BesluitenlijstDovnload 217.05 Kb.
Pagina1/3
Datum18.08.2016
Grootte217.05 Kb.
  1   2   3
BESLUITENLIJST

Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel
Woensdag 16 maart 2005.

U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie onder het volgende adres; www.prv-overijssel.nl/sis1. VASTSTELLEN VAN DE AGENDA
Afwezig: De gehele vergadering mevrouw Visser (CDA), mevrouw Weegenaar (CDA), mevrouw van Ommen (SP), de heer Nieuwenhuis (ChristenUnie). Vanaf 19:00 uur de heer Oldenburger (ChristenUnie).

2. INSPREEKRECHT
Er wordt geen gebruik gemaakt van het recht om in te spreken.

3. VRAGENUUR
Er zijn geen vragen aangemeld.

4. INGEKOMEN STUKKENCOMMISSIE ECONOMIE EN BESTUURBRIEVEN / MEDEDELINGEN VAN HET COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN.


Nr.

Brief en kenmerk

Korte inhoud

Advies Griffie

1

Stand van zaken en voortgang bedrijvigheidsplannen (PS/2005/139).

Het College van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten over de stand van zaken en de voortgang van de bedrijvigheidsplannen. Momenteel (stand per medio januari 2005) hebben achttien gemeenten een definitief bedrijvigheidsplan ingediend. Er zal een nadere ambtelijke analyse volgen, deze analyse zal aan de betrokken gemeenten worden gezonden voor verificatie en afstemming. Over de dan te nemen stappen c.q. aanbevelingen zal het College van Gedeputeerde Staten Provinciale Staten informeren.

Met deze brief doet het College van Gedeputeerde Staten een toezegging van de statencommissie Economie en bestuur af. De brief van het College van Gedeputeerde Staten betreffende de stand van zaken en voortgang bedrijvigheidsplannen bevat geen informatie die om een directie reactie van Provinciale Staten vraagt. Daarom: voor kennisgeving aannemen.

2

Samenwerking Overijssel-Gelderland met Roemeense regio’s Teleorman en Giurgiu (PS/2005/141).

Het College van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten over de intentieverklaring die is ondertekend tussen Overijssel – Gelderland – Teleorman en Giurgiu. Het College zendt eveneens een afschrift van deze verklaring – in het Engels en Roemeens - mee.

De griffie adviseert u om deze brief gezamenlijk te doen behandelen met de nota internationalisering in de maartvergadering van de statencommissie Economie & bestuur.

3

Toezichtbrief BZK over de Programmabegroting 2005 (PS/2005/77)

Het College van Gedeputeerde Staten geeft richting Provinciale Staten een reactie op de Toezichtbrief BZK over de programmabegroting 2005. Het College van Gedeputeerde Staten gaat in op de belangrijkste conclusies alsmede op de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen die nog niet volledig voldoet aan de wettelijke vereisten.

De brief van het College van Gedeputeerde Staten betreffende de toezichtbrief BZK over de programmabegroting 2005 bevat geen informatie die om een directie reactie van Provinciale Staten vraagt. Daarom: voor kennisgeving aannemen.

4

Stand van zaken uitwerking Kabinetsplannen voor splitsing van de energiebedrijven (PS/2005/194)
Consultatie wetsvoorstel splitsing energiebedrijven (PS/2005/250)

Het College van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten over de stand van zaken uitwerking Kabinetsplannen voor de splitsing van de energiebedrijven. Het College geeft in de brief aan dat er eind februari 2005 een splitsingsvoorstel in het Kabinet voor zal liggen. De minister heeft aangekondigd dat – conform artikel 112 Provinciewet – de betrokken provincies gehoord zullen worden over de splitsingsplannen. Mede tegen de achtergrond van de door Provinciale Staten aangenomen motie acht het College het gewenst om Provinciale Staten in hun standpuntbepaling te betrekken. In de brief (PS/2005/250) wordt aangegeven dat de vrijheid wordt genomen om eventueel aanvullende kanttekeningen vanuit PS alsnog aan minister Brinkhorst toe te zenden. Voor de eerste reactie aan de minister is de motie van de Staten als uitgangspunt genomen.

De griffie heeft de statencommissie Economie & bestuur reeds via de e-mail geïnformeerd over deze brief en de wijze waarop deze brief door de statencommissie / Provinciale Staten kan worden afgedaan. Gelet op de meest recente ontwikkelingen rond dit dossier - en het korte tijdsbestek om te reageren richting de minister van Economische Zaken is er een aanvullende brief van het College van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten verzonden. Daarom: agenderen voor de vergadering van 16 maart aanstaande.

5

Stroomlijning & sturing: informatie over de herijking van de eerste 60 subsidierelaties en –regelingen (PS/2005/217)

Het College van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten over de toetsing van de eerste 60 subsidierelaties- en regelingen (van de ruim 160) aan de hand van het ontwikkelde toetsingskader en de sturingsmodellen in het project Stroomlijning & sturing. Het College verschaft in deze brief informatie over de conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van de eerste fase van de herijking en de vervolgstappen die hieruit voort vloeien.

De brief van het College van Gedeputeerde Staten bevat geen informatie die om een directe reactie van Provinciale Staten vraagt. Mede gelet op de besluitvorming van de Staten inzake Stroomlijning & sturing in de vergadering van Provinciale Staten op 16 maart aanstaande en het verslag van bijeenkomst van GS met de subsidierelaties op 23 februari 2005, dat aan de Staten zal worden toegezonden, wordt voorgesteld om deze brief voorshands voor kennisgeving aan te nemen.

6

Reactie op EIM-rapport “onnodige kosten voor het bedrijfsleven in Overijssel”; brief van GS aan de SEACO. (PS/2005/246)

Het College van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten over haar reactie op het EIM-rapport “onnodige kosten voor het bedrijfsleven in Overijssel”. Het College van Gedeputeerde Staten geeft een beeld van de oplossingsrichtingen van de in het rapport geschetste problemen en oorzaken, ook gaat het College nader in op de acties die zijn genomen.

De brief van het College van Gedeputeerde Staten bevat geen informatie die om een directe reactie van Provinciale Staten vraagt. Daarom: voor kennisgeving aannemen.


BRIEVEN / MEDEDELINGEN VAN DERDEN ONTVANGEN.

Brief en kenmerk

Korte inhoud

Advies Griffie

1

Brief over accountantscontrole van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

(PS/2005/114).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft veel vragen en opmerkingen ontvangen van gemeenten en provincies betreffende de circulaire van november 2004 over de vernieuwde accountantscontrole. Via deze brief reageert hij op enkele punten van kritiek op de circulaire

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties betreffende de vernieuwde accountantscontrole bevat geen informatie die om een directe reactie van Provinciale Staten vraagt. Daarom: voor kennisgeving aannemen.COMMISSIE RUIMTE EN GROENBRIEVEN / MEDEDELINGEN VAN HET COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN.


Nr.

Voorstel en kenmerk

Korte inhoud

Advies Griffie

1

Windenergie Tolhuislanden; afschrift brief GS d.d. 17-1-2005

RWB/2004/4797 aan Streekvereniging “Marsen en Omstreken”Medegedeeld wordt dat provincie werkt aan partiële streekplanherziening. Brief van streekvereniging wordt daarbij betrokken.

V.k.a.

2

Partiële streekplan herziening windenergie PS/2005/163

Tervisielegging partiële streekplanherziening windenergie van 11-2-2005 tot 10-3-2005; vaststelling door PS is gepland in september 2005

V.k.a.

3

Wet ammoniak veehouderij (Wav); reacties op zienswijzen aanwijzen gebieden < 10 ha. als kwetsbaar, PS/2005/214

GS informeren PS over de wijze waarop zij is omgegaan met ingediende zienswijzen t.a.v. haar besluit van 3 februari 2004, waarbij 63 verzuringsgevoelige gebieden < 10 ha. alsnog werden aangemerkt als kwetsbaar o.g.v. art. 2 WAV; het besluit van GS ligt van 9 maart tot 20 april 2005 ter inzage.

V.k.a.

4

Uitnodiging werkbijeenkomst Ruimtelijke kwaliteit Prov. Overijssel PS/2005/182

Presentatie over de eerste invulling van Ruimtelijke kwaliteit in de prov. Overijssel.

V.k.a.

5

Onrechtmatige bewoningrecreatiewoningen

PS/2005/229

Volgens het college is er geen aanleiding tot herformulering en aanpassing van het beleid.

V.k.a.

6

Partiële herziening Provinciale Ecologische Hoofdstructuur a.g.v. de Wet ammoniak en veehouderij PS/2005/234

Besluit van PS van 11-6-2002 en WAV zijn aanleiding tot partiële herziening Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS). Als gevolg hiervan moeten de 3 strategische plannen worden veranderd.

Partiële herziening ligt ter inzage van 24 februari tot 21 april 2005.V.k.a.

7

Partiële herziening Streekplan en Waterhuishoudingsplan n.a.v. Stroomgebieds-visie

PS/2005/236

Startnotitie water noodzaakt tot een wijziging van het Streekplan 2000+ en het Waterhuishoudingsplan cf. afspraken in het Nationaal Bestuursakkoord Water.

V.k.a.

8

Wonen in Duitsland; brief GS d.d. 1-3-2005;RWB/2005/639

GS informeren PS over het rapport “Wonen in Duitsland”; de algehele conclusie is dat het rapport een onderbouwing is voor de in de partiele streekplanherziening worden gekozen beleidslijn
Betrekken bij agendapunt 8

“Partiele herzieningen Streekplan Overijssel”


BRIEVEN / MEDEDELINGEN VAN DERDEN ONTVANGEN.

Voorstel en kenmerk

Korte inhoud

Advies Griffie

1

Uitgave de Kern in –december 2004,nr. 3
Ter inzage bij secr.

2

Nieuwsbrief Overijsselse vereniging van Kleine Kernen;

januari 2005,jrg. 1,nr.2


Ter inzage bij secr.

3

Aankondiging van Universiteit Amsterdam inzake cursus milieurecht voor niet-juristen
Ter inzage bij secr.

4

Bijdrage Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt aan meningsvorming provincie over groene diensten; brief OAJK d.d. 24-1-2005; PS/2005/106

OAJK brengt enkele aandachtspunten onder de aandacht van PS m.b.t. het vormgeven van het beleid inzake groene diensten.

Naar GS zenden met het verzoek deze brief te betrekken bij het nader vorm geven van het beleid inzake groene diensten.

Voorshands v.k.a.5

Uinodiging Congres Gezonde Cocurrentie; brief Bouwend Nederland d.d.

27-1-2005


Reeds verspreid onder PS-leden; v.k.a.

6

Toezending serie inspiratiepapers “Woonwijken van de Toekomst”

In paper ligt de nadruk op wijken, die nu als woonwijk in gebruik zijn en die beheerd,geherstructureerd, vernieuwd of getransformeerd worden.

Ter inzage bij secr.

5 ex. aanwezig)

V.k.a.


7

Het Debat- (re)-constructie van kwaliteit-verslag bijeenkomst van

24-11-2004; aangeboden door Dienst Landelijk Gebied.


Ter inzage bij secr.

(6 ex. aanwezig)

V.k.a.


8

Afschrift brief secr. Reconstructiecommissie Salland-Twente aan GS, m.b.t. Uitvoeringskader Rood voor Rood met gesloten beurs; brief d.d. 22-2-2005

Commissie doet voorstel m.b.t. aanpassing uitvoeringskader in die zin, dat het mogelijk moet zijn om naast de 30% economische restwaarde ook de bijdrage voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit aan de deelnemer beschikbaar te stellen om ingezet te worden voor een duurzame ontwikkeling van de andere of nieuwe tak(ken) van het bedrijf.

Brief betrekken, met zo mogelijk het standpunt van GS, bij voort te zetten behandeling voorstel Rood voor Rood op 16-3-2005.

9

Verzoek om steun voor startersregeling jonge boeren in Overijssel; brief OAJK

PS/2005/92

In de brief wordt gepleit voor de invoering van een startersregeling voor jonge boeren

Om advies gezonden naar Gedeputeerde staten

Voorshands v.k.a.10

Afgelasting verg. cie. PCFL; brief secr. PCFL d.d. 23-2-2005
V.k.a.

11

Bedenkingen omtrent ontwerp-herziening windenergie; brief E. v. Ommeren/J. v.d. Velden PS/2005/237

Gevreesd wordt voor daling marktwaarde woning

Om advies gezonden naar GS;

voorshands v.k.a.12

Bedenkingen omtrent ontwerp-herziening windenergie; R.J.J. Platenkamp te Bornerbroek-PS/2005/243

Plaatsing van windturbines in de nabijheid van cultureel erfgoed is niet gewenst; suggestie als zou in de omgeving van gebieden met belangrijke natuur-en landschapswaarden

Om advies gezonden naar GS;

voorshands v.k.a.

  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina