Beschrijvingen collectes Kerk in Actie, Protestantse Kerk en jop collecterooster 2016, Protestantse KerkDovnload 84.03 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte84.03 Kb.


Beschrijvingen collectes Kerk in Actie, Protestantse Kerk en JOP

Collecterooster 2016, Protestantse Kerk

……………………………………………………………………………………………….

P 1 - 7 : Data en beschrijving collectes Kerk in Actie
P 8 - 13 : Data en beschrijving collectes Protestantse Kerk en Jop
P 14-17 : Overzicht afdrachtgegevens

……………………………………………………………………………………………………COLLECTES KERK IN ACTIE

7 februari - Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat)


Betere voedselvoorziening door duurzame landbouw in Indonesië

Op het Indonesische eiland Java zijn landbouwmethodes sterk verouderd en hebben veel gezinnen te weinig of onvoldoende gevarieerde voeding. Daarom helpt de kerkelijke organisatie Trukajaya jaarlijks vooral vrouwen en jongeren om via duurzame landbouw hun productie en daarmee hun voedselvoorziening te verbeteren. In zes dorpen worden in totaal 150 gezinnen ondersteund met de aanleg van moestuinen, waterreservoirs en biogasinstallaties. Deze biogasinstallaties verwerken koemest tot mest die nagenoeg vrij is van ziektekiemen en leveren bovendien biogas om op te koken. Ook helpt Trukajaya met microkredieten, zodat deelnemers hun landbouwproducten kunnen bewerken en verkopen, om zo een eigen inkomen te verdienen. 
>> www.kerkinactie.nl/trukajaya

14 februari - 40dagentijdcollecte Kerk in Actie


Een veilig thuis voor Oekraïense weeskinderen


Weeskinderen in Oekraïne groeien op zonder de zorg en warmte van hun ouders. Zij hebben behoefte aan een veilige omgeving, eten en onderwijs. De lokale kerk in het dorp Kovcheg (Noordwest-Oekraïne) heeft samen met World Partners een weeshuis opgericht voor kinderen van vier tot zestien jaar. Hier wonen 25 kinderen permanent. Anderen wonen er tijdelijk, omdat hun ouders niet goed voor hen kunnen zorgen. In het nabijgelegen dorp Zhovtneve kunnen kinderen in een dagcentrum van de kerk terecht voor een maaltijd en huiswerkbegeleiding. Ook wordt er uit de Bijbel voorgelezen en kunnen ze schoolspullen en kleding krijgen. Voor 40 kinderen is het dagcentrum een veilige haven, waar ze kunnen eten en even onbezorgd kunnen spelen. Voor €3,50 krijgt een kind een gezonde maaltijd, voor €10,- kan een kind een maand lang naar school, inclusief schooluniform en boeken.
>> www.kerkinactie.nl/40dagentijd

21 februari - Collecte Kerk in Actie (Voorjaarszendingsweek)


Een nieuwe start voor kwetsbare vrouwen in India

Lange tijd hadden kerken in Noordoost-India weinig oog voor vrouwen die door de voortdurende etnische conflicten hun mannen verloren, in de prostitutie belandden, drugs gebruikten of hiv/aids opliepen. Totdat het Priscillacentrum bij deze kerken aanklopte. De organisatie vraagt een kerk om haar gebouw beschikbaar te stellen en cursusgeld te betalen voor tien kwetsbare vrouwen. De medewerkers van Priscilla geven deze vrouwen een jaar lang een vaktraining in naaien en weven. Ook kunnen de vrouwen bijbelonderwijs volgen, psychosociale begeleiding krijgen en zo nodig tijdelijke opvang. Deze succesvolle formule past men toe in diverse kerken. Na een paar jaar verplaatst Priscilla haar werk naar andere kerken. De kerken blijven omzien naar de vrouwen die getraind zijn. Eind 2017 wil Priscilla tien zelfstandige centra hebben opgezet waar elk jaar tien vrouwen afstuderen.


>>
www.kerkinactie.nl/40dagentijd

28 februari - Collecte Kerk in Actie (Binnenlands diaconaat)


Een lach op het gezicht van kinderen in Nederland

Talloze kinderen in Nederland groeien in moeilijke omstandigheden op, bijvoorbeeld in de Haagse wijk Moerwijk. In deze wijk zijn veel sociale en financiële problemen, huiselijk geweld en drugsgerelateerde criminaliteit. De Kinderwinkel heeft zich ontwikkeld tot een onmisbare plek in de wijk waar kinderen zich thuis kunnen voelen, samen kunnen spelen, sporten en knutselen. In Nederland wonen ook veel kinderen die gevlucht zijn. Ze hebben vaak indringende ervaringen achter de rug. Stichting de Vrolijkheid organiseert voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra creatieve activiteiten zoals dans, theater, muziek en beeldende kunst om hun verhaal vorm te geven. Voor slechts € 5,- kan een kind al een doe-activiteit volgen. Hiermee ontwikkelen kinderen hun zelfvertrouwen en hun talent, zodat ze weer even kind kunnen zijn.


>> www.kerkinactie.nl/40dagentijd

6 maart - 40dagentijdcollecte Kerk in Actie (Noodhulp)


Bed, bad en brood voor Syrische vluchtelingen

Veel internationale hulporganisaties hebben nauwelijks toegang tot Syrië. De kerken vormen daarop een uitzondering. Talloze Syrische vluchtelingen vinden onderdak dankzij kerken in Syrië en in omliggende landen. Deze kerken zorgen bijvoorbeeld voor onderdak, verstrekken voedsel- en hygiënische pakketten en bieden onderwijs voor de kinderen. Kerk in Actie is dankzij dit kerkelijke netwerk in staat om slachtoffers van het geweld in Syrië met hulpverlening te bereiken. Dat doen we samen met de ACT Alliance, een internationaal hulpverleningsnetwerk dat is verbonden met de Wereldraad van Kerken. Al drie jaar steunen we deze noodhulp, samen met u. Voor deze hulp blijft echter veel geld nodig, bijvoorbeeld € 45,- voor een voedselpakket of € 180,- voor een set met kooktoestel, pannen, jerrycans en keukengerei.


>> www.kerkinactie.nl/40dagentijd

13 maart - Kerk in Actie 40dagentijdcollecte (Binnenlands diaconaat)


Een steuntje in de rug voor migranten in Amsterdam

In het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost wonen zo’n 80.000 mensen van 135 nationaliteiten. De helft van hen is eerstegeneratieallochtoon. Velen kunnen de Nederlandse taal niet spreken en verdwalen in het woud van instanties. Daarnaast is er armoede en uitval op scholen. Sinds september 2010 staat midden in de Bijlmer het diaconaal oecumenisch centrum ‘Stap verder’, dat wordt gedragen door zes kerkelijke gemeenten in Zuidoost. ‘Stap verder’ heeft een spreekuur, verwijst mensen door naar instanties en biedt taallessen. Voor € 30,- kan er een nieuw lesboek worden gekocht. Maar vooral is het centrum een plek midden in de wijk waar de kerken diaconaal present zijn in de samenleving. Voor mensen die nergens anders terecht kunnen.


>> www.kerkinactie.nl/40dagentijd

20 maart - Palmzondag: Collecte Kerk in Actie


Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen

Door droogte en onregelmatige regenval lopen de landbouwopbrengsten in Noord-Ghana terug. Ghanese vrouwen verzamelen daarom zogenaamde kariténoten als aanvullende bron van inkomsten. Zij verwerken deze noten tot een boter die gebruikt wordt in de traditionele keuken, maar ook in allerlei verzorgingsproducten. Dit verwerkingsproces kost veel tijd en brandhout en levert hen tot nu toe weinig op. De Presbyteriaanse Kerk in Ghana geeft deze vrouwen marketinglessen en stimuleert hen zich te organiseren in boerengroepen om hun afzetmarkt te kunnen vergroten. Steeds meer groepen functioneren zelfstandig en zijn winstgevend. Ook krijgen vrouwen een hout besparende oven zodat minder brandhout nodig is. Met € 600,- krijgen tien vrouwen een jaar lang ondersteuning.
>> www.kerkinactie.nl/40dagentijd

15 mei - Pinksteren: Collecte Kerk in Actie (Zending)


Meer jongeren in Rwandese Kerk

In Rwanda verlaten steeds meer jongeren de kerk als zij naar de hoofdstad trekken voor studie of werk, of omdat ze overstappen naar een pinksterkerk. De Presbyteriaanse Kerk wil jongeren bij de kerk betrokken houden. Daarom biedt de kerk jongeren volop de gelegenheid zelf actief te zijn in de kerk, bijvoorbeeld door leiding te geven aan kerkelijke activiteiten of een bijbelstudiegroep te vormen. Zo neemt de betrokkenheid van jongeren bij de kerk toe. Daarnaast helpt de kerk jongeren met een beroepsopleiding of bij het starten van een eigen onderneming, zodat migratie naar de stad niet nodig is. De collecteopbrengst is onder meer bestemd voor studiemateriaal en jongerenactiviteiten voor ruim 600 jongeren.


>> www.kerkinactie.nl/kerkrwanda

5 juni - Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat)


Hulp aan slachtoffers seksueel geweld

In Guatemala wordt ieder uur een meisje slachtoffer van seksueel geweld. De meeste daders worden nooit opgespoord of gestraft. De organisatie Refugio wil het toenemende huiselijk en seksueel geweld een halt toe roepen. De organisatie biedt slachtoffers psychologische begeleiding en juridische hulp. Ook helpt de organisatie hen met (beroeps)onderwijs om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Daarnaast ondersteunt Refugio instanties als de politie en lokale overheden om slachtoffers op de juiste wijze op te vangen, te begeleiden of door te verwijzen. Tot slot klaagt de organisatie misstanden aan bij de overheid en dringt ze aan op het straffen van daders. Met de collecteopbrengst wil Refugio onder meer minimaal 30 slachtoffers opvangen en begeleiden.


>> www.kerkinactie.nl/refugio

14 augustus - Collecte Kerk in Actie (Zending)


Onderwijs voor lekenpredikanten op Indonesisch eiland Nias

Op het Indonesische eiland Nias leven veel mensen onder de armoedegrens. De helft van de bevolking heeft alleen basisonderwijs gevolgd. Wie wil studeren, vertrekt naar een ander eiland en keert meestal niet terug. Kerken kampen hierdoor met een tekort aan predikanten. De Lutherse Kerk rust predikanten en leken op Nias toe om boeiend en relevant te preken, maar ook om hun gemeenten voor te gaan in diaconale taken. De kerk helpt gemeenten bovendien bij het opzetten van kleinschalige kredietprogramma’s. De collecteopbrengst wordt gebruikt voor trainingen en toerustingsmaterialen. Kerk in Actie hoopt in 2016 de training van 50 predikanten en 70 lekenpredikanten mogelijk te maken.


>> www.kerkinactie.nl/kerknias

16 oktober - Wereldvoedseldag: Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat)


Verbeteren voedselproductie in afgelegen bergdorpen Nepal

In de afgelegen bergdorpen in Nepal heeft de bevolking moeite voldoende voedsel te verbouwen. De organisatie ICFON werkt samen met dorpsbewoners aan het verbeteren van de levensomstandigheden. Mensen leren hoe ze braakliggende grond weer kunnen bewerken, hoe ze met nieuwe landbouwtechnieken hun opbrengst kunnen verhogen en hoe ze hun producten op de markt kunnen verkopen. Ook krijgen gezinnen een geit of buffel om melk te produceren of om in te zetten als ploeg- of lastdier. Voor slechts € 60,- krijgt een gezin een geit en een training in de verzorging, voor € 400,- krijgt een gezin een buffel. Daarnaast ondersteunt ICFON dorpsgemeenschappen die in april 2015 werden getroffen door de zware aardbevingen, om hun dagelijks leven weer op te pakken. 


>> www.kerkinactie.nl/icfon

30 oktober - Collecte Kerk in Actie (Hervormingsdag)


Christenen en moslims werken samen aan ontwikkeling in Nigeriaanse dorpen

De verhouding tussen christenen en moslims in Noord-Nigeria is gespannen. De organisatie JPRM helpt mensen hun verschillen te overbruggen door samen te werken aan de ontwikkeling van hun dorp. Onder begeleiding van JPRM leggen christenen en moslims, oud en jong, vrouwen en mannen samen een waterput of weg aan. Die samenwerking zorgt voor saamhorigheid. JPRM geeft daarnaast lessen over vrede, zorgt ervoor dat volwassenen leren lezen en schrijven en zet spaargroepen op. Het resultaat: een veiliger leefklimaat in de dorpen en meer welvaart en ontwikkeling voor de bewoners. In 2016 wil JPRM vijftig dorpen helpen via deze aanpak te werken aan vrede, verzoening en ontwikkeling.


>> www.kerkinactie.nl/nigeria

6 november - Collecte Kerk in Actie (Najaarszendingsweek)


Werken aan vrede en verzoening in het door geweld verscheurde Colombia

Inge Landman werkt namens Kerk in Actie als uitgezonden medewerker in Colombia, dat al zestig jaar geteisterd wordt door geweld. Inge is betrokken bij het oecumenische project ‘Geloven in verzoening’, dat processen van vrede en verzoening op gang wil brengen. Inge: “Mensen hebben veel meegemaakt, er is een groot onderling wantrouwen. Het is voor mensen enorm belangrijk dat hun verhaal gehoord wordt. We bezoeken gemeenschappen om te luisteren en om mensen weer met elkaar in gesprek te brengen. Ook lezen we samen de Bijbel en bespreken we welke boodschap een tekst kan hebben als je dagelijks leeft met angst en onrecht.” Dit jaar zullen drie gemeenschappen intensief in dit proces worden begeleid. Inge deelt de verhalen die ze hoort vervolgens met betrokken kerken in Nederland.


>> www.kerkinactie.nl/verzoening

13 november - Collecte Kerk in Actie (Binnenlands diaconaat)


Warmte en steun voor wie tussen wal en schip raken

In een rijtjeshuis midden in Lelystad runnen enthousiaste vrijwilligers het gastvrije inloopcentrum Waterwijk. Wie wil loopt er binnen voor een kopje koffie, een praatje, een warme maaltijd of naailes. Kali komt hier iedere dag. "Sinds mijn man overleden is, is dit mijn tweede huis.” Nadia en Fatima komen voor de naailes. "Zo zijn we er even uit." Het inloophuis is één van de diaconale activiteiten van het interkerkelijke samenwerkingsverband IDO. Binnen IDO zetten driehonderd vrijwilligers zich in voor mensen die eenzaam zijn, gebrek hebben, tussen wal en schip vallen of kampen met schulden. Met een helpende hand en luisterend oor bieden de vrijwilligers hen warmte, steun en perspectief. IDO hoopt in 2016 alleen in inloopcentrum Waterwijk al 13.000 bezoeken te realiseren. Tussen de middag zullen zo’n 4000 maaltijden verstrekt worden. Verder zal het vorig jaar gestarte ontbijtproject voor kinderen van twee basisscholen worden voortgezet. De basisscholen geven aan dat de kinderen die van dit ontbijtproject gebruik maken aanmerkelijk betere schoolprestaties laten zien dan daarvoor. Voortzetting en de te verwachten groei betekenen dat in 2016 mogelijk al rond de 1.000 kinderen aan zo’n ontbijt in het inloophuis deel zullen nemen. Voor al deze projecten zijn bijdragen via de collecte uiteraard zeer waardevol.


>> www.kerkinactie.nl/ido

25 december - Kerst: Collecte Kerk in Actie (Kinderen in de Knel)


Kwetsbare kinderen verdienen onze aandacht, juist met Kerst

Ze brengen Kerst door op straat, achter een naaimachine in een donker kledingatelier of in angst voor geweld. Voor veel te veel kinderen is Kerst helemaal geen feest. Hun jonge leventje wordt getekend door oorlog, misbruik, kinderarbeid of verwaarlozing. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. Doe daarom mee met de kerstcollecte, waarvan de opbrengst bestemd is voor kinderprojecten! Welk project centraal staat in de collectematerialen, vindt u in de loop van 2016 op www.kerkinactie.nl/kerst.
>> www.kerkinactie.nl/kerst

COLLECTES PROTESTANTSE KERK EN JOP

17 januari - Zondag voor de eenheid: collecte Oecumene


Toerusting voor leiders van migrantenkerken

In ons kleurrijke Nederland wonen honderdduizenden christenmigranten, die samenkomen in internationale of migrantenkerken. Veel van deze kerkleden zijn minder daadkrachtig of kampen met sociale of emotionele problemen. Voor leiders van de geloofsgemeenschappen is het een extra uitdaging om hun gemeenteleden met raad en daad bij te staan. Daarom rust SKIN, de vereniging van migranten- en internationale kerken, kerkleiders, pastors en oudsten met praktische trainingen toe om hun gemeenteleden te begeleiden in hun dagelijks leven en werk. Voor de meeste deelnemers is het een uitdaging de bescheiden deelnamekosten te betalen. Om deze en andere toerustingsactiviteiten toch mogelijk te maken, is steun via de collecte zeer welkom.


>> www.protestantsekerk.nl/collecterooster

24 januari Collecte Catechese en Educatie


Vrijwilligers en professionals volgen cursus via i-Pad of laptop

Wie een taak op zich neemt in de kerk, gaat een mooie uitdaging aan. Maar wat wordt er van je verwacht? En hoe ga je dat doen? Het PCTE, het toerustingscentrum van de Protestantse Kerk, traint vrijwilligers en professionals voor hun taken. Daarbij gaat het om leren met hoofd en hart, om verdieping van kennis en vaardigheden, maar ook om ontmoeting, uitwisseling en geloofsgesprekken. Het toerustingscentrum wil met haar aanbod aansluiten bij nieuwe vormen van leren die in de samenleving ontwikkeld worden, zoals bijvoorbeeld e-learning (leren via i-Pad of laptop) en leren in leergemeenschappen. Zo is er een pilot gestart om jeugdambtsdragers in een zelfde regio via een leergemeenschap met elkaar in verbinding te brengen. De collecteopbrengst wordt onder meer gebruikt om deze nieuwe manieren van leren verder te ontwikkelen.


>> www.protestantsekerk.nl/collecterooster

31 januari - Collecte Missionair Werk en KerkgroeiHelp de nieuwe kerk in Den Haag
In de Haagse multiculturele wijk Moerwijk staat de Marcuskerk. Met de pioniersplek ‘MarcusConnect’ wil deze kerk de sociale contacten in de wijk bevorderen en eenzaamheid bestrijden. Via onder meer een buurttuin, een Bibleclass en andere activiteiten raken steeds meer mensen betrokken bij MarcusConnect. Eens in de twee weken koken en eten zij samen om elkaar beter te leren kennen. Ook de buurttuin is inmiddels een levendige ontmoetingsplek geworden. Met deze collecte helpt u deze en andere pioniersplekken op een vernieuwende manier zichtbaar te zijn in de buurt.
>> www.protestantsekerk.nl/collecterooster

27 maart - Pasen: Collecte Jeugdwerk


Jeugdwerk 2.0

Zijn kinderen en jongeren de toekomst van de kerk? Nee, zij zijn de kerk van nu en horen er helemaal bij. Toch staat het kinder- en jeugdwerk in veel kerken onder druk. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, helpt gemeenten in hun zoektocht naar nieuwe manieren om met kinderen en jongeren in contact te komen, bijvoorbeeld in Hoek van Holland. De ‘vergrijsde’ plaatselijke gemeente hield een aantal interviews in de buurt en ontdekte dat gezinnen met jonge kinderen sterk behoefte hadden aan uitwisseling en ondersteuning. Daarom startte de gemeente met inloopochtenden voor gezinnen waar ook praktische hulp wordt geboden. Kleine sprankjes van hoop die van grote betekenis zijn. Ook experimenteert JOP met pop-up programma’s rond actuele thema’s die via Facebook en Twitter binnen no-time verspreid kunnen worden onder predikanten en jeugdwerkers.


>> www.jop.nl/collecte

24 april - Collecte Eredienst en kerkmuziek wereldwijdZingen in je eigen taal

Wereldwijd zingen christenen om God te eren. Veel mensen zingen het liefst in hun eigen taal, met woorden en teksten die vertolken wat zij denken of voelen. Christenen uit etnische minderheden of behorend tot lokale stammen hebben niet altijd liederen in hun eigen taal. Daarom steunt Kerk in Actie organisaties als het Audiovisueel Centrum van de Kerk van Pakistan. Dit centrum ontwikkelt christelijke en kerkliederen in diverse lokale talen, zodat mensen in heel Pakistan God kunnen lofzingen op melodieën die hen bekend zijn en in een taal die hen raakt. Met deze collecte ondersteunen we in Nederland en wereldwijd organisaties die kerkmuziek ontwikkelen voor diverse doel- of taalgroepen.

>> www.protestantsekerk.nl/collecterooster

1 mei - Collecte Missionair Werk en KerkgroeiHelp de nieuwe kerk in Hilversum


Vitamine G is een gemeenschap van mensen in Hilversum die zoeken naar geestelijke vernieuwing en verdieping van hun relatie met God. Discipelschap, het volgen van Jezus Christus in het leven van alledag, staat daarbij voorop. Vitamine G, een van de pioniersplekken van de Protestantse Kerk, zoekt nadrukkelijk aansluiting bij de buurt en stelt zich open voor buitenstaanders. Twee keer per maand wordt een kerkdienst gehouden, tussendoor ontmoeten de mensen elkaar thuis, in groeigroepen, om samen te eten en te bidden, en te kijken wat ze in hun omgeving kunnen doen. Met deze collecte helpt u deze en andere pioniersplekken op een vernieuwende manier zichtbaar te zijn in de buurt.
>> www.protestantsekerk.nl/collecterooster

12 juni - Collecte Roosevelthuis


Roosevelthuis opnieuw ingericht voor vakanties met zorg

Ieder jaar genieten 1.500 mensen die ziek zijn of een beperking hebben van een onbezorgde vakantie in het Roosevelthuis. Na 47 jaar intensief gebruik is dit diaconale vakantiecentrum echter sterk verouderd. De kozijnen zijn verrot, de riolering en elektra aan vervanging toe en de meeste kamers zijn met een gezamenlijke badkamers en toilet op de gang niet meer van deze tijd. Daarom wordt het Roosevelthuis vernieuwd. De kamers krijgen moderne voorzieningen als hoog-laagbedden, aangepaste toiletten en douches en een alarmeringssysteem. Op 13 juni 2015 werd de eerste steen gelegd. Voor de inrichting blijft uw bijdrage noodzakelijk. Help ook mee: een rolstoel kost € 500,- en een tillift € 4.000,-. Om een eenpersoonskamer volledig in te richten is € 35.000,- nodig. Deze collecte draagt daaraan bij.


>> www.protestantsekerk.nl/collecterooster

3 juli - Collecte JeugdwerkVadergesprekken over geloofsopvoeding

Als jonge vader besloot Hans een bijeenkomst over geloofsopvoeding te volgen. Groot was zijn verbazing toen hij de enige man bleek te zijn. Vaders en moeders blijken vaak op andere manieren met de geloofsopvoeding van hun kinderen bezig te zijn. Om vaders met elkaar in gesprek te brengen stimuleert JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, bijeenkomsten of hikes in het bos waar vaders samen nadenken over hun rol in de geloofsopvoeding en het voorleven van het geloof in hun eigen gezin. Met de collecteopbrengst wil JOP het aantal vaderinitiatieven uitbreiden in het hele land.


>> www.jop.nl/collecte

4 september - Collecte Missionair Werk en KerkgroeiHelp de nieuwe kerk in Zeist
Een zichtbare kerk is een kerk dichtbij. Dat is het motto van pioniersplek Buurtvrij in Zeist. De kerk heeft een plaats in te nemen in de samenleving. Buurtvrij heeft als missie lokale kerken te helpen er te zijn voor gezinnen in hun eigen wijk, waar nodig en waar mogelijk. Samenwerken met andere kerken en maatschappelijke organisaties is daarbij een uitdrukkelijke wens. Voor Buurtvrij is een missionaire kerk een kerk waar diaconaat en evangelisatie hand in hand gaan. Met deze collecte helpt u deze en andere pioniersplekken op een vernieuwende manier zichtbaar te zijn in de buurt.

>> www.protestantsekerk.nl/collecterooster

11 september - Collecte Jeugdwerk
Gamen in de kerk

Geconcentreerd tuurt Mark naar het scherm van zijn laptop. Wat wordt zijn volgende missie? De spanning is van zijn gezicht af te lezen. Logisch. Samen met 6.000 andere jongeren is hij in een heftige strijd verwikkeld: Sirkelslag. Tijdens dit jaarlijkse evenement van JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, spelen tieners door het hele land tegelijkertijd een online spel rond maatschappelijke thema’s. Waar komt jouw kleding vandaag? Hoe kun je goed omgaan met de schepping? Sirkelslag is een succes: ieder jaar doen weer meer jongeren mee. Voor gemeenten een mooie tool om jongeren aan te spreken en te betrekken. JOP zet de collecteopbrengst onder meer in om het aantal deelnemende groepen te laten stijgen van 630 naar 700!


>> www.jop.nl/collecte

18 september - Collecte VredeswerkVredesactiviteiten meer dan ooit nodig
De wereld staat in brand. We zien beelden van mensen die voor bruut geweld moeten vluchten. We horen verhalen van mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden. Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor. Doet u mee?
>> www.protestantsekerk.nl/collecterooster

2 oktober - Israël-zondag: Collecte Kerk en IsraëlEen gesprek dat nooit ophoudt

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. De verhalen van Jezus zijn alleen goed te begrijpen als we de Joodse achtergrond kennen. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël. Het gesprek met en over Israël zal daarom nooit ophouden. Om dit gesprek te voeden en onze verbondenheid concreet te maken, ontwikkelt de Protestantse Kerk toerustingsmaterialen, geeft een blad uit en organiseert landelijke bijeenkomsten en studiereizen naar Israël. Uw steun maakt dit werk mede mogelijk.


>> www.protestantsekerk.nl/collecterooster

27 november - Collecte Missionair Werk en KerkgroeiHelp de nieuwe kerk in Gaastmeer
De Protestantse Gemeente Gaastmeer heeft de ‘kliederkerk Gaastmeer’ opgericht om een gemeenschap van jonge ouders te creëren. Het draait in deze kerkvorm om knutselen, koken, gemeenschap en Christus, ook wel messy church genoemd. Kliederkerk is een nieuwe vorm van kerkzijn voor kinderen en de mensen om hen heen. Het bestaat uit de drie onderdelen ‘samen ontdekken’, ‘samen vieren’ en ‘samen eten’: op creatieve wijze ontdekken wat geloven in God en het volgen van Jezus kan betekenen. Met deze collecte helpt u deze en andere pioniersplekken op een vernieuwende manier kerk te zijn.
>> www.protestantsekerk.nl/collecterooster

4 december - Collecte Pastoraat


Toerusting van vrijwilligers in pastoraat

Pastoraat wordt ook wel de core business van de kerk genoemd. Het krijgt vorm in de plaatselijke gemeenten. De kern van pastoraat is er te kunnen zijn voor mensen. Nu steeds minder mensen deel uitmaken van een kerkelijke gemeente, zoeken we naar nieuwe vormen van pastoraat bijvoorbeeld buiten het kerkgebouw en doelgroepgericht. Mensen die zich inzetten voor het pastoraat rust de Protestantse Kerk toe via trainingen, handreikingen en via de jaarlijkse Landelijke Pastorale Dag waar deelnemers tal van workshops kunnen volgen. Met de opbrengst van deze collecte kunnen nog meer vrijwilligers begeleid en toegerust worden.


>> www.protestantsekerk.nl/collecterooster

COLLECTEOPBRENGSTEN OVERMAKEN

De meest eenvoudige manier om collecteopbrengsten over te maken is via collecten.pkn.nl (dus zonder www!). Op deze website kan de penningmeester per collecte de afdracht regelen. Uiteraard kan dit ook via bankafschrijvingen. Hieronder staan daarvoor de meest belangrijke gegevens.Datum

Collecteonderwerp

Rekeningnummer

Omschrijving

17 januari

Collecte Oecumene

IBAN NL 10 ABNA 0444 444 777

Protestantse Kerk
o.v.v. Collecte Oecumene

24 januari

Collecte Catechese en Educatie

IBAN NL 10 ABNA 0444 444 777

Protestantse Kerk
o.v.v. Collecte Catechese en Educatie

31 januari

Collecte Missionair Werk en Kerkgroei

IBAN NL 10 ABNA 0444 444 777

Protestantse Kerk
o.v.v. Collecte Missionair Werk januari

7 februari

Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat)

IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457

Kerk in Actie
o.v.v. Collecte Werelddiaconaat februari

14 februari

40dagentijdcollecte Kerk in Actie

IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457

Kerk in Actie
o.v.v. 40dagentijdcollecte 14 februari

21 februari

Collecte Kerk in Actie (Voorjaarszendingsweek)

IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457

Kerk in Actie
o.v.v. Voorjaarszendingsweek

28 februari

Collecte Kerk in Actie (Binnenlands diaconaat)

IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457

Kerk in Actie
o.v.v. Diaconaat Voorjaar

6 maart

40dagentijdcollecte Kerk in Actie (Noodhulp)

IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457

Kerk in Actie
o.v.v. 40dagentijdcollecte 6 maart

13 maart

40dagentijdcollecte Kerk in Actie (Binnenlands diaconaat)

IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457

Kerk in Actie
o.v.v. 40dagentijdcollecte 13 maart

20 maart

Palmzondag: Collecte Kerk in Actie

IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457

Kerk in Actie
o.v.v. Collecte 40dagentijd Totale Werk

27 maart

Pasen: Collecte Jeugdwerk

IBAN NL 52 ABNA 041 41 41 415

Jeugdwerk Protestantse Kerk
o.v.v. JOP Paascollecte

24 april

Collecte Eredienst en Kerkmuziek wereldwijd

IBAN NL 10 ABNA 0444 444 777

Protestantse Kerk
o.v.v. Collecte Eredienst en Kerkmuziek

1 mei

Collecte Missionair Werk en Kerkgroei

IBAN NL 10 ABNA 0444 444 777

Protestantse Kerk
o.v.v. Collecte Missionair Werk mei

15 mei

Pinksteren: Collecte Kerk in Actie (Zending)

IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457

Kerk in Actie
o.v.v. Pinksterzendingsweek

5 juni

Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat)

IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457

Kerk in Actie
o.v.v. Collecte Werelddiaconaat juni

12 juni

Collecte Roosevelthuis

IBAN NL 54 ABNA 0400 000 040

Nieuwbouw Roosevelthuis
o.v.v. Collecte Roosevelthuis

3 juli

Collecte Jeugdwerk

IBAN NL 52 ABNA 041 41 41 415

Jeugdwerk Protestantse Kerk
o.v.v. Collecte JOP Zomer

14 augustus

Collecte Kerk in Actie (Zending)

IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457

Kerk in Actie
o.v.v. Collecte Zomerzending

4 september

Collecte Missionair Werk en Kerkgroei

IBAN NL 10 ABNA 0444 444 777

Protestantse Kerk
o.v.v. Collecte Missionair Werk Startzondag

11 september

Collecte Jeugdwerk

IBAN NL 52 ABNA 041 41 41 415

Jeugdwerk Protestantse Kerk
o.v.v. Collecte JOP september

18 september

Collecte Vredeswerk

IBAN NL 10 ABNA 0444 444 777

Protestantse Kerk
o.v.v. Collecte Vredeswerk

2 oktober

Israël-zondag: Collecte Kerk en Israël

IBAN NL 10 ABNA 0444 444 777

Protestantse Kerk
o.v.v. Collecte Kerk en Israël

16 oktober

Wereldvoedseldag: Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat)

IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457

Kerk in Actie
o.v.v. Collecte Werelddiaconaat oktober

30 oktober

Collecte Kerk in Actie (Hervormingsdag)

IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457

Kerk in Actie
o.v.v. Collecte Hervormingsdag

6 november

Collecte Kerk in Actie (Najaarszendingsweek)

IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457

Kerk in Actie
o.v.v. Collecte Najaarszendingsweek

13 november

Collecte Kerk in Actie (Binnenlands diaconaat)

IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457

Kerk in Actie
o.v.v. Collecte Diaconaat Najaar

27 november

Collecte Missionair Werk en Kerkgroei

IBAN NL 10 ABNA 0444 444 777

Protestantse Kerk
o.v.v. Collecte Missionair Werk Advent

4 december

Collecte Pastoraat

IBAN NL 10 ABNA 0444 444 777

Protestantse Kerk
o.v.v. Collecte Pastoraat

25 december

Kerst: Collecte Kerk in Actie (Kinderen in de Knel)

IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457

Kerk in Actie
o.v.v. Collecte Kinderen in de Knel
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina