Bestuursrapportage 2014 no. 2 (januari tot en met juni 2014)Dovnload 0.64 Mb.
Pagina1/13
Datum07.10.2016
Grootte0.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Bestuursrapportage 2014 no. 2

(januari tot en met juni 2014)
Vastgesteld door het college van dijkgraaf en

hoogheemraden op 30 september 2014,

uitgebracht aan het algemeen bestuur

op 19 november 2014

(als bijlage bij de 2de begrotingswijziging) Voorjaarsnota


 Begroting
 Bestuursrapportage no. 1
 Bestuursrapportage no. 2
 Jaarrekening en jaarverslag

Inhoud

Voorwoord en leeswijzer 3

2. Bestuursrapportage in één oogopslag 5

3.Programma’s 11

3.1Primaire en regionale waterkeringen 11

3.2Calamiteitenzorg 14

3.3Muskusrattenbeheer 15

3.4Watersysteembeheer 17

3.5Beperking wateroverlast (voorheen Nationaal bestuursakkoord Water) 21

3.6Kwaliteit van het oppervlaktewater 22

3.7Zuiveringsbeheer 25

3.8Lastendruk 29

3.9Tevredenheid belanghebbenden 30

3.10Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid 32

3.11Bestuur en organisatie 324.Belastingopbrengsten 34

5.Investeringen 35

6.Paragrafen 39

6.1Ontwikkelingen sinds het vaststellen van de begroting 39

6.2Uitgangspunten en normen 40

6.3Kostentoerekening 40

6.4Reserves en voorzieningen 40

6.5Waterschapsbelastingen 40

6.6Weerstandsvermogen 41

6.7Financiering 42

6.8Verbonden partijen 44

6.9Wet Hof / EMU-tekort 44Bijlage 1 Begrippen 46

Bijlage 2 Overzicht aanbestedingen 47

Bijlage 3 Stand van zaken subsidies 49

Bijlage 4 Bezuinigingskaarten 51

Bijlage 5 Grote projecten 53

Bijlage 6 Niet-afgeronde PI ‘s jaar 2013 54Voorwoord en leeswijzer


Voorwoord

Met ingang van 2013 is de Planning & Control cyclus gewijzigd. Deze bestuursrapportage geeft inzicht in de periode januari 2014 tot en met juni 2014. In de nieuwe vorm brengt het college de bestuursrapportage twee keer, als onderdeel van de Planning & Control cyclus, uit aan het algemeen bestuur. Het college geeft hiermee invulling aan artikel 10, tweede lid, van de verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Deze cyclus begint met de voorjaarsnota, die op hoofdlijnen het beleid voor de volgende vier jaren weergeeft en waarin ook een meerjarenraming wordt afgegeven. De volgende stap in de cyclus is de begroting. In de begroting wordt de eerste jaarschijf van de voorjaarsnota nader uitgewerkt. De bestuursrapportage geeft vervolgens antwoord op het resultaat van de drie W – vragen, die in de begroting zijn gesteld:
  • Wat willen we bereiken?

  • Wat doen we ervoor?

  • Wat zijn de kosten?

Bestuursrapportage 2014 no. 2 geeft inzicht in de doelrealisatie tot en met juni 2014 en een verwacht kleuroordeel/ prognose per eind 2014. Bovendien geeft deze rapportage inzicht in het saldo van de kosten en overige opbrengsten evenals de belastingopbrengsten tot en met juni 2014 met daarbij een verwachting van het resultaat per ultimo 2014.


Leeswijzer
Doelstellingen en prestatie-indicatoren (PI)

In hoofdstuk 3 Programma’s beoordelen we de geleverde prestaties aan de hand van de volgende criteria:  • Kwaliteit (K);

  • Tijd (T);

  • Geld (G).

In totaal gaat het om 70 x 3 (K/T/G) = 210 beoordelingen.


Tabel 1 – Symbolen en definitie


Definitie

Symbool

goed op schema

+/+

voldoende, niet op schema maar niet kritisch

+/-

onvoldoende, niet op schema en kritisch

-/-


Werkwijze beoordelingen Bestuursrapportage 2014 no. 2

In de beoordeling is gekeken naar de resultaten in kwaliteit (K), tijd (T) en geld (G). Daarbij moet worden opgemerkt dat het criterium ‘geld’ in relatie tot de andere criteria wordt beoordeeld. Daarmee wordt bedoeld dat bij de beoordeling van het criterium ‘geld’ rekening wordt gehouden met de voortgang van het project in de tijd. Als bijvoorbeeld de realisatie van een project in de ‘tijd’ achter ligt en de uitgaven ook in verhouding achterblijven, dan wordt het criterium ‘tijd’ oranje of zelfs rood beoordeeld, maar ‘geld’ groen. De rapportage gaat over het verwachte kleuroordeel per ultimo 2014. Als bijvoorbeeld de norm 8 is en de realisatie t/m juni 2014 op 1 staat, dan kan het kleuroordeel toch groen zijn, omdat men weet dat er in de tweede helft van het jaar nog 7 gerealiseerd worden. Datzelfde geldt voor een prestatie-indicator, waarbij als norm bijvoorbeeld een ‘te nemen besluit’ is vermeld. Als de realisatie tot en met juni 2014 ‘nee’ is, maar de verwachting is dat het besluit in de tweede helft van het jaar valt, dan staat alles op groen.

De reden of oorzaak van een afwijkend kleuroordeel ten opzichte van wat men zou verwachten op basis van de realisatie tot en met juni 2014, wordt vermeld in de toelichting. In de toelichting wordt verder vermeld waarom kleuroordelen anders dan groen zijn, wat de gevolgen hiervan zijn en welke acties er genomen worden om de doelstelling alsnog te realiseren.
Monitoring bezuinigingsopgave Voorjaarsnota 2013 (2014-2017)

In de voorjaarsnota 2013 is het kader voor de begroting 2014 vastgesteld. Belangrijk onderdeel van deze kaderstelling is de besluitvorming over bezuinigingen middels een aantal ambtelijke en bestuurlijke maatregelen voor 2014 en tevens voor de periode betreffende de jaren 2015 tot en met 2017. De specifieke bezuinigingsmaatregelen zijn als bijlage 7 in de begroting 2014 opgenomen en kunt u terugvinden in bijlage 4 van deze bestuursrapportage. Bij deze wordt het algemeen bestuur geïnformeerd over de stand van zaken en de voortgang van deze specifiek benoemde bezuinigingsmaatregelen. Deze rapportage is gebaseerd op de informatie die bekend is tot eind juni 2014.


Bestuursrapportage in één oogopslag

In hoofdstuk 2 treft u een samenvatting aan van de cijfers, uitgesplitst naar programma’s, kostensoorten en belastingcategorieën. Bovendien treft u een overzicht aan van de doelstellingen en prestatie-indicatoren per programma.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina