Bestek aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de Provincie LimburgDovnload 268.68 Kb.
Pagina1/3
Datum24.08.2016
Grootte268.68 Kb.
  1   2   3
Bestek aansprakelijkheidsverzekering

ten behoeve van

de Provincie Limburg

Europese aanbesteding
12 januari 2010

Aanbestedingsnummer: 2010/S 7-007636
Inhoudsopgave1Inleiding 2

1.1Algemeen 2

1.2Over de Provincie Limburg 2

1.3Verzekeringsdekking 3

1.4Eisen ten aanzien van het product 3

1.5Wensen ten aanzien van het product 4

1.6Verzekerde bedragen en eigen risico’s 5

1.7Schadestatistiek 6

1.8Service 6

1.9Premie 8

2Aanbestedingsprocedure 9

1.10Toepasselijke regelgeving en aanbestedingsprocedure 9

1.11Fouten, contradicties en onredelijke eisen 9

1.12Planning 10

1.13Contactpersonen 10

1.14Inlichtingen 10

1.15Aanbesteding en eisen aan de inschrijving 11

1.16Voorwaarden aan de inhoud van de inschrijving 12

1.17Gunning 13

1.18Vertrouwelijkheid 13

1.19Intellectuele eigendom 13

1.20Valse verklaringen 14

1.21Aanspraken door de inschrijver 14

3Voorwaarden voor deelneming 15

1.22Inleiding 15

1.23Combinatie 15

1.24Onderaanneming 15

1.25Identificatiegegevens 16

1.26Uitsluitinggronden 16

1.27Inschrijving in beroeps-/handelsregister 16

1.28Vergunning 17

1.29Beroep op middelen derden 17

1.30Beheersing Nederlandse taal 17

1.31Financiële Eisen 17

1.32Referenties 17

4Beoordelingsprocedure 19

1.33Wijze van beoordelen 19

1.34Gunningcriteria en weging 19

Bijlage 1 Verklaring Combinatie 22

Bijlage 2 Eigen verklaring 23

Bijlage 3 Verklaring Middelen Derden 27

Bijlage 4 Verklaring Nederlandse Taal 28

Bijlage 5 Verklaring Eisen en Wensen 30
 1. Inleiding

1.1Algemeen

De Provincie Limburg is voornemens een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. In dat kader wil de Provincie Limburg onderzoeken welke partijen het aansprakelijkheidsrisico in de hoedanigheid van de Provincie in de ruimste zin van het woord kunnen afdekken door middel van een verzekering die het beste bij de Provincie Limburg aansluit.


Aon Risk Services (hierna: Aon) begeleidt namens de Provincie Limburg deze aanbestedingsprocedure.

1.2Over de Provincie Limburg

De Provincie Limburg is een provincie in het zuiden van Nederland met als hoofdstad Maastricht.
In feiten en cijfers
Inwoners en oppervlakte


 • Aantal inwoners 1.122.702 (2009)

 • Totale weglengte 11.249 km (2005)

 • Oppervlakte

  • Land 2.153 km2

  • Water 56 km2

  • Landbouw 135.082 ha

  • Bebouwd 26.925 ha

  • Recreatie 6.215 ha

  • Bos en natuur 35.253 ha

Gemeenten en waterschappen

 • Aantal gemeenten 40

 • Aantal waterschappen: 2

Bedrijfsleven

 • Bedrijventerreinen (Bruto opp. in hectares): 8.432 ha.

 • Aantal (bedrijfs-)vestigingen:

  • waaronder in landbouw en visserij: 5.542

  • waaronder in industrie en bouwnijverheid: 10.391

  • waaronder in commerciële dienstverlening: 45.126

  • waaronder in niet-commerciële dienstverlening: 11.364

Arbeidsmarkt

 • Aantal werkenden:

  • waaronder in landbouw en visserij: 20.429

  • waaronder in industrie en bouwnijverheid: 113.042

  • waaronder in commerciële dienstverlening: 237.405

  • waaronder in niet-commerciële dienstverlening: 157.391

 • Aantal werkzoekenden: 40.800

Toerisme

 • Aantal musea: 3 grote en 17 kleinere, locale musea

 • Aantal buitenlandse bezoekers aan Maastricht (per jaar): ca. 1.000.000

1.3Verzekeringsdekking

De inschrijving dient verplicht de volgende elementen te bevatten namelijk:
 • Een aansprakelijkheidsverzekering.

De opdracht zal gegund worden aan de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft ingediend.


1.4Eisen ten aanzien van het product
De door de inschrijver aan te bieden aansprakelijkheidsverzekering dient in ieder geval de hierna genoemde verzekeringscondities te bevatten. Dit zijn minimumeisen. Het niet voldoen aan één van deze eisen leidt tot uitsluiting van de aanbestedingsprocedure.

In Bijlage 5 “Verklaring Eisen en Wensen” dienen de inschrijver te verklaren of zij aan deze eisen voldoen.

 1. Verzekerd dient te zijn de aansprakelijkheid van de Provincie Limburg voor zaak-, personen- en vermogensschade, inclusief de daaruit voortvloeiende gevolgschade, welke door derden wordt geleden
 1. Op de verzekering zijn de in de verzekeringsmarkt gelijkwaardige voorwaarden voor aansprakelijkheidsrisico’s voor Provincies van toepassing, zoals de Algemene Voorwaarden 2006, Productvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Provincies LAP 05/ZAV 05, VC090-04 Aansprakelijkheidsverzekering voor Provincies, of daarmee tenminste vergelijkbare voorwaarden, waaronder in elk geval tevens dekking dient te bestaan voor aansprakelijkheid:
  1. in verband met schade aan zaken die de verzekerde onder haar beheer heeft

  2. voor schade als het gevolg van, voortvloeiende uit en of in verband met toezichthandhavingstaken op onder andere vergunningengebied

  3. voor schade door bijzondere opsporingsambtenaren voortvloeiende uit werkzaamheden binnen de provinciegrenzen en de hieraan direct grenzende provincies en landen.
 1. De verzekering dient dekking te bieden voor schaden die zijn ontstaan en ter kennis gekomen van de verzekerde en gemeld gedurende de looptijd van de verzekering.
 1. De verzekering dient dekking te bieden voor het zogenaamde inlooprisico vanaf 1 april 2007.
 1. De verzekering dient te zijn onderworpen aan het Nederlands recht.
 1. De verzekering wordt aangegaan voor de duur van 3 jaar, ingaande 1 april 2010 en eindigend 31 maart 2013. Deze overeenkomst wordt daarna door de Provincie Limburg stilzwijgend met 12 maanden verlengd, tenzij de Provincie Limburg minstens 2 maanden voor het einde van de looptijd van de overeenkomst de verzekeraar aangeeft geen verlenging te wensen.

1.5Wensen ten aanzien van het product

Daarnaast wenst de Provincie Limburg dat de aansprakelijkheidsverzekering die door de inschrijver wordt aangeboden de hierna genoemde verzekeringscondities omvat. Dit zijn wensen (gunningcriteria, zie paragraaf 4.2), waarop een inschrijver punten kan scoren. Het niet aanbieden van één van deze wensen leidt tot het behalen van een lagere score.


In Bijlage 5 “Verklaring Eisen en Wensen” dient de inschrijver aan te geven welke van de gewenste verzekeringscondities de door hem aangeboden aansprakelijkheidsverzekering bevat.
De formulering van deze dekkingen mogen in de eigen voorwaarden of clausulebeschrijvingen van inschrijver afwijken, mits dit de omvang van de dekking niet beperkt.


 1. Dekking voor het inlooprisico:

  1. voor personen/zaakschade: vanaf 1 januari 2002

  2. voor vermogensschade: vanaf 1 januari 1995
 1. Dekking voor proceskosten op grond van de artikelen 8.75 en 8.75a Algemene Wet bestuursrecht tot maximaal EUR 25.000,- per aanspraak en EUR 50.000,- per verzekeringsjaar.
 1. Dekking voor aansprakelijkheid voor schade in verband met bouw-, sloop-, of andere civieltechnische werkzaamheden met een eindwaarde van maximaal EUR 100.000,- per werk. Alsmede schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever tot een maximum van EUR 100.000,- per werk.
 1. Dekking voor aansprakelijkheid voor zaak- en personenschade die verband houdt met blootstelling aan asbest tot maximaal EUR 100.000,- per aanspraak en per verzekeringsjaar, mits de aansprakelijkstelling binnen de looptijd van deze verzekering is ontstaan en ingediend.
 1. Dekking voor aansprakelijkheid voor zaak- of vermogensschade als gevolg van het niet nakomen van toezeggingen gedaan door verzekerden of als gevolg van door verzekerden gewekte verwachtingen. Voorwaarde is dat aannemelijk kan worden gemaakt dat de betrokken medewerker bij het doen van de toezegging of het wekken van de verwachting een wettelijke bepaling of voorschrift over het hoofd heeft gezien en bij nakoming van de toezegging het voorschrift of de wettelijke bepaling geschonden wordt.
 1. Dekking voor aansprakelijkheid voor schade als het gevolg van, voortvloeiende uit en of in verband met activiteiten op het gebied van vuilstortplaatsen, vuilverbrandingsinstallaties en/of composteringsinstallaties, met uitzondering van geleidelijke milieuverontreiniging.
 1. Dekking (subsidiair) voor aansprakelijkheid voortvloeiende uit overeenkomsten met eigenaren/beheerders van vaarwegen en terreinen ten behoeve van de recreatieve sector en voortvloeiende uit overeenkomsten met belanghebbenden van aan (slapende) openbare wegen en vaarwegen grenzende gebieden.
 1. Dekking voor aansprakelijkheid voor medewerkers van verzekerde op grond van de artikelen 54 en 55 van de Flora- en Faunawet tot maximaal EUR 1.000.000,- per aanspraak en EUR 2.000.000,- per verzekeringsjaar.
 1. Dekking voor aansprakelijkheid voortvloeiende uit vrijwaringovereenkomsten ter zake van:

  1. het aannemen/uitvoeren van werkzaamheden

  2. huur of terbeschikkingstelling van materieel door derden

  3. huur of terbeschikkingstelling van personeel aan derden

  4. verkregen vergunningen tot het op een bepaalde plaats of wijze verrichten van werkzaamheden of verlenen van diensten

  5. uitvoering door derden van werkzaamheden voor verzekerden.
 1. Dekking voor aansprakelijkheid op grond van artikel 7.611 BW / 125TER Ambtenarenwet
 1. Dekking voor aansprakelijkheid voor schade als het gevolg van, voortvloeiende uit en of in verband met aanbestedingsactiviteiten

1.6Verzekerde bedragen en eigen risico’s

De Provincie Limburg wenst voor de hierboven omschreven risico’s een inschrijving te ontvangen gebaseerd op de navolgende verzekerde bedragen en eigen risico’s. De inschrijving dient een uitgewerkte offerte te bevatten met daarbij gevoegd de inhoud van de clausules. Het niet voldoen aan één van deze eisen kan leiden tot uitsluiting van de aanbestedingsprocedure.


In Bijlage 5 “Verklaring Eisen en Wensen” dient de inschrijver te verklaren dat zij aan deze eisen voldoen.

Verzekerd bedrag
Personen/zaakschade:

EUR 2.500.000,- per aanspraak gemaximeerd tot

EUR 5.000.000,- per verzekeringsjaar
Vermogensschade:

EUR 1.250.000,- per aanspraak gemaximeerd tot

EUR 2.500.000,- per verzekeringsjaar
Eigen risico
Personen/zaakschade:

EUR 2.500,- per aanspraakVermogensschade:

EUR 12.500,- per aanspraak


1.7Schadestatistiek

Voor de aanbiedingen kan de inschrijver uitgaan van het onderstaande schadeoverzicht over de jaren 2005 t/m 2009. Dit overzicht is slechts een indicatie en daar kunnen geen rechten aan worden ontleend.De schadelast in 2005 wordt grotendeels veroorzaakt door 1 schadegeval, waarbij de gelaedeerde bij een val een arm heeft gebroken en waarbij het (herstel van het) letsel als gevolg van dystrofie ernstig is verergerd. Tot heden is een bedrag van EUR 198.605 aan schadevergoeding betaald, terwijl nog een bedrag staat gereserveerd van EUR 290.000.

1.8Service

Onder service wordt verstaan, het geheel aan diensten die door de inschrijver worden aangeboden nadat de verzekeringsopdracht is verleend.


Criteria
De Provincie Limburg wenst met betrekking tot de in deze paragraaf bedoelde service een onderscheid te maken in “after salesservice” en “schadebehandelingsservice” en daarbij de hiernavolgende voorkeuren aan te geven.
After salesservice
Responsesnelheid

 • Bij normale omstandigheden beantwoording (bevestiging) van telefonische en schriftelijke vragen binnen 24 uur; het probleem hoeft niet binnen deze tijd te worden opgelost c.q. de vraag beantwoord.

Telefonische bereikbaarheid

 • Bereikbaarheid bij calamiteiten (24 uur per dag en 7 dagen in de week) en response binnen 3 uur.

Periodieke informatievoorziening en risico advies

 • De Provincie Limburg wenst op de hoogte gehouden te worden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van aansprakelijkheid bij provincies en andere overheidsinstanties en de wijze waarop risico’s beheerst kunnen worden. Van de inschrijver wordt een proactieve rol verwacht ten aanzien van het signaleren van trends en het ondersteunen bij eventuele problemen op het gebied van aansprakelijkheid.


Schadebehandelingsservice
Met betrekking tot de behandeling van schade heeft de Provincie Limburg de volgende wensen.
Melding:

 • Binnen twee werkdagen ontvangt de Provincie Limburg een bevestiging van de ontvangst van de schademelding

 • De inschrijver maakt zich binnen twee werkdagen na ontvangst van de schademelding bekend bij de wederpartij(en)

 • De inschrijver maakt, voor zover mogelijk, binnen twee weken na ontvangst van de schademelding een inschatting van de juridische haalbaarheid van de claim en licht dit de Provincie Limburg toe

 • De inschrijver legt een dossier aan van alle ontvangen stukken en correspondentie.


Behandeling:

 • De inschrijver vraagt alle informatie, zoals aansprakelijkstelling, getuigenverklaringen, situatieschets, kopieën van contracten etc. op

 • Indien nodig en na overleg met de Provincie Limburg schakelt de inschrijver een expert in voor een toedrachtonderzoek. De inschrijver bekijkt aan de hand van de verkregen informatie welke expert ingeschakeld dient te worden op basis van vereiste deskundigheid

 • De inschrijver ziet toe op snelle en kwalitatief goede rapportage van de expert

 • De inschrijver kan de expert tevens verzoeken voor vaststelling van de schade zorg te dragen, indien nodig en na overleg met de Provincie Limburg

 • De inschrijver zal de Provincie Limburg adviseren indien hij het inwinnen van een extern deskundig advies noodzakelijk acht

 • De inschrijver draagt zorg voor adequate communicatie en overleg met alle betrokken partijen

 • De inschrijver ziet toe op een adequate en snelle voortgang in het schadebehandelingsproces

 • Na ontvangst van alle informatie beoordeelt de inschrijver binnen 10 werkdagen de aansprakelijkheidsvraag

 • Eens per drie maanden worden alle lopende dossiers met de Provincie Limburg doorgelopen

 • De schadebehandeling vindt plaats in overeenstemming met de normen, vastgelegd in de Gedragscode behandeling Letselschade 2006 (Code van Tilburg)


Afwikkeling:

 • Direct na beoordeling van de aansprakelijkheidsvraag adviseert de inschrijver de Provincie Limburg over de verdere afwikkeling van de claim

 • De inschrijver adviseert de Provincie Limburg tevens over de te volgen strategie

  • De Provincie Limburg wenst op de hoogte gehouden te worden van de ontwikkelingen in de dossiers.

  • Van de inschrijver wordt verwacht dat hij trends, naar voren komend uit de schadegegevens, signaleert.


Managementinformatie:

  • Per kwartaal dient de inschrijver de Provincie Limburg managementinformatie aan te leveren. Minimaal dienen de navolgende schadegegevens aangeleverd te worden: referentie de Provincie Limburg, naam claimant, type schade, omschrijving gebeurtenis, schadedatum, reservebedrag, betaling schade, betaling kosten, mogelijkheid regres, status claim.


Beoordeling
De inschrijver dient in zijn aanbieding tenminste te beschrijven hoe hij omgaat met genoemde punten van service.
1.9Premie

De door de inschrijver geoffreerde premie dient netto te zijn, inclusief schadebehandeling boven het eigen risico, polisopmaak en contractbeheer maar exclusief poliskosten en assurantiebelasting.


Indien de inschrijver de premie jaarlijks wenst te indexeren dient de inschrijver in de inschrijving aan te geven welke indexering zij wensen te gebruiken.
Indien de inschrijver er de voorkeur aan geeft een verzekeringsmakelaar in te schakelen dient hij aan te geven welk bedrag in de inschrijving voor de makelaarsdiensten is opgenomen.


 1. Aanbestedingsprocedure

1.10Toepasselijke regelgeving en aanbestedingsprocedure

Deze aanbesteding kwalificeert zich als een Europese aanbesteding. Op deze aanbesteding is het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (het "Bao") (Stb. 2005, 408, zoals laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2005, 650) van toepassing. Het Bao is te downloaden via www.overheid.nl.


Aan ‘Aansprakelijkheidsverzekeringen’ is CPV-code 66516000-0 toegekend. Dit betekent dat een aansprakelijkheidsverzekering valt onder categorie 6 (diensten van financiële instellingen) en zich daarmee kwalificeert als een zogenoemde A-dienst, waarop het Bao integraal van toepassing is (artikel 20 Bao).
Op deze aanbesteding en op de opdracht is Nederlands recht van toepassing.
Er is gekozen voor een Europese aanbesteding volgens de openbare procedure. Naar aanleiding van de publicatie van de opdracht kunnen belangstellenden het bestek opvragen en een inschrijving doen. De Provincie Limburg heeft de aanbesteding aangekondigd op http://ted.eur-op.eu.int.
De inschrijver verklaart zich door inschrijving onvoorwaardelijk akkoord met het onderhavige bestek en de daarbij behorende bijlagen en de nota(’s) van inlichtingen en alle daarin genoemde administratieve, juridische en andere voorwaarden inzake de onderhavige aanbesteding.

1.11Fouten, contradicties en onredelijke eisen

Alle documenten met bijbehorende bijlagen die naar aanleiding van de aanbesteding door de Provincie Limburg zijn opgesteld, zijn met de grootste zorg opgesteld. In het geval een inschrijver niettemin fouten, onrechtmatigheden, onregelmatigheden, tegenstrijdigheden of onduidelijkheden ontdekt, dan dient deze Aon hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen doch uiterlijk op 9 februari 2010 tot 16.00 uur. Indien een inschrijver niet tijdig op de voorgeschreven wijze Aon aldus heeft geattendeerd, is die inschrijver niet ontvankelijk in enige (latere) vordering gericht tegen een vermeende fout, onrechtmatigheid, onregelmatigheid, tegenstrijdigheid of onduidelijkheid anderszins.
Indien een inschrijver van mening is dat in het bestek een of meerdere eisen zijn opgenomen waarvan -ook voor een ter zake ervaren, deskundige en goed geoutilleerde onderneming of samenwerkingsverband van ondernemingen - in de uitvoering van de opdracht nakoming onmogelijk of onredelijk bezwarend is, zodat nakoming van deze eis(en) bij de uitvoering van de opdracht in redelijkheid niet gevergd kan worden, dient de inschrijver dit terstond gemotiveerd schriftelijk te melden bij Aon. Deze melding dient uiterlijk te worden gedaan op 9 februari 2010 tot 16.00 uur. Indien een inschrijver niet tijdig op de voorgeschreven wijze Aon aldus heeft geattendeerd, is die inschrijver niet ontvankelijk in enige (latere) vordering gericht tegen de betreffende eisen. Alle vragen en correspondentie lopen via de genoemde contactpersonen van Aon.
1.12Planning

Onderstaande tabel bevat de belangrijkste data voor de onderhavige aanbestedingsprocedure. De Provincie Limburg behoudt zich het recht voor de planning aan te passen en zal de inschrijver hiervan in kennis stellen. Zonder tegenbericht kan de inschrijver ervan uitgaan dat de vermelde data worden aangehouden.

Activiteit

Datum

Publicatie aanbesteding in Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie

07 januari 2010

Opvragen bestek bij Aon

16 januari 2010

Mogelijkheid tot het stellen van vragen naar aanleiding van het bestek

03 februari 2010 tot 16.00 uur

Beantwoorden vragen de inschrijver per e-mail via Nota van Inlichtingen

12 februari 2010

Sluitingsdatum ontvangst inschrijvingen

19 februari 2010 om 14.00 uur

Beoordeling van de inschrijvingen

01 maart 2010

Verzending van mededeling van voorgenomen gunning of afwijzing

05 maart 2010

Inachtneming periode voor verweer afgewezen partijen

20 maart 2010

Verzending van mededeling van definitieve gunning naar het Publicatiebureau

29 maart 2010

1.13Contactpersonen

Aon begeleidt deze aanbestedingsprocedure namens de Provincie Limburg. Namens Aon treden als contactpersonen op:

De heer R.K. Siezenga

Tel: 020- 430 5548

Fax: 020- 430 5766

Email: rob_siezenga@aon.nl


Alle correspondentie over deze aanbesteding vindt plaats met Aon en niet met de Provincie Limburg. Bij correspondentie met Aon over deze aanbestedingsprocedure dient altijd de projectnaam te worden vermeld: "Aanbesteding Aansprakelijkheidsverzekering de Provincie Limburg".
Indien de inschrijving onduidelijkheden bevat kan worden verzocht om een nadere toelichting van de inschrijving.

1.14Inlichtingen

Vragen met betrekking tot dit bestek en aanvullende stukken dienen uiterlijk tot 9 februari 2010 tot 16.00 uur per post, fax of e-mail te worden ingediend bij Aon. Verzoeken om inlichtingen die na deze termijn door Aon worden ontvangen, behoeven niet in behandeling te worden genomen. Telefonisch worden geen inlichtingen verstrekt.
Aon Risk Services

Postbus 12250

1100 AG Amsterdam
Alle tijdig binnengekomen vragen zullen geanonimiseerd worden beantwoord. Zowel de geanonimiseerde vragen als de antwoorden zullen door middel van een Nota van Inlichtingen aan alle ondernemingen die het bestek hebben opgevraagd worden verzonden.
De Nota van Inlichtingen dient te worden beschouwd als een integraal onderdeel van het bestek. In geval van strijdigheid met het bestek heeft de Nota van Inlichtingen voorrang.
Inschrijvers die van oordeel zijn dat bepaalde informatie, vanwege het bedrijfsgevoelige karakter ervan, niet geschikt is voor verspreiding, dienen dit bij hun verzoek om inlichtingen kenbaar te maken.
Inschrijvers kunnen geen rechten ontlenen aan mondeling gedane uitspraken van de Provincie Limburg of Aon.

1.15Aanbesteding en eisen aan de inschrijving

De aanbesteding zal worden gehouden op 19 februari 2010 om 14:00 uur te Maastricht. Bij de opening van de inschrijvingen zijn de inschrijvers niet aanwezig.
Inschrijvingen dienen met inachtneming van onderstaande voorschriften te geschieden.


 • De inschrijving, inclusief de gevraagde bijlagen, dient uiterlijk op 19 februari 2010 om 14.00 uur in tweevoud te worden aangeleverd bij de Provincie Limburg op onderstaand adres:


Provincie Limburg

Inkoopbureau

T.a.v. mevrouw K. Boots

Limburglaan 10

6229 GA MAASTRICHT
Tevens dient een digitale versie van de inschrijving, inclusief de gevraagde bijlagen, op de genoemde datum op Cd-rom of USB-stick op het hierboven aangegeven adres bij de oorspronkelijke inschrijving te worden aangeboden.


 • Inschrijvingen dienen te worden aangeboden in een goed gesloten enveloppe voorzien van de tekst:


Aanbesteding aansprakelijkheidsverzekering Provincie Limburg

Vertrouwelijk – NIET OPENEN – Inkoopbureau t.a.v. mevr. K. Boots


 • Inschrijvingen die na genoemd tijdstip ontvangen worden uitgesloten van deelneming.

 • De inschrijving dient te zijn ondertekend door een daartoe rechtsgeldig bevoegd persoon.

 • De inschrijving dient in het Nederlands opgesteld te zijn. In de inschrijving moeten alle totaalbedragen vermeld worden in letters en cijfers. Indien deze niet overeenstemmen, geldt de vermelding in letters.

 • Alle prijzen dienen in euro’s exclusief BTW en inclusief reis- en verblijfkosten te worden geoffreerd.

 • De termijn van gestanddoening van de uitgebrachte inschrijvingen is drie (3) maanden na de uiterste inleverdatum. In het geval dat de Provincie Limburg in rechte wordt gedaagd met betrekking tot deze aanbestedingsprocedure is de termijn van gestanddoening dertig (30) dagen na de dag waarop in eerste aanleg is beslist, tenzij de voornoemde termijnen van gestanddoening dan nog niet zijn verstreken. In dat geval gelden de voornoemde termijnen van gestanddoening.
 • Bij de in ontvangstneming van de inschrijving zal de Provincie Limburg een ontvangstbewijs afgeven, waarop in ieder geval wordt aangegeven het aantal enveloppen c.q. pakketten dat is afgeleverd, de datum, het tijdstip van ontvangst, de namen en de handtekeningen van zowel de ontvangende als de aanbiedende persoon.

 • Inschrijvingen die per fax of e-mail worden ingediend, zullen niet in behandeling worden genomen.

 • Inschrijvingen die met strafport bezwaard zijn zullen niet in behandeling worden genomen.

 • De ontvangen inschrijvingen en de daarbij behorende stukken zullen na afloop niet worden geretourneerd.

Voor persoonlijk bij de Provincie Limburg af te leveren inschrijvingen gelden de volgende kantoortijden: van 09.00-17.00 uur. De inschrijvingen dienen bij de receptie aan de bezoekersingang afgegeven te worden. Als bewijs van indiening bij persoonlijke bezorging geldt: het gedateerde en ondertekende ontvangstbewijs, afgegeven door de Provincie Limburg.


Afleveradres:

Provincie Limburg

Inkoopbureau

T.a.v. mevrouw K. Boots
Limburglaan 10
6229 GA MAASTRICHT • Het risico van postbezorging berust bij de inschrijver.

 • Inschrijvingen waarvan niet alle gevraagde gegevens zijn aangeleverd en/of niet op de voorgeschreven wijze zijn ingericht, kunnen buiten behandeling worden gelaten.

 • Met nadruk wijzen wij de inschrijver erop dat de inschrijving overzichtelijk dient te zijn opgesteld overeenkomstig de volgorde zoals aangegeven in het onderhavige bestek.

1.16Voorwaarden aan de inhoud van de inschrijving

De inschrijving dient te bestaan uit:
 • Indien sprake is van een combinatie: een rechtsgeldig ondertekende en ingevulde verklaring

combinatie conform bijlage 1;

 • indien de inschrijver voornemens is een gedeelte van de opdracht in onderaanneming te geven, een opgave van de gegevens zoals omschreven in paragraaf 3.3; identificatiegegevens als gevraagd in paragraaf 3.4;

 • een rechtsgeldig ondertekende en ingevulde Eigen Verklaring conform bijlage 2;

 • indien de inschrijver zich beroept op (middelen van) een derde: Verklaring Middelen Derden

conform bijlage 3.

 • een rechtsgeldig ondertekende en ingevulde Verklaring Nederlandse Taal conform bijlage 4;

 • een rechtsgeldig ondertekende en ingevulde Verklaring Eisen en Wensen conform bijlage 5 en

 • inschrijvingsbewijs bij Kamer van Koophandel niet ouder dan 6 maanden.

De inschrijver dient na de aanbesteding binnen zeven kalenderdagen na het verzoek van de Provincie Limburg hiertoe, de bewijsstukken aan de Provincie Limburg te verstrekken waaruit blijkt, dat de inschrijver:
 • niet verkeert in de omstandigheden, zoals genoemd in paragraaf 3.5 (uitsluitinggronden);

 • de bewijsmiddelen ten aanzien van de vergunning, zoals genoemd in paragraaf 3.7;

De Provincie Limburg behoudt zich het recht voor alle gegevens op juistheid te controleren en de opgegeven referenties te benaderen.

1.17Gunning

De Provincie Limburg beoogt uiterlijk 5 maart 2010 bekend te maken aan welke inschrijver de Provincie Limburg voornemens is de opdracht te gunnen.


Geschillen tussen de bij de aanbesteding betrokken partijen, die ontstaan naar aanleiding van deze aanbesteding, dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht (Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht, tel: 043-3465465 fax: 043-8885788).
De inschrijver verliest zijn recht om de hierboven omschreven geschillen voor te leggen, en dient derhalve niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn vorderingen, wanneer een geschil later aanhangig wordt gemaakt dan 15 kalenderdagen na dagtekening van het voornemen van gunning

1.18Vertrouwelijkheid

De toegezonden inschrijvingen zullen door de Provincie Limburg uiterst vertrouwelijk behandeld worden. De Provincie Limburg verwacht dat dezelfde mate van vertrouwelijkheid voor dit document wordt toegepast door de inschrijver die dit bestek ontvangen.


     Alle informatie die door de inschrijver ter beschikking wordt gesteld kan door de Provincie Limburg op juistheid worden gecontroleerd. De Provincie Limburg behoudt zich bovendien het recht voor om alle gegevens die afkomstig zijn van derden op juistheid te controleren door deze derden te benaderen.

1.19Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op door de Provincie Limburg verstrekte documenten en informatie in het kader van de aanbesteding, waaronder in ieder geval te begrijpen het bestek evenals de bijlagen en verstrekte toelichtingen, waaronder in ieder geval wordt begrepen het auteursrecht, berusten uitsluitend bij de Provincie Limburg. Dit geldt voor de gehele aanbestedingsprocedure.


Behoudens uitzonderingen door de Auteurswet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van de Provincie Limburg niets uit de door de Provincie Limburg verstrekte documenten alsmede daarbij behorende bijlagen worden verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, behoudens indien en voor zover dit in redelijkheid noodzakelijk is voor het juist en volledig kunnen beantwoorden van de vragen, dan wel het kunnen doen van een inschrijving voor deze aanbestedingsprocedure.
De inschrijving en alle bijlagen die in het kader van deze aanbesteding aan de Provincie Limburg worden verstrekt, worden op het moment van ontvangst door de Provincie Limburg haar eigendom. De inschrijver verleent de Provincie Limburg het recht om ideeën, suggesties, (tekst)voorstellen, tekeningen en andere verstrekte informatie en documenten in het kader van deze aanbesteding te gebruiken, te bewerken, dan wel te modelleren, ook al wordt uiteindelijk de opdracht niet aan de inschrijver gegund. Het gebruik, de bewerking of andersoortige modellering geeft de inschrijver geen recht op enige vergoeding onder welke naam of titel dan ook. De Provincie Limburg staat er voor in dat informatie afkomstig van de inschrijver, waarvan zij de vertrouwelijkheid kent, dan wel behoort te kennen, vertrouwelijk zal worden behandeld en dat daarbij in ieder geval rekening zal worden gehouden met de gerechtvaardigde (zakelijke) belangen van de inschrijver.
1.20Valse verklaringen

De Provincie Limburg wijst er nadrukkelijk op dat verklaringen die – al dan niet – achteraf onjuistheden blijken te bevatten of toezeggingen bevatten die niet (kunnen) worden waargemaakt, door haar worden aangemerkt als 'valse verklaringen' in de zin van artikel 45, lid 3, sub g, Bao. Dit kan uitsluiting van verdere deelname aan deze en toekomstige aanbestedingsprocedures van de Provincie Limburg tot gevolg hebben.


Indien na gunning blijkt dat deze heeft plaatsgevonden op basis van 'valse verklaringen' kan het contract door de Provincie Limburg worden ontbonden, zonder dat de Provincie Limburg is gehouden tot het vergoeden van schade. De inschrijver die een ‘valse verklaring’ heeft gedaan is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die de Provincie Limburg dientengevolge leidt.

1.21Aanspraken door de inschrijver

De inschrijver kunnen aan hun inschrijving en het voornemen tot gunning geen recht ontlenen ten aanzien van het daadwerkelijk verkrijgen van de opdracht.
De Provincie Limburg behoudt zich het recht voor om de aanbestedingsprocedure tijdelijk op te schorten of definitief te beëindigen. In dat geval zal de Provincie Limburg de door de inschrijver gemaakte kosten c.q. geleden schade niet vergoeden.
Kosten welke gemaakt moeten worden voor het opstellen van de inschrijving worden niet door de Provincie Limburg vergoed.


 1. Voorwaarden voor deelneming

1.22Inleiding

In dit hoofdstuk is aangegeven aan welke eisen de inschrijver, op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, tenzij anders aangegeven, moet voldoen om in aanmerking te komen voor de aanbestedingsprocedure.


De inschrijver kan met betrekking tot de in dit hoofdstuk genoemde eisen vooralsnog volstaan door bij zijn inschrijving een verklaring conform de in bijlage 2 model “Eigen Verklaring” over te leggen, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat de stukken reeds bij inschrijving moeten worden ingediend.
De inschrijver zal binnen zeven kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van de Provincie Limburg de officiële bewijsstukken dienen over te leggen. Indien de inhoud van deze bewijsstukken niet voldoet aan deze criteria, kan de inschrijver worden uitgesloten van verdere deelneming aan de aanbestedingsprocedure.

1.23Combinatie

Inschrijving als combinatie is toegestaan. Een combinatie van bedrijven kan gezamenlijk als één inschrijver inschrijven. In dat geval is het afzonderlijk inschrijven als inschrijver door één van de combinanten, alleen of in combinatie met anderen, niet toegestaan.
Bij inschrijving zal door de combinatie een ondertekende verklaring conform het in bijlage 1 opgenomen model "Verklaring Combinatie" dienen te worden overgelegd, waaruit blijkt dat de leden van de combinatie zich gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de volledige en juiste uitvoering van de overeenkomst in al zijn onderdelen en de naam van de combinant die als vertegenwoordiger namens de combinatie zal optreden en bevoegd is de combinatie in alle opzichten te vertegenwoordigen en te binden.
De in de paragrafen 3.4, 3.5, 1.27, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 en 3.11 gestelde eisen gelden voor elk der combinanten.

1.24Onderaanneming

Indien de inschrijver voornemens is de opdracht geheel of in gedeelten in onderaanneming te geven dient de inschrijver binnen zeven kalenderdagen na het verzoek van de Provincie Limburg hiertoe opgave te doen van:


 • Het gedeelte van de opdracht dat hij in onderaanneming wenst te geven; en

 • naam, adres en plaats van de onderaannemer aan wie voornoemd gedeelte van de opdracht in onderaanneming wordt gegeven.

De Provincie Limburg is gerechtigd de onderaannemer die de inschrijver wenst in te zetten te weigeren, indien deze niet aan de eisen voldoet. Indien de Provincie Limburg de onderaannemer niet toelaat, dient de inschrijver binnen 7 werkdagen na kennisneming hiervan nieuwe onderaannemer(s) aan te geven.


1.25Identificatiegegevens

Iedere inschrijver (in geval van een combinatie: elk der combinanten) moet binnen zeven kalenderdagen na het verzoek van de Provincie Limburg hiertoe, de volgende identificatiegegevens overleggen: • Statutaire naam van de onderneming.

 • Vestigingsadres van de onderneming.

 • Telefoon- en faxnummers, alsmede e-mail van de onderneming.

 • De rechtsvorm van de onderneming.

 • Het BTW-registratienummer of nationaal fiscaal nummer volgens de nationale wetgeving van het land van vestiging.

 • Het registratienummer van het beroeps- of handelsregister van het land van vestiging.

 • Informatie over de persoon/personen die de inschrijver rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen:

 • volledige naam;

 • postadres, telefoonnummer, faxnummer en e-mail;

 • functie binnen de onderneming.

1.26Uitsluitinggronden

De inschrijver (elk der combinanten) wordt van deelneming aan een opdracht uitgesloten, indien hij op de dag van de aanbesteding of op de dag van de opdrachtverlening in één of meer van de in artikel 45 lid 1 Bao genoemde omstandigheden verkeert.


De inschrijver (elk der combinanten) kan van deelneming aan een opdracht worden uitgesloten, indien hij op de dag van de aanbesteding of op de dag van de opdrachtverlening in één of meer van de in artikel 45 lid 3 Bao genoemde omstandigheden verkeert.
Ten bewijze dat deze gevallen zich niet voordoen, dient de inschrijver (elk der combinanten) binnen zeven kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van de Provincie Limburg de in artikel 46 Bao bedoelde bewijsmiddelen te overleggen, die niet ouder mogen zijn dan zes maanden voorafgaande aan de datum van aanbesteding, waaruit blijkt dat de inschrijver (elk der combinanten) niet in één van de bovengenoemde omstandigheden verkeert.
Indien de inschrijver (een combinant) wél onder één of meer van de in artikel 45 lid 3 Bao genoemde omstandigheden verkeert, dient hij dit nader toe te lichten. Aan de hand van deze toelichting zal de Provincie Limburg besluiten of hij al dan niet tot uitsluiting over zal gaan.

1.27Inschrijving in beroeps-/handelsregister

De inschrijver (elk der combinanten) dient zowel op de dag van aanbesteding als op de dag van de opdrachtverlening te zijn ingeschreven in het beroeps- of handelsregister volgens de voorschriften van de lidstaat waar hij is gevestigd. De inschrijver (elk der combinanten) wordt van deelneming aan een opdracht uitgesloten, indien hij op de dag van de aanbesteding of op de dag van de opdrachtverlening niet is ingeschreven in het beroeps- of handelsregister volgens de voorschriften van de lidstaat waar hij is gevestigd. Ten bewijze dat de inschrijver (elk der combinanten) aan deze eis voldoet, dient hij bij inschrijving een uittreksel van de inschrijving in het beroeps- of handelsregister, dat niet ouder mag zijn dan zes maanden voorafgaande aan de datum van aanbesteding, over te leggen, waaruit blijkt dat de inschrijver (elk der combinanten) aan de gestelde eis voldoet.
Deze eis geldt niet ten aanzien van de inschrijver die niet in een zodanig register zijn ingeschreven en die verklaren dat zulks volgens de wetgeving van het land van vestiging niet verplicht is.

1.28Vergunning

De inschrijver (elk der combinanten), alsmede de eventuele door hen in te zetten onderaannemer(s) waarvan hij zich bij de feitelijke uitvoering van de verzekeringsovereenkomst zal bedienen, dient/dienen voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst in het bezit te zijn van de benodigde vergunningen om het verzekeringsbedrijf in Nederland te mogen uitvoeren, zoals geregeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft) of vergelijkbare wet- en regelgeving in het buitenland.

In het geval de inschrijver een combinatie is, dienen alle combinanten te voldoen aan de bovengenoemde eis.


De inschrijver dient binnen zeven kalenderdagen na het verzoek van de Provincie Limburg hiertoe bewijs over te leggen waaruit blijkt dat hij (elk der combinanten) en de eventuele onderaannemer(s) beschikt/beschikken over een geldige vergunning tot om het verzekeringsbedrijf in Nederland te mogen uitvoeren, zoals geregeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft) of vergelijkbare wet- en regelgeving in het buitenland.

1.29Beroep op middelen derden

Indien de inschrijver (een combinant) gebruik maakt van middelen van derden om aan de gestelde eisen en de gevraagde gegevens te kunnen voldoen, dan dient hij bij de in te dienen bewijsstukken een schriftelijke verklaring van de betreffende derde conform bijlage 3 "Verklaring Middelen Derde" te voegen waarin deze verklaart dat de inschrijver (betreffende combinant) op diens eerste verzoek vrijelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen.
Deze schriftelijke verklaring is ondertekend door de inschrijver (de betreffende combinant) en iedere derde die de middelen waarop een beroep wordt gedaan ter beschikking stelt. Uit de verklaring moet duidelijk blijken dat gezamenlijk aan de gestelde eisen en gevraagde gegevens wordt voldaan.

1.30Beheersing Nederlandse taal

De door de inschrijver (elk der combinanten) in te zetten medewerkers dienen de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen. Tevens dient de correspondentie met de Provincie Limburg/opdrachtgever in de Nederlandse taal plaats te vinden.
De inschrijver (elk der combinanten) dient bij zijn inschrijving een verklaring conform de in bijlage 4 opgenomen model "Verklaring Beheersing Nederlandse Taal" over te leggen.

1.31Financiële Eisen

De inschrijver dient, op straffe van uitsluiting, op de datum van inschrijving en op de ingangsdatum van de verzekeringen te beschikken over een financiële rating van A conform Standard & Poor’s of een daarmee vergelijkbare rating van een andere rating agency of op een anderszins aantoonbare gelijkwaardige financiële positie.

1.32Referenties

De inschrijver dient in de afgelopen drie jaar voorafgaande aan de datum van aanbesteding ervaring te hebben met opdrachten voor overheidsorganen. Op verzoek van de Provincie Limburg dient de inschrijver daarvan binnen zeven kalenderdagen bewijsstukken te overleggen met de volgende informatie:


 • korte omschrijving van de opdracht

 • naam opdrachtgever(s)

 • periode 1. Beoordelingsprocedure

1.33Wijze van beoordelen

De wijze van beoordelen ziet er als volgt uit:


Stap 1

De door de inschrijver bij inschrijving aangeleverde informatie wordt getoetst op volledigheid. Het ongemotiveerd ontbreken van gevraagde gegevens kan leiden tot diskwalificatie. Als om welke reden dan ook de gevraagde gegevens niet (compleet) kunnen worden overlegd, dient aangegeven te worden wat de reden daarvan is. Op basis van de aangereikte informatie kan de Provincie Limburg overwegen om het gebrek aan overlegde gegevens te laten herstellen. Een inschrijving waaraan voorwaarden zijn verbonden of die is gedaan onder voorbehoud is ongeldig.


Stap 2

Getoetst wordt of er sprake is van de in paragraaf 3.5 genoemde uitsluitinggronden. Het niet voldoen aan de leidt of kan leiden tot diskwalificatie.


Stap 3

Getoetst wordt of de inschrijvingen voldoen aan de in hoofdstuk 3 gestelde eisen. Het niet voldoen aan de eisen leidt tot diskwalificatie.


Stap 4

De inschrijvingen van de inschrijver die niet zijn gediskwalificeerd, worden getoetst op basis van de in paragraaf 4.2 genoemde gunningcriteria.


Stap 5

Aan de inschrijver van wie de inschrijving als economisch meest voordelige inschrijving wordt beoordeeld, zal op het moment van het kenbaar maken van de voorlopige gunning worden verzocht om binnen zeven kalenderdagen de in paragraaf 2.7 genoemde bewijsmiddelen over te leggen. Wordt aan de in hoofdstuk 3 gestelde eisen worden voldaan, dan komt deze inschrijver voor gunning in aanmerking. Wordt niet aan deze voorwaarden voldaan, dan wordt deze stap herhaald met de in totaal aantal punten opvolgende inschrijver.


Indien sprake is van twee of meer de inschrijvers die evenveel punten hebben behaald en voldoen aan de in hoofdstuk 3 genoemde voorwaarden dan zal de Provincie Limburg over gaan tot loting.

1.34Gunningcriteria en weging


De inschrijvingen worden beoordeeld op basis van het criterium van de “economisch meest voordelige inschrijving”. Voor de bepaling welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan, hanteert de Provincie Limburg de onderstaande gunningcriteria:

Criteria

Punten

1

Premie

Max 60

2

Condities

Max 20

3

Service

Max 27
Maximum aantal punten

Max 107

Voor het bepalen van de economisch meest voordelige inschrijving worden de toegekende punten voor de bovenstaande criteria bij elkaar opgeteld. De inschrijver met de hoogste score heeft de economisch meest voordelige inschrijving ingediend.


Gunningcriterium 1: Premie

De inschrijver met de laagst aangeboden premie wordt gerangschikt als nummer 1, de inschrijver met de daaropvolgende laagste premie als nummer 2, et cetera. Toekenning van punten geschiedt als volgt: • Nummer 1: 60 punten

 • Nummer 2: 50 punten

 • Nummer 3: 40 punten

 • Nummer 4: 30 punten

 • Nummer 5: 20 punten

 • Nummer 6: 10 punten

 • Nummer 7 en verder: 0 punten

Bij een gelijke premie krijgen de inschrijvers met dezelfde premie hetzelfde aantal punten. Bij onderlinge premieverschillen van minder dan 0,5% krijgen de desbetreffende inschrijvers eveneens hetzelfde aantal punten. De door de inschrijver geoffreerde premie dient netto te zijn, inclusief schadebehandeling boven het eigen risico, polisopmaak en contractbeheer maar exclusief poliskosten en assurantiebelasting.


Maximum aantal punten op het gebied van premie: 60
In Bijlage 5 “Verklaring Eisen en Wensen” dient de inschrijver voor ieder van opties op het gebied van verzekerd bedrag en eigen risico’s aan te geven welke premie hij in zijn inschrijving aanbiedt.
Gunningcriterium 2: Condities

De Provincie Limburg eist dat de inschrijver in zijn inschrijving de in paragraaf 1.4 onder 1 tot en met 6 genoemde verzekeringscondities aanbiedt. Dit zijn minimumeisen. Het niet voldoen aan één van deze eisen leidt tot uitsluiting van de aanbestedingsprocedure.


Daarnaast wenst de Provincie Limburg dat de door de inschrijver in zijn inschrijving de in paragraaf 1.6 onder 1 tot en met 11 genoemde uitbreidingen op de verzekeringscondities aanbiedt. Hierna staat voor ieder van de uitbreidingen op de verzekeringscondities aangegeven hoeveel punten een inschrijver maximaal voor ieder van de verzekeringscondities kan scoren bij het opnemen ervan in de verzekering.

Wens

Punten bij opname

1

Dekking voor het inlooprisico

3

2

Dekking proceskosten

1

3

Dekking bouwwerken

2

4

Dekking asbest

2

5

Dekking toezeggingen

1

6

Dekking vuilstort/vuilverbranding/compostering activiteiten

1

7

Dekking recreatieactiviteiten

1

8

Dekking jagersrisico

1

9

Dekking vrijwaringbedingen

2

10

Dekking art. 7.611 BW / 25 TER Ambtenarenwet

2

11

Dekking voor aanbestedingsactiviteiten

4
Max. aantal punten

20Maximum aantal punten voor wensen op het gebied van condities: 20
In Bijlage 5 “Verklaring Eisen en Wensen” dient de inschrijver voor ieder van de verzekeringscondities aan te geven of hij deze verzekeringscondities in zijn inschrijving aanbiedt. Indien een inschrijver de verzekeringscondities aanbiedt, verkrijgt hij het genoemde aantal te behalen punten.
Gunningcriterium 3: Service

De volgende gunningcriteria hebben betrekking op service. Onder service wordt verstaan het geheel aan diensten die door de inschrijver worden aangeboden nadat de verzekeringsopdracht is verleend. Voor dit onderdeel kunnen 15 punten worden behaald.Criteria after sales
Punten

1

Responsesnelheid

Indien wordt voldaan aan deze wens

5

2

Telefonische bereikbaarheid

Indien wordt voldaan aan deze wens

5

3

Informatie en risicoadvies

Indien wordt voldaan aan deze wens

5
Max. aantal punten
15


Criteria schadebehandelingsservice

Punten

1

Bevestiging binnen twee werkdagen

1

2

Bekendmaking bij wederpartij binnen twee werkdagen

1

3

Beoordeling aansprakelijkheidsvraag binnen twee weken

1

4

Toezicht op snelle en goede rapportage expert

1

5

Adequate communicatie en overleg met betrokkenen

1

6

Adequate en snelle voortgang behandelingsproces

1

7

Behandeling conform Code van Tilburg

1

8

Na beoordeling aansprakelijkheid informatie over verdere afwikkeling

1

9

Na afwikkeling claim de Provincie Limburg binnen 5 dagen informeren

1

10

Informatie over dossierontwikkeling

1

11

Informatie over trends uit dossiers

1

12

Managementinformatie conform overeengekomen criteria

1
Max. aantal punten

12

Beoordeling: De inschrijver dient in zijn aanbieding tenminste te beschrijven hoe hij omgaat met

genoemde punten van service.
Maximum aantal punten voor wensen op het gebied van service: 27


  Bijlage 1 Verklaring Combinatie

Inzake aanbesteding aansprakelijkheidsverzekering Provincie Limburg

Aanbestedingsnummer : 2010/S 7-007636

VERKLARING COMBINATIE
Ondergetekenden verklaren in hun hoedanigheid van
functie: …………

functie: …………functie: …………
dat
de leden van de combinatie zich gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de volledige en juiste uitvoering van de opdracht in al zijn onderdelen.
en verklaren dat
…………………zal optreden als vertegenwoordiger van de combinatie, die bevoegd is de combinatie in alle opzichten te vertegenwoordigen en te binden en die als enig aanspreekpunt voor de Provincie Limburg dient.
Ondergetekenden verklaren dat zij deze verklaring naar waarheid hebben ondertekend en tevens dat zij daartoe, namens de betreffende combinant, rechtens bevoegd zijn.

Plaats
Datum
Naam
Functie
Statutaire firmanaam
Handtekening
FirmastempelPlaats
Datum
Naam
Functie
Statutaire firmanaam
Handtekening
FirmastempelPlaats
Datum
Naam
Functie
Statutaire firmanaam
Handtekening
Firmastempel

  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina