Beschrijving van ’s-Lands hoeven en molens in de Meierij van ’s-Hertogenbosch in 1662Dovnload 0.59 Mb.
Pagina8/11
Datum26.08.2016
Grootte0.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Zeumeren
Eene hoeve gecomen vande voorsz abdije sijnde thiendvrij ende belast met 10 stuiver chijns anden heer van Helmont ende lest weder ingehuert bij Philips Franssen Verdijsseldonc voor 130 gulden jaerlijcx
Ende bestaet dese hoeve in een woonhuijs metten koestal annex, schuer, peertslal, schop ende verckenscoth
Ende is dese hoeve aenveert met de halve schaer.
Nodige reparatie
De schuer is seer caducq diende nootsakelijck gericht ende ten delen de wanden ende plaijen verniuwt.
Het woonhuijs is oock mistimmert overmits de kelder ter sijden is vuijtspringende waer door het dack met een kee[in vouw verdwenen] moet gedeckt worden
Fol 144r
die met een stroijen dack noijt dicht en can blijven, noch gemackt worden. Oock en waer hetselve met loot niet wel te helpen, sulcx dat daerdoor de keldercamer t’samen oock metten kelder gans bederven ende onbruijckbaer sijn. Ende oversulcx noodich den voorsz vuijthoeck aff te breken ende weder t’selve voor aent t’huijs te brenghen, t’welck met 120 gulden off daer ontrent soude connen geschieden, mits den hoevenaer den kalck tot sijnen cost tot Masijck haelde ende de wercklieden den montcost gaf, gelijck hij t’selve was presenterende te doen. Ende conden tot dese timmeragie gebruijckt worden de oude boomen op dese hoeve staende.
Inde schaepscoij diende
<9767.jpg> fol 144v
ennige stijlen onder de balcken verniuwt oock de wanden met ennige plaijen ende stijltiens versien ende gericht
Plantagie
Aenden acker ende om de res[in de vouw] stonden 4 swaere boomen out ende vol vuers oijck [in de vouw] vergaen, dick 1½ voet, oock ennige 2 voet ende daerenbovens noch 22 boomen van 8 tot 12 duijm, wel beter als d’andere.
Opden bergh staen 4 oude quade boomen meest doot, oock voor t’ackerlant seer schadelijck ende oversulcx tot de voorsz reparatie bequaem.
Oijck staen om de voorsz huijsinge 10 boomen van tijff 1 voet houts.
Opden Vossen ende Deelisbeemptien staet weijnich
Fol 145r
elsenschaerhout met 2 eijcxkens ende het voorder schaerhout hijer en daer staende lancxt de ackers is t’samen qualijck bestant tot noodige reparatie aende huijsinghe soodat den hoevenaer claeghde noch jaerlijcx daer bij te moeten coopen.
Ende overmits de heesters bij dese hoeve geenen goeden wasch en hebben, is den hoevenaer bij den rentmeester gelast in plats van dijen bercken te poten ende desniettemin, eeckelen te saijen volgens huercedulle, om bequaem wesende op andere hoeven wt te setten ende is den selven hoevenaer gelijck alle andere voorgaende wel expresselijcx vermaent sich punctuelijck te reguleren naer de verpachtcedulle
<9768.jpg> fol 145v
[78, Someren, hoeve, De Kleine Akker, gegist in gebiedje De Hoeven].
Zeumeren
Eene hoeve genaemt Den Cleijnen Acker, gecomen vant voorsz convent van Postel, belast aenden cappelle van Strijp onder Leend met 6 gulden jaerlijcx. Item seckeren chijns tot Helmont ende noch 29 stuiver 2 oort aen Juf[in vouw] van Kessel ende is dese hoeve oock thiendvrij
Ende lest bij Frans Anthonis Weder ingehuert voor 90 gulden jaerlijcx ende is aenveert bloot aende stoppelen, vuijtgenomen eenen acker van 11 lopensaet streckende van het paijken tot den Rouwenbocht de welcke met de halve schare is aenveert volgens het verclaren vande hoevenaer den welck [in vouw] gelast is alle t’selve ierst daeghs aenden rentmeester te moeten validelijck betoonen.
Ende bestaet dese hoeve [in vouw] 40 lopensaet teulant
Fol 146r
met het woonhuijs ende koestall malcanderen annex daerop staende. Item schuer, schaepskoij, schop, verckenskot ende backhuijs, welck backhuijs tot de twee hoeven bij malcanderen gelegen is dienende.
Nodige reparatie
Aende schaepscoije sijn veel vande sijdelplancken vergaen. De schaepscoij diende gericht ende met nieuwe stijltiens ende plaijing versien. De voordere huijsinge ende schuer sijn in redelijcke reparatie.
Plantagie
Om de put staet 1 grooten esch
Om de huijsinghe 3 eijcke boomkens met noch ennige jonge potagie van 4 a 5 duijm dick ende ennige als dobbele heesters.
<9769.jpg> fol 146v
Oijck staet op dese hoeve seer weijnich schaerhout ende geensints genoch tot heijmsel ende reparatie aen dese hoeve noodich
Oijck en hebben de heester op dese hoeve geenen art ende oversulcx in platse van dijen bij den rentmeester den hoevenaer geordonneert bercken te poten ende voorders eeckelen te saijen ende alles gelijck aenden voorgaende hoevenaers is gelast.
Fol 147r
[79, Someren, hoeve Ten Roode, ligt bij 80, gegist op Edelenburg].
Zeumeren
Eenen hoeve genaemt Ten Roode, gecomen vanden voorsz abdije, oock sijnde thiendvrij, ende bij Willem Anthonis Roijmans lest weder ingepacht voor 200 gulden jaerlijcx, ende is dese hoeve ten deelen met de halve schaere aenveert volgens den inventaris ende bewijsen van dijn, voor desen aende rentmeester overgelevert volgens sijn verclaringe ende approbatie vanden rentmeester. Oock conform de laetste verpachtcedulle daerop naergesien.
Oijck bestaet dese hoeve in een woonhuijs, voor ommuert metten koestal daer annex in leeme wanden. Item schuer, schaepskoij ende verckenscoth.
Reparatie
De mueren van t’woonhuijs dienden onderschoeijt ende den kelder gerepareert. Oijck
<9770.jpg> fol 147v
Is den hoevenaer aengheseeght te doen sijne huijsinge behoorlijck decken, als staende tot sijnen last alleen, conform de verpachtcedulle daervan sijnde
Plantagie
Int zuijden vanden huijsinghe staen 76 eijcke boomkens so van 6 tot 10 duijm, met noch eenige cleijne crotten
Item achter t’huijs een jonge potagie van ontrent als dobbele heesters ende daeronder eenen boom van 1 voet dick.
Om de schaepskoij ende schuer stonden 40 eijcke boomen soo van 8 tot 10 a 11 duijm met noch 10 a 12 dobbele heesters daeronder ennige van 5 a 6 duijm, alle welcke plantagie seer wel is wasschende
Fol 148r
Item t’eijnden den Straetacker ende op den wegh daertegens stonden 22 eijcke boomen van 10 a 11 duijm, met noch ennige crotten.
Opt Peerdenbroeck staen oock ennige struelles schaerhouts
Item opden Dorst oock weijnich schaerhout met 8 a 10 quade crodden van boomen, ende noch 3 boomkens als dobbele heesters ende is alle het schaerhout niet suffisant om van tijt tot tijt het noodich heijmsell ende reparatie aen dack ende wenden tot de voorsz huijsinghe daer vuijt te vijnden.
Nota den hoevenaer aengeseijt 25 heester jaerlijcx te poten ende de selve te haelen opde aengelegen hoeve Ter Hoofstat ende voorders hem vermaent als alle voorgaende
<9771.jpg> fol 148v
[80, Someren, hoeve, Ter Hofstat, geprikt in gebied Hoofdstat bij kerk]
Zeumeren
De hoeve ter Hoffstat sijnde oock thiendvrij ende gecomen vande voorsz abdije en belast met 1 gulden chijns aen d’heer van Helmont, oock lest weder ingepacht bij Goijert Claes Deenen voor 190 gulden jaerlijcx ende is dese hoeve aenveert met de halve schaer volghens t’verclaren vanden hoevenaer selffs
Ende bestaet in een woonhuijs sijnde voor ommuert, met den koestal daer annex, schuer, schaepskoijm peertstal ende torfhuijs aen malcanderen, item schop ende verckenscoth
Nodige reparatie
De schuer groot sijnde 6 gebont is seer caducq en de cap ten deelen ingevallen. Oock leijt aen veel platsen open, t’geen sonder voorgaende timmeringhe aende cap niet en can gedeckt werden sulcx dat ons
Fol 149r
gebleecken is dat bij de selve ontramperinghe ende open liggen den hoevenaer in sijne granen groote schaij was lijdende waerover oock wel expresselijck tegen den rentmeester was protesterende, ende was dijenvolgens noodich de ganse cap met al de sijdelwangen te richten vernieuwen ende repareren. Oock was aldaer eenen balck met enen stijl gans gebroocken waer door des te meer de voorsz reparatie geen wtstel en conde lijden. Ende heeft oversulcx den rentmeester sich wegens de nodige costen daer over te doen geinformeert van ennige timmerlieden hen des verstaende ende bevonden dat den arbeijt van dijen soude comen t’importeren ontrent de 120 gulden doch soude het stroij om te decken op dese hoeve moeten gevonden worden ende
<9772.jpg> fol 149v
het noodich timmerhout op de andere aengeleghe hoeve van ennige rijpe boomen daer op staende die den hoevenaer t’sijnen costen soude moeten aenhalen volgens verpachtcedulle.
De schaepskoij diende oock gericht ende met ennighe platinghe ende stijltiens versien
Plantagie
Om de schuer ende schaepskoije alsmede int heestervelt stonden 70 eijcke boomen van 5 ende 6 duijm tot 1 voet dick
Item 1 heesterbosken waer inne noch ontrent de rond 300 bequaem heester waren om wt te setten, gelijck daervuijt al veel so op dese als andere hoeven waeren vuijtgeseth u dicwat [?]
Fol 150r
Op den wech ofte dreeff waren 20 boomen van ontrent ½ voet ende voorts soo verre het lant streckte met jonge heesters vuijt het voorsz bosken.
Om de voorsz huijsinge ende backhuijs stonden 13 eijcke boomen van 6 tot 10 duijm
Om de landerijen van dese hoeve staet weijnich schaerhout ende niet genoch tot noodige heijmtingen ende reparatie aen dack ende wenden sulcx dat den hoevenaer claeghde jaerlijcx noch daer bij te moeten coopen
Oijck en was op dese hoeve niet wel bequaem plats om meerder heesters te poten ende dijnvolgens den hoevenaer aengeseijt in plats vanden stervende jaerlijcx
[<9773.jpg> fol 149v – 150r dubbel dus]
<9774.jpg> fol 150v
weder ander in te setten ende goet reguard te dragen dat bij de beesten oft anderssints deselve niet en werden beschaedicht.
Oijck den hoevenaer vermant volgens huercedulle wederom eeckelen te saijen ende sich in alles te moeten gedragen volgens sijne verpachtcedulle waerover hij gelijck alle voorgaende hoevenaers wel expresselijck is vermaent.
Fol 151r
[81, Lierop, slotje, ligging ZW van Stipdonkse watermolen, zie kaart Verhees 1794.]
Lierop
Een slootien oft omwatert huijs gecomen vande voorsz abdije, waer van de landerijen daeraen gehoorende oock sijn thiendvrij ende lest weder ingepacht bij Jan Goijaerts Verberne voor 75 gulden jaerlijcx
waeronder begrepen is ontrent 14 lopensaet teullants met een schuer ende koestal malcanderen annex, staende buijten de grachten van t’voorsz slootien tegensover de poirte
Ende heeft den voorsz huerder t’selve teullant volgens sijn verclaren aenveert bloot aende stoppelen, gelijck vermaent is, ende oock aengenomen heeft sulcx aenden rentmeester metten iersten valide te sullen bewijsen.
Reparatie
Het slootien met laijen gedeckt sijnde, is door storm
<9775.jpg> fol 151v
ende wint int dack beschadicht, d’welck oversulcx diende weder gedeckt ende met vorstpannen versien
Oijck dient de brug van t’selve slootien verniewt als niet meer gebruijckbaer sonder groot perijckel
De muer ter sijden de brugh was vervallen, t’welck met heel cleijn costen nu weder conde gerepareert worden bij tijts ende nodich om t’voorder vervallen te voorcomen
De schuer dient nootsackelijck gericht, geplaijt ende gerepareert, alsoo seer is versoncken ende perijckel loopt te vallen als out ende caducq sijnde
Oijck dienden de gelase
Fol 152r
opt slootien wat gerepareert die met den hagel sijn ingeslagen
Potagie
Item tusschen den Camp ende het Nieuwe Lant ennich schaerhout van een jaer met 2 a 3 crodden van boomkens.
Item lancxt de gemeijnte ennige bercke struijcken ende bij t’Nieuwlant een heghken schaerhout van 3 jaren
<9776.jpg> fol 152v
[82, Lierop, hoeve, Moorsel]
Lierop
Een hoeve genaemt Morsel gecomen vande voorsz abdije ende lest weder ingehuert bij Dirck Janssen voor 194 gulden jaerlijcx
Ende is dese hoeve groot in teullant ontrent 107 lopensaet oijck thiendvrij ende bij den hoevenaer aenveert met de halve schaert
Ende bestaet in woonhuijs metten koestal annex, schuer, twee schaepscoijen, schop, backhuijs, verckenscot ende een cleijn corenhuijs.
Nodige reparatie
Het cleijn schaepskoijken met het verckenscot diende gerepareert, alsoo eenige gespan ende opscheut waren ontsticken.
De groote schaepskoij diende ompleijt ende van gelijcken op sommige plaetsen de schuer. Oock diende den hoff omheijndt ende voor de beesten bevrijt.
Fol 153r
Plantagie
Achter de schuer ende lancxt het Platbroeck ende achter het backhuijs ennich 3 jarich schaerhout
Item achter de voorsz huijsinge ende neffens het ackerlant 20 eijckeboomen sommich van eenen voet ende sommich minder dick sijnde
Item noch enniche quade crabben van boomen, met een partije jonge boomkens ende eenen grooten esch inde acker staende.
Item bij de groote schaepskoije 5 boomen van eenen vadem houts
Item achter de schuer 2 eijcke boomen van 1½ vadem
Item tusschen de schuer ende schaepskoijen een partij jonge opgaende boomen ende ennige vuijtgesette heester achter de schuer.
<9777.jpg> fol 153v
Item voor t’huijs een partije jonge wel wassende eijcken
Item opden hoeck van t’huijs eenen boom van ontrent 1 vadem houts
Item achter t’schop 4 boomen van 1½ vadem dick, met noch ennige jonge potagie
Item in het Strijpsbroeck ennich doch seer luttel schaerhouts
Item inde hoijvelden bij Stipdoncq ennich schaerhout van quaet wijen, doch heel luttel
Item inde Bruesseldoncghe schaerhout 3 jarich ende ennige gehoude eijcxkens
Nota den hoevenaer aengeseijd 50 heester te poten ende eeckelen te saeijen ende voorders alles gelijck de voorgaende hoevenaers sijn vermaent.
Fol 154r
[83, Lierop, hoeve, Ten Einde, ligging onbekend, op Achtereind tegen de bergen?.]
Lierop
Den hoeve genoempt Ten Eijnde oock sijnde thiendvrij ende lest bij Jan Jan Hermens weder ingepacht voor 190 gulden jaerlijcx, ende bestaet in teullant ontrent 76 lopensaet, bij den hoevenaer aenveert met halve schaer
Ende is bevonden een woonhuijs metten koestal annex, schuer, schaepskoij, bachuijs, verckenscoij, schop ende een cleijn huijsken
Nodige reparatie
Aen weersijde in de schaepscoije de wormen van malcanderen ende den eenen ontstucken, het dack ingesoncken ende de plaijen vergaen.
Item aende schuer dienden 2 nieuwe deuren sijnde de oude vergaen
Item d’een side vanden koestal diende gericht ende geplaijt
Item in het schop eenen stijl in het gebijnt ontstucken, allet welck nodich diende gerepareert
<9778.jpg> fol 154v
Plantagie
Om de schuer staen 4 eijcke boomen waervan de drije meer als eenen vadem ende den anderen wat minder dick sijn.
Ter sijden de schuer, achter t’huijs ende inden wegh neffens het beemptien 20 eijckeboomen, sommige van 1 voet, sommich van ½. Oock ennighe minder dick sijnde.
Item noch ennige quade crodden net ennige cleijne ende jonge opgaende boomen.
Item rontsom den hoff ende t’cleijn huijsken 24 eijcke boomen t’meerendeel van dijen lancxt de straet van 1 vadem houts, oock ennige wat minder
Item rontsom den dries bij het huijs oock inde straet op ende neffens de coppel
Fol 155r
Tot het cleijn huijsken toe 48 eijcke boomen sommighe van eenen vadem sommige van 1 voet ende mindert dick sijnde, met noch ennighe quade crabben.
Item op den Heijacker het schaerhout 2 jarich
Item in het velt genoempt De Haegh 2 eijckeboomen den eenen van 1 voet ende den anderen wat minder dick sijnde, met noch ennige oude stroncken ende schaerhout meest houbaer
Item inde Goiren bij Stipdoncq t’samen met de hoeve Ten Bergh weijnich schaerhouts van 7 jaren
Item int Out Goir oock de voorsz 2 hoeven t’saemen aengaende ennich schaerhout van 4 jaer.
[<9779.jpg> bestaat niet, er is niets kwijt.]
<9780.jpg> fol 155v
Nota den voorsz hoevenaert vermaent te poten 50 heester jaerlijcx oock eeckelen te saijen, sijne huijsinge behoorlijck te doen decken ende voorders denselven in alles vermaent geljck aende voorgaende hoevenaers is geschiet.
Fol 156r
[84, Lierop, hoeve, Ten Bergh, ligging onbekend, op Achtereind tegen de bergen?.]
Lierop
De hoeve genoempt Ten Bergh bestaet in 72 lopensaet teullants bij Jan Aerts Verheijen aenveert met de halve schaer oock sijnde thiendvrij ende lest bij hem weder ingepacht voor 184 gulden jaerlijkx
Ende bestaet oock in een woonhuijs metten koestal annex, schuer, schaepskoije, peertstal, bachuijs, schop ende verckenscoth.
Nodige reparatie
De schuer is versoncken, de plaijen vergaen, de cap overgeweecken ende wort nodich vereijscht 2 schuerdeuren die gansch vergaen sijn.
Plantagie
Bij de put eenen grooten es
Item bij t’huijs achter de schaepscoij ende op het aengelach 60 eijcke boomen, den grootsten geenen ½ voet dick
<9781.jpg> fol 156v = <9782.jpg>
Voor de schaepscoije eenen eijcken boom dick 1½ vadem rijp sijnde.
Item bij de schuer ende tegens den Broeckacker 18 boomen ennige van 1 voet de andere minder dick sijnde . Oock ennige vuijtgesette heesters doch niet veel wassende.
Item aenden eenen cant vanden Heijacker het schaerhout 2 jarich. Oock inde beemden ennich else schaerhout doch seer weijnich.
Item opden Aertbeempt het schaerhout 2 jarich, met 3 a 4 opgaende boomen dick ontrent 1 voet.
Item inden Cleijnen Aertbeempt ennighe getopte eijcke schaerhout met eenige heester om vuijt te setten waervan hem jaerlijcx gelast sijn 40 vuijt te setten ende verders gelast gelijck aenden voorgaende hoevenar is gedaen
Fol 157r
[85, Lierop, hoeve, Ter Hofstat, igging onbekend, bij de kerk?]
Lierop
Eene hoeve genaemt Ter Hoffstadt gecomen vanden voorsz abdije van Postel sijnde thiendvrij ende groot in teulant ontrent 90 lopensaet, bij Jan Goorts van Busselen aengeveert mette halve schaer ende lest weder ingepacht voor 212 gulden jaerlijcx
Ende bestaet in een woonhuijs metten koestal annex, 2 schueren, een schaepskoije, peertstal, schop, backhuijs ende verckenscoth, met noch eenen leegen beestenstal ontrent de weijen.
Nodige reparatie
De schaepskoij was heel caducq als sijnde voor t’vallen onderset die oversulcx nodich diende gericht omplaijt ende gerepareert
Item in d’een schuer dienden de stijlen onderschoijt alsoo de blocken heel vergaen sijn.
<9782.jpg> fol 156v-157r = <9781.jpg> Dubbel dus
<9783.jpg> fol 157v
Item int torfschop sijn ennige opscheut ende gespan gebroocken ende vervallen.
Oijck dienden nootsaeckelijck de 2 brughkens off schoren achter t’huijs over den loop vernieuwt als sijnde tenemael ingevallen ende niet meer gebruijckbaer.
Oock diende wel om t’huijs ende aengelach een gelijnt met een hecken om de beesten te keeren, gelijck voor desen plach te wesen.
Plantagie
Achter het schop staen 3 esse boomen de 2 meer als eenen vadem ende d’andere eenen voet dick.
Item rontsom het huijs ende aengelach 58 opgaende eijcke boomen den 1 stijff 1 voet
Fol 158r
d’andere minder ende t’meerendeel eenen ½ voet oock ennighe wat minder dick
Item aen t’leegh beestenhuijs eenen schoonen eijck, haest bequaem tot eenen oliecom met noch 2 a 3 cleijne boomkens van ½ voet of daerontrent dick
Item op het Pennincxbroeck eenen eijck van ontrent 1 vadem dick met ennigen opslach van heester
Inde Hasselt t’schaerhout hoewel weijnich 3 jarich
Item noch inde velden ennighe struijcken schaerhouts
Om de hoijvelden genaemt de Hamsdonck ende Dotert geen schaerhout als sijnde inde gemeijn beemden oock en is op t’voorder ackerlant geen schaerhout noch oock int Strijpsbroeck.
<9784.jpg> fol 158v
Nota den hoevenaer aengeseeght jaerlijcx 50 heesters te poten hem bij den rentmeester aen te wijsen. Oock volggens huercedulle eeckelen te saijen sijne huijsinghe te decken onder d’opgaende boomen niet te vlaggen noch ennich lant vande voorsz hoeve sonder kennisse vanen voorsz rentmeester te verhueren off oock ander aente nemen. Ende voorders den selven gelast als de voorgaende hoevenaers isgeschiet.
Fol 159r
[86, Lierop, hoeve, Ten Bomen]
Lierop
Eene hoeve genaemt Ten Boomen sijnde thiendvrij ende groot in ackerlandt ontrent 142 lopensaet bij de weduwe van Jan Baeckermans aenveert met de halve schaer ende bij haer lest weder ingehuert voor 350 gulden jaerlijcx
Ende bestaet in een woonhuijs metten koestal daer annex, schuer, peertstal, backhuijs, ossenstal, schop ende 2 verckenscoijen.
Nodige reparatie
Aenden koestal moeten ennige platinge vernieuwt ende de wenden gerepareert werden. Oock de steeckschooren boven verseeckert ende van buijten voor het inwateren versien.
Voor aen het woonhuijs dient den dorpel vernieuwt te worden ende 2 lassen aenden deurstijlen.
<9785.jpg> fol 159v
Item aende huijsinge moet een vack muers van ontrent een halff roeij vuijtgenomen ende vernieuwt worden.
Plantagie
Om de huijsinge bevonden een schoone plantagie waeronder sijn 72 schoone eijcke opgaende boomen tussen 1 ende 2 voet dick, doch ennighe weijnighe wat minder.
Item achter de schuer een jonge potagie van heesters over 2 a 3 jaer ierst geset.
Item naest den acker daer bij alnoch een fraije potagie van jonge eijcke boomen van 3 tot 5 duijm ende daeronder twee swaere boomen van 1½ voet.
Item voor ende op den
Fol 160r
Kalverdries 4 swaere boomen ter dicke van 1½ voet.
Item op den wegh voor den Lieropper Camp 12 eijcke boomen van 6 tot 8 duijm, met noch 4 ter dickte van 4 tot 5 duijm ende om den selven camp soo eijcken als else schaerhout 4 jaer out sijnde.
Item int oisten vanden selven wegh ende opden dries buijten het heck 5 eijcke boomen, oock binnen noch 8 boomen ende voorders tot het schop toe noch 10 boomen den minsten eenen voet ende d’andere 1½ voet dick, noch aldaer 10 boomen van minder slach, schaers 1 voet dick.
Opden wegh naer Asten eenen eijcken boom van 14 a 15 duijm met noch ennighe quaij cnootwilligen.
<9786.jpg> fol 160v
Achter opden wal vanden hoff 5 grooe crieckboomen van 10 a 12 duijm
Item tusschen den Molenacker ende den Rund gelijcke cnootwilligen daer onder mede ennighe gecnoote eijcke ende 2 opgaende eijcke van schaers eenen voet.
Aenden hoeck vande Bogart aent loopken ennige plantagie van dobbel heesters ende wel wassende bercken dick van 3 tot 5 duijm t’samen ontrent 50 int getal.
Item t’eijnden den Rulacker 10 eijcke boomen van ½ tot stijff 1 voet dick, oock aldaer ennighe struelles schaerhout
Fol 161
Item opden wegh naer de Boomsche Heij op de wallen soo eijcken als bercken schaerhout. Oock lancxt den Jofferacker tot aent heesterbosch het schaerhout 4 a 5 jarich.
Item het heesterbosch aldaer is groot ontrent een spijntsaetlants waer vuijt dit jaer de hoeveneresse verclaert over de 100 te gebben wtgeseth ende insgelijcx oock het voorleden jaer.
Nota de hoeveneresse vermaent weder eeckelen te saijen ende voorders als alle voorhgaende hoevenars is aengeseeght.
<9787.jpg> fol 161v
[87, Lierop, watermolen, Stipdonkse watermolen]
Lierop
Den Stipdoncxen Watermolen met de hoeve ende landerijen daeraen gehoorende, bestaende in teulant ontrent de 80 lopensaet, bij Marcelis Janssen Verberne met de halve schaere aenveert, vuijtgenomen het nieuwlant bij hem selver aengemackt sijnde oock alles thiendvrij, Ende bij den voorsz hoevenaer lest weder ingepacht voor 550 gulden jaerlijcx
Ende bestaet dese hoeve in een woonhuijs metten koestal annex, twee schueren, sijnde inde eene t’samen oock den schaepsstal. Item een verckenscoth, backhuijsken en schop.
Nodige teparatie
Deen sijde met het een eijnde vande schaepscoije sijn de plaijen vergaen oock aen d’een sijde vanden eren off koestal.
Fol 162
Aenden voorsz watermolen dient nootsaeckelijck de westsijde met houte schalien gerepareert ende is voorders alles aende voorsz molen in redelijcke rearatie ende maelt den voorsz molenaer met sijn eijgen steen volghens sijns selffs verclaren ende affirmatie vanden provisoir van Postel daerop gehoort. Nijettemin behoirden opde oude pachtcedullen te werden naergesien met hoeveel duijm steens den voorsz moelenaer in het opcomen den selven molen heeft aenveert om aftreckende insgelijcx alsoo te verlaten.
Den molenaer verclaert insgelijcx allen het gereetschap inden molen nodich aen hem toe te behooren, vuijtgenomen den steenreep, met de oude pan, die het lant soude toecomen.
<9788.jpg> fol 162v
Plantagie soo bij den voorsz molen als hoeve
Achter den molen staen 2 cleijne eijcxkens met noch 3 a 4 opde vanten vande weijde, sijnde daer bij een off 2 eskens.
Item opden molenwegh staet eenen grooten es met eenen grooten ipenboom, ende voorts de straet door neffens de hoeve ende landerijen vandijen tamelijc beplant met opgaende eijcke boomen waer onder wel 12 a 13 sijn van eenen vadem houts, sommighe van eenen halven voet oock ennig jonge minder ende van cleijnder soorte.
Item neffens den acker genoempt De Oude Koij neffens de straet eenen schonen eijcken boom ten minsten 1½ voet dick.
Item int Hollants Busken 14 eijcke opgaende boomen door malcanderen eenen voet dick, met enen es van gelijcke dickte.
Fol 163r
Item opden hoeck van het heijtvelt neffens de voorsz straet een cleijn heesterbusselken haest om ennige vandijn wt te setten bequaem.
Item aen het Weuels-dael 2 opgaende eijckeboomen den eenen stijff een voet ende den anderen wat minder dick sijnde.
Item opde 3 lopensaet eenen boom ter dickte van eenen voet.
Item op de Langhdonck ennige gehoijde willigh met eenen eijck ter dickte van eenen voet.
Item het schaerhout lancxt den Vloetcant t’verleden jaer ierst gehouden.
Item int Hollants Busselen
[<9789.jpg> bestaat niet, er is niets kwijt]
<9790.jpg> fol 163v
ennich 2 ende 3 jarich schaerhout
Item achter inde Vloet het schaerhout 2 jarich
Item neffens de straet bij het heesterbos ennich 2 ende 3 jaerich schaerhout.
Item inde selve straet achter het Slootien naerde molen noch ennige oude crabben van heesters ende hijer ende daer ennich weijnich schaerhout.
Nota den hoevenaer vermaent jaerlijcx 50 heester vuijt te setten, oock weder eeckelen te saijen ende voorders vermaent gelijck alle andere voorgaende.
Fol 164r
[88, Mierlo, hoeve, Kranenbroek]


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina