Besluit van de commissieDovnload 10.93 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte10.93 Kb.
nL

SANCO/7123/2010 (POOL/D1/2010/7123/7123-EN.doc)EUROPESE COMMISSIE

Brussel,

C(2010) definitief

D010426/02
Ontwerp

BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van

tot wijziging van Beschikking 2003/322/EG wat betreft bepaalde soorten aasetende vogels in Italië en Griekenland die met bepaalde dierlijke bijproducten mogen worden gevoederd

(Slechts de teksten in de Bulgaarse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Portugese en de Spaanse taal zijn authentiek)

(Voor de EER relevante tekst)

Ontwerp

BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van

tot wijziging van Beschikking 2003/322/EG wat betreft bepaalde soorten aasetende vogels in Italië en Griekenland die met bepaalde dierlijke bijproducten mogen worden gevoederd

(Slechts de teksten in de Bulgaarse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Portugese en de Spaanse taal zijn authentiek)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten1, en met name artikel 23, lid 2, onder d),

Overwegende hetgeen volgt:  1. Beschikking 2003/322/EG van de Commissie van 12 mei 2003 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het voederen van bepaalde aasetende vogels met bepaald categorie 1-materiaal2 stelt de voorwaarden vast voor het toestaan door bepaalde lidstaten van het voederen van bepaalde met uitsterven bedreigde of beschermde soorten aasetende vogels.

  2. In die beschikking worden de lidstaten vermeld die van die mogelijkheid gebruik mogen maken, alsook de soorten aasetende vogels die met het categorie 1-materiaal mogen worden gevoederd en de voorschriften waaronder dat voederen mag plaatsvinden.

  3. Griekenland en Italië hebben verzoeken ingediend tot uitbreiding van de lijst van de soorten op hun respectieve grondgebied die met categorie 1-materiaal mogen worden gevoederd. Beide landen hebben toereikende informatie verstrekt over het voorkomen van die soorten op hun respectieve grondgebied

  4. Het voederen van de in de lijst opgenomen soorten met dierlijke karkassen moet worden voortgezet overeenkomstig de uitvoeringsvoorschriften van Beschikking 2003/322/EG. Bij de vaststelling van die voorschriften is in het belang van de biodiversiteit rekening gehouden met de speciale voederpatronen van bepaalde met uitsterven bedreigde of beschermde soorten in hun natuurlijke habitat. Het vervoederen van karkassen in het kader van die voorschriften vormt echter geen alternatieve verwijderingsmethode overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1774/2002.

  5. Beschikking 2003/322/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

  6. De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Deel A van de bijlage bij Beschikking 2003/322/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. Punt a) wordt vervangen door:

"a) wat Griekenland betreft voor: vale gier (Gyps fulvus), lammergier (Gypaetus barbatus), monniksgier (Aegypius monachus), aasgier (Neophron percnopterus), steenarend (Aquila chrysaetos), keizerarend (Aquila heliaca), zeearend (Haliaeetus albicilla) en zwarte wouw (Milvus migrans);"

2. Punt d) wordt vervangen door:

"d) wat Italië betreft voor: lammergier (Gypaetus barbatus), monniksgier (Aegypius monachus), aasgier (Neophron percnopterus), vale gier (Gyps fulvus), steenarend (Aquila chrysaetos), zwarte wouw (Milvus migrans) en rode wouw (Milvus milvus);"Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de Republiek Bulgarije, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus en de Portugese Republiek.Gedaan te Brussel,

Voor de Commissie

John DALLI

Lid van de Commissie

1PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.

2PB L 117 van 13.5.2003, blz. 32.

NL NL

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina