Beste ouders en verzorgers, Sylvia Reinold. Belangrijke data en afsprakenDovnload 30.12 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte30.12 Kb.

nr. 1


13 september 2012

Beste ouders en verzorgers,
Sylvia Reinold.
Belangrijke data en afspraken

woensdag 19 september

sportdag

donderdag 20 september

vergadering ouderraad 19.30-21.00 uur

maandag 24 september

inloopuurtje directie 8.45-9.45 uur

maandag 24 september

klassenavond 20.00-21.30 uur

vrijdag 28 september

maandag 1 oktoberstudiedag alle kinderen vrij

MR vergadering 20.00- 22.00 uurwoensdag 3 oktober

start Kinderboekenweek

woensdag 3 oktober

knutselochtend onderbouw

donderdag 4 oktober

knutselmiddag middenbouw

8 t/m 11 oktober

gespreksweek voor groep 3 en 6 en op uitnodiging

maandag 8 oktober

informatieochtend voor ouders van 2 en 3 jarigen

woensdag 10 oktober

bijeenkomst klassenouders 9.00-9.30 uur

woensdag 10 oktober

middenbouw gaat naar Artis

15 t/m 17 oktober

schoolreis bovenbouw groep C en T

17 t/m 19 oktober

schoolreis bovenbouw groep A, B en S


Mededelingen

Zoals u in vorige nieuwsbrieven al heeft kunnen lezen,kunt u met ingang van dit schooljaar alle nieuwsbrieven via de website lezen of u abonneren zodat u deze brief via uw mail ontvangt.

U kunt u aanmelden via www.depinksterbloem.nl

Nieuw dit jaar is dat u de bijlage bij de schoolgids en de ouderkalender ook niet meer in een papieren versie ontvangt. Zowel de bijlage als de kalender zijn eveneens te vinden op bovenstaande website.


Te laat komen
We merken nu al weer dat er regelmatig kinderen te laat komen. Dat is niet alleen storend voor de klas, maar uw kind mist hierdoor de start van de les. Daarom zijn we het beleid hieromtrent aan het aanscherpen. Op dit moment betekent het dat u of uw kind direct bij de deur wordt aangesproken en dat de naam van uw kind genoteerd wordt. Bij de tweede keer te laat komen volgt een waarschuwing.
Bij een volgende keer krijgt u een brief mee die u ondertekend dient in te leveren bij de leerkracht van uw kind.
Mocht er nog een keer te laat komen volgen, dan wordt dit gemeld bij de leerplichtambtenaar. Deze is gemachtigd om u op te roepen voor een gesprek, waarna eventuele sancties kunnen volgen.
Na de herfstvakantie worden de regels, na overleg hierover met de medezeggenschapsraad en de ouderraad nog verder verscherpt. U leest hier meer over in de volgende nieuwsbrief.

Naschoolse activiteiten

De samenwerking met Kunstgras, die vorig schooljaar bij ons de naschoolse activiteiten verzorgde, is om verschillende redenen beëindigd. Momenteel zijn we druk bezig om vanuit school, in samenwerking met ouders , een goed en gedifferentieerd aanbod in activiteiten tot stand te brengen. Aangezien wij dit goed willen organiseren hebben we besloten om na de kerstvakantie hiermee van start te gaan.

U kunt er dus van uitgaan dat uw kind na de kerstvakantie op school terecht kan voor goede naschoolse opvang. Uiteraard houden wij u op de hoogte.

Namens de commissie naschoolse opvang, Siet Werneke, Liane Delsink en Souad Saarig.


Hulpouders middenbouw

Voor hulp bij het plakken en plastificeren van woordenschatkaartjes vraagt de MB of er zich één of twee ouders per klas beschikbaar willen stellen om hier een bijdrage aan te leveren.

U kunt zich melden bij Mira Bezuijen, mirab@depinksterbloem.nl Zij maakt een inventarisatie van de aangemelde ouders en zal u uitleggen wat de bedoeling is.

Keep It Clean Day!

Op vrijdag 21 september is het wereldwijd ‘Keep It Clean Day’, een dag waarop over de hele wereld aandacht wordt besteed aan het opruimen van zwerfvuil . Ook onze school gaat daar actief aandacht aan besteden. In kleine groepjes zullen kinderen onder begeleiding van een ouder in de buurt op zoek gaan naar zwerfvuil en dit verzamelen. Wie het meest vindt, wordt gefotografeerd met de vondst. Deze foto komt in de vitrine in de hal!

Deze dag zal tevens het startsein zijn voor het zwerfvuilproject waar we schoolbreed aan meedoen. Vragen als: Hoe energiezuinig zijn we als school? Wat is onze bijdrage aan het recyclen van afval? Welk afval scheiden we op school en welk afval kunnen we zelf hergebruiken? Hoeveel papier gebruiken we eigenlijk en is dat allemaal wel nodig?

Het project wordt afgesloten met een gezamenlijke presentatie in de vitrinekasten in de hal.

Voor meer info: www.keepitcleanday.nl
Schoolband

Wij zijn op zoek naar een ouder die de komende tijd leiding wil geven aan de schoolband.

Aangezien we voldoende muzikaal talent op school hebben en we genieten van de optredens, o.a. tijdens het lentefeest en voor het begin van de zomervakantie, willen wij graag dat de schoolband blijft bestaan. Er bestaat binnen de school ruimte om te repeteren.

Bent u geïnteresseerd dan kunt u zich wenden tot de directie van de school. Zij zijn ’s morgens in de hal aan te spreken of u kunt een mail sturen naar directie@depinksterbloem.nl.


Sportdag

Op woensdag 19 september vindt de jaarlijkse sportdag plaats. Voor de onderbouw betekent dit dat de kinderen spelletjes en sportactiviteiten in en rondom de school doen.

Groep 3 t/m 8 gaat naar atletiekvereniging AV 23 waar allerlei atletiekonderdelen gedaan worden.

Voor hulp kunt u zich aanmelden op de lijsten bij de klas of bij de leerkracht van uw kind.


Klassenavond

Wij hopen u allen te mogen begroeten op de klassenavond op maandag 24 september om 20.00 uur.

In elke klas is gelegenheid om kennis te maken met de leerkrachten en de andere ouders.

De leerkrachten vertellen hoe de gang van zaken in de klas is en wat er voor speciale activiteiten op het programma staan voor dit jaar en welke betrokkenheid van ouders daarbij gewenst is. De overblijfkrachten zijn ook aanwezig op deze avond.

Verder wordt in alle klassen aandacht besteed aan de dagelijkse dingen in de klas; de werkplanning in de midden- en bovenbouw, het pauzehapje, het taalwerk, de manier van administreren, enz. Wij stellen het op prijs als er, ook in de bovenbouw, die avond veel ouders komen!
Ouderraad

De ouderraad is op zoek naar enthousiaste ouders die het leuk vinden om mee te denken en te doen! Wij organiseren gedurende het gehele jaar samen met de school de feesten zoals Sint, Kerst en Zomerfeest.

Ook denken wij na over bestedingen voor o.a. de bieb en muziek.

Wij hebben met name voor onze December en Zomer commissies nieuwe leden nodig.

Als u in zo'n commissie plaats neemt houdt dat in dat u meedenkt en organiseert van A-Z. Er zijn voorafgaand aan zo’n feest ongeveer zes vergaderingen die meestal plaats vinden van 15.15 - 16.15u.

Is dit iets voor u? Meldt u dan aan bij onze voorzitter Suzan Bagdadi: suzanbagdadi@yahoo.com


Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Mijn kind is veel kleiner dan klasgenootjes, is dat normaal? Ik vind het zo lastig om grenzen te stellen voor mijn kind, hoe kan ik dat verbeteren? Mijn kind kan moeilijk meekomen met sport en behendigheidsspelletjes op school, kan ik daar wat aan doen? Met al dit soort vragen kunt u terecht bij Jeugdgezondheidszorg.

Kent u Jeugdgezondheidszorg? We worden ook wel schoolgezondheidszorg genoemd en we zijn onderdeel van de GGD. Wij zetten ons in voor een gezonde en goede ontwikkeling van alle kinderen van 0 tot 19 jaar. En we zijn er dus ook voor uw kind! Dat doen we door op school en in de Ouder en Kind Centra onderzoeken te doen en vaccinaties te verzorgen. En door samenwerking met pedagogisch medewerkers en schoolmaatschappelijk werk.

Wat kunt u komend schooljaar van ons verwachten?

Gezondheidsonderzoek 5-jarigen

De doktersassistent komt op school om van alle kinderen die zijn geboren in 2007 de ogen en oren te onderzoeken en hen te wegen en te meten. De kleding blijft aan. Voorafgaand krijgt uw kind een vragenlijst mee voor u om in te vullen. En na afloop krijgt uw kind de uitslag mee naar huis. Een aantal kinderen wordt daarna nog door de arts opgeroepen voor aanvullend onderzoek.

Gezondheidsonderzoek 10-jarigen

U wordt met uw kind uitgenodigd bij de verpleegkundige om te praten over de gezondheid van uw kind. U vult voorafgaand aan het gesprek een vragenlijst in.

Ook weegt en meet de verpleegkundige uw kind.

Vaccinatie 9-jarigen

Alle kinderen die geboren zijn in 2004 krijgen een uitnodiging voor twee inentingen: eentje tegen BMR (bof, mazelen, rodehond) en eentje tegen DTP (difterie, tetanus, polio). De uitnodigingen worden naar uw huisadres gestuurd.

HPV-vaccinatie 13-jarige meisjes

Alle meisjes die 13 jaar worden, krijgen op het huisadres een uitnodiging voor de vaccinaties tegen

baarmoederhalskanker.

Verder kunt u altijd, in welke klas uw kind ook zit, een afspraak maken als u vragen of problemen heeft, bijvoorbeeld over zijn of haar gehoor, groei, opvoeding, motoriek of sociaal-emotionele ontwikkeling. Of als u twijfelt over de leerresultaten van uw kind. U, uw kind, de school en wijzelf kunnen dan een extra onderzoek aanvragen.

Bovendien zitten wij in het Zorg Advies Team van school, waarin kinderen worden besproken over wie vragen of zorgen zijn. Bijvoorbeeld over het gedrag, de thuissituatie, verzuim, of spraak-, motorische of sociaal-emotionele ontwikkeling. Voordat we een kind bespreken, meldt school dat altijd eerst aan de ouders en het kind zelf.

Vragen? Problemen? Afspraak maken? Komt u gerust langs in het Centrum voor Jeugd en Gezin bij u in de buurt.

Jeugdgezondheidszorg is ook bereikbaar via(020) 555 5961  of via e-mailadres: jgzplanbureau1@ggd.amsterdam.nl  (regio 1)

Voor meer informatie over Jeugdgezondheidszorg of wat de jeugdarts en de sociaal verpleegkundige JGZ voor u kunnen betekenen, kijkt u op de website van de GGD: www.gezond.amsterdam.nl.

Team oost-watergraafsmeer

GGD SGZ 2e etage/kamer A201

Nieuwe achtergracht 100

1018 WT AnsterdamBuurtproject: Weesperzijde leeft!

Met veel enthousiasme werken de kinderen van de midden en bovenbouw aan dit project tijdens de lessen beeldende vorming (bevo). Samen met kunstenaar Linda Hartman en mij maken zij een silhouet van zichzelf dat zij vervolgens op de stoep schilderen als een "zebrapad" vol gezichten.

Een groepje kinderen uit de bovenbouwheeft foto's gemaakt van mensen uit de buurt. Wij zijn erg blij dat iedere klas een eigen camera heeft gekregen om dergelijke projecten te realiseren.

Kleuters zijn druk bezig tijdens het open atelier van de bevo om de portretten op eigen wijze te vertalen op schilderdoekjes.

Tijdens het Weesperzijdefestival op 22 september a.s. kunt u deze kunstwerkjes bekijken via de raamexpositie van onze school.

Op de website staan allerlei bijzonderheden en activiteiten rond dit buurtproject. www.weesperzijde.nl en www.weesperzijdefestival.nl

 Onze school vindt het belangrijk om een goede en duurzame relatie op te bouwen met de buurtbewoners. Dit staat tevens beschreven in ons cultuurbeleidsplan. Hoe fijn is het voor een kind om te leven en naar school te gaan in een buurt die het goed kent omdat het kind er zelf op positieve wijze aan meewerkt? Liesbeth Vos. leerkracht beeldende vorming en interne cultuurcoördinator

Zaterdag 22 september Weesperzijde festival

We hopen iedereen uit de buurt te zien! We zoeken voor het kinder- en jeugdprogramma van dit festival nog: vrijwilligers, cadeautjes voor de bingo en oude kranten, dozen en witte lakens voor de street art/ graffity workshop. Vanaf vrijdag staan er dozen in de hal van de Pinksterbloem voor deze spullen. Vrijwilligers die willen helpen bij de organisatie en uitvoering mogen zich melden bij Mauro (mauro@gridline.nl) of Maaike (maaikeboots@gmail.com) Bedankt ! Maaike Boots

 
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina