Beste Wmo-adviesraadleden en overige geïnteresseerdenDovnload 101.69 Kb.
Pagina1/3
Datum04.10.2016
Grootte101.69 Kb.
  1   2   3


Beste Wmo-adviesraadleden en overige geïnteresseerden,

Weer is er een stap voorwaarts gezet, de Eerste Kamer heeft ingestemd met de Jeugdwet. Verder zegt st.secr. van Rijn dat hij niet denkt aan uitstel met betrekking tot de nieuwe Wmo, u leest er in deze nieuwsbrief over. Als Wmo-adviesraad zijn wij op bezoek geweest bij de SWA en als je dan een bericht over sw opneemt, denk je daaraan terug en lees je het anders: het zou zonde zijn als een dergelijk prachtig bedrijf wordt afgebouwd.

Ik noem zomaar wat zaken die terugkomen in de berichten in deze nieuwsbrief. Heeft u een bericht elders al gezien? Dat kan, lekker overslaan er staan nog genoeg andere berichten in.

Veel leesplezier !

Met vriendelijke groet,

Fried Elstgeest, voorzitter

Blz. Onderwerp:

1. Eerste Kamer: veel en grote zorgen over de uitvoering van de Jeugdwet

3. Gemeenten gaan de inkoop van Jeugd-GGZ toch zelf uitvoeren

4. Voor 15 maart voor gemeenten duidelijkheid over het budget Wmo 2015

5. Kostendelersnorm niet voor thuiswonende jongeren tussen 18 en 20 jaar

5. Thuis zitten met een uitkering willen sw’ers niet

5. Bijval in Eerste Kamer voor plannen Jeugdzorg

6. Alle peuters moeten twee dagdelen per week gratis naar de peuterspeelzaal kunnen

6. Berichten instellingen soms gewoon regelrechte bangmakerij.

8. Gemeenten moeten veel meer hun best doen om spookbeelden te bestrijden

9. Wmo-raad van Lingewaard schort de samenwerking met het college van B&W op

10. Voorstel waarmee 20.000 mensen hun baan kunnen behouden / dienstencheque

10. Van Rijn ziet niets in uitstel Wmo

11. Zet grote bureaucratische instantie bij Wmo buiten spel

11. Eerste Kamer heeft de Jeugdwet geaccepteerd

12. Gemeenten moeten een enorme kennisachterstand op het gebied van de jeugd-GGZ inhalen

13. BZK advies: inkomsten ramen vóór 1 mei a.s op basis van daarna te verschijnen circulaire!!!!!

14. Zo min mogelijk persoonsgebonden budgetten ?

15. Baby’s die nu geboren worden, kunnen 135 jaar worden


Eerste Kamer: veel en grote zorgen over de uitvoering van de Jeugdwet

Binnenlands Bestuur 12 februari 2014:


EERSTE KAMER AKKOORD MET JEUGDWET


Yolanda de Koster 12 feb 2014 

De Eerste Kamer heeft veel en grote zorgen over de uitvoering van de Jeugdwet. Met name de overheveling van de jeugd-ggz naar gemeenten en de bezuinigingen die met de decentralisatie jeugdzorg gepaard gaan, liggen de senaat zwaar op de maag. Volgende week wordt over het wetsvoorstel en een aantal moties gestemd, maar nu al is duidelijk dat een meerderheid met de wet zal instemmen.Tanende invloed raad

Ook over de democratische controle, of beter gezegd het gebrek daaraan, zijn bedenkingen. De tanenende invloed en controlemogelijkheden van gemeenteraden door de vele samenwerkingsverbanden baart de senaat zorgen. Na beantwoording en enkele toezeggingen door de staatssecretarissen Van Rijn (VWS, PvdA) en Teeven (Justitie, VVD) in het ruim 12 uur durende debat is het zo goed als zeker dat de Eerste Kamer volgende week met de wet zal instemmen. Dit kabinet heeft dan de eerste van de drie grote decentralisatiewetten binnen het sociaal domein door beide Kamers geloodst. Hierna volgen de Participatiewet en de nieuwe Wmo. Het kabinet wil de drie wetten per 2015 laten ingaan. Meerderheid voor

PvdA, VVD, CDA en D66 zullen hoogstwaarschijnlijk instemmen, waarmee een meerderheid voor de Jeugdwet is. SP heeft een derde termijn aangevraagd, PVV wil uitstel van de stemming. GroenLinks, ChristenUnie en SGP beraden zich nog. OSF en PvdD zullen tegen stemmen. Bezuiniging blijft

Verzoeken om temporisering van de bezuinigingen zijn door Van Rijn van de hand gewezen. Zo groot is die taakstelling, zeker in het eerste jaar (5%) niet, zo betoogde hij. Het doel van de wet is bovendien om problemen zo vroeg mogelijk te signaleren, zodat sneller kan worden ingegrepen en daarmee doorverwijzing naar duurdere hulp kan worden voorkomen. Preventie, samenhang en integrale aanpak zijn de toverwoorden voor deze transitie, die op deze manier tot kostenbesparing zullen leiden, benadrukte Van Rijn diverse malen.Financieel vangnet

De angst dat gemeenten zorg afwijzen omdat het geld op is, heeft Van Rijn kunnen wegnemen. Gemeenten krijgen een zorgplicht. Als het budget voor het sociaal domein op is, moeten ze de benodigde euro’s elders uit de gemeentelijke begroting halen. Het antwoord op de vraag wat er gebeurt als ook dat onvoldoende is, heeft Van Rijn niet direct gegeven. GroenLinks heeft daarop in een motie om een vangnetregeling gevraagd. Het rijk blijft als stelselverantwoordelijke eindverantwoordelijk voor de decentralisatie van de jeugdzorg, en moet met garanties komen als het financieel mis gaat, vindt GroenLinks.

 Frictiekosten

Er komt een Transitie Autoriteit Jeugd; een onafhankelijke gezaghebbende commissie die bij problemen en geschillen tussen bijvoorbeeld gemeenten, zorgverzekeraars en zorginstellingen gaat overleggen en zo nodig de staatssecretaris zal vragen in te grijpen. Het probleem van de frictiekosten moet hier worden opgelost. Zorgplicht gemeenten

Lang werd gedebatteerd over de jeugd-ggz. Evenals in de Tweede Kamer, had ook de senaat vraagtekens bij de wenselijkheid om ook dit onderdeel – nu een verzekerd recht -, over te hevelen naar gemeenten. De vrees voor willekeur en het ontzeggen – uit budgettaire overwegingen – door gemeenten van noodzakelijke hulp aan kinderen was groot. Het betoog van Van Rijn (gemeenten hebben een zorgplicht, een onafhankelijke instantie bepaalt of en welke zorg nodig is, huisartsen kunnen kinderen doorverwijzen en gemeenten moeten die zorg betalen) heeft de senaat kunnen overtuigen dat de jeugd-ggz bij de gemeenten thuishoort. Meldpunt jeugd-ggz

Wel wil de PvdA dat er een meldpunt jeugd-ggz in het leven wordt geroepen. Gemeenten, burgers, professionals en ouders kunnen daar aankloppen met problemen of het melden van misstanden. Het kabinet moet de Kamers hierover jaarlijks  rapporteren. Een motie hiertoe wordt volgende week in stemming gebracht. Bestuurskracht

De zorgen over de tanende invloed van de raad deelt staatssecretaris Teeven niet. Voor de decentralisaties zijn ‘robuuste’ gemeenten nodig met ‘voldoende bestuurskracht’. Als niet vrijwillig voor gemeentelijke herindeling wordt gekozen, moet regionaal worden samengewerkt. Op een enkele uitzondering na zijn rondom de jeugdzorg voldoende samenwerkingsverbanden tot stand gebracht, stelde Teeven.Controlemogelijkheden

Gemeenten kunnen op diverse manieren grip en zicht houden op wat daar gebeurt, vindt de staatssecretaris. Via het indienen van zienswijzen op de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen die daartoe worden opgetuigd, bijvoorbeeld. Ook zijn gemeenschappelijke regelingen verplicht informatie te geven als gemeenteraden daarom vragen. Daarnaast kunnen raden een raadslid of bestuurder in het samenwerkingsverband afvaardigen. Ook krijgen rekenkamercommissies dezelfde bevoegdheden als rekenkamers, waardoor de controlemogelijkheden worden vergroot. De senaat nam er genoegen mee.


Gemeenten gaan de inkoop van Jeugd-GGZ toch zelf uitvoeren

Binnenlands Bestuur 13 februari 2014:GEMEENTEN TOCH AAN ROER BIJ INKOOP JEUGD-GGZ

Margot Limburg 13 feb 2014 

Gemeenten gaan de inkoop van Jeugd-GGZ toch zelf uitvoeren. Ze worden daarbij ondersteund door zorgverzekeraars. Dat hebben de twee partijen afgesproken. De plannen waarbij de inkoop de komende drie jaar door zorgverzekeraars gedaan zou worden, zijn van tafel. Tot opluchting van wethouders in het land.Verplichte winkelnering
Begin november liet de VNG weten te werken aan afspraken waarbij Zorgverzekeraars Nederland (ZN) drie jaar lang de inkoop van Jeugd-GGZ zou uitvoeren. Dit om een ‘zachte landing’ te bewerkstelligen van de overgang naar gemeenten. In de drie jaar konden zorgverzekeraars kennis overdragen op gemeenten die daarna de inkoop in eigen handen zouden nemen. Een aantal wethouders liet toen al weten niet blij te zijn met die verplichte winkelnering, omdat het de vrijheid van gemeenten inperkte. In de nieuwe afspraak is die 3-jarige termijn van de baan. ‘Het was niet mogelijk een werkzame combinatie te vinden tussen de wens van gemeenten om regionaal in te kopen en de huidige landelijke inkoop door verzekeraars’, aldus de VNG. Voor de zorgverzekeraars is nu een adviserende en begeleidende rol weggelegd.
Martkinventarisatie
Dit jaar nog zullen verzekeraars gemeenten helpen een marktinventarisatie te maken over hoe de GGZ-markt eruitziet, hoe inkoopbeleid eruit kan zien en hoe dat beleid opgezet kan worden. Gemeenten kunnen die inkoop dan voor 2015 zelf regelen. Per jeugdzorgregio zal één zorgverzekeraar aangewezen worden die de adviesrol vervult. Voor de jaren 2016 en 2017 kan de adviesrol van verzekeraars verschuiven van de regio’s naar een landelijke ondersteuning.
Landelijke ondersteuning
Per Jeugdzorgregio zullen twee of drie gemeenten een mandaat krijgen om de gesprekken met de verzekeraar te voeren. Voor 1 juli zullen ze de markt van de GGZ inventariseren en een inkoopbeleid formuleren. Na 1 juli is het dan tijd om de contracten daadwerkelijk af te sluiten. Onder leiding van de VNG komt er een landelijk ondersteuningsprogramma dat zich richt op het verspreiden van kennis over de GGZ, bijvoorbeeld door opleidingen voor de inkopers. Ook worden van hieruit handreikingen opgesteld en modelovereenkomsten gemaakt.
Stuk beter
Mieke Damsma, wethouder voor D66 in Maastricht was één van de mensen die in november bezwaar maakte tegen de verplichte winkelnering. ‘Het nieuwe plan is in ieder geval een stuk beter dan het vorige’, reageert ze. ‘Het blijft natuurlijk een compromis, maar soms krijg je niet helemaal wat je wilt en dan moet je tevreden zijn met wat je wel krijgt.’ Het feit dat gemeenten niet meer vast zitten aan door anderen afgesloten contracten juicht ze toe. ‘Maar het nadeel is dat we nu nog drie jaar vastzitten aan de systemathiek van de Diagnose Behandel Criteria.’ Dat systeem houdt in dat zorg nog steeds in bepaalde pakketten vergoed wordt, wat het lastig maakt om behandelingen buiten deze DBC’s door te voeren. 
Diagnose Behandel Criteris

Haar collega uit Breda Saskia Boelema is het hiermee eens. ‘Door die DBC’s is het lastig om crossverbanden te maken tussen bijvoorbeeld Jeugdzorg en Jeugd-GGZ. De vraag is dan hoe we tot vernieuwende vormen van zorg komen als we hieraan vast blijven zitten.’ Ze vreest dat niet alleen vernieuwing uit zal blijven, maar dat ook het behalen van bezuinigingen lastiger wordt. ‘Nu wordt vaak dubbel gefinancierd en het idee is dat dat minder voor zal komen door de schotjes uit de wet te halen. Alleen is straks de bekostiging nog steeds niet ontschot.’ Of regio’s toch nog tot vernieuwing komen, zal afhangen van de bereidheid en flexibiliteit van de aanbieders, denkt Boelema. ‘Dat kun je als gemeente een beetje sturen, maar je bent wel afhankelijk van bijvoorbeeld de GGZ in je regio.’


Compromissen sluiten
Maar ondanks deze bezwaren zijn beide wethouders blij met de nieuwe afspraken. ‘Hiermee willen we wat mij betreft ook laten zien dat we naar mogelijkheden zoeken en compromissen willen sluiten. Want het allerergste is als de Jeugd-GGZ helemaal niet naar gemeenten komt. Dat zou een drama zijn. Vanuit GGZ zijn veel bezwaren en wordt gedaan alsof gemeenten hun verantwoordelijkheid niet kunnen en willen nemen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Ik hoop daarom dat dit compromis de doorslag geeft om bijvoorbeeld de Eerste Kamer over de streep te halen om voor de wet te stemmen.’ Of dat lukt zal 18 februari duidelijk worden, want dan stemt de senaat over de nieuwe Jeugdwet.
Voor 15 maart voor gemeenten duidelijkheid over het budget Wmo 2015

Binnenlands Bestuur 13 februari 2014:KABINET TOT SPOED GEMAAND ROND WMO

Yolanda de Koster 13 feb 2014 

Voor 15 maart komt er voor 403 gemeenten duidelijkheid over het budget dat zij krijgen voor de uitvoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Ook moet dan zwart-op-wit staan wat de transitie- en uitvoeringskosten voor alle afzonderlijke gemeenten zijn.Overgangsrecht

Een motie hiertoe van het CDA-Kamerlid Mona Keijzer is deze week met een ruime meerderheid door de Tweede Kamer aangenomen. Gemeentekoepel VNG heeft recent in een brief aan Kamer de vele zorgen over de nieuwe Wmo onder de aandacht gebracht. Naast de krappe budgetten gaat het onder meer om de mogelijkheid grenzen te kunnen stellen aan het beroep op ondersteuning, het overgangsrecht, de overmatige juridisering, het zeer krappe tijdpad voor invoering en de samenwerking met zorgverzekeraars. Naar verwachting zullen punten verder ter sprake komen tijdens het rondetafelgesprek dat de vaste Kamercommissie VWS voor vrijdag op het programma heeft staan.


Haperende samenwerking

De zorgen van gemeenten over de − haperende − samenwerking met zorgverzekeraars, worden in ieder geval door de Kamer gedeeld. De Kamer krijgt regelmatig signalen dat nu vooral kleine gemeenten nul op rekest krijgen als ze samenwerkings- en afstemmingsafspraken willen maken. Zorgverzekeraars moeten − desnoods kwaadschiks − met gemeenten om tafel, vindt de Kamer. Een motie van D66/SGP hiertoe, waarbij het kabinet tot actie wordt opgeroepen, is deze week eveneens door de Kamer aangenomen.


Wijkteams

Bij pilots met sociale wijkteams moet expliciet aandacht worden besteed aan privacyaspecten. Gemeenten experimenteren volop met deze wijkteams, maar er bestaan volop onduidelijkheden over de juridische implicaties en regels van deze spin in het web, die voor samenhang en coördinatie in het sociale domein moeten zorgen. Een gezamenlijke motie van PvdA/D66 werd door een unanieme Kamer ondersteund. Er is nog geen knoop doorgehakt over een nieuwe doorrekening van de Wmo, nu de persoonlijke verzorging niet naar de gemeenten wordt overgeheveld. Dit zou door een onafhankelijke derde, zoals het Centraal Planbureau (CPB) moeten gebeuren. GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman heeft haar motie aangehouden.


Rondetafelgesprek

De Kamer houdt vrijdag vanaf 11 uur een rondetafelgesprek over de nieuwe Wmo. Onder meer de wethouders Karsten Klein (Den Haag), Ineke Smidt (Almere) en Paul Blokhuis (Apeldoorn) zullen aan de Kamer verduidelijken wat hun zorgen zijn over de Wmo 2015 en de randvoorwaarden waaronder gemeenten de wet moeten gaan uitvoeren. Apeldoorn verwierp het overlegresultaat tussen gemeentekoepel VNG en staatssecretaris Martin van Rijn (VWS, PvdA), Almere stemde in en Den Haag stemde blanco. VNG en Van Rijn kwamen eind december onder meer overeen dat er extra budget kwam voor het overgangsjaar 2015. De gemeenten verwierpen in een ledenraadpleging het akkoord.

  De Kamercommissie VWS heeft naast de wethouders, ook VNG-directeur Jantine Kriens, zorgverzekeraars en werkgevers- en werknemers in de zorg uitgenodigd. Zorgaanbieders, de Federatie Opvang en de Koepel van WMO-raden worden eveneens naar hun opvatting gevraagd.

Kostendelersnorm niet voor thuiswonende jongeren tussen 18 en 20 jaar

Binnenlands Bestuur 13 februari 2014:JONGEREN ONTZIEN: KOSTENDELERSNORM VANAF 20 JAAR

11 feb 2014 Een groep jongeren tussen de 18 en 20 die nog thuis woont, zal niet worden gekort op hun bijstandsuitkering. De Tweede Kamer nam dinsdag een wijzigingsvoorstel hiertoe aan van het CDA.Aow'ers

Volgens de nieuwe bijstandsregels krijgen bijstandsgerechtigden vanaf volgend jaar een lagere uitkering als ze de kosten van levensonderhoud kunnen delen. De groep van 18- tot 20-jarigen zou onevenredig worden getroffen door deze maatregel, vindt de Kamer. De 'kostendelersnorm' geldt straks ook voor Aow'ers. Het CDA probeerde vergeefs deze bepaling uit de wet te krijgen.


Thuis zitten met een uitkering willen sw’ers niet

Binnenlands Bestuur 132 februari 2014:SW'ERS VOEREN ACTIE IN DEN HAAG

11 feb 2014 Zo'n 6000 werknemers in de sociale werkvoorziening hebben dinsdag in Den Haag actie gevoerd voor het behoud van hun banen. Dat meldde Abvakabo FNV. Thuis met een uitkering
Volgens de vakbond wordt de sociale werkvoorziening nu al afgebouwd, terwijl de werknemers nog niet terecht kunnen bij 'reguliere' werkgevers. ,,Dan komen ze dus thuis te zitten met een uitkering en dat willen ze niet'', aldus de bond. Onlangs kwam staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) met de coalitiefracties en D66, ChristenUnie en SGP overeen dat mensen in de sociale werkvoorziening zo veel mogelijk naar reguliere werkplekken moeten gaan. Deze verandering is onderdeel van de Participatiewet, die de Tweede Kamer nog moet behandelen. De demonstratie was op het Lange Voorhout.
Klijnsma

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) Klijnsma sprak de actievoerders toe. Zij zei onder meer dat gemeenten ook in de toekomst een zorgplicht houden. Als arbeidsgehandicapten vanuit de sociale werkplaatsen in een reguliere baan aan de slag gaan en het daar niet kunnen bolwerken, blijven gemeenten dus verantwoordelijk om hen te begeleiden naar ander werk.


Bijval in Eerste Kamer voor plannen Jeugdzorg

Kluwer Schulinck 13 februari 2014:Steun in Senaat voor overheveling jeugdzorg naar gemeenten

Gisteren De plannen van het kabinet om de gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk te maken voor de jeugdzorg kunnen op bijval rekenen in de Eerste Kamer. Door een onafhankelijke commissie in te stellen die alle veranderingen in de gaten gaat houden, leek staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) dinsdag niet alleen steun van coalitiepartijen VVD en PvdA binnen te halen, maar ook die van CDA en D66.

PVV, SP, OSF en Partij voor de Dieren zijn niet tegen de operatie, maar wel tegen de grote druk en de bezuiniging van 450 miljoen euro waarmee de operatie gepaard gaat. GroenLinks, ChristenUnie hakken de later knoop door. Dinsdag is de stemming.

Handreikingen aan D66, PvdA en CDA

Van Rijn en collega Fred Teeven (Justitie) deden handreikingen aan onder meer D66, CDA en PvdA. Zo komen er proefprojecten waar gemeenten en zorgpersoneel kunnen oefenen met de nieuwe opzet. De Transitie Autoriteit Jeugd gaat toezicht houden op alle veranderingen. Deze commissie kan helpen als gemeenten problemen hebben met het inkopen van zorg. Ook instellingen die zich zorgen maken over de zorg voor specifieke groepen, kunnen er aankloppen. En premier Mark Rutte en Van Rijn gaan een nationale conferentie voorbereiden om mogelijke stigmatisering van mensen met een psychische aandoening tegen te gaan.Angst dat kinderen niet juiste zorg krijgen volgens Van Rijn onterecht

Het kabinet wil de jeugdzorg overhevelen naar de gemeenten, omdat die beter maatwerk kunnen leveren. Door op het juiste moment de juiste hulp te bieden, wordt voorkomen dat dure gespecialiseerde hulp nodig is. De angst dat kinderen in de nieuwe opzet geen of niet de juiste zorg krijgen, noemde Van Rijn onterecht. ,,De gemeente gaat niet op de stoel van de zorgprofessional zitten, zoals de zorgverzekeraar niet op de stoel van de huisarts gaat zitten.’’'Gemeenten hebben plicht jeugdhulp te regelen'

Ook het idee dat gemeenten niet thuis kunnen geven bij een hulpverzoek, is volgens de bewindsman niet aan de orde. ,,Gemeenten hebben de plicht om jeugdhulp te regelen. De zorgaanbieder bepaalt vervolgens wat er moet gebeuren. Dat is niks nieuws.’’ En: ,,De regering erkent dat de jeugd-ggz gezondheidszorg is en blijft waarvoor alle professionele regels blijven gelden.''

Bron: ANP
Alle peuters moeten twee dagdelen per week gratis naar de peuterspeelzaal kunnen

Binnenlands Bestuur 14 februari 2014:GEMEENTEN WILLEN GRATIS PEUTERSPEELZAAL

13 feb 2014 

Alle peuters moeten twee dagdelen per week gratis naar de peuterspeelzaal kunnen. Dat vindt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De vereniging heeft een plan hierover donderdag naar minister Lodewijk Asscher en staatssecretaris Sander Dekker gestuurd.

Optimaal ontwikkelen

Volgens de plannen van de gemeenten hebben peuters met een achterstand recht op nog eens twee dagdelen per week gratis opvang. Volgens de VNG krijgen alle peuters zo de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Het voorstel van de VNG is een alternatief voor de plannen die minister Asscher eind vorig jaar presenteerde. Die wil de financiering van de peuterspeelzalen, ook wel voorschoolse opvang genoemd, gelijktrekken met dat van de kinderopvang, waar commerciële tarieven voor gelden.


Integrale basisvoorziening

De VNG is het hier niet mee eens en vreest dat ouders de peuterspeelzalen de rug toekeren. Daar worden de kinderen dan weer de dupe van, zeggen de gemeenten. De gemeenten streven op de lange duur naar een 'integrale basisvoorziening' voor alle kinderen van 0 tot en met 12 jaar, waar onderwijs en kinderopvang onderdeel van zijn.


Berichten instellingen soms gewoon regelrechte bangmakerij.

Per Saldo 14 februari 2014:Weblog 14 februari: over intensieve kindzorg, pgb in de Zvw, jeugd ggz en hoorzitting Wmo

De meeste wetten waar het pgb in voorkomt, moeten nog door Tweede en/of Eerste Kamer. Belanghebbenden, van zorginstellingen tot degenen die de zorg moeten gaan betalen , grijpen deze fase aan om aandacht te vragen in de media, met het doel daarmee de lobby in Den Haag positief te beïnvloeden. Ziet u dat vooral als een spel dat gespeeld wordt, waarin de berichtgeving niet altijd even zuiver is.

Soms moet je overdrijven om je punt te kunnen maken, maar soms zijn berichten gewoon regelrechte bangmakerij. Dat vind ik erg. Bijvoorbeeld als instellingen ervoor waarschuwen dat kwetsbare mensen dit jaar op straat gezet gaan worden. Dat is pertinent niet waar. Zo’n bericht treft alle mensen die zorg nodig hebben en wakkert de  onrust onnodig aan. U maakt zich al genoeg zorgen of alles wel goed gaat komen in het nieuwe zorgstelsel!

  Namens Per Saldo zit ik dicht bij het vuur en gaat onze lobby achter de schermen onverminderd door, voor alle doelgroepen! Ik kan u lang niet alles vertellen, maar hoop ondanks dat, op uw vertrouwen te kunnen blijven rekenen! Wat speelt er op dit moment en waar kan ik u iets meer over vertellen?


  • Intensieve kindzorg

  • Pgb in Zvw

  • Intensieve ggz in de nieuwe Awbz

  • Jeugdwet: zorgen om ggz-kinderen

  • Jeugdwet: niet voor hogere zzp’s

  • Welke wetten/maatregelen gaan wel/niet door?

  • Sterkte Veronique!


Intensieve kindzorg

Deze kinderen hebben veel en gespecialiseerde verpleging en verzorging nodig. Per Saldo vraagt al jaren aandacht voor deze groep kinderen, die erg afhankelijk zijn van goede zorg. Ouders zijn meegegaan naar Kamerleden om hun verhaal te doen. Mede daardoor is er een bijeenkomst voor deze ouders georganiseerd waar zij gesprekken met ambtenaren konden voeren. Zo hebben we er samen hard voor gewerkt deze kinderen tot nu toe in de Awbz te houden en hen straks niet in de Jeugdwet te laten belanden, maar in de Zorgverzekeringswet. Voor het ministerie is het bovendien volkomen helder dat voor deze kinderen een pgb mogelijk moet zijn en blijven, en dat er ook zorg door naasten moet kunnen worden verricht. Hierover zijn afspraken gemaakt die u in officiële regelingen terug gaat zien.
  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina