Beschrijving zorgprogramma cvrm versieDovnload 246.73 Kb.
Pagina2/8
Datum21.08.2016
Grootte246.73 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

2. Procedures CVRM Zorggroep
2.1. Voorzieningen CVRM Zorggroep

De huisartsenpraktijken kunnen van de volgende voorzieningen gebruik maken: • Begeleiding, advisering en rapportage vanuit de zorggroep:

 • Jaarlijkse kwaliteitsrapportage CVRM zorg m.b.t. proces- en uitkomstindicatoren

 • Begeleiding van medisch adviseur en CVRM consulenten (organisatie van CVRM zorg,

implementatie richtlijnen, behoeften aan scholing etc.)

 • Advies van kaderarts en/of internist (inhoudelijke vragen).

 • Scholingsaanbod2.1.1 Begeleiding, advisering en rapportage vanuit de Zorggroep

 • Kwaliteitsrapportage

De huisarts ontvangt eenmaal per jaar een feedbackrapportage met proces- en uitkomstdata.

Tijdens dit gesprek vindt er een evaluatie gesprek plaats op zorggroep niveau en Hagro niveau.

De medisch adviseur en consulente bespreken tijdens dit gesprek de benchmark gegevens. Op zorggroep niveau zal een geanonimiseerde kwaliteitsrapportage worden gemaakt voor de zorgverzekeraar.
 • Begeleiding

De Kaderarts HVZ / medisch adviseur en CVRM consulente begeleiden de deelnemende praktijken bij de organisatie van de CVRM zorg en de implementatie van de richtlijnen. Er zal in alle deelnemende praktijken bij de start van het project een intake gesprek plaatsvinden. Indien nodig volgt een vervolgafspraak.
 • Advisering/Consultatie

De kaderarts en consulente CVRM kunnen voor NIET SPOEDEISENDE medische vragen over een patiënt met een verhoogd risico op CVRM of over CVRM zorg in het algemeen worden benaderd door de deelnemende huisartsen/POH’s. Dit kan door consultatie via het KIS Protopics (dit heeft de voorkeur i.v.m. direct voorhanden hebben van de patiënten gegevens) of de vraag kan per e-mail worden gestuurd naar het volgende mailadres: vraag@huisartsenzorgarnhem.nl

V

oor vragen over een specifieke patiënt die u via de mail wilt stellen, moet het vragenformulier worden gebruikt. De digitale versie is te vinden op de website www.huisartsenzorgarnhem.nl onder CVRM en dan bij Formulieren. Vermeld altijd in het onderwerp “CVRM”. Het streven is de vraag binnen 5 werkdagen te beantwoorden.

Desgevraagd komen de kaderarts en consulent bij de praktijk als men dat wenst. Voor allerlei problemen / vraagstukken zijn er vaak minstens drie oplossingen die besproken/voorgelegd kunnen worden.

2.1.2. Scholingsaanbod

De zorggroep heeft een scholingsprogramma opgezet in samenwerking met de WDH.

Er worden scholingen georganiseerd voor huisartsen, praktijkondersteuners en assistentes. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande scholingen en er zullen scholingen door de zorggroep worden ontwikkeld.

Denkt u hierbij aan een scholing over het KIS, hulp bij stoppen met roken, Motiverende gespreksvoering, de (nieuwe) NHG standaard CVRM en andere inhoudelijke zaken. Er is een scholingsplan opgesteld waarop huisartsen en POH’s zich kunnen inschrijven. Deze is te vinden op de website onder het activiteitenplan.

Indien u onderwerpen heeft die u op de agenda wil zien dan horen we dat graag omdat we zoveel mogelijk aan willen sluiten bij de behoefte van de deelnemers.


2.2. De CVRM-DBC

In de CVRM-DBC is geïncludeerd:
 • Instellen nieuwe patiënt: begeleiding huisarts en POH

 • Follow up: begeleiding huisarts en POH

 • Stoppen met roken: uitgebreid

 • Voeding: door POH en diëtiste

In de CVRM-DBC is niet geïncludeerd:
 • 24-uurs bloeddruk meting, Doppler  of ECG

 • Diagnostische fase

 • Casefinding

2.3. Instroomcriteria

Praktijken kunnen instromen als aan de volgende criteria voldaan is:

 • De patiënten zijn juist in beeld

 • Er is binnen de praktijk een categoraal CVRM spreekuur aanwezig dat minimaal 3 maanden werkzaam is (met afspraken over actief oproepen/ no-show/uitval)

 • POH op HBO niveau met Motiverende gespreksvoering en stoppen met roken scholing (volgens kwaliteitsregister stoppen met roken)

 • Voldoende formatie POH

 • Eens over de visie op zorg volgens de Zorgstandaard CVRM en de bereidheid deze vorm te geven binnen de huisartsenpraktijk.


2.4. Instromen


Indien u voldoet aan de instroomcriteria (zie checklist) en u wilt deel nemen aan CVRM-ketenzorg via Zorggroep Regio Arnhem, neemt u dan contact op met de Zorggroep (Wilma Wijers) via: 026 – 355 2140 of info@huisartsenzorgarnhem.nl. Dan wordt een intakegesprek met de medisch adviseur/kaderarts en consulent aangevraagd.

2.4. Financiën

In de begeleidende brief bij uw contract met de Zorggroep zijn de financiële afspraken toegelicht.

Voor de duidelijkheid treft u onderstaand de financiële afspraken nog eens op een rij die gelden

vanaf 1 januari 2013.
 • Patiënten met een hoog risico (> 20% absoluut risico volgens de NHG standaard CVRM januari 2012) en patiënten met hart- en vaatziekten die onder behandeling zijn bij de huisarts kunnen worden geïncludeerd;

 • De huisarts ontvangt in 2014 een vergoeding van 100 euro per CVR patiënt per jaar;

 • 90% van de vergoeding wordt uitbetaald per kwartaal, aan het einde van het jaar volgt een afrekening;

 • Meetmoment van het aantal patiënten voor bepaling vergoeding: 1e dag van het kwartaal.

Er wordt niet gecorrigeerd voor patiënten die gedurende het kwartaal uit de DBC vallen (bv. door doorverwijzing naar specialist of overlijden) of die er tussentijds bijkomen;

 • Huisartsen mogen vanaf instroom geen consulten meer declareren die in het kader van de zorggroep zijn verricht, hierbij gaat het om de controles in het kader van preventie op hart- en vaatziekten;

 • Huisartsen hebben vanaf het starten met de DBC CVRM geen recht meer op de M&I module CVRM. Let er op dat M&I module na aanvang ketenzorg gestopt dient te worden.

 • Huisartsen declareren zelf de ECG’s, doppler en 24-uurs bloeddrukmetingen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar;

 • Deelname aan de zorggroep heeft consequenties voor de module POH. De adviseur van CaransScoop (of OOGG) kan u ondersteunen bij het aanpassen van het POH contract;

 • De zorggroep betaalt de facturen die door de andere zorgverleners worden ingediend voor de door hen geleverde diensten in het kader van de CVRM;

 • Voor de DBC wordt gewerkt met het KIS; Protopics. Hiervoor is een OZIS koppeling noodzakelijk. De Zorggroep voorziet in de aansluitkosten en jaarlijkse kosten hiervoor.

 • Voor het werken met het KIS heeft elke medewerker binnen de praktijk die werkt met het KIS (POH en huisarts) een Uzi-pas met Uzi-pas lezer of Digi-pas op de werkplek nodig. Deze dient de praktijk zelf aan te vragen. De kosten hiervoor zijn voor de praktijk. Raadpleeg hiervoor het UZI-register.

In de HISsen Promedico ASP, Medicom en Microhis is het mogelijk om via een Single Sign on rechtsreeks van een patiënt uit uw HIS naar de betreffende patiënt in het KIS te gaan zonder apart in te loggen.
! Let op ! In 2015 gaat de bekostiging van de huisartsen veranderen. Er wordt een verdeling in 3 segmenten gemaakt.


 • Segment 1

bestaat uit de bestaande inkomsten uit inschrijvingen, gedifferentieerd naar leeftijd en eventueel achterstandsgebied, de vergoedingen voor consulten, telefoontjes en visites. Daarnaast komt hier ook de vergoeding voor de inzet van de POH GGZ in. Hieruit verdient de huisarts 70% van zijn/haar inkomen en 70% van zijn/haar onkosten.

 • Segment 2

bestaat uit de ketenzorg. Deze bestaat uit de bestaande ketens DM/CVRM en COPD aangevuld met astma. Daarnaast zijn er mogelijkheden om afspraken te maken voor nieuwe ketens, zoals bijvoorbeeld depressie , ouderenzorg etc. Ook de financiering van de organisatie van de GEZ zit in dit deel. Waarschijnlijk wordt het ook mogelijk om de specialist tegen vergoeding van het consult, zonder een DBC te openen, te betalen: het meekijkconsult. Hieruit verdient de huisarts 25-30% van zijn/haar inkomen en 25-30 % van zijn of haar kosten.

 • Segment 3

bestaat uit de Zorgvernieuwing. Bijvoorbeeld ook de nog enkele van de huidige M&I ’s en de resultaatsbeloning. Hierbij wordt gekeken naar goed en verantwoord voorschrijf- en verwijsbeleid, maar ook naar tevredenheid van patiënten. Dit zal 5-10 % van inkomsten en onkostenvergoeding moeten gaan opleveren.
De veranderingen moeten meer stimuleren naar ketenzorg, meer betalen naar uitkomsten in plaats van productie. Het is dus van belang dat uw praktijk de CVRM goed geregeld heeft. Zie figuur 1 hieronder ter verduidelijking.

1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina