Bestuursflap SamenvattingDovnload 23.59 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte23.59 Kb.


Bestuursflap


Samenvatting

Onderwerp
Beslissing op bezwaar zondagopenstelling

Behandelend ambtenaar
E. Zwiep (020 634 9393)

Unit/Afdeling
UOS/JBZ

ProgrammaDoelstellingBevoegd bestuursorgaan
Deelraad

Procedure
A

Na besluitvorming
Origineel met bijlagen (via sector) naar DDV

Soort notitie
Heroverweging

Kopieën naar
L. Brasz, H. Elbers, M. Jonker, I. Eegerdingk, A. Doorneveld, G. van Horn, M. Derksen, L. Tortike, E. Zwiep 


Voorstel aan deelraad

Onderwerp: Beslissing op bezwaar zondagopenstelling


Op voorstel van het dagelijks bestuur heeft de deelraad op 17 december 2008 besloten om per 01 januari 2009, voor een periode van een jaar, bij wijze van proef, voor het gehele grondgebied van het stadsdeel Amsterdam-Noord een toeristisch regime in te stellen. Dit had als gevolg dat de winkels in het stadsdeel op zondag voor publiek geopend mochten zijn.

Tegen dit besluit heeft mr. M van Weeren, van Blenheim Advocaten, namens 35 bezwaarden, op 21 januari 2009 een bezwaarschrift ingediend. Daarnaast heeft hij in een voorlopige voorziening bij de rechter gevraagd het besluit van 17 december 2008 te schorsen. Op 24 februari 2009, heeft de rechter (College van Beroep voor het bedrijfsleven) dit verzoek behandeld. Op 11 maart 2009 heeft de rechter uitspraak gedaan. De rechter oordeelde onder meer dat het besluit van 17 december 2008 (waartegen het bezwaar en dus ook de voorlopige voorziening zich richtte) niet in de juiste vorm was genomen: het had een wijziging van een verordening moeten zijn. Bij wijze van voorlopige voorziening heeft de rechter vervolgens het besluit van 17 december 2008 geschorst ‘met ingang van 11 april 2009, en wel tot het besluit van 17 december 2008 wordt ingetrokken, of vervangen door een ander besluit, dan wel het geschil anderszins een einde heeft genomen’.


Het bezwaarschrift is in een openbare hoorzitting van 24 maart 2009 door de Commissie Bezwaarschriften behandeld. Op 11 mei 2009 heeft de commissie haar advies aan de deelraad uitgebracht. De commissie heeft geadviseerd om het bezwaarschrift ontvankelijk en - ambtshalve - gegrond te verklaren. Op het bezwaar is tot op heden nog niet beslist. Het is aangehouden omdat inmiddels een ander besluit in voorbereiding was, dat van invloed zou zijn op het bezwaar.
Beoordeling van het advies van de bezwaarschriftencommissie

In haar advies van 11 mei 2009 oordeelt de commissie dat de stadsdeelraad niet bevoegd was het besluit van 17 december 2008 te nemen. Omdat volgens de commissie verder niet in geding is dat het besluit van 17 december 2008 een besluit is in de zin van artikel 1.3, lid 1 Algemene wet bestuursrecht, adviseert de commissie het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren en het - ambtshalve - gegrond te verklaren daar de deelraad volgens haar niet bevoegd was om het bestreden besluit te nemen.

Voorgesteld wordt dit advies van de commissie niet over te nemen. Gelet op hetgeen is opgenomen in de Winkeltijdenwet, de Verordening op de stadsdelen van de gemeente Amsterdam en de Verordening winkeltijden 1996, wordt namens het stadsdeel geconcludeerd dat de stadsdeelraad bevoegd is om een toeristisch regime in te stellen voor het Stadsdeel Amsterdam-Noord. Dit standpunt is overigens ook in lijn met de uitspraak van de voorzieningenrechter van 11 maart 2009, die er eveneens van uitgaat dat de stadsdeelraad bevoegd is tot het – bij verordening - instellen van een toeristisch regime.
Beoordeling van het bezwaarschrift

Ontvankelijkheid

Op 25 juni 2009 heeft de stadsdeelraad gevolg gegeven aan het gedeelte van de uitspraak van rechter van 11 maart 2009 dat handelt over de wijze waarop het toeristisch regime moet worden ingesteld, door in de vorm van een verordening, wederom, te besluiten tot het instellen van een toeristisch regime. Tegelijk met het besluit tot het bij verordening instellen van het toeristisch regime heeft de deelraad besloten het besluit van 17 december 2008 in te trekken. De Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat, indien hangende een bezwaarprocedure het besluit waartegen het bezwaar zich richt wordt ingetrokken, het bezwaarschrift wordt geacht mede tegen het nieuwe besluit gericht te zijn (6:18 en 6:19 Awb). In dit geval is dat het besluit van de stadsdeelraad van 25 juni 2009 tot intrekking van het besluit van 17 december. Hoewel het besluit van 17 december 2008 juridisch niet meer bestaat, moet er nog altijd een beslissing op bezwaar genomen worden. Teneinde mogelijk te maken bij de beslissing op bezwaar het besluit tot intrekken van het besluit van 17 december 2009 en tot het bij verordening instellen van een toeristisch regime mee te nemen, heeft de stadsdeelraad op 25 juni 2009 eveneens besloten de beslissing op bezwaar aan te houden.


Door de intrekking van het besluit van 17 december 2008 ‘bestaat‘ dat besluit niet meer en is een inhoudelijke beoordeling van dat ingetrokken besluit in een beslissing op bezwaar in beginsel niet meer nodig. Door de intrekking van het besluit hebben bezwaarden geen belang meer bij de behandeling van het bezwaar en zou het om die reden niet-ontvankelijk kunnen worden verklaard. Echter, bezwaarden hebben in hun bezwaarschrift gesteld schade te hebben geleden door het besluit van 17 december 2008 in de vorm van omzetschade van een aantal winkeliers. Hierin kan een procesbelang gelegen zijn, waardoor het bezwaarschrift toch ontvankelijk zou moeten worden verklaard. Hiervoor is dan wel vereist dat bezwaarden aannemelijk maken dat er omzetschade is geleden als gevolg van het besluit van 17 december 2008.
Na bestudering van de stukken is de conclusie dat bezwaarden niet aannemelijk hebben gemaakt dat zij omzetschade hebben geleden als gevolg van het besluit tot zondagsopenstelling van 17 december 2008. In het dossier is van een tweetal bezwaarden (Plus Slooten en Drogisterij Blaauw) een lijstje met omzetcijfers uit 2006, 2007 en 2008 aanwezig. Van de overige bezwaarden ontbreken gegevens. Deze lijstjes zijn onvoldoende om omzetschade aan te nemen. Voorts is niet aannemelijk gemaakt dat de gestelde omzetschade veroorzaakt wordt door, dan wel verband houdt met de zondagsopenstelling. Nu bezwaarden niet aannemelijk hebben gemaakt dat zij schade hebben geleden als gevolg van het besluit van 17 december 2008, is in de gestelde schade geen procesbelang gelegen. Het bezwaarschrift dient hierom niet-ontvankelijk te worden verklaard.
Vergoeding advocaatkosten

Bij aparte brief van 23 juni 2009 heeft de advocaat van bezwaarden verzocht om een vergoeding van de advocaatkosten die bezwaarden hebben gemaakt. Op dit verzoek zal separaat worden besloten.


Wegens het tot op heden aanhouden van het bezwaar hebben bezwaarden inmiddels bij het CBB een vordering ingesteld wegens niet tijdig beslissen. Deze vordering is aangehouden tot 1 oktober. Gelet hierop is spoedige beslissing geboden.
Het dagelijks bestuur van het

stadsdeel Amsterdam - Noord
________________
________________
mevr. mr. L. Brasz

Secretarisdrs. R. Post

VoorzitterBesluit deelraad

De deelraad van Amsterdam-Noord,

Gezien de voordracht m.b.t. Beslissing op bezwaar zondagopenstelling
BESLUIT:
1. Het bezwaarschrift van de heer mr. M. van Weeren, Blenheim Advocaten, d.d. 21 januari 2009, ingediend namens 35 belanghebbenden, gericht tegen zijn besluit van 17 december 2008 waarbij op grond van artikel 11 van de Verordening Winkeltijden voor het stadsdeel Amsterdam-Noord een toeristisch regime is ingesteld voor het stadsdeel Amsterdam-Noord, niet-ontvankelijk te verklaren,


2. De gemachtigde van bezwaarden, mr. M. van Weeren, Blenheim Advocaten, schriftelijk van dit besluit op de hoogte te stellen door vaststelling van de brief met kenmerk Z09-14638\ 632\4.


Aldus besloten in de openbare vergadering van de deelraad van het stadsdeel Amsterdam-Noord d.d.
Deelraad stadsdeel Amsterdam-Noord,

________________
________________
mw. drs. M.G.J. Veeger

Griffier


mw. A. M. Martens

VoorzitterIn te vullen door griffie

Advies raadscommissie

Onderwerp: Beslissing op bezwaar zondagopenstelling


Raadscommissie: *
Datum raadscommissiebehandeling: *
Advies: *

Beslissing deelraad


Beslissing: *

Stempel datum vaststelling:
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina