BesluitenlijstDovnload 95.3 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte95.3 Kb.
BESLUITENLIJST

Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel
Woensdag 2 februari 2005.

U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie onder het volgende adres; www.prv-overijssel.nl/sis1. VASTSTELLEN VAN DE AGENDA
Afwezig: De gehele vergadering mevrouw Visser (CDA), de heer Knoeff (CDA), de heer R Leussink (CDA), de heer Hollemans (CDA), de heer Beckmann (CDA), mevrouw van der Lied (PvdA) en de heer Schipper (VVD). Een gedeelte van de vergadering mevrouw Broeze (CDA) en de heer Been (VVD).
Het Statenvoorstel PS/2005/16 Stroomlijning en sturing subsidierelaties is van de agenda gehaald.
2. INSTALLATIE LEDEN REKENKAMER OOST-NEDERLAND
De heer P van Dijk is geïnstalleerd als voorzitter van de Rekenkamer Oost-Nederland. De heer R.S. de Heus en mevrouw Th. O. J. Lucardie zijn als lid van de Rekenkamer Oost-Nederland geïnstalleerd.

3. INSPREEKRECHT
Er wordt geen gebruik gemaakt van het recht om in te spreken.

4. VRAGENUUR
Er zijn geen vragen aangemeld.

5. INGEKOMEN STUKKEN

BRIEVEN / MEDEDELINGEN VAN HET COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN.

Ingekomen brieven statencommissie Ruimte en GroenBRIEVEN / MEDEDELINGEN VAN HET COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN.


Nr.

Voorstel en kenmerk

Korte inhoud

Advies Griffie

1

Project de Doorbraak-beantwoording van door de PS-leden mw. M.A. van der Bent-van den Hout, de heer J. Slagman en mw. R. Broeze-van der Kolk gestelde vragen.

PS/2004/1301

Vragen hebben betrekking op gevolgen project de Doorbraak. Er wordt o.m. gevraagd naar de verhouding van dit project met het Reconstructieplan. GS geven aan, dat de realisatie van de Doorbraak binnen het reconstructiebeleid past.

De antwoorden aan de drie statenleden behoeven geen directe actie van PS.

Voor kennisgeving aannemen.2

Goedkeuring faunabeheerplan; nadere invulling van bedrag inzake beoordeling ontheffing ex art. 68 Flora- en faunawet

PS/2004/1357

GS besluiten om m.i.v. 1-1-2005 250 Euro als drempelbedrag te hanteren bij de beoordeling van verzoeken om ontheffing ex art. 68 van de Flora-en Faunawet. Dit bedrag aan schade moet aannemelijk worden gemaakt bij de beoordeling van bovengenoemde ontheffingsverzoeken. Hiermee wordt voldaan aan een harmonisatieverzoek van de minister van LNV.

GS informeren PS over het door hen genomen besluit.

Voor kennisgeving aannemen.
3

Bestuursovereenkomst Reconstructie Salland-Twente.

PS/2004/1305

GS hebben op 1 december 2004 een bestuursovereenkomst met het Rijk gesloten over de uitvoering van de Reconstructiewet in het concentratiegebied Salland-Twente.

GS informeren PS over de bestuursovereenkomst welke is in te zien op het SIS onder nr. PS/2004/1305.

De portefeuillehouder is bereid deze overeenkomst met uw commissie te bespreken. U wordt verzocht om aan te geven of en wanneer u dat wilt doen.4

Resultaten project “Landbouw en zorg voor een vitaal platteland”

PS/2004/1364

GS formuleren de uitkomsten van het project “Landbouw en zorg voor een vitaal platteland”. Op basis van gesprekken en twee brede bijeenkomsten met het veld is ingestoken op drie te versterken thema’s.

1. Ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit (fysiek);

2. Gebruik en meerwaarde van het platteland door en voor zorg (economie);

3. Voldoende aanbod van zorg voor een leefbaar platteland (sociaal)

Per thema zijn concrete acties uitgewerkt en –waar mogelijk-gekoppeld aan lopende uitvoeringsprogramma’s.


GS informeren PS over de uitkomsten van het project “Landbouw en zorg voor een vitaal platteland” en geven gedetailleerd inzicht in de vervolgacties. Ook ter kennis gebracht van cie. ZC.

Voor kennisgeving aannemen.
5

Stand van zaken uitwerking rijksbeleid permanente bewoning recreatiewoningen

PS/2004/1372

GS informeren PS over hoever gemeenten zijn gevorderd met invulling nieuwe beleidslijn van minister van VROM betreffende permanente bewoning van recreatiewoningen/complexen.

Ongeveer 60 % van de Overijsselse gemeenten heeft hun beleidskeuze aan GS kenbaar gemaakt. De meeste kiezen voor handhaving en/of het ontwikkelen van een persoonsgebonden gedoogbeleid. Overige gemeenten hebben tot 1 februari a.s. gelegenheid aan hun verplichtingen te voldoen.
Zodra alle gemeenten hun keuze kenbaar hebben gemaakt zullen GS een voorstel doen tot eventuele aanpassing van de provinciale beleidskaders.

Voorshands voor kennisgeving aannemen.
6

Reanimatie industrieel en agrarisch erfgoed; werkprogramma 2004-2007.

PS/2004/1356

GS informeren PS over werkprogramma 2004-2007; Stimuleringsprogramma “Reanimatie industrieel en agrarisch erfgoed Overijssel”.

Nadruk ligt op het stimuleren van de daadwerkelijke uitvoering van projecten. Aansluiting wordt gezocht bij andere provinciale programma’s of projecten. Het gaat o.a. om ontwikkelingsgerichte ruimtelijke ordening, revitalisering van bedrijventerreinen, plattelandsontwikkeling en reconstructie, vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing (VAB’s), stads-en dorpsvernieuwing (ISV), wonen, monumenten en ruimtelijke kwaliteit.

Interessante projecten op het terrein van industrieel erfgoed zijn de transformaties van de complexen van Kon. Ten Cate te Nijverdal en Almelo en Texoprint te Boekelo.


Op deze manier geven GS invulling aan de motie Van Dalfsen-Morskate bij de begroting 2004, waarin GS worden gevraagd om met voorstellen te komen voor verlenging en intensivering van het stimuleringsprogramma met 3 jaar en de verbreding met het agrarisch erfgoed.

Voor kennisgeving aannemen.
7

Plan van Aanpak Biologische Landbouw 2005-2007;

PS/2005/3


GS informeren PS over Plan van Aanpak Biologische Landbouw 2005-2007; uitvoeringsprogramma 2005 maakt onderdeel uit van dit plan van aanpak. Aanbevelingen uit de evaluatie van het Plan van Aanpak 2001-2004 zijn overgenomen. Aan het provinciaal beleid is invulling gegeven langs de volgende hoofdlijnen:

1. ondersteunen vraaggerichte aanpak: opschaling en structurele groei van de (regionale) afzet;

2. stimuleren van biologische landbouw en gebiedsontwikkeling in kwetsbare gebieden (EHS);

3. ondersteunen van de innovatieve kracht en kennisinfrastructuur van de biologische sector.

Financiering met publiek-private constructies. Provinciale middelen komen uit bestaande budgetten.


GS willen de biologische landbouw in Overijssel de komende jaren blijven stimuleren en geven aan op welke wijze daar, gesteund door de betrokken partijen en organisaties, invulling aan wordt gegeven.

Voor kennisgeving aannemen.
8

Prestatieovereenkomst 2005 provincie Overijssel en Stichting Stimuland Overijssel.

PS/2005/7

Deze overeenkomst is op 9 december 2004 ondertekend door gedeputeerde Jansen en de bestuursvoorzitter van de Stichting Stimuland. In deze overeenkomst is het besluit van PS van 13 oktober 2004 over de toekomst van de Stichting Stimuland verwerkt. Op pag. 5 is de inhoud van de prestatieovereenkomst samengevat.

Er is een programma opgesteld dat bijdraagt aan het realiseren van de beleidsprioriteiten op het gebied van duurzame landbouw en plattelandsvernieuwing in de provincie Overijssel. In hoofdstuk 2.6 “Voortgang prestaties”wordt aangegeven hoe inzicht wordt gegeven in de uitvoering van de overeenkomst.

Voor kennisgeving aannemen.
9

Verruiming vrijstellingenlijst art. 19, tweede lid WRO

GS informeren PS over concept verruimde vrijstellingenlijst; dit als uitvloeisel van een in de cie. R&G van 8-12-2004 gedane toezegging. Dit geschiedt om invulling te kunnen geven aan een andere (selectievere) wijze van toezichtuitoefening op ruimtelijke plannen.

De lijst is voor een reactie voorgelegd aan de Overijsselse gemeenten, de VNG, de PCFL en de VROM-inspectie.

Voorshands voor kennisgeving aannemen.
13

Nieuwsbrief Groenraedt- december 2004

Bevat initiatieven m.b.t. windenergie

Voor kennisgeving aannemen.

(ter inzage bij de griffie)
BRIEVEN / MEDEDELINGEN VAN DERDEN ONTVANGEN.

Voorstel en kenmerk

Korte inhoud

Advies Griffie

1

Gang van zaken grondaankoop in gebied Zegge VI; gemeente Raalte-brief van fam. Blankenvoorde.

PS/2004/1299

Bewoners zijn ontevreden over de wijze waarop de gemeente handelt rond grondaankoop.

Brief is verzonden aan burgemeester & wethouders en gemeenteraad van Raalte, in afschrift aan PS.

Voor kennisgeving aannemen.2

Brief Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State inzake een aantal ingestelde beroepen.

PS/2004/1313

Er is door een 3-tal personen beroep ingesteld tegen het besluit van Provinciale Staten van 15 september 2004 waarbij het Reconstructieplan Salland Twente is vastgesteld.

In de brief wordt de verdere gang van zaken rond deze ingestelde beroepen uiteen gezet. Afschrift is ter kennisneming aan GS gestuurd/

Voor kennisgeving aannemen.
3

Afzegging reservedatum verg. PCFL van

26-1-2005CPFL/2004/142

De eerstvolgende vergadering vindt nu plaats op 2 maart 2005.

Voor kennisgeving aannemen.
Ingekomen brieven statencommissie Zorg en cultuur

BRIEVEN / MEDEDELINGEN VAN HET COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN.
Nr.

Voorstel en kenmerk

Korte inhoud

Advies Griffie

1

Van rechtswege vervallen van de Verordening Provinciale Klachtencommissie Jeugdzorg Overijssel 1998.

PS/2004/1285
Als gevolg van de wet op de Jeugdzorg vervalt de juridische grondslag voor de Interprovinciale Klachtencommissie Jeugdzorg. De commissie wordt opgeheven. In het beleidskader jeugdzorg wordt Bureau Jeugdzorg als verantwoordelijke voor een onafhankelijke klachtencommissie aangewezen.


Deze maatregel is een rechtstreeks gevolg van de wet op de Jeugdzorg en is een uitvoering van de besluiten vanuit het beleidskader Jeugdzorg 2005-2008.

Voor kennisgeving aannemen.
2

Maatregelen Licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen.

PS/2004/1350Brief aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In de brief wordt aangegeven dat het college geschokt gereageerd heeft op de aangekondigde maatregelen voor de Sector licht verstandelijke gehandicapte jeugdigen. De gevolgen van de tariefswijziging voor de naschoolse opvang en ambulante hulpverlening, de gevolgen voor de cliënt, en het perspectief 2006 worden geschetst. Tevens wordt aangegeven wat de gevolgen zijn van de maatregel om tot een verlaging van de IQ-grens over te gaan. De brief sluit af met een oproep tot een heroverweging van de voornemens.

De brief is verstuurd naar aanleiding van de door de Staten tijdens de behandeling van het beleidskader Jeugdzorg geuite wens.

Voor kennisgeving aannemen.3

Hoofdlijnen herijking provinciaal zorgvragersveld.

PS/2004/1363GS hebben hoofdlijnen vastgesteld voor de herijking van het provinciale zorgvragersveld. In de landelijke ontwikkelingen staat de individuele zorgvrager steeds meer centraal en zal de behoefte aan ondersteuning toenemen en het belang van belangenbehartiging afnemen. GS hebben dan ook besloten niet te bezuinigen op ondersteuning maar op collectieve belangenbehartiging. GS hebben besloten dat de taakstelling terecht zal komen bij de twee patiënten consumenten platforms in Overijssel, Twente en Zwolle. Aan de hand van de vastgestelde hoofdlijnen zal een kwartiermaker zorg en welzijn in samenspraak met de zorgvragersorganisaties de taken en functies voor de toekomst invullen.

De noodzaak tot herijking komt voort uit de gevoerde takendiscussie waarin een taakstelling van € 360.000 is opgenomen en uit de landelijke ontwikkelingen binnen het zorgstelsel, die van invloed zijn op de positie en taken van de zorgvragersorganisaties.

Het houdt direct verband met de herijking van het welzijnsveld. De beleidsvelden welzijn en zorg worden procesmatig aan elkaar verbonden en inhoudelijk op elkaar afgestemd. Het uiteindelijke implementatieplan zal, net als de herijking van het welzijnsveld, uiterlijk 1 april gereed moeten zijn.

De brief is door het Presidium geagendeerd voor de vergadering van 2 februari 2005.


4

Marsrouteplan bibliotheekvernieuwing Overijssel.

PS/2004/1362Voor bibliotheekvernieuwing zijn extra Rijksmiddelen beschikbaar voor de periode 2005 tot en met 2007. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de Provincie Overijssel een marsrouteplan bibliotheekvernieuwing indienen. Indien het Ministerie akkoord gaat, is er een extra bijdrage beschikbaar ad € 618.479,-- voor het jaar 2005. De Provincie heeft in goed overleg met gemeenten en bibliotheken besloten deze mogelijke bijdrage in te zetten voor een intensivering van het provinciale bibliotheekproject “Verrijkt en Verreikend” en voor een aantal voorloperprojecten. Het doel is dat burgers in Overijssel in de bibliotheken terecht kunnen voor informatie, maar ook voor culturele en educatieve activiteiten. De bibliotheek wordt een plek van ontmoeting.

De vraag kan worden gesteld wat de effecten zijn, indien het ministerie niet akkoord gaat met het ingediende marsrouteplan.

De brief is informerend en kan voor kennisgeving worden aangenomen.5

Opdrachtverstrekking kwartiermaker en taakstelling welzijn en integratie

PS/2004/1375Als kwartiermaker is aangesteld de heer drs J. Geerlof (directeur en mede eigenaar van B&A uit Den Haag). Zijn taak is het voor 1 april 2005 met een intentieovereenkomst te komen tussen de steuninstellingen op het terrein van welzijn/maatschappelijke ondersteuning.

Bij de brief zijn de afschriften van de brieven aan Spil, Equivalent en SMO gevoegd. In deze brieven wordt een nadere concretisering van de financiële taakstelling voor deze organisaties gegeven. Binnen welzijn komt daarmee € 425.000,= van de € 500.000,= taakstelling ten laste van Spil en de rest ten laste van Equivalent. Bij integratiebeleid komt € 300.000,= ten laste van het Steunpunt Minderheden Overijssel.Tijdens de commissievergadering van 10 november is de commissie akkoord gegaan met het programma van eisen voor de kwartiermaker.

De informatie inzake de taakstelling is een keuze gemaakt door het college op basis van de vastgestelde taakstelling bij de Takendiscussie.

De brief is informerend en dient te worden betrokken bij de bespreking van agendapunt 11 van de vergadering van 2 februari 2005.


6

Convenant Jeugdbeleid Jeugdzorg

PS/2005/8Gedeputeerde Staten hebben een convenant ‘jeugdbeleid- jeugdzorg’ afgesloten met alle 26 gemeenten. Hiermee is vastgelegd dat er intensiever wordt samengewerkt om de hulp aan jongeren beter en effectiever te maken. De verantwoordelijkheden van beide overheden zijn hiermee geëxpliciteerd. De afspraak is om uiterlijk 1 juli 2005 een Actieprogramma Jeugdbeleid-jeugdzorg 2005-2009 vast te stellen dat zich baseert op de thema’s Informatiebeleid, ketensamenwerking, vraag en aanbod, kwaliteitsbeleid, infrastructuur, innovatieagenda en overigen. Deze thema’s worden via een workshop aangescherpt. Tevens is er bij het ministerie een aanvraag gedaan, om in een landelijk project naar aanleiding van operatie JONG van het Rijk te participeren.

Sinds de totstandkoming van Bureau Jeugdzorg in 2001 zijn provincie en gemeenten in overleg over de afstemming tussen jeugdzorg-jeugdbeleid.

De commissie beleidsevaluatie heeft geconstateerd, dat er meer aandacht voor preventie dient te zijn, om de doelstellingen om de wachtlijsten tot nul te reduceren, te kunnen realiseren.

De conferentie waarover gesproken is bedoeld voor ambtenaren jeugdbeleid, jeugdzorg, onderwijs etc. en is gericht op het formuleren van resultaatafspraken.

De brief is derhalve informerend en kan voor kennisgeving worden aangenomen.7

Resultaten “Landbouw en zorg voor een vitaal platteland”.

PS/2004/1364GS formuleren de uitkomsten van het project “Landbouw en zorg voor een vitaal platteland”. Op basis van gesprekken en twee brede bijeenkomsten met het veld is ingestoken op drie te versterken thema’s.

1. Ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit (fysiek);

2. Gebruik en meerwaarde van het platteland door en voor zorg (economie);

3. Voldoende aanbod van zorg voor een leefbaar platteland (sociaal)

Per thema zijn concrete acties uitgewerkt en –waar mogelijk-gekoppeld aan lopende uitvoeringsprogramma’s.


GS informeren PS over de uitkomsten van het project “Landbouw en zorg voor een vitaal platteland” en geven gedetailleerd inzicht in de vervolgacties. Ook ter kennis gebracht van cie. R&G.

Voor kennisgeving aannemen.BRIEVEN / MEDEDELINGEN VAN DERDEN ONTVANGEN.Voorstel en kenmerk

Korte inhoud

Advies Griffie

1

Nieuwsbrief Introdans
Ter inzage bij de griffie

Voor kennisgeving aannemen.
2

Kunstbericht van het Overijssels centrum beeldende kunsten.
Ter inzage bij de griffie

Voor kennisgeving aannemen.
3

Werkplan Patiënten consumenten platform Twente

Werkplan Patiënten consumenten platform Twente, aangevuld met een convenant tussen de RCPP’s Twente, Gelderland en Groningen & Menzis.

Ter Inzage bij de griffie

Voor kennisgeving aannemen.
4

Trajectum

Samenwerking Hoeve Boschoord en Hanzeborg

PS/2005/20


Stichting Hoeve Boschoord en stichting Hanzeborg hebben besloten te gaan samenwerken onder de naam Trajectum. Speerpunten in de samenwerking zijn de verdere ontwikkeling van sluitende zorgketens, verbreding en verdieping van deskundigheid en de ontwikkeling van behandel- en beleidsprogramma’s en capaciteit. Beide ‘dochterstichtingen’ hebben bevoegdheden overgedragen aan Trajectum.

Voor kennisgeving aannemen.Ingekomen brieven statencommissie Economie en BestuurBRIEVEN / MEDEDELINGEN VAN HET COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN.


Nr.

Voorstel en kenmerk

Korte inhoud

Advies Griffie

1

WGR+, besluitvorming in de Tweede Kamer PS/2005/21

Het College van Gedeputeerde Staten deelt aan Provinciale Staten mee dat de Tweede Kamer op 21 december 2004 de Wijzigingswet-WGR+ heeft aanvaard. Het College rapporteert aan de Staten over de meest relevante onderwerpen, te weten: gebiedsomvang / deelname, taakdifferentiatie, kaderstellende rol provincie.

Het College zal zich op korte termijn beraden op de beleidsmatige gevolgen van deze besluitvorming en Provinciale Staten hierover informeren.Het Presidium adviseert om deze brief voorshands voor kennisgeving aan te nemen in afwachting van de nader toegezegde reactie van GS.
Mede gelet op de motie van de Staten - betreffende de WGR+, oktober 2004 – stelt het Presidium voor om de nadere brief in de maartvergadering te agenderen

2.

Afsluiting pilotproject allochtonenbeleid

PS/2005/25

Het College van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten dat het pilotproject allochtonenbeleid is afgesloten. Het College heeft besloten om het beleid dat was ontwikkeld voor allochtonen in te passen binnen het reguliere P&O-beleid.

Gelet op het feit dat de doelstelling ten aanzien van het allochtonenbeleid in het P&O-beleid blijft gehandhaafd en er geen informatie in de brief aanwezig is die om een directe reactie van Provinciale Staten vraagt, daarom: voor kennisgeving aannemen.

3.

Advies “ontspannen in het groen”.

PS/2005/27

Het College van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten over het Rapport “Ontspannen in het Groen” van de Raad voor het Landelijk Gebied. De Raad voor het Landelijk Gebied vindt dat er inspanningen door de overheid moeten worden verricht om recreatie terug op de politieke agenda te brengen. Het College van Gedeputeerde Staten schrijft dat het advies van de Raad voor het landelijke Gebied niet een directe invloed op het beleid van de provincie Overijssel heeft. Dit beleid zet al voldoende in op recreatie.

De brief van het College betreffende het advies “ontspannen in het groen”. bevat geen informatie die om een directe reactie van Provinciale Staten vraagt. Daarom: voor kennisgeving aannemen.Ingekomen brieven rechtstreeks op de lijst ingekomen stukken voor Provinciale StatenBRIEVEN / MEDEDELINGEN VAN HET COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN.


Nr.

Voorstel en kenmerk

Korte inhoud

Advies Griffie

1

Beantwoording statenvragen SP fractie (art. 39 van het RvO)

PS/2004/1353

Beantwoording gestelde vragen betreffende handhaving vuurwerk

Voor kennisgeving aannemen

2

Jaarlijkse herziening van de vergoeding voor werkzaamheden en tegemoetkoming in de kosten

PS/2004/1380
Voor kennisgeving aannemen


BRIEVEN / MEDEDELINGEN VAN DERDEN ONTVANGEN.

Voorstel en kenmerk

Korte inhoud

Advies Griffie

1

Ingekomen brief van de Samenwerkende Hulp-organisaties inzake donatie
Voor kennisgeving aannemen

2

IPO

Concept-verslag van de algemene vergadering van 23 december 2004

Voor kennisgeving aannemen

Inzake de lijst ingekomen brieven “Statencommissie Zorg en cultuur” (brieven en mededelingen van het college van gedeputeerde Staten) het volgende:

De brieven onder nummer 3, zijnde Hoofdlijnen herijking provinciaal zorgvragersveld en nummer 5, zijnde Opdrachtverstrekking kwartiermaker en taakstelling welzijn en integratie zijn behandeld in de commissie Zorg en cultuur. De voorzitter van de commissie de heer Antuma geeft aan dat de commissie akkoord gaat met het voornemen van het college te bezuinigen op collectieve belangenbehartiging en niet op ondersteuning. De commissie gaat akkoord met het voornemen dat de taakstelling terecht zal komen bij de twee patiënten consumenten platforms in Overijssel. Deze opdracht wordt meegegeven aan de kwartiermaker.

Met inachtneming van bovenstaande wordt conform de voorgestelde behandeling besloten.6. VOORSTELLEN VAN GEDEPUTEERDE STATEN
A-voorstellen (hamerstukken)

PS/2004/1274 Verlenging Milieubeleid- en waterhuishoudingsplan.
Provinciale Staten besluiten het milieubeleidsplan 2000+ te verlengen tot en met december 2006 en het Waterhuishoudingsplan 2000+ te verlengen tot en met december 2008.

PS/2004/1237 Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning.

Provinciale Staten besluiten de verordening ambtelijk bijstand en fractieondersteuning provincie Overijssel 2003 zodanig aan te passen dat daaruit de leden 2 en 3 van artikel 6 geschrapt worden. Hiermee is het opleggen van een geheimhoudingsplicht aan een ambtenaar door een Statenlid niet langer opgenomen in de verordening.PS/2004/1219 N743 Provinciale weg Almelo-Hengelo. Overdracht weggedeelte.

Provinciale Staten besluiten het onderhoud van het gedeelte van de N743, provinciale weg tussen Almelo en Hengelo met terugwerkende kracht per 1 januari 2005 over te dragen aan de gemeente Almelo.PS/2004/1134 Burgerparticipatie in Overijssel.

Provinciale Staten besluiten de in het Statenvoorstel uitgewerkte aanpak van burgerparticipatie in Overijssel vast te stellen.


PS/2005/1 Taakstelling IJsselmij-gelden.

Provinciale Staten besluiten om € 4,5 mln aan de Reserve IJsselmij te onttrekken en dit bedrag in te zetten in de reguliere exploitatie 2004.7. VOORSTELLEN VAN GEDEPUTEERDE STATEN
B-voorstellen (bespreekstukken, rechtstreeks geagendeerd)

PS/2005/11 Verdaging vaststelling partiele herziening Wonen, Rood voor rood en Nieuwe landgoederen van het streekplan Overijssel 2000+.

Provinciale Staten besluiten het besluit inzake de vaststelling van de partiële herziening te verdagen met acht wekenPS/2005/12 Verdaging vaststelling partiële herziening RBT van het streekplan Overijssel 2000+.

Provinciale Staten besluiten het besluit inzake de vaststelling van de partiele herziening Regionaal bedrijventerrein Twente met acht weken te verdagen.
8. VOORSTELLEN VAN GEDEPUTEERDE STATEN
B-voorstellen (bespreekstukken)

PS/2004/1249 Kwaliteitsniveau beheer en onderhoud provinciale infrastructuur.

Provinciale Staten besluiten de “Normering kwaliteitscriteria beheer van de provinciale infrastructuur in 2005” vast te stellen. Hiermee is de inspanning op het gebied van beheer gericht op vier beleidsthema’s zijnde veiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid.PS/2004/1306 Regionaal bedrijventerrein Twente, Go besluit.

Provinciale Staten stemmen in met het gezamenlijk ter hand nemen van de ontwikkeling, exploitatie en beheer van het Regionaal bedrijventerrein Twente en eventuele risico’s in gezamenlijkheid te dragen met de betreffende gemeenten. Tevens hebben Provinciale Staten een openbaar lichaam regionaal bedrijventerrein Twente ingesteld en in het algemeen bestuur hiervan twee leden van GS benoemd.PS/2005/6 Burgerluchtvaart Twente.

Het kabinet heeft besloten de militaire vliegbasis Twente te sluiten. Provinciale Staten hebben besloten in te stemmen met het voortzetten van het overleg met de betrokken partners, in de lijn zoals dat door de gemeente Enschede als uitgangspunt is geformuleerd, namelijk dat de voortzetting van burgerluchtvaart mogelijk dient te blijven. Provinciale Staten staan niet onwelwillend tegenover dit voornemen, maar geven aan Gedeputeerde Staten mee dat een doorstart van de burgerluchtvaart alleen mogelijk is:  • wanneer op korte termijn door alle betrokken partijen actie wordt ondernomen, voordat de ontmanteling van de luchtmachtbasis aan de orde is;

  • bij een bedrijfseconomisch sluitende exploitatie;

  • zonder provinciale financiële bijdrage;

  • wanneer de nieuwe geluidscontouren van de burgerluchtvaart ruim binnen de huidige vergunde geluidsbelasting (militaire en burgerluchtvaart) blijft;

  • wanneer een inventarisatie naar de samenwerkingsmogelijkheden met Flughafen Münster Osnabrück is gerealiseerd;

Verder is uitgesproken dat de overdracht van het luchthaventerrein aan marktpartijen niet wenselijk is

9. VOORSTELLEN VAN DE COMMISSIE BELEIDSEVALUATIE
B-voorstellen (bespreekstukken)

PS/2005/74 Onderzoeksprogramma 2005 Commissie Beleidsevaluatie.

Provinciale Staten hebben het onderzoeksprogramma van de commissie beleidsevaluatie voor 2005 vastgesteld. Hiermee is besloten om een onderzoek naar de Provinciale Ecologische hoofdstructuur en de Europese subsidies in te stellen.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina