Datum26.08.2016
Grootte0.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Bladel
De hoeve genoempt Nijgen belast met 1 mud rog jaerlijcx aent’cappittel van Oirschoth ende daerenbovens bij Wouters Peter Wouter Fabri lest weder ingehuert voor 70 gulden jaerlijcx
Ende bestaet in woonhuijs metten koestal annex, schuer, schaepscoij, schop ende verckenscoth,
Bij den hoevenaer aenveert bloot aende stoppelen sijnde voor sijn opcommen vanden ruijters affgerooft en ennige jaren ongecultiveert gelegen gelijck den hoevenaer aennaempt sucx validelijck aenden rentmeester te sullen bethoonen. Ende is dese hoeve thiende vrij – Memorie.
Reparatie
Den koestal was seer caducq ende aen alle canten swack ende vervallen, de cap ende sijdel wanden ingebogen ende door outheijt versoncken, alle t’welck met weijnighe costen conde werden herstelt, vuijtgenomen dat het meerendeel soude
<9723.jpg> fol 101v
moeten werden vernieuwt. Ende om dese costen noch een wijl tijts voorbij te gaen, soo heeft den rentmeester sulcx gesien hebbende, ordre gestelt t’selve alomme daer het noodich was te verschooren ende t’ondersteunen om het vallen voor soo veel doenlijck te voorcomen ende alsoo in eenen gebruijckbaren staet te houden.
Oijck is t’woonhuijs seer caducq ende vereijschten oock noodich gerepareert te werden offe soude anderssints perijckel loopen van vallen, waer vooren den rentmeester oock soude sorge dragen t’samen oock voor den koestal aen de selve huijsinge annex.
De schuer was aen d’een sijde seer caducq ende vereijschten metten eersten gericht te werden ende de onderplatinge met eennige stijlen
Fol 102r
Vernieuwt, waer toe opde voorsz hoeve sijn staende bequame boomen, die doot ende niet meer wassende en sijn.
[Ontbreekt kopje Plantagie]
Op het voorhooft stonden 112 opgaende eijcke boomen waer onder 4 a 5 van 2 voet, oock ennig weijnighe van 1 voet, maer de meeste part van 6 tot 10 duijm, met noch weijnighe potagie waervan sommich doot ende noch ennich wel wassende is.
Item om den Mortel eenen swaren boom tot een molenasse ende 4 boomen wat minder oock 7 wat minder als 1 voet, met ennige weijnighe jonge plantagie.
Item inden Raster 1 opgaende eijck van ontrent 1 voet houts.
<9724.jpg> fol 102v
Item buijten den Bogaert ten oisten 3 eijcke boomen van 8 a 10 duijm.
Item opde canten stont hijer ende daer ennich schaerhout sommich van 1, 2, 3 ende 4 jarich, doch soo weijnich dat tot reparatie vande caduke huijsine t’selve wel soude vereijsschen
Nota den hoevenaer vermaent eeckelen te saijen ende heesters bij den rentmeester aen re wijsen te poten, ende voorders alles anders gelijck de voorsz hoevenaers is aengeseeght.
Fol 103r
[53, Bladel, watermolen, Casteren]
Bladel
Het watermolentien gelegen onder Bladel gemeijnlijck genoempt het Casterens Watermolentien, lest ingepacht bij Willem Ariens voor 120 gulden jaerlijcx
Ende maelt den molenaer met sijne eijgen steen, volghens sijn eijgen verclaren ende affirmatie vanden provisoir van Postel daer op gehoort, doch den molenaer aengeseijt aenden rentmeester met den iersten validelijck te moeten bethoonen hoeveel duijmen steens sijnen voorsaet Ariaen Mollen opden selven molen opcomende heeft gevonden, om alsoo bij sijn affscheijden insgelijcx daerop te laeten met het ander gereetschap bij hem aenveert.
Den omloop van het waterrath mette schuijfdelen bevonden ten deelen vergaen te sijn. Oock was den molen met laijen gedeckt sijnde ontrampeneert, gelijck den rentmeester t’selve oock is aengewesen waer toe sorge soude dragen om t’selve te doen repareren.
<9725.jpg> fol 103v
[54, Bladel, Hoeve, Ter Hofstat]
Bladel
[marge:] niet thiend vrij
Eene hoeve, genaempt Ter Hofstadt, lest weder ingepacht bij Laureijns Cornelis Goutsmits voor 125 guldens jaerlijcx nde aenveert met de halve schaer volgens t’eijgen verclaren vanden hoevenaer, sijnde niet thiend vrij – Memorie
Dese hoeve wort gemeijnlijck genoempt de hoeve Ter Hofstat ende bestaet in woonhuijs metten koestal, schuer, schaepscoijm schop ende verckenscot
Reparatie
De solderinghe in het huijs is heel vergaen tot groot ongerieff vanden hoevenaer ende soude te repareren sijn met 40 a 50 deelen ende 2 a 3 ribben.
De stijlen vanden koestal dienden gericht ende de wenden versien.
Item aende schuer sijn ennighe plaijen tenemael vergaen.
Fol 104r
Item het dack was door den wint oock seer beschadicht ende oversulcx den hoevenaer vermaent te doen decken als staende tot sijnen laste
Plantagie
Op het voorhooff ende rontsom de huijsinghe stonden samen 160 opgaende eijcke boomen, daeronder 2 heel swaer soo van 18 ende 20 duijmen, ende 5 a 6 van 1 voet, onder de rest van 5 tot 6 duijmen dick.
Item inde Rachters eenen grooten eijck bequaem tot eenen nieuwen balck in cas van binnen goet is.
Item opde vijer sijden aldaer het schaerhout 3 jarich
Item inden Schiebochtacker
<9726.jpg> fol 104v
Ende om de 2 beemptiens daer voor gelegen oock t’schaerhout 3 jarich.
Item inden Voorsten Beempt d’een sijde was het schaerhout 3 jarich.
Item, insgelijcx inden Spreuwelerbeempt off groesvelt d’een sijde was het schaerhout 3 jarich
Nota den hoevenaer vermaent eeckelen te saijen ende heesters bij den rentmeester hem aen te wijsen te poten volgens huercedulle ende voorders alles anders gelijck de voorgaende hoevenaers is aengeseeght.
Fol 105r
[55, Bladel, hoeve, Wolfswinkel]
Bladel
De hoeve genoempt Wolfswinckel lest weder ingehuert bij Jan Claes Mollen voor 120 gulden jaerlijcx
Ende bestaet in huijs metten koestal annex, schuer, schaepsstal, torffhuijs, schop ende verckenscoij aen malcanderen. Ende is thiendvrij behalvens de Blaijelse Ackers van ontrent 24 lopen groot sijnde – Memorie.
Het aenveerden der voorsz hoeve t’sij bloot aenden stoppelen of met de halve schaer sulcx seijden den hoevenaer metten iersten aenden rentmeester te sullen blijcken met volcomen contentement.
Reparatie
Den oven stont seer vervallen sijnde tot groot perijckel van brant in het torffschop, d’welck om sulcx te voorcomen diende op een ander plats verleijt.
<9727.jpg> fol 105v
Ende was de huijsinghe voorders in tamelijcke reparatie vuijtgenomen dat daeraen vergaen waeren ennighe onderplatinghe die noodich diende versien.
Plantagie

Rontsom de voorsz huijsinghe ende bogaert stonden 140 opgaende eijcke boomen waervan ennighe weijnighe swaer waren van 15 tot 18 duijm, maer meest tusschen de 6 a 12 duijm, met 3 a 4 essen.


Item rontsom den Rachteracker het schaerhout 2 a 3 jarich met ennighe crabben van boomen.
Item rontsom den Conincx Acker twee a 3 jaerich schaerhout
Fol 106r
Item den Nieuwen Beempt bij t’Conincx Heijr is beplant met schaerhout van 2 a 3 jaren tot aen het Ruelsbosch toe.
Item het Ruelsbosch is aende noort sijde inhebbende meenichte van welwassende opgaende eijcke boomen ontrent de quantiteijt van 250 van allerleij soort, soo van ½ tot 1 voet dick.
Item aende suijtsijde ontrent 500 van t’selve soort, oock doorgans met vuijtslach van struelles van hulst, else ende eijcke schaerhout, doch was noch cleijn.
Item aende 3 sijde vanden
<9728.jpg> fol 106v
Hulstbeempt 4 a 5 jarich schaerhout liggende ten westen aent voorsz bosch, ooc stonden inden selven beempt 18 a 20 opgaende eijcke boomen ter dichte als voor.
Nota den hoevenaer aengeseeght de heesters bij den rentmeester hem aen te wijsen jaerlijcx te poten, oock eeckelen te saijen, geen schaerhout meer te houden ende voorders oock alles vermaent gelijck aende voorgaende hoevenaers is geschiet.
Fol 107r
[56, Bladel, hoeve, Toorkens Hoeve, ligging onbekend, gegist bij de kerk]
[In een charter van de Abdij van Postel is er rond 1350 in Bladel sprake van Daniel van den Torijnken, die daarna vermeld wordt als Daniel van den Toerken en Daniel van den Toirken. Omstreeks 1450 is er te Bladel sprake van een Toirkens-hoeve.]
Bladel
Eene hoeve genoempt Toorkens Hoeve gecomen vande voorsz abdije ende lest wederom ingehuert bij Peter Henricx voor 85 gulden jaerlijcx
Ende bestaet in huijs metten koestal annex, schuer, schaepscoij, den boer, peertstal ende het verckenscot aen malcanderen
Bij den hoevenaer aenveert met de halve schaer soo hij verclaerde ende niet thiendvrij – Memorie.
Nodige reparatie
Ende huijsinghe ende schuer waeren de platinge met ennighe stijltiens vergaen die dienden gericht ende vernieuwt ende de deuren gerepareert, het dack was door den wint ontrampeneert ende den hoevenaer aengeseijt sulcx te decken metten iersten als staende tot sijnen laste.
[<9729.jpg> bestaat niet, er is niets kwijt]
<9730.jpg> fol 107v
Plantgie
Achter ende besijden den koestal stonden ennighe jonghe plantagie als dobbele heesters waervan enighe sterven ende crodactich sijn.
Item om den hoff 4 opgaende eijcke boomen van ongeveerlijck 1 voet houts ende 6 van ontrent ½ voet, doch meestal rijp.
Item bij t’huijs ende schuer 7 boomen te minsten van 1 vadem houts ende eene van ½ voet.

Item lancxt den cant ende om het Heijtvelt oock bij t’huijs t’samen 22 a 23 oude eijcke crotten van boomen, niet seer groot sijnde aen d’een sijde ende aen d’een sijde vanden gracht het schaerhout van 1 jaer


Fol 108r
Item rontsom het Aabroeck het schaerhout 2 jarich, met ontrent 9 a 10 eijcxkens van ½ voet
Item int Heijtvelt een cleijn bosken schaerhout van 3 jaren
Item om den Ouden Bocht ennich schaerhout met een cleijn busselken sommich houdbaer ende sommich 2 jarich, met noch ennige opgaende eijcxkens hen selven gesaijt hebbende.
Item aende sijde van den Loorijs ennich schaerhout houdbaer.
Oock beneffens den Busselacker naest het straetien sommich schaerhout 4 jaric ende eenich van 1 jaer ende de dweersheg houdbaer.
<9731.jpg> fol 108v
Nota den hoevenaer aengeseeght jaerlijcx te poten veertich heester bij den rentmeester hem aen te wijsen. Oijck eeckelen te saijen ende geen schaerhout meer te houden ende onder de opgaende boomen nijt meer te vlaggen. Ende voorders alles anders gelijck de voorgaende hoevenaers is aengeseeght.
Fol 109r
[57, Hapert, hoeve, ligging onbekend, bij akker De Hoeven]
Hapert
De hoeve van Henrick Dirck Baijens gecomen van het voorschreven convent van Postel ende bij den hoevenaer lest weder ingepacht voor 70 gulden jaerlijcx
Ende bestaet in t’woonhuijs metten koestal annex, schuer, schaepscoije ende schop ende is groot in teullant 30 lopensaet
Bij den hoevenaer aenveert met de halve schaer, volgens de eijgen verclaringhe.
Nodige reparatie
Inde schaepscoij is den balck vuijt het middelgebijnt vuijtgeweecken dient noodich gericht en versien om het vallen te voorcomen. Ende alsoo het woonhuijs is onversien van kelder
<9732.jpg> fol 109v
ofte suijvelcamerken ende dat den hoevenaer t’selve ten hoochsten is noodich ende bij hem instantelijck wort versocht, oock dat hetselve met cleijn costen inden westen conde gestelt worden terwijlen men aldaer d’een sijde vanden gevel vergaen sijnde met een muerken wel vereijschen soude opgetrocken te worden ende met eenen daer aen met cleijne costen soude connen gemackt worden soo waer gansch dienstich t’selve metten iersten gedaen. Alsoo daerom strijcx tegenwoirdich wel steen sijn te becomen.
Item aende stal sijn
Fol 110r
oock seer noodich 2 deuren die gans vergaen sijn.
Plantagie
Rontsom t’huijs schuer ende aengelach stonden 14 eijcke boomen waervan de beste bij t’huijs ontrent van 1 vadem houts waren, oock ennighe van 1 voet ende wat minder.
Achter de schaepscoij was het schaerhout hoewel weijnich eerst gehouden.
Item rontsom den acker genoempt De Hoeve het schaerhout 2 ende 3 jarich.
Oock is den hoevenaer aengeweesen eeckelen te saijen, de heesters bij den rentmeester hem aen te wijsen jaerlijcx te poten ende voorders alles gelijck de voorgaende hoevenaers sijn vermaent.
<9733.jpg> fol 110v
[58, Hapert, hoeve, Ten Lement]
Hapert
De hoeve van Henrick Ariens gemeijnlijck genoempt Ten Lement oock gecomen vanden voorsz abdije van Postel is bij den hoevenaer lest weder ingepacht voor 80 gulden jaaerlijcx
Ende bestaet in een woonhuijs met den koestal annex. Item schuer, schaepskoij ende turfschop
Sijnde volgens t’verclaren vanden hoevenaer aenveert bloot aen de stoppelen die sulcx oock heeft aengenomen metten iersten aenden rentmeester validelijck te sullen blijcken.
Nodige reparatie
Den Koestal was aen d’een sijde versoncken, oock de platinge onder ende boven t’meerendeel vergaen, diende oversulcx gericht ende gerepareert.
Inde schuer was eenen balck
Fol 111r
ghebroocken ende vuijtgevallen door den laetsten grooten storm van wint, d’welck sonder vuijstel oock diende gerepareert. D’welck den rentmeester oock alsoo heeft bevonden, ende om voorder perijckel te voorcomen daertoe aengewesen opde hoeve van Mattheus Philps eenen bequamen boom om op aggreatie van haere Ed: Mo: daertoe te gebruijcken.
Ende overmits den backoven seer was vervallen ende dangereus voor brant oock de schouw seer caducq soo heeft den rentmeester sulcx gevisiteert hebbende om het apparent perijckel te voorcomen ordre gestelt om t’selve te repareren.
Plantagie
Om de voorsz huijsinghe stonden 8 oude quade boomen die meest alboven doot waren, swaer van 1 tot 1½ voet.
<9734.jpg> fol 112v
Oijck was het schaerhout opde selve hoeve seer weijnich ende niet bestant tot heijmtinge oft reparatie aen de selve huijsinghe.
Ende overmits op dese hoeve geen bequaemheijt en was om heesters te poten off eeckelen te saijen, soo heeft den rentmeester in platse van dijen goet gevonden den hoevenaer te gelasten bercken jaerlijcx te poten ende oock te saijen ende voorders den selven hoevenaer aengeseeght sijne huijsinge behoorlijck te decken, voorders als aenden voorgaende hoevenaers is gelast.
Fol 113r
[59, Hapert, hoeve, ligging onbekend]
Hapart
Eene hoeve gecomen van het convent van Postel ende bij Cornelis Cornelissen lest weder ingehuert voor 52 gulden jaerlijcx
Ende bestaet in woonhuijs metten koestal annex. Item een schuer van 3 gebont, sijnde heel wel in reparatie overmits het voorleden jaer omgewaijt sijnde bij den rentmeester door necessiteijt is weder doen oprichten ende t’meerendeel vernieuwen
Oock heeft den hopevenaer aengenomen metten iersten aenden rentmeester te sullen behoorlijck blijcken in wat voegen hij de voorz hoeve had aenveert.
Oijck was aende voorz hoeve noch een schaepskoij, torfschop ende verckenscot
Noodighe reparatie
De schaepscoij was seer
<9735.jpg> fol 113v
caducq soo in wenden als dack ende diende nootsaeckelijck gericht ende gerepareert, ende van gelijcken het torf ende verckenscoth. Ende is dese hoevenaer aengeseeght de voorsz huijsinge behoorlijck te doen decken als staende tot sijnen last
Plantagie
Om het huijs staen 24 oude eijckeboomen. Ooijck inden Acker daer aen eenen die t’meerendeel doot is ende schijnen van binnen vol vuers ende vergaen te sijn, sijnde door malcanderen swaer van eenen tot 1½ voet houts.
Item om de Acker staen hier ende daer ennige struelles schaerhout, doch qualijck soo wel als tot heymsel ende noodich onderhout der hoeve van nooden is, ende was t’meesrendeel van t’schaerhout
Fol 114r
tot vitsel aende wenden vande voorsz nieuwe schuer gebruijckt.
Ende alsoo op dese hoeve de heesters niet wel den aert hadden om te wasschen, soo heeft den rentmeester den hoevenaer gelast bercken te poten ende te saijen ende voorders den hoevenaer in alles belast als de voorgaende.
<9736.jpg> fol 114v
[60, Hoogeloon, hoeve, Houtshoefken]
Hooch-Loon
Het Houtshoeffken gecomen vande voorsz abdije ende bij Gijsbert Willems lest weder ingehuert voor 23 gulden jaerlijcx
Ende bestaet in woonhuijs ende koestael annex, schuer, peertstal en schop
Ende verclaert den hoevenaer dese hoeve bloot aende stopplelen te hebben aenveert, gelijck sulcx den rentmeester Tempelaer metten iersten suffisantelijc soude bewijsen.
Nodige reparatie
Aenden peertstal vereijschten ennighe nieuwe platinghe ende stijltiens ende diende den selve wat versoncken sijnde weder gericht.
Oijck diende den oven staende in den koestal ende gansch vervallen sijnde overmits het perijckel vanden brant nootsaeckelijck verleijt te werden gelijck den rentmeester sulcx aengewesen sijnde daer toe geeft ordre gestelt.
Fol 115r
Inden koestal is eenen stijl versoncken, diende gericht ende geschoijt. Oock diende de sijdelwangen met den selven stal onderschoort waertoe bij den rentmeester 2 quade boomkens sijn aengewesen.
Plantagie
Om het huijs ende aengelach weijnich opgaende houts bevonden als alleenlijck ennighe cleijne boomkens noch nergens tot ennig timmeringhe connende werden geemploijeert.
Op het nieuwe lant ennich 3 jarich schaerhout
Item inde beempden oock geen oft luttel schaerhouts.
<9737.jpg> fol 115v
Item een cleijn heesterbosken van ontrent ½ lopensaetlants, ende daerinne ennighe bequaem om vuijt te setten, waer toe hem last is gegeven, ende plaets aengewesen om jaerlijcx daer 20 vuijt te planten.
Ende voorders den hoevenaer gelast alles gelijck de voorgaende
Fol 116r
[61, Casteren, hoeve, ligging onbekend, geprikt op Mollenhoeve die ex-Postel is]
Casteren
Een hoeve gecomen van het voorsz convent van Postel lest gemijnt bij Wouter Jacob Goijarts voor 90 gulden jaarlijcx
Ende bestaet in woonhuijs met den koestal annex, schuer, schaepskoije, brouwhuijs, schop met een verkenscoth.
Dese hoeve is aenveert met de halve schaer gelijc den rentmeester vermeijnde doch seijde den hoevenaer sulcx niet wel te weten, maer de waerheijt daervan aenden rentmeester metten iersten schriftelijck te sullen exhiberen.
Nodige reparatie
De plancken vanden solder waeren gansch ondeugend ende vergaen d’welck met 33 a 34 deelen conde gerepareert werden, ende met de oude plancken vanden solder comende conde met het verckenscot versien dat seer vergaen was.
<9738.jpg> fol 116v
Oijck dienden verscheijde deuren, soo van het huijs, schuer ende schaepskoij vernieut die seer vergaen ende ontstucken waeren.
Oijck waeren inde koestal ennighe opscheut gebroocken ender vergaen waerdoor t dack was ingesoncken ende oversulcx noodich diende gerepareert ende gericht.
De schuer sijnde groot 5 gebont oock seer wijt ende breet is seer overgeweken ende caducq oock het dack ende wenden ingesoncken ende vergaen ende niet wel mogelijck sonder voorgaende reparatie deselve schuer te connen decker als sijnde de latten soodaenich vergaen datter op veel platsen nier meer en can gedeckt worden, ende
Fol 117r
in perijckel is metten grooten wint in te storten ende diende oversulcx de sijdelwangen mette gansche cap vernieuwt waertoe het meerendeel van het hout off oude cap noch soude connen dienen, maer alsoo tot sulcken grooten cap t’seffens te decken den hoevenaer geen stroij genoch van sijne heel gewas niet soude hebben, soo soude niet ondienstich sijn voor eerst de oistsijde die het quaetste is te vernieuwen, waertoe het hout daertoe noodich op de naest aengelegen hoeve conde gevonden werden t’gene op verscheijde plaetsen rijp is ende niet meer en wast ende voor sulcx de weijnichste schade soude geschieden ende de rest conde men s’jaers daer naer doen.
<9739.jpg> fol 117v
Plantagie
Om de voorsz huijsinghe staen 3 eijcken die t’merendeel rijp sijn ende niet meer en groijen, dick stijff 1 voet
Om de put stont 1 grooten esch met een groote weilgh
Achter de huijsinghe was den wal nieuwt opgemackt ende met eijcke en bercke pootsel beplant.
Het schaerhout aende twee sijden van t’beemdeken was 3 jarich
Op de wallen om het boogaert ende hofken was het schaerhout 3 jarich doch weijnich ende insgelijcx op den wal lancxt den Sijdelbocht.
Ende alsoo de heester op dese hoeve geenen aert hebben soo is bij den rentmeester
Fol 118r
Aen den hoevenaer gelast in plaetse van dijen jaerlijcx veertich bercken te poten ende insgelijcx berckensaet te saijen
Ende voorders denselven hoevenaer gelast sich in alles te reguleren naer de verpachtcedulle hem int verpachten voorgelesen ende aengeseijt gelijck de voorgaende hoevenaers
<9740.jpg> fol 118v
[62, Casteren, hoeve, ligging onbekend, geprikt op Kranenb-Hoogeind, een ex-Postelhoeve]
Casteren
De hoeve van Jan Michielssen bij hem weder ingepacht voor 55 gulden jaerlijcx
Ende bestaet in het woonhuijs metten koestal daer annex, schuer, schaepscoij, stal, backhuijs, schop ende verckenscoth
Ende is dese hoeve volgens t’verclaeren vanden hoevenaer aenveert bloot aende stoppelen, doch hem gelast sulcx aenden rentmeester metten iersten behoorlijck te moeten justificeren off anderssints volgens t’slot der verpachtinghe daer van sijn ende blijven versteken.
Nodige reparatie
De achtersijde vanden huijsinge diende gansch omplaijt ende met verscheijde stijlen versien oock behoorlijck gericht tot welcke reparatie den rentmeester 2 boomen die rijp ende doot waeren heeft aengewesen ende getekent.
Fol 119r
Inde koestal is de covelbalck gebroocken om den welcken te repareren insgelijcx eenen ouden boom bij den rentmeester den hoevenaer is aengewesen.
Potagie
Op t’voorhooff staen 2 sware eijcken die rijp sijn, dich inde 20 duijm
Item voor de schuer ende schaepskoij 32 a 33 cleijne eijcke boomen, dick van 4 tot 8 duijm
Item recht voor t’huijs stonden 10 boomen, van ontrent 1 voet houts, met ennige jonghe potagie ende eenen grooten doorenboom.
Het schaerhout aende 3 sijde van t’aengelach was 3, 4 ende 6 jarich
<9741.jpg> fol 119v
Item aldaer aenden wegh 2 oude eijcke boomen dick ontrent 1½ voet
Het schaerhout rontsom den Beetenbocht 3 ende 4 jarich
Item opden wegh ten westen van desen acker 11 eijcke crotten dick 8 a 9 duijm
Nota den hoevenaer bijden rentmeester aengeseijt in plaets van heester 40 bercken te poten, oock bercke saet te saijen ende voorders alles gelast als de voorgaende hoevenaers is gedaen.
Fol 120r
[63, Casteren. Hoeve, ligging onbekend, geprikt tussen 61 en 62.]
Casteren
De hoeve van Mattheus Philipsen lest bij hem weder ingepacht voor 50 gulden jaerlijcx
Ende bestaet in woonhuijs metten koestal daer annex, schuer, schaepskoij ende schop
Ende heeft den hoevenaer aengenomen volgens ernste belastinge aenden rentmeester ierst daeghs bij wettighe attestatie te bethonen off hij de selve hoeve met de halve schaer hadde aenveert off niet alsoo hij seijde sulcx te ignoreren.
Reparatie
Inde schuer waren 3 a 4 opscheuten onder t’dack gebroocken ende oversulcx bij den rentmeester daertoe aengewesen eenen ouden boom rijp sijnde tot reparatie van dijen.
Potagie
Om de huijsinghe stonden
<9742.jpg> fol 120v
23 opgaende eijcke boomen sommighe van eenen voet ende sommige van ½ voet dick met noch weijnighe potagie van geen importantie ende waeren de voorsz boomen meest rijp ende doot
Op dese hoeve is seer luttel schaerhouts, sulcx dat overmints het mancquement van dijen de wenden op verscheijde platsen aen de huijsinghe blijven openliggen.
Nota overmits de nature deser hoeve niet bequaem en is om heesters te wasschen, is bij den rentmeester den hoevenaer gelast 40 bercken te planten, oock te saijen, ende voorders gelast als de voorgaende hoevenaers is gedaen.
Fol 121r
[64, Oerle, hoeve, bij de kerk]
Oerle
Een hoeve ontrent de kercke lest weder ingepacht bij Goijaert Janssen Mollen voor 149 gulden jaerlijcx ende blijft aen dese hoeve geen halve schaer maer is bloot aende stoppelen aenveert volgens de verclaringh vanden hoevenaer ende conform de laaste verpachtcedulle ende attestatie aenden rentmeester daervan overgelevert soo men verclaerde, ende is dese hoeve thiendvrij ende groot in landerijen soo teullant als groes ontrent 93 lopensaet
Ende bestaet in woonhuijs metten koestal annex, schuer, schaepskoij, backhuijs, schop ende verckenscoij.
Nodige reparatie
Aen dese huijsinghe was veele reparatie nodich als te weten den vloer opde keldercamer sijnde gansch perijckeleus voor invallen ende inder kelder onderset, het welck noodich diende gerepareert ende versien
[<9743.jpg> ontbreekt, er is niets kwijt.]
<9744.jpg> fol 121v
De schaepskoije, stallinghe ende schuer diende op veell plaetsen omplaeijt ende met 3 groote off dobbele deuren versien die gans vergaen sijn.
Plantagie
Rontsom den hoff was het schaerhout 6 a 7 jarich t’welck den hoevenaer vuijt crachte sijnder voorgaende huercedulle alnoch was pretendetende als schaerbaer sijnde.
Item neffens den Putacker aen de straet op den wal het schaerhout 4 jarich
Item t’schaerhout op den wal naest de heijde in den acker genoempt het Oersbosch, groot 6 lopensaet out aen d’een sijde 7 jaerich ende d’ander sijde t’verleden jaer eerst gehouden ende insgelijcx den wal teghens t’heijt …[woord half in de vouw]
Fol 122r
Opden Cappelacker noch op den Grooten Acker daernaest geen hout
Ad idem opden Grooten ende Cleijnen Leucken Acker geen hout ende insgelijcx op het Molenstuck
Op beijde de eijnden van den Koedries het schaerhout 3 jarich
Item aen d’een sijde vanden Eijndelenbeempt t’schaerhout 5 jarich
Item aen beijder sijden vanden Raephoff t’schaerhout 5 jarich ende t’ander eijndt verleden jaer ierst gehouden ende op de canten 5 cleijne eijcke boomkens.
Item voor t’huijs 11 eijcke boomen sommige van 1 vadem ende sommige wat minder dick.
<9745.jpg> fol 122v
Item aldaer noch 30 boomkens van 4 a 5 duijm met noch 20 quade crabben.
Item lancxt ende inder wall vanden Kerckhoff achter de schuer ende schaepscoij 26 eijcken boomen waeronder ennige quade crodden.
Item inden Schimmelen Beempt ennige strijcken schaerhout met ennigen vuijtslach van jong pootsel.
Item inden Wagenbeempt gehoorende soo aen dese als aen de volgende hoeve geen schaerhout van ennige importantie
Inden Endenplas, oock aen beijde de hoeven als vooren gehoorende, ontrent het schaerhout telckens gehouwen sijnde ontrent van 100 mutsers
Fol 123r
Item in het hoijvelt aen Waelerdijck hijer ende daer ennighe struijcken schaerhout.
Nota den hoevenaer gelast 25 heesters jaerlijcx te poten, eeckelen te saijen ende voorts aengeseeght gelijck aende voorgaende hoevenaers is geschiet.
<9746.jpg> fol 123v
[65, Oerle, hoeve, Bogartse Hoeve]


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina