Beste leerkracht Beste leerlingDovnload 155.05 Kb.
Pagina1/3
Datum23.08.2016
Grootte155.05 Kb.
  1   2   3
Beste leerkracht

Beste leerling


In deze tekst maken de leerlingen kennis tekst met delen van de leerstof over de conjunctuur.

De leerlingen kunnen er de volgende doelstellingen mee bereiken. Omdat het belangrijk is dat leerlingen hun eigen kennis en vaardigheden testen, schrijven we de doelstellingen in de jij-vorm.


INFO


Je kunt het nieuwe begrip dat we bestuderen uit de tekst halen.

VERKENNEN 1

– Je kunt van een gegeven tabel op een website afleiden wat ze weergeeft.

– Je kunt het verband leggen tussen de tabel en de info.

– Je kunt een grafiek maken (bv. in Excel) waarin je de evolutie van het BBP (in absolute getallen) weergeeft tussen 1990 en nu.

– Je kunt een grafiek maken (bv. in Excel) waarin je de groeicijfers van het BBP weergeeft tussen 1990 en nu.

– Je kunt conclusies trekken uit de grafieken.

VERKENNEN 2

Je kunt het gelijkaardige verloop tussen het BBP en andere variabelen vaststellen.

VERKENNEN 3

– Je kunt met een grafiek de synthetische conjunctuurcurve verklaren.

– Je kunt het verband tussen het Latijnse woord 'conjungere' (in het Nederlands 'samenvoegen') en het begrip 'conjunctuur' verklaren.

VERKENNEN 4

– Je kunt het verschil tussen de begrippen conjunctuur en trend formuleren.

– Je kunt in een grafiek met de evolutie van het BBP de trend weergeven in een Excel-document.

VERKENNEN 5

– Je kunt de verschillende stappen weergeven die de NBB doet om de synthetische conjunctuurbarometer op te stellen.

– Je kunt een concreet cijfer van een synthetische conjunctuurbarometer verklaren.

NAAR DE KERN

Je kunt een synthese maken van de geziene leerstof.

DENKEN EN DOEN 1

– Je kunt vijf conjunctuurindicatoren noemen.

– Je kunt uit een artikel i.v.m. de conjunctuur de conjunctuurindicatoren vinden, rangschikken in een tabel en een conclusie trekken.

– Je kunt originele artikels zoeken in de krant of in andere bronnen en vergelijken met een gegeven tekst.

DENKEN EN DOEN 2

– Je kunt het begrip 'multiplicator' omschrijven.

– Je kunt het verband tussen multiplicator en conjunctuur formuleren.

DENKEN EN DOEN 3

– Je kunt het begrip 'accelerator' omschrijven.

– Je kunt het verband tussen multiplicator en accelerator formuleren.

DENKEN EN DOEN 4

– Je kunt redeneringen opbouwen die het einde van een economische groeiperiode verklaren. Je kunt erbij vermelden of de oorzaak bij de vraag- of bij aan de aanbodzijde van de economie ligt.

– Je kunt hierbij ook de positie van een centrale bank wat betreft het rentebeleid verklaren.

DENKEN EN DOEN 5

Je kunt de redeneringen van denken en doen 6 toepassen in een andere situatie.

DENKEN EN DOEN 6

– Je kunt een grafiek met een voorlopende indicator verklaren.

– Je kunt zelf websites vinden met interessante gegevens over de conjunctuurschommelingen.

DENKEN EN DOEN 7

– Je kunt in een gegeven tekst over werkloosheid oordelen of de oorzaak aan de vraag- of aan de aanbodzijde te vinden is.

– Je kunt verklaren welk overheidsbeleid het best conjuncturele werkloosheid kan bestrijden.

– Je kunt de impact van het stabiliteitspact (d.w.z. dat de EU-landen hun begrotingsdeficit niet boven 3 % van het BBP mogen laten stijgen) op het conjunctuurbeleid formuleren.

DENKEN EN DOEN 8

Je kunt de verschillende standpunten in een discussie samenvatten.

DENKEN EN DOEN 9

– Je kunt formuleren wat een expansief of een restrictief budgettair beleid inhoudt.

Uitbreidingsleerstof:

– Je kunt uit een tekst het verschil formuleren tussen een discretionair budgettair beleid en een beleid dat automatisch zorgt voor stabilisatie van de economische activiteit.

– Je kunt verklaren waarom de auteur van het gegeven artikel niet akkoord gaat met het gevoerde conjunctuurbeleid in Belgiê.
We wensen je heel veel succes bij het bestuderen van dit boeiende onderwerp!

DE CONJUNCTUUR

INFO

De Belgische economie groeide in het derde kwartaal voor het tweede opeenvolgende kwartaal met 0,3 procent. Sommige recente conjunctuurindicatoren suggereren dat het dieptepunt van de economische activiteit ongeveer bereikt is. De grote vraag is wanneer de heropleving begint. Een geleidelijk herstel moet de groei doen versnellen van 0,5 à 0,75 procent in 2002 tot 1,5 à 2 procent in 2003.De conjunctuurbarometer van de Nationale Bank, die het ondernemersvertrouwen weerspiegelt, vertoonde in november voor het eerst in een half jaar een duidelijke stijging. Vooral de bedrijfsleiders uit de handel werden optimistischer. Ook de industriëlen zien de toekomst iets positiever tegemoet. Het consumentenvertrouwen daalde lichtjes nadat het de twee vorige maanden stabiel was gebleven."


Welk nieuw economisch begrip wordt in dit artikel uit de FET van 30 november 2002 ter sprake gebracht?

de conjunctuur


VERKENNEN 1


Surf naar http://www.nbb.be/sdq/N/TAB/Dom128/ORG/YSFGI04.TXT. Je kunt ze bewaren in een Excel-document en dan bewerken.

Je vindt er een lange tabel in de volgende vorm.


Trimestriëel BBP (waarde en veranderingspercentage)Waarde tegen prijzen van 1995 (miljoenen euro's) seizoen-gezuiverd

Veranderingsper-centages t.o.v. de overeenstemmende periode van het voorgaande jaar (bruto gegevens)

31-3-90
46 653

4

30-6-90
46 460

2,7

30-9-90
46 608

2,9

31-12-90
47 213

3

31-3-91
46 966

0,3

30-6-91
47 528

2,3

30-9-91
47 780

2,7

31-12-91
48 037

1,9

31-3-92
48 791

5

30-6-92
48 125

1,3

30-9-92
48 254

1,1

31-12-92
47 613

-1,1

31-3-93
47 335

-4,1

30-6-93
47 794

-0,6

30-9-93
47 950

-0,9

31-12-93
48 396

1,7

31-3-94
48 675

2,8

30-6-94
49 307

3,2

30-9-94
49 456

3,2

31-12-94
50 376

3,7

31-3-95
50 519

4

30-6-95
50 500

2,5

30-9-95
50 698

2,2

31-12-95
50 621

0,9

31-3-96
50 330

-0,1

30-6-96
50 911

0,9

30-9-96
51 230

1,6

31-12-96
51 578

2,4

31-3-97
52 013

2

30-6-97
52 964

4

30-9-97
53 271

4,1

31-12-97
53 718

4,1

31-3-98
54 016

4

30-6-98
54 283

2,4

30-9-98
54 080

1,4

31-12-98
53 991

0,4

31-3-99
54 618

1,3

30-6-99
55 159

1,5

30-9-99
56 399

4

31-12-99
57 105

5,8

31-3-00
57 242

5,6

30-6-00
57 654

4,5

30-9-00
58 009

2,4

31-12-00
58 537

2,5

31-3-01
58 544

1,6

30-6-01
58 349

1,3

30-9-01
58 334

0,8

31-12-01
58 066

-0,5

31-3-02
58 441

-0,5

30-6-02
58 639

0,5

1. Wat kunnen we eruit aflezen?


Trimestrieel BBP (waarde en veranderingspercentage) Waarde tegen prijzen van 1995 (miljoenen euro's) Veranderingspercentages t.o.v. de overeenstemmende periode van het voorgaande jaar
2. Wat heeft deze tabel met bovenstaande info te maken?

Zij geeft ook informatie over de evolutie van de economische activiteit, nl. over het trimestriële BBP.


3a. Maak een grafiek (bv. in Excel) waarin je ook de evolutie van het BBP (in absolute getallen) weergeeft. (Begin vanaf 31 maart 1990 op de x-as; neem als beginwaarde op de y-as 45 000 (miljoenen euro's))

Wat stel je vast?

Op lange termijn stijgt het BBP, maar op korte termijn zijn er schommelingen.


3b. Maak ook een grafiek waarin je de groeicijfers van het BBP weergeeft. (Begin vanaf 31 maart 1990.)

Wat stel je vast?

Op lange termijn stijgt het BBP, maar op korte termijn zijn er schommelingen.


VERKENNEN 2

Surf naar http://www.nbb.be  Nederlands  economische indicatoren. Bestudeer de grafieken die de NBB in deze tekst publiceert. Wat kunnen we eruit leren?


Niet alleen het BBP, maar ook andere variabelen (arbeidsmarkt, prijzen, industriële productie …) vertonen een vergelijkbaar verloop.

VERKENNEN 3


Surf naar http://mineco.fgov.be/redir.asp?loc=/barometers/facts_figures/Facts_nl.htm.
Daar vinden we o.m. de volgende grafiek.

Probeer nu a.d.h.v. deze website de 'synthetische' curve te verklaren. Waarom is het mogelijk een 'synthetische' curve te tekenen?

Bij deze curve wordt niet één variabele weergegeven, maar de synthese van verschillende. Dat is mogelijk omdat vele variabelen min of meer gelijklopend zijn.
Laat ons nu even het begrip conjunctuur verklaren. 'Conjungere' is Latijn en betekent 'samenvoegen'.

Wat zou conjunctuur kunnen betekenen?


De evolutie van verschillende variabelen wordt samengevoegd om te komen tot één synthese.

VERKENNEN 4

Als we de deze grafiek op de synthetische conjunctuurcurve zouden projecteren, zouden we enerzijds eenzelfde verloop vaststellen, maar we zouden toch ook een opmerkelijk verschil zien. We zetten jou op weg met een artikel uit de FET van 30 november 2002.

In welke zin is het verloop hetzelfde?

Er is op korte termijn een afwisseling van hoogten en laagten.
Wat is het opmerkelijk verschil?

De hoogten en laagten bereiken niet iedere keer hetzelfde niveau. De maxima en minima komen steeds hoger te liggen. Er is dus een stijgende trend.

‘In een schoolvoorbeeld van een trend op de grafiek ligt G hoger dan E, E hoger dan C en C hoger dan A. Idem voor de lokale bodems F, D en B.’ (FET 30 november 2002)


Voeg nu in de grafiek met de absolute cijfers (in miljoenen euro's) die je hierboven maakte ook de (lineaire) trendlijn toe bij de getallen op de y-as (dus reeks 2).

VERKENNEN 5Conjunctuur

(reuters/tijd) – Om 3 uur deze namiddag publiceert de Nationale Bank van België (NBB) de conjunctuurindicator van augustus voor ons land. De indicator kan niet alleen op belangstelling van Belgische economen rekenen, maar wordt ook in het buitenland onder de loep genomen. Omdat België als klein land vooral zaken doet met zijn buurlanden, geeft de Belgische conjunctuur een voorlopend beeld van de economische toestand in de rest van Europa.


De barometer is gebaseerd op een enquête in drie sectoren: de verwerkende nijverheid, de kleinhandel en de bouw. Vooral de eerste sector is belangrijk. Als er evenveel positieve als negatieve antwoorden op een bepaalde vraag zijn, is de indicator gelijk aan nul. Zijn er 10 procentpunt meer positieve antwoorden dan negatieve, dan bedraagt de indicator +10. Omgekeerd zou de indicator op -10 uitkomen. Vanzelfsprekend weegt de stem van een groot bedrijf als Solvay meer dan die van een kleine KMO.
Daarna berekent de NBB een synthetische bruto-indicator als rekenkundig gemiddelde van de deelindicatoren. De NBB elimineert ook extreme bewegingen, om tot de afgevlakte indicatoren te komen. Er is ook een rondvraag in de sector dienstverlening aan bedrijven, maar de resultaten daarvan worden niet in de algemene synthetische indicator opgenomen.
In juli viel de conjunctuurindicator voor de tweede maand achter elkaar terug, tot -6,5 punten, het laagste niveau sinds april. Fortis Bank verwacht dat de indicator deze maand verder daalt tot -7 punten. Vooral een lagere vraag vanuit de VS zou de oorzaak zijn.

23-08-2002


© Copyright De Financieel-Economische Tijd

Schets de verschillende stappen die de NBB doet om de synthetische conjunctuurbarometer op te stellen. 1. de NBB houdt een enquête in drie sectoren (de verwerkende nijverheid, de kleinhandel en de bouw) i.v.m. een aantal deelindicatoren

 2. de NBB berekent het rekenkundige gemiddelde van de bekomen resultaten van de deelindicatoren

 3. de NBB elimineert extreme bewegingen om tot afgevlakte indicatoren te komen

Wat betekent een indicator -5?

Er zijn 5 % meer negatieve antwoorden in de enquête dan positieve.
Surf naar www.nbb.be  Nederlands  conjunctuurbarometer en zoek de meest recente gegevens die je vanaf nu zeer goed begrijpt.

NAAR DE KERN

Maak een synthese.

Op lange termijn groeit de economie, maar op korte termijn vertonen de verschillende economische variabelen schommelingen. Die schommelingen van de economische variabelen rondom hun trend noemen we de conjunctuurbeweging. Op lange termijn is er dus een stijgende trend in de economische activiteit waar te nemen, op korte termijn zijn er op- en neergaande bewegingen van economische variabelen rondom hun trend.


Voor de verdere lesinhoud verwijzen we naar het handboek Economie 2 van P.Coppieters, K.Smekens en G.Walraevens van uitgeverij De Boeck.

DENKEN EN DOEN 1


Midden de winter lezen we in de Financieel-Economische Tijd van 14 december 2002:

Vries in Europa, dooi in de VS

In de VS duiken steeds meer tekenen op van economisch herstel. Geen herstel in sneltreinvaart weliswaar, maar toch genoeg om het scenario van een double dip aan de kant te leggen. Europa daarentegen lijkt aan een winterslaap begonnen te zijn. Vooral in Duitsland heersen vriestemperaturen.

De economische indicatoren die in de VS dag na dag vrij komen, liegen er niet om. Amerikaanse economie boert beter dan gedacht kopte deze krant op 27 november. VS verrassen met goede macro-economische cijfers was de titel op 28 november. Zo kunnen we nog koppen citeren, al waren er uiteraard ook tegenvallende cijfers, zoals de werkloosheid die het ronde getal van 6 procent haalde. Het minste wat men er van kan zeggen, is dat de realiteit alleszins beter is dan wat de waarnemers/opiniemakers ervan verwacht hadden.


Merry Christmas
Bijzonder in het oog lopend waren de afgelopen maand de indicatoren die wijzen op een sterke kerstverkoop in de VS. In het eerste shoppingweekend voor Kerstmis lag de omzet alleszins al 11 procent hoger dan een jaar geleden. Het vertrouwen van de consument gaat dan ook voorzichtig omhoog. Volgens ABC/Money News vindt 41 procent van de Amerikanen dat het een goed koopklimaat is, tegenover 39 procent de week voordien. De consumptie lag in oktober overigens 0,4 procent hoger dan in september, toen er een daling was. Ook andere indicatoren, zoals die van de Universiteit van Michigan en die van de Conference Board, wijzen erop dat de Amerikaanse consument ondanks alles het hoofd koel houdt.
Met een stijging tot min 1,8 punt in de laatste week van november, is de – gerenommeerde – algemene conjunctuurindex van het Economic Cycle Research Institute alvast uit de gevarenzone van onder de min 3 punten. Een double dip lijkt daarmee voorlopig afgewend. Er is echter geen reden tot euforie over de economie. In november gingen er netto 40 000 jobs verloren, een verrassend cijfer in het licht van de recente verbetering van de wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering. Dat zou wel eens kunnen invreten op het consumentenvertrouwen. Indien de dalende trend in de aankopen van huizen en auto’s aanhoudt, zou de consumptie in het laatste kwartaal van het jaar toch nog kunnen verzwakken.
In de industrie zijn de bestellingen aan duurzame goederen in oktober met 2,8 procent gestegen, de eerste toename sinds juli. Dat kan wijzen op een matig herstel van de investeringen in de komende kwartalen. Het ondernemersvertrouwen blijft volgens het Institute for Supply Management evenwel bedrukt. Het economische herstel werkt ook zichzelf wat tegen. De stijgende trend van de langetermijnrente die eruit volgt, sluit immers één van de financieringsbronnen van de consumenten af. De aanvragen tot herfinanciering van hypotheekleningen daalden in de laatste week van november met 27 procent. De Fed zou dit natuurlijk kunnen tegenwerken door de rente opnieuw te verlagen, maar het is niet zeker of dit veel vruchten zou afwerpen. Het aandikkende begrotingstekort pleit hoe dan ook voor een licht stijgende trend van de langetermijnrente. Volgens het Congressional Budget Office stevent de overheid af op een tekort van 900 miljard dollar in 2012. In augustus hield het CBO nog rekening met een overschot van 185 miljard dollar over in tien jaar.
2003 kondigt zich in de VS economisch dan ook aan als een boemeltrein. Die komt ook vooruit, zij het trager dan een hst en met horten en stoten. Bovendien zal die boemeltrein af te rekenen hebben met een lichte tegenwind in de vorm van een tienjaarrente, die na een rustig nieuwjaar geleidelijk richting 5 procent stijgt.
Knarsend Europa
Als het in Amerika al een boemeltrein is, gaat het in Europa zeker om een oud stoomtreintje dat puffend en knarsend vaker stilstaat dan het vooruitgaat. De afgelopen jaren waren de VS de onbetwistbare motor van de wereldeconomie, en dat is ook vandaag nog altijd het geval. Zowel in Europa als Japan vormt de buitenlandse vraag immers de belangrijkste stimulans van de groei, en die vraag kwam nu eenmaal uit de VS. Voor Amerika genereerde de netto-export integendeel vrijwel permanent een negatieve groeibijdrage. Het deed ook het Amerikaanse betalingstekort verder oplopen, maar dat is een ander verhaal.
Hoe dan ook, de renteverlaging die de Europese Centrale Bank vorige week doorvoerde, was meer dan welkom. De ECB becijferde dat een verlaging van de rente met 1 procentpunt de economische groei in het volgende jaar in het beste geval met een 0,2 tot 0,4 procent doet stijgen. Dat scheelt een slok op de borrel als men weet dat het econometrische model van de Europese Commissie vorige week een groeivoorspelling de wereld instuurde van 0,2 tot 0,5 procent voor het laatste kwartaal en van min 0,2 tot plus 0,2 procent voor het eerste kwartaal van 2003.
Vooral bij onze oosterburen gelden economische vriestemperaturen. In de dienstensector zijn de Duitse bedrijven op hun somberst sinds juni 1997. De IFO-indicator zakte in november voor de zesde opeenvolgende maand. In de verwerkende nijverheid gaat het al niet veel beter. De werkloosheid staat, alle beloftes van de herkozen kanselier Schröder ten spijt, op haar hoogste peil in vijf jaar en verbetering is nog niet in zicht. In november waren er 15 procent minder vacatures dan een jaar geleden.
Weliswaar groeide het BBP in het derde kwartaal nog met 0,3 procent aan op kwartaalbasis, tegen 0,2 procent in het tweede kwartaal. Volgens de Bundesbank is het herstel echter toe te schrijven aan achterstallige bestellingen die nog moesten worden uitgevoerd. Nieuwe bestellingen blijven intussen achterwege. In september daalden ze nog met 1,3 procent.
Elders in de EMU is het ietsje beter gesteld dan in Duitsland. In Frankrijk bleef het consumentenvertrouwen in november alvast onveranderd. Zowel daar als in Italië en Spanje houden dienstenbedrijven weer rekening met een lichte verbetering in de gang van zaken. In Frankrijk groeide het BNP in het derde kwartaal slechts met 0,2 procent, tegen 0,4 procent een kwartaal vroeger. Tegenover het derde kwartaal van vorig jaar bedraagt de BBP-toename een magere 0,8 procent. Ook hier zijn het de bedrijfsinvesteringen die het laten afweten.
In de eurozone als geheel, wijzen de indicatoren van zowel de dienstensector als de verwerkende nijverheid op een verbetering. Een goed teken is allicht ook onze goeie ouwe Belgische conjunctuurindicator van de Nationale Bank, die erom bekend staat enige maanden voorop te lopen op het globale Europese plaatje. De indicator voor de verwerkende nijverheid steeg in november van min 10,5 tot min 9, de eerste stijging in een half jaar. Gezien het voorlopende karakter van deze indicator kan dit er op wijzen dat er vanaf de lente wat herstel in de pijplijn zit in Europa.
Uit Japan kwamen de afgelopen maand niet veel positieve signalen. Werkgelegenheid, industriële productie, export, investeringen en consumptie zijn nog altijd onderhevig aan de deflatoire kringloop. Het zou al een succes zijn als Japan het volgende jaar niet met negatieve groeicijfers afsluit.
Bron: Studiedienst Bank Brussel LambertVolgend artikel: 25 januari

14-12-2002


© Copyright De Financieel-Economische Tijd

Uit de tekst blijkt dat de variabelen die de conjunctuur beschrijven ook conjunctuurindicatoren genoemd worden.

Welke conjunctuurindicatoren worden hier vermeld voor Europa en voor de VS? Maak een tabel op met de naam van de indicatoren die enerzijds optimistisch, anderzijds pessimistisch stemmen zowel voor de Europese landen als voor de VS. Formuleer ook telkens een conclusie.

indicatoren die wijzen op een verbetering van de conjunctuur

indicatoren die pessimistisch stemmen

VS
 • consumptie (+ 0.4 % t.o.v. september, stijgend consumentenvertrouwen, veel kerstaankopen)

 • industrie : bestellingen aan duurzame goederen (+ 2.8 % t.o.v. september

CONCLUSIE: VS kondigen zich economisch aan als een ‘boemeltrein’
 • werkloosheid (6 %)
 • bedrukt ondernemersvertrouwen • tekort op de betalingsbalans (= netto-export = XJapan

CONCLUSIE: nog altijd een deflatoire kringloop • werkgelegenheid, industriële productie, export, investeringen, consumptie
Europa

 • ECB verlaagde de rente

 • Eurozone: dienstensector + verwerkende nijverheid + Belgische voorlopende conjunctuurindicator • Frankrijk: consumentenvertrouwen

 • Frankrijk, Italië, Spanje: dienstensector

CONCLUSIE: een puffend en knarsend oud stoomtreintje dat vaker stilstaat dan vooruitgaat.
 • Duitsland: dienstensector + verwerkende nijverheid + werkloosheid

 • Frankrijk: bedrijfsinvesteringen


  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina