Besluitenlijst van het Dagelijks Bestuur Zeeburg Datum : 26 januari 2010 Tijd : 10. 00 uur tot 13. 00 uur Locatie : stadsdeel Zeeburg, Groene zaal Aanwezig : Fatima Elatik, Dennis Straat, Jan Hoek, Nico Papineau Salm, Kees RozemeijerDovnload 28.81 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte28.81 Kb.*Bezoekadres

Cruquiusweg 5

1019 AT Amsterdam


Postbus 380

1000 AJ Amsterdam

Telefoon 020 608 0711

Fax 020 694 1936

www.zeeburg.amsterdam.nlBesluitenlijst van het Dagelijks Bestuur Zeeburg
Datum : 26 januari 2010

Tijd : 10.00 uur tot 13.00 uur

Locatie : stadsdeel Zeeburg, Groene zaal

Aanwezig : Fatima Elatik, Dennis Straat, Jan Hoek, Nico Papineau Salm, Kees Rozemeijer,
Herman Lohmeijer (verslag). 1. Mededelingen 2. DB besluitenlijst d.d. 19 januari 2010
  AkkoordA-stukken 1. Raadsvoorstel verkoop vastgoed Indische Buurt
  Besluit
  Korte toelichting (bestuurlijke context)

 1. Kabinet
  Akkoord 2. Raadsinfobrief Muiderpoortgebied
  Besluit


Instemmen met het schriftelijk informeren van de leden van de stadsdeelraad van Zeeburg over de stand van

zaken en het vervolg van het project Muiderpoort, conform de conceptbrief in bijlage 1.


Korte toelichting (bestuurlijke context)
In maart 2009 heeft de stadsdeelraad het Startdocument vastgesteld. Dit markeerde de start van het project Muiderpoort. Het resultaat, een toekomstvisie gebaseerd op enkele scenario’s, zou worden voorgelegd aan de stadsdeelraden. Afgelopen december heeft de stuurgroep Muiderpoort echter om moverende redenen besloten om op dit moment niet voor een van de toekomstscenario’s te kiezen, maar om op korte termijn de aantrekkelijkheid van het stationsgebied te verbeteren met de aanpak van enkele projecten. Dit is conform de behandeling in het Dagelijks Bestuur van begin december 2009 voorafgaand aan de stuurgroep Muiderpoort van 10 december. Voor het vervolg is in de stuurgroep samenwerking toegezegd van de belangrijkste partners voor deze projecten: NS Poort, Prorail, De Alliantie en beide stadsdelen. De uitwerking en de besluiten die hieruit voortkomen, worden voorgelegd aan het nieuwe bestuur. Het voorstel is om middels de bijgevoegde conceptbrief de stadsdeelraden hierover te informeren (bijlage 1). Behalve de raadsleden, zullen middels een nieuwsbrief ook de deelnemers aan de meedenkgroep en bewonersavonden worden geïnformeerd. 1. Kredietvoorstel nieuwbouw basisschool Zuiderzee
  Besluit


Gezien het raadsvoorstel ‘Kredietaanvraag nieuwbouw bijzondere basisschool De Zuiderzee’ van 16 februari 2010

Gehoord het advies van de Commissie Sociaal Domein:


I In te stemmen met een investeringsbudget ad € 6.868.898 voor de bouw van een brede basisschool De Zuiderzee op Steigereiland Noord.

II In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 5.229.429 ten laste van het Leningfonds en € 1.639.469 voor de onrendabele stichtingskosten gedekt uit een bijdrage derden.

III Vast te stellen dat van het onder II genoemde krediet € 3.983.832 bestemd is voor het realiseren van een schoolgebouw voor primair onderwijs dat geschikt is voor het huisvesten van 16 groepen, een speellokaal en een gymnastieklokaal.

IV Vast te stellen dat de kapitaalslasten van het onder III genoemde krediet met ingang van 2011 in het eerste jaar € 235.710 zullen bedragen (afschrijvingstermijn 60 jaar, rente 4,25%) en ten laste van de Algemene Middelen worden gebracht.

V Vast te stellen dat van het onder II genoemde krediet € 595.000 bestemd is voor de voorziening voor naschoolse opvang van 350 m2.

VI Vast te stellen dat de kapitaalslasten van het onder V genoemde krediet met ingang van 2011 in het eerste jaar € 40.163 zullen bedragen (afschrijvingstermijn 40 jaar, rente 4,25%) en worden gefinancierd uit de te begroten huurinkomsten voor naschoolse opvang.

VII Vast te stellen dat van het onder II genoemde krediet € 100.302 bestemd is voor de bijdrage in de investeringen in het profiel taal en media.

VIII Vast te stellen dat de kapitaalslasten van het onder VII genoemde krediet met ingang van 2011 in het eerste jaar € 5.935 zullen bedragen (afschrijvingstermijn 60 jaar, rente 4,25%) en worden gefinancierd uit de te begroten huurinkomsten voor naschoolse opvang.

IX Vast te stellen dat van het onder II genoemde krediet € 492.264 bestemd is voor het financieren van de grondkosten ten behoeve van de gymnastiekzalen en de school.

X Vast te stellen dat de kapitaalslasten van het onder IX genoemde bedrag € 20.921 zal bedragen en deze rentelasten ten laste van de Algemene Middelen worden gebracht.

XI Vast te stellen dat van het onder II genoemde krediet € 58.031 bestemd is voor het financieren van de grondkosten voor de naschoolse opvang.

XII Vast te stellen dat de kapitaalslasten van het onder XI genoemde krediet € 2.466 zal bedragen en de rentelasten worden gefinancierd uit de te begroten huurinkomsten voor naschoolse opvang.

XIII Vast te stellen dat de onrendabele stichtingskosten € 1.639.469 voor stedenbouwkundige inpassingen en extra plankosten bedragen en dat dit bedrag aanvullend op het onder II vermeldde krediet bedrag wordt geïnvesteerd en wordt gefinancierd uit het budget aanvullende middelen stichtingskosten basisscholen 1e fase IJburg dat door de Centrale Stad beschikbaar is gesteld.
Korte toelichting (bestuurlijke context)
Het schoolbestuur ABSA heeft in 2006 een huisvestingsaanvraag ingediend voor de nieuwbouw van een 16-klassige basisschool en gymzaal voor De Zuiderzee op Steigereiland Noord. Op 2 oktober 2007 heeft het Dagelijks Bestuur Zeeburg met de vaststelling van het Huisvestingsprogramma 2008 deze aanvraag toegewezen en op het programma geplaatst. Het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Amsterdam heeft het Huisvestingsprogramma in december 2007 vastgesteld.
Op 29 juni 2004 heeft de Stadsdeelraad Zeeburg besloten aan iedere school 250 m2 toe te voegen voor twee ruimten voor naschoolse opvang en te investeren in de inrichting van het profiel bij de basisscholen op IJburg. Deze investeringen moeten worden gedekt uit de huurinkomsten.
Op 25 januari 2005 heeft het Dagelijks Bestuur Zeeburg bepaald op welke wijze de bijdrage van het college van Burgermeester & Wethouders van de gemeente Amsterdam voor de onrendabele investeringen in de basisscholen 1e fase IJburg worden toegekend per school. Deze toeslag voor de basisschool Steigereiland Noord bedraagt € 515.090 (prijspeil 2004). De Commissie Publiek is van dit besluit in kennis gesteld.
Op basis van de bovengenoemde besluiten en het Startdocument voor deze school zijn de benodigde investeringen inclusief grondkosten opgenomen in de door de Stadsdeelraad vastgestelde Perspectievennota 2008 en 2009. In de Programmabegroting 2010 zijn de geactualiseerde investeringen opgenomen. In totaal is

een investering voor deze school opgevoerd in het Meerjaren Investering Programma bij de begroting 2010 van

€ 6.315.220. Voor deze school is geen voorbereidingskrediet vastgesteld. Het schoolbestuur ABSA heeft in december 2008 verzocht € 6.318.603 beschikbaar te stellen voor de bouw. Rekeninghoudend met de grondkosten is een investering van in totaal € 6.868.898 noodzakelijk. De oorspronkelijk opgevoerde investeringsbedragen worden hierdoor met € 553.678 overschreden. Besluitvorming over de uitbreiding van het investeringsbudget en aanvullend krediet is voorgehouden aan de Stadsdeelraad. Doordat de grondkosten te hoog waren geschat komt het feitelijke tekort hiermee op € 1.040.715. In overleg met de Centrale Stad is een oplossing gevonden voor de dekking van dit tekort. 1. Sail 2010

Besluit Korte toelichting (bestuurlijke context) 1. Aansluiting op Antwoord
  Besluit

In te stemmen met:

 1. de aansluiting van stadsdeel Zeeburg op Antwoord op 1 mei 2010

 2. het voorstel tot aanpassing van het ambitieniveau via een basispakket Antwoord

 3. akkoord te gaan met het basispakket Antwoord en de invoering plaats te laten vinden aan de hand van een implementatieplan voor stadsdeel Zeeburg en Oost-Watergraafsmeer

 4. het voorstel Verdeelsleutel kosten zoals besproken tijdens het PHO DVL 25 mei 2009

 5. de kosten in 2010 ad. €167.000 te dekken uit het budget Antwoord uit de Programmabegroting 2010

 6. het voorstel om op basis van de werkelijke resultaten van Antwoord in 2010 een definitieve taakstelling vast te stellen en deze op te nemen in de Programmabegroting 2011 van stadsdeel Oost, waarbij uitgegaan dient te worden van voorlopige taakstelling van €75.000 voor stadsdeel Oost

 7. het voorstel de portefeuillehouder op te dragen zich in te zetten voor een verbetering en monitoring van de kwaliteit van Antwoord.

Korte toelichting (bestuurlijke context)

In het bestuursakkoord Stad en Stadsdelen 2006-2010 staat dat alle stadsdelen en diensten uiterlijk in 2008 zouden aansluiten op Antwoord. Zeeburg is niet in 2008 aangesloten door het ontbreken van een Service Level Agreement, de matige performance van Contact Center Amsterdam (CCA) in de voorgaande jaren en de stedelijke discussie over de kwaliteit en kosten van Antwoord.

In november 2009 heeft de stadsdeelraad twee moties aangenomen over Antwoord. In deze moties besluit de raad om niet voor 1 mei 2010 aan te sluiten, verzoekt de raad het DB om met stadsdeel Oost-Watergraafsmeer in overleg te gaan om te bekijken of de rol van Antwoord tot een minimum beperkt kan worden en draagt de raad het DB op om een evaluatie en een financieel plan op te stellen. De raad wil zien dat de evaluatie positief uitvalt alvorens te beslissen aan te sluiten en wil weten hoe besparingen bereikt kunnen worden. De raad besluit om een bedrag van €167.000 in de algemene middelen apart te houden voor het geval dat dit uitgegeven moet geven.

Om uitvoering te geven aan de moties is in samenwerking met het stadsdeel Oost-Watergraafsmeer de ‘Evaluatie functioneren Antwoord’ en het ‘Financieel plan Antwoord’ opgesteld. In beide stadsdelen vindt de behandeling van de stukken in het Dagelijks Bestuur, de Commissie en de Stadsdeelraad parallel plaats. De raad van stadsdeel Oost-Watergraafsmeer behandelt de evaluatie en het financieel plan in de vergadering van 1 maart 2010.

Uit de evaluatie blijkt dat het functioneren van CCA in 2009 sterk verbeterd is en dat CCA sinds oktober 2009 bijna volledig aan de gestelde normen voldoet. De begroting van CCA is op orde. De waardering van de Amsterdammer voor Antwoord is gestegen van 6,4 in 2008 naar 6,9 in 2009. De verwachting is dat de waardering inmiddels verder gestegen is door de huidige prestaties van CCA en de positieve resultaten van de implementatie van het basispakket op 1 januari 2010.
In het financieel plan staan de kosten, opbrengsten en potentiële besparingen voor de stadsdelen Zeeburg, Oost-Watergraafsmeer en Oost. Voorgesteld wordt om op basis van de resultaten in 2010 een definitieve taakstelling vast te stellen en deze op te nemen in de Programmabegroting 2011 van stadsdeel Oost, waarbij uitgegaan dient te worden van een voorlopige taakstelling van €75.000 voor stadsdeel Oost.
In december 2009 is een memo van de ombudsman verschenen, waarin hij stelt dat de aanbevelingen uit zijn rapport van oktober 2008 over de (technische) infrastructuur en de afstemming binnen de gemeente ingevoerd zijn. De belangrijkste conclusies uit de memo zijn dat CCA alleen kan functioneren als alle betrokken organisaties zijn aangesloten en dat de in zijn rapport van oktober 2008 geschetste situatie bestaat niet meer. Er is sprake van een duidelijk verbeterde situatie.
Eind 2009 hebben de Dagelijkse Besturen van Oost-Watergraafsmeer en Zeeburg een brief ontvangen, van Job Cohen en Robin de Bood, waarin zij namens het bestuurlijk team dienstverlening vragen om de gemaakte afspraken in het portefeuillehouders overleg dienstverlening d.d. 25 mei 2009 na te komen en volledig aan te sluiten op Antwoord conform het basispakket stadsdelen. Zij wijzen erop dat er gezien de behaalde resultaten geen redenen meer zijn om af te wijken, omdat het contactcenter Amsterdam (CCA) conform doelstellingen presteert en aan alle randvoorwaarden is voldaan. Zij verwijzen naar de memo van de ombudsman en stellen dat de uit de implementatie van het basispakket voortvloeiende kosten en de bijdrage aan de resterende kosten, in rekening gebracht zullen worden.

De portefeuillehouders dienstverlening van Oost-Watergraafsmeer en Zeeburg onderschrijven dat CCA bijna volledig conform de doelstellingen presteert, dat aan de randvoorwaarden voor een goed functionerend CCA is voldaan en dat de aansluiting van alle stadsdelen en diensten voorwaarde is om de gewenste dienstverlening te behalen. Mede gezien de uitkomsten van de evaluatie, de potentiële besparingen en het feit dat stadsdeel Oost-Watergraafsmeer al gedeeltelijk is aangesloten stellen de portefeuillehouders dienstverlening van beide stadsdelen voor volledig aan te sluiten op Antwoord.

In mei 2009 is afgesproken dat alle stadsdelen uiterlijk op 1 januari 2010 aansluiten op Antwoord. Door op 1 mei 2010 volledig aan te sluiten conform het basispakket en door de bijdrage aan de kosten van deze gezamenlijke voorziening geeft Zeeburg uitvoering aan de stedelijke en landelijke afspraken over dienstverlening. Aansluiting draagt bij aan de realisatie van de normen uit de Servicecode Amsterdam. Het stadsdeel Oost-Watergraafsmeer is al gedeeltelijk aangesloten en binnenkort wordt de stadsdeelraad voorgesteld om uiterlijk op 1 mei 2010 volledig aan te sluiten. Vanaf 1 mei 2010 wordt 14020 hierdoor dé telefonische toegang voor burgers en ondernemers en wordt een grote stap voorwaarts gezet voor het bieden van een hoogwaardige dienstverlening in stadsdeel Oost.


 1. Onderzoeksrapport Verwey-Jonker Instituut veiligheidsarrangement
  Besluit


Kennis te nemen van het onderzoeksrapport Verwey-Jonker Instituut en in te stemmen met de daarin genoemde

vervolgstappen


Korte toelichting (bestuurlijke context)

Het Verwey-Jonker Instituut heeft in opdracht van het stadsdeel een onderzoek uitgevoerd naar het openbare orde

En veiligheidsbeeld op IJburg. Op basis daarvan is een voorstel geformuleerd hoe de gesignaleerde IJburgse

problematiek kan worden aangepakt, de zogenoemde veiligheidsarrangementen.

In bijgaand rapport treft u het onderzoek en voorstel aan. 1. Prijsvraag Theehuis Th. Van Goghpark
  Besluit


 1. Akkoord te gaan met het voorstel (programma van eisen) prijsvraag Theehuis Theo van Goghpark en de Raad te informeren over dit besluit;

 2. Akkoord te gaan met het besteden van het budget en de toekenning te betrekken bij de vast te stellen

begroting 2011(deel financiering uit MOR 2011) voor werkzaamheden aan de openbare ruimte geraamd

€ 80.000,00 en de Raad te informeren over dit besluit;


Korte toelichting (bestuurlijke context)Stadsdeel Zeeburg is op zoek naar een ondernemer met een goed integraal plan voor het nog te ontwikkelen horecapunt in het “Theo Van Goghpark”. Hiervoor wordt door het stadsdeel een prijsvraag uitgeschreven. Het Theo Van Goghpark is gelegen op het Haveneiland-Oost van de nieuwe woonwijk IJburg alwaar het huidige aanbod van daghoreca relatief klein is.

Het stadsdeel start in 2010 met een prijsvraag en vraagt belangstellenden hun plan in te dienen. Een prijsvraag is uitgeschreven om zoveel mogelijk belangstellenden uit te dagen hun plannen voor deze voorziening in te dienen. Het gaat om het uitoefenen van een zelfstandige horecavoorziening die een directe relatie heeft met het gebruik en de gebruikers alsmede de directe omgeving van het park.


Om dat IJburg grootstedelijk gebied is wordt de prijsvraag in comakerschap opgezet met het projectbureau IJburg. De kosten worden deels door het projectbureau IJburg en deels door het stadsdeel gedragen.

 1. Overdracht IJburg 1ste fase
  Besluit


Akkoord te gaan met bijgevoegd advies aan het College van Burgemeester en Wethouders t.a.v. het Ovedrachtsdocument IJburg 1ste fase.
Korte toelichting (bestuurlijke context)
Omdat IJburg 1ste fase voor ca. 70% gereed is en er inmiddels meer dan 14.000 inwoners zijn heeft het Bestuurlijk Overleg IJburg, waarin de betreffende portefeuillehouders van stadsdeel Zeeburg en de centrale stad zitten, besloten tot het overdragen van de IJburg 1ste fase. Helderheid naar burgers is daarbij de voornaamste wens. In het Overdrachtsdocument dat aan het College van Burgemeester en Wethouders ter besluitvorming wordt aangeboden, wordt voorgesteld voor geheel IJburg 1ste fase de bevoegdheden in het kader van de Wet ruimtelijke ordening, Woningwet, bouw-, aanleg- en sloopvergunningen aan stadsdeel Zeeburg over te dragen. Verder wordt voorgelegd dat het stadsdeel de uitvoering van het beheer van tijdelijk ingerichte openbare ruimte op zich neemt, in het kader van helderheid naar de burgers.

Niet overgedragen worden de bevoegdheden ten aanzien van een aantal kavels ("specials") omdat er specialistische expertise noodzakelijk is, of de risico's te groot zijn voor stadsdeel Zeeburg.

De bevoegdheden in het kader van de productietaken (o.a. grondexploitatie en Plaberum fase 0 t/m 5) blijven ook bij de centrale stad, zodat Projectbureau IJburg de 1ste fase af kan (laten) bouwen. Het Coalitiemodel blijft in stand.

Het Dagelijks Bestuur van Zeeburg kan het College van Burgemeester en Wethouders adviseren over het te nemen besluit. In het bijgevoegde concept-advies adviseert het Dagelijks Bestuur positief ten aanzien van het voorstel, maar wordt aandacht gevraagd voor enkele zaken die van belang zijn voor het uitoefenen van de over te dragen bevoegdheden.
 1. Raadsinfobrief Afronding groot onderhoud stadsdeelkantoor Zeeburg
  Besluit


In te stemmen met bijgevoegde brief inzake afronding groot onderhoud stadsdeelkantoor Zeeburg.
Korte toelichting (bestuurlijke context)

Op 16 september 2008 heeft de stadsdeelraad ingestemd met een kredietaanvraag ad. € 652.000 voor het verrichten van groot onderhoud aan het stadsdeelkantoor. De onderhoudswerkzaamheden zijn afgerond en middels bijgevoegde brief wordt u geïnformeerd over het verloop van de werkzaamheden en de besteding van het krediet. 1. Beantwoording raadsadres ligplaats Levantkade
  Akkoord
 2. Beantwoording raadsadres klacht bewoner over onheuse behandeling door het Flevohuis
  Akkoord
 1. Terugblik
  -


 2. Vooruitblik
  -

 3. Publiciteit
  -


 4. Rondvraag
  -De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina