Bestuur: Ria Stienen, Ed Heemskerk, Ria Lamerikx, Peter van Heukelom en Jeroen SaesDovnload 39.8 Kb.
Datum08.10.2016
Grootte39.8 Kb.
Verslag Algemene Ledenvergadering BSW maandag 27 februari 2012

 1. Opening en presentielijst

Bestuur: Ria Stienen, Ed Heemskerk, Ria Lamerikx, Peter van Heukelom en Jeroen Saes.

Afmelding van Monique van Heukelom

Leden: Zie presentielijst.

Gerard Ackermans geeft aan dat hij aanwezig is als de vader van Ian. Hij geeft aan geen voorzitter meer te zijn van BPL.
 1. Ingekomen stukken en mededelingen

Geen


 1. Verslag en besluitenlijst vorige vergadering

Deze worden zonder op- en aanmerkingen goedgekeurd.


 1. Jaarverslagen seizoen 2010 – 2011

Ria Stienen doet verslag.

Gerard Ackermans vraagt naar het sponsorplan, beleidsplan, waarom HS2 ingeschreven voor 1ste divisie.

Hier komen we bij de betreffende agendapunten op terug.

Op zijn vraag waarom Monique niet aanwezig is (eigen keuze) en waarom zij niet herkiesbaar is wordt niet ingegaan.

Daarna doen de overige bestuursleden verslag. De verslagen zijn uitgedeeld.

Bij het verslag van de activiteitencommissie wordt aangegeven dat Sint een bezoek heeft gebracht aan de peanuts op zaterdag.
 1. Financieel verslag 2010 – 2011

Vraag van Gerard waarom BSW niet als hoogste 2 trainingen en competitie op rayonniveau aanbiedt. Kinderen die meer willen kunnen buiten de vereniging terecht (BPL).

Ria S.: Wij willen breedtesport en hebben ambitie voor landelijk. Wat betreft HS2: Wij hebben de keuze gemaakt voor de trainer

Gerard geeft aan dat andere teams dan ook dat deel moeten krijgen. Ria geeft aan dat het bestuur bevoegd is keuzes te maken en dat we dat naar eer en geweten doen.

Wat betreft een betaalde trainer op MU16 en U14-2: Cleo begeleidt hier trainers in zijn functie als combinatiefunctionaris.

Bert Peerlings geeft aan mogelijk een kostensplitsing oer team te maken. Dit is in het verleden ook gebeurd.

Ria S. geeft aan dat het bij het ene team best wel eens meer mag zijn, maar dat dit niet structureel mag zijn.

Gerard geeft aan waarom de gratis entree bij wedstrijden van Stepco BSW niet omgezet wordt in geld. Dan kan de contributie 40/50 euro naar beneden. Leden onder 12 zijn al gratis en leerlingen van ‘t College (sinds kort) ook. Ria S. geeft aan ook dit mee te nemen.

Ria S. geeft aan na te denken of Gerard inzage krijgt in het contract met de stichting. Roel Lamerikx geeft aan graag inzage te willen hebben in het contract met BPL. Hij heeft hier als speler van HS3 niets aan.

Het lijkt haar verstandig een beleidsplan te hebben / maken.

Gerard geeft aan dat HS2 duur is, spelers komen niet trainen en zijn i.v.m. D-fouten geen voorbeeld voor de vereniging.

Oliver van Kempen geeft aan dat het belangrijk is om een team als HS2 op niveau te hebben. Hier wordt door de vergadering mee ingestemd, wil niet zeggen dat het aantal D-fouten een goede voorbeeldfunctie is. Ook het trainingsbezoek zal geïnventariseerd moeten worden.

Gerard vraagt waarom 10 euro per seizoen geïnd wordt voor het kledingfonds. Dit is om elke 3 / 4 jaar nieuwe tenues aan te kunnen schaffen en om tussentijds kapotte tenues te kunnen vervangen of aan te vullen bij uitbreiding van teams.

Op zijn vraag waarom sponsorgelden gebruikt worden voor betere trainers ipv verlaging van de contributie wordt aangegeven dat we hier keuzes maken.


 1. Verslag kascontrolecommissie

Ruud Wijen geeft aan de kas en boekingen te hebben gecontroleerd. Hij heeft geen onvolkomenheden kunnen ontdekken. De stukken kloppen. De kascommissie vraagt de vergadering het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over de periode 2010 – 2011. Hier wordt door de vergadering unaniem gehoor aan gegeven.

Op de latere vraag van Roel Lamerikx om een kascommissie voor volgend seizoen te benoemen bedankt Ria S. Roel voor de twee jaar in de kascontrolecommissie. Ruud Wijen is voor komend seizoen beschikbaar. Gerard Ackermans wordt het tweede lid.
 1. Begroting

Er is geen begroting 2011-2012 omdat het seizoen al over de helft is.

Roel wil toch dat deze gemaakt wordt i.v.m. de incidentele meevallers van afgelopen seizoen. Ria S. stemt hiermee in.

Er zat een knip/plakfout in de aangeboden contributietabel, waar een kleine aanpassing in was opgenomen i.v.m. verhoging van de bondscontributie. Deze tabel is bijgevoegd.

Aan de vergadering wordt de begroting 2012-2013 aangeboden. Dit is noodzakelijk i.v.m. de contributieverhoging die m.i.v. dat seizoen moet plaatsvinden. Reden voor verhoging van de contributie is het voornemen van de gemeente de zaalhuur met 30% te verhogen. Het voorstel is om de contributie met 20 euro per lid te verhogen. Bert vraagt waarom niet voor een percentage gekozen is. Roel geeft aan dat de senioren dan de grens van 300 euro voorbij gaan. Dit wordt wel als een kritische grens gezien.

Gerard merkt op dat gezocht moet worden in sponsoring en daarmee verlaging van de contributie.

Ria S. geeft aan dat gekozen is voor één bedrag omdat het gemakkelijker op te pakken is. De verenigingscontributie is vanaf 2003 niet meer verhoogd.

Besluit: In seizoen 2012-2013 een eenmalige verhoging van 20 euro per lid. Indien de gemeente de zaalhuur structureel verhoogt, wordt ook de contributieverhoging van 20 euro structureel. Stemming: 4 voor, 2 tegen en 2 onthoudingen.

Roel vindt het moeilijk met zo een kleine groep een beslissing te nemen voor alle leden. Gerard stelt voor een nieuwe vergadering te plannen met op de agenda het beleidsplan en de contributieverhoging.

Ria S. geeft aan zich niet geroepen te voelen om een nieuwe vergadering uit te schrijven. De leden zijn meerdere malen uitgenodigd.

Het heeft meerdere malen in de nieuwsbrief en op de site gestaan.
 1. Aanpassing huishoudelijk reglement

Dit wordt unaniem aangenomen.


 1. Bestuursverkiezing

Rooster van aftreden:

2008 – 2011: Monique van Heukelom

2009 – 2012: Ria Lamerikx, Ria Stienen en Peter van Heukelom

2010 – 2013: Ed Heemskerk en Jeroen Saes

Monique van Heukelom is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur stelt Noor Wijen kandidaat.

Ria S. geeft aan Monique eerder op de avond bedankt te hebben. Noor Wijen wordt met algemene stem gekozen.
 1. Rondvraag

Bert vraagt om aan het begin van het seizoen acties te plannen, mogelijk komend seizoen ook een nieuwe. Gerard is van mening dat het geld van acties terug moet naar de leden. Dat gebeurt ook.


 1. Sluiting

Ria S. sluit de vergadering om 22.18 uur en nodigt alle aanwezigen uit voor een consumptie bij Loek.
Notulist

Ria Lamerikx

Contributie BSW seizoen 2011/2012

NBB/Rayon Te innen 1 september

periode 1 Te innen 1 september

periode 2 Te innen 1 december

kleding bijdrage Te innen 1 december

periode 3 Te innen 1 maart

Totaal

senioren

€ 59,31

€ 69,00

€ 69,00

€ 10,00

€ 69,00

€ 276,31

U22

€ 59,31

€ 69,00

€ 69,00

€ 10,00

€ 69,00

€ 276,31

U20

€ 41,61

€ 74,00

€ 74,00

€ 10,00

€ 74,00

€ 273,61

U18

€ 41,61

€ 60,00

€ 60,00

€ 10,00

€ 60,00

€ 231,61

U16

€ 41,61

€ 55,00

€ 55,00

€ 10,00

€ 55,00

€ 216,61

U14

€ 41,61

€ 55,00

€ 55,00

€ 10,00

€ 55,00

€ 216,61

U12

€ 26,94

€ 47,00

€ 47,00

€ 10,00

€ 47,00

€ 177,94

U10

€ 26,94

€ 47,00

€ 47,00

€ 10,00

€ 47,00

€ 177,94

U8

€ 26,94

€ 47,00

€ 47,00

€ 10,00

€ 47,00

€ 177,94

Recreanten

€ 18,75

€ 42,00

€ 42,00

€ 0,00

€ 42,00

€ 144,75

NS

€ 18,75

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

BSW
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina