Bestuursverslag 2013/2014 G. L. T. V. Cream crackersDovnload 148.63 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte148.63 Kb.
BESTUURSVERSLAG 2013/2014

G.L.T.V. CREAM CRACKERS


 1. ALGEMEEN
  1. Samenstelling Bestuur

Gedurende het verslagjaar was het bestuur als volgt samengesteld:
Naam Functie

Marianne van den Broek Voorzitter

Evert-Jan Donkel Vice voorzitter

Jolanda Betten Secretaris

Arjan Breider Penningmeester

Marjan Buwalda PR & Communicatie

Ibo de Haan Afgevaardigde Technische Commissie

Johan-Mark Sikkema Afgevaardigde Recreatiecommissie

Liesbeth ter Horst Afgevaardigde Jeugdcommissie

Vacant Afgevaardigde Baancommissie


Het Dagelijks Bestuur (DB) van de vereniging wordt gevormd door de voorzitter, vice voorzitter, secretaris, penningmeester en portefeuillehouder PR-zaken en vrijwilligers.


  1. Bestuursvergaderingen

In de bestuursperiode 2013-2014 heeft het bestuur vergaderd op de volgende data:

 • 23 oktober 2013 (algemeen bestuur)

 • 25 november 2013 (dagelijks bestuur)

 • 11 december 2013 (algemeen bestuur)

 • 3 februari 2014 (dagelijks bestuur)

 • 26 februari 2014 (algemeen bestuur)

 • 17 maart 2014 (dagelijks bestuur)

 • 16 april 2014 (algemeen bestuur)

 • 2 juni 2014 (dagelijks bestuur)

 • 2 juli 2014 (algemeen bestuur)

 • 25 augustus 2014 (dagelijks bestuur)

Bij de KNLTB districtsvergaderingen is het bestuur vertegenwoordigd door de voorzitter, evenals incidenteel door een ander lid.
  1. Financiële administratie + ledenadministratie

Begin dit jaar heeft de conversie van de applicatie PC-leden naar de applicatie Allunited plaats gevonden.
De overgang van PC-leden naar Allunited is een intensief traject geweest dat veel tijd heeft gevergd van alle betrokkenen. De ledenadministratie, bestaande uit Jandrea Hamstra en Sacha de Haan hebben wederom veel werk verricht om de ledenadministratie op het gewenste niveau te houden. Op basis van ervaringen kan worden gesteld dat de nieuwe applicatie naar behoren functioneert en met de overgang heeft een efficiency-slag plaats gevonden. De persoonsgegevens worden door de leden zelf onderhouden via de website. Het ledenbestand wordt met de nieuwe applicatie steeds completer en bruikbaarder voor verenigingsdoeleinden o.a. het versturen van een mail naar een groep leden.

De financiële administratie is dit jaar eveneens overgegaan. De applicatie die werd gebruikt was een tussenoplossing omdat de oude applicatie niet meer gebruikt kon worden. De overgang is zonder problemen verlopen en er wordt nu onder meer gebruik gemaakt van het automatisch inlezen van dagafschriften en het digitaal versturen van facturen en aanmaningen. Voorheen gebeurde dit handmatig. Het werkproces dient verder geoptimaliseerd te worden door vanuit de opgave en toewijzing van trainingen een facturatie bestand aan te maken. Deze invoer heeft dit jaar nog handmatig plaats gevonden.

We merken dat het steeds meer moeite kost om openstaande saldi te innen. Om deze reden zal de financiële administratie dit jaar verder worden uitgebreid met twee personen die zich volledig zullen richten op het opzetten en inrichten van een aanmanings- en herinneringsproces.


  1. Organisatie

De algemene zaken bij Cream Crackers worden behartigd door het dagelijks bestuur. De voorzitter en

vice voorzitter hebben een algemeen coördinerende rol en vertegenwoordigen de vereniging extern. Voor het eerste aanspreekpunt voor (nieuwe) leden is een front-office. De secretaris organiseert de vergaderingen en verzorgt o.a. de verslaggeving van de vergaderingen. De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beleid en verslaggeving. In het algemeen bestuur zitten naast de leden van het dagelijks bestuur vertegenwoordigers van de belangrijkste commissies. De besturen vergaderen in totaal ongeveer tien keer per jaar. Het algemeen bestuur legt jaarlijks, of op verzoek vaker, verantwoording af aan de Algemene Leden Vergadering.


De uitvoering van de activiteiten is gedelegeerd aan commissies. Bij Cream Crackers zijn maar liefst veertien commissies actief: recreatiecommissie, technische commissie (competitie), barcommissie, baancommissie, jeugdcommissie, redactiecommissie, website, sponsorcommissie, interne competitie enkelspel (ICE), toernooicommissies (Vorenkamp, CC25+, Cream Crackers Open), clubkampioenschappen, 50+ commissie, ledenadministratie en ledenwerving. In deze commissies en besturen zijn circa 80 vrijwilligers actief. Ook dragen nog circa 100 leden hun steentje bij met bar- en baandiensten.
1.4.1 Technische Commissie

De Technische Commissie bestaat uit Ibo de Haan (voorzitter), Tonny Robbers (verantwoordelijk voor competitie), Mieke Zijl (verantwoordelijk voor selectiebeleid) en Henk Jan Zilverberg (verantwoordelijk voor de trainingen), Marco Goergens (‘vliegende keep’), en een vacature.


Competitie

Cream Crackers heeft dit jaar wederom met veel teams deelgenomen aan de competitie. Dit waren 35 teams op de zaterdag (waarvan 4 jeugdteams) en 22 teams op de zondag (waarvan 5 jeugdteams) en met ieder een team op de maandag en de donderdag. De banen waren op tijd gereed. Om Vorenkamp beschikbaar te houden voor ‘vrij’ tennis is ook in 2014 voor de zondagen een beroep gedaan op twee banen van de Hunze.


Statistieken

In totaal waren er 6 kampioenen: zaterdag 35+ gemengd en dames 5, zondag dames 1, heren 4, en gemengd 4 en 7. Verder waren er 8 2-e plaatsen en er degraderen 12 teams. De traditionele huldiging van de kampioenen vond dit jaar plaats op de Groote Markt. Huldiging tijdens het slotfeest van de competitie was provisorisch, niet alle zaterdagteams waren op tijd ‘binnen’, en de zondag had nog een speeldag te gaan.


Activiteiten

Een speciale commissie organiseerde met groot succes op de avonden van de zaterdagcompetitie tal van activiteiten als een pub quiz, bingo, sjoelen, disco & karaoke. Daarnaast werd er in samenwerking met de Stadjershal voor een daghap en diverse versnaperingen gezorgd.


Het slotfeest van de competitie vond op vele verzoek plaats op de slotdag van de zaterdagcompetitie.
Nieuwe opgaves

Er zijn voor de voorjaarscompetitie in 2015 minder aanmeldingen dan vorig jaar. Ca. 80 mensen hebben zich niet opnieuw opgegeven. Daardoor is er plaats voor nieuwe spelers en zijn er veel nieuwe teams geformeerd. Bijna iedereen is geplaatst, maar er zijn nog een aantal vacatures die hopelijk met nieuwe leden kunnen worden opgevuld.


De jeugd gaat op vrijdagavond spelen, omdat de KNLTB voor de zaterdag geen jeugd meer heeft en het spelen zoals vorig jaar tot in Overijssel niet zo goed bevallen is. De zondag zit nog steeds helemaal vol.
VCL

De opleiding van nieuwe VCL’s (Vereniging Competitie Leider) blijft een aandachtspunt om ook in 2015 voldoende VCL’s te hebben om de competitie te kunnen begeleiden.Selectie

De uitvoering van het beleid uitgewerkt in het Actieplan Cream Crackers selectietennis ‘Het roer gaat/moet om’ is verder vorm gegeven. De uitvoering van het plan is in handen van Mieke Zijl (TC), Anniek Stijkel (jeugdcommissie), Marc van der Woude (penningmeester/financiën) en Ronald Haan (tot november). De commissie stemt de plannen en uitvoering daarvan nauw af met de trainers. Verder wordt samengewerkt

met het Tennisinstituut Stadjershal en Fysiek Training Groningen.
Jeugd

De trainingen worden aangeboden middels zogenaamde totaalpakketten, waarbij de spelers een volwaardige opleiding krijgen aangeboden. Op dit moment participeren 40 jeugdleden in het selectieplan. De spelers komen uit in 7 competitieteams in zowel Oranje, Groen en op de zondag. World Tour Oranje heeft alle evenementen gewonnen en Groen 1werd kampioen. De zondag teams hebben allen goed gepresteerd, het eerste jeugdteam was op landelijk niveau actief in de hoofdklasse. Aankomend seizoen zullen er jeugdselectiespelers doorschuiven naar de senioren. Achterliggende gedachte van het selectiebeleid is onder andere doorstroming van eigen opgeleide jeugd naar de senioren.


Senioren

Er zijn 20 senioren selectiespelers uitkomend in 4 teams binnen de competitie. Het eerste team is het STUG team. STUG staat voor Stichting Toptennis ut Grunn en is een club overstijgend initiatief, waarmee geprobeerd wordt Groningen tennissend meer op de kaart te zetten. Cream Crackers stelt tijdens de competitie banen beschikbaar, verder wordt het team financieel ondersteund door de Stadjershal. Het 2-e, 3-e en 4-e team zijn Cream Cracker teams. Het STUG team is helaas gedegradeerd uit de eerste klasse. Het tweede en derde team hebben zich gehandhaafd in resp.de tweede en de derde klasse. Het 4-e team is knap gepromoveerd naar de derde klasse.


Financiën

De commissie beidt de trainingspakketten kostendekkend aan. Additionele activiteiten worden gefinancierd door middel van sponsorbijdragen van ‘Vrienden van selectietennis’ en een bijdrage uit de algemene sponsorpot. Voor de jeugd gaat het hier om kleding, binding activiteiten (sparringsdagen) en mentale training. Voor de senioren betreft het kleding, waarvoor deels een eigen bijdrage gevraagd wordt.


Trainingen

De lichte afname van het aantal leden over de afgelopen jaren vertaalt zich nu ook naar de belangstelling voor de trainingen, zowel voor de winter- als voor zomertraining liep het aantal deelnemers iets terug.


Desalniettemin blijft het voor de commissie en de trainers een gepuzzel om aan alle wensen tegemoet te komen, maar het is toch weer gelukt om de meeste leden tevreden te stellen.
Regelmatig wordt onder de leden een enquête gehouden om de trainingen te evalueren. De zomer- en wintertrainingen worden om en om geëvalueerd. De eerstvolgende evaluatie betreft de wintertraining 2014/15.


Aantal deelnemers tennislessen

Geplaatst *)

Niet geplaatst of teruggetrokken

Winter 2013– 2014

340

22

Winter 2014– 2015

320

17

Zomer 2013

371

6

Zomer 2014

348

18

*) excl. selectie & groep rechtstreeks via bestuur1.4.2 Recreatiecommissie

De Recreatiecommissie bestaat uit Johan Mark Sikkema, Liesbeth ter Horst, Natascha Koens, Karianne Zwart Martin Zant en Wendy Hof.

De recreatiecommissie organiseert elk tennisseizoen 5 dubbeltoernooien, een nieuwe leden competitie en gedurende 24 weken de toss op vrijdagavond. De opzet van de recreatiecommissie is om activiteiten op een zo laagdrempelige manier te organiseren. Voor de toss betekent dit bijvoorbeeld dat er elk half uur aangehaakt kan worden om te tennissen. Ook voor aspirant leden is het bij de toss mogelijk om een keer te tennissen zonder lidmaatschap. Bij de door de recreatiecommissie georganiseerde toernooien is het meestal op de speeldag ook nog mogelijk om zonder aanmelden mee te spelen.
Onderstaand een overzicht van het aantal deelnemers per activiteit.

Overzicht activiteiten Recreatiecommissie:Aantal deelnemers

2012

2013

2014

Midwinter toernooi

(Februari-maart)

26

38

35

Openingstoernooi
(April)

26

24

31

Verrassingstoernooi
(Augustus)

50

22

15

Voordeurdelerstoernooi

(September)

38

1)

38

Recreantencompetitie

(5x in juni op VK)

-

2)

2)

Nieuwe Leden Toernooi (Juni)

-

30

30

Nieuwe Leden Competitie

48

48

27

Toss (elke vrijdagavond)

6-7 banen

4-6 banen

5-7 banen


1) Afgelast wegens regen, aantal aanmeldingen (60) was te groot om naar binnen te gaan.

2) Nieuwe Leden Toernooi vervangt Recreantencompetitie.
Vooruitblik recreatiecommissie 2015

In afgelopen jaren heeft de recreatiecommissie duidelijk gemerkt dat de communicatie van en naar leden via de elektronische weg een andere benadering vraagt. Soms horen we dat onze aankondigingen via e-mail niet alle geïnteresseerden bereiken .Hoogstwaarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door een weinig actueel e-mail bestand en enige bescheidenheid bij het versturen van berichtgeving. Hoewel we inmiddels vaker e-mail berichten sturen, komen aanmeldingen steeds later binnen. Het gemak en de snelheid van alles elektronisch vertaalt zich niet automatisch in een grotere bekendheid met tennismogelijkheden met name voor beginnende spelers. Als voorbeeld: van de 27 deelnemers voor de nieuwe leden competitie (NLC) zijn er zes geplaatst in de week na het starten van de NLC. Het is niet onaannemelijk dat late aanmeldingen via mond op mond reclame geïnteresseerd zijn geraakt in deelname aan de NLC. In 2015 zal de recreatiecommissie de mogelijkheden van de nieuwe website en de ledenadministratie meer moeten gebruiken. Het gebruiken van een actueel e-mail bestand zal naar schatting zorgen voor een verdubbeling van het aantal gemailde leden ,van ongeveer 120 naar 250, bij aankondigingen van recreatieve toernooien. Ook de mogelijkheden van de vernieuwde website geeft ons mogelijkheid om op grotere schaal geïnteresseerden op de hoogte te brengen van onze activiteiten, zowel voor als na de activiteiten.

Tijdens de laatste ALV werd de suggestie gedaan om de recreantencompetitie nieuw leven in te blazen. Daarom is het nieuwe leden toernooi in 2014 in competitie vorm gespeeld, dit is zo goed bevallen dat in 2015 weer in teams gespeeld zal gaan worden.
1.4.3 ICE commissie

De ICE commissie bestaat uit Eric Vos, Marcel Niewold, Anneke Kromhout van der Meer, Frank Winkel, Marian Roelfzema en Jolanda Betten . Onderstaand een overzicht van het aantal deelnemers per activiteit.

In 2015 bestaat de ICE 25 jaar. De ICE commissie is van plan dit op zaterdag 26 september te vieren met een event voor alle (oud) deelnemers aan de ICE en haar voorganger Subclub.
Overzicht activiteiten ICE commissie:
Aantal deelnemers

2012

2013

2014

Deelnemers

273

253

235

Doorstroom NLC

21

25

20

Wedstrijden

851

805

780

ICE openingstoernooi (april)

76

61

58

PD-dag (september)

10

33

45

Slottoernooi (november)

50

48

411.4.4 Jeugdcommissie

De Jeugdcommissie bestaat op dit moment uit Anniek Stijkel, Jan Metselaar, Ronny Veen, Monique de Haan, Mellanie Demkes, Ilona Jensema en Liesbeth ter Horst. Vanuit de trainers is Niels Koetje nauw betrokken bij de jeugdcommissie.

Gedurende het jaar heeft een aantal wisselingen in de bezetting van de commissie plaatsgevonden. Menthe Malingré en Ralph Peperkamp zijn in de zomer gestopt. Mellanie Demkes, Monique de Haan en Ilona Jensema zijn nieuw in de commissie.
Er zijn naast de jeugdcommissie-leden nog 6 vrijwilligers actief geweest voor de organisatie van ATP, conditietraining, het Open Jeugdtoernooi, emailverkeer en nevenactiviteiten. Ook ondersteunen verschillende ouders bij activiteiten.

Afgelopen jaar heeft de jeugdcommissie zich ingezet voor de organisatie van trainingen, competitie, toernooien en nevenactiviteiten voor de jeugd. Qua trainingen hebben we voor de jeugd t/m 10 jaar Tenniskids (rood, oranje, groen) aangeboden. Daarnaast hebben we reguliere groepstrainingen, selectietrainingen, competitietraining en privé-trainingen verzorgd.


De jeugd heeft in het voorjaar op de woensdagmiddag, op de zaterdag en de zondag competitie kunnen spelen. En voor de allerjongsten was er een competitie op de zondagochtend (World Tour). Ook is er najaarscompetitie geweest voor de jeugd op woensdagmiddag. Tot slot is er dit jaar ZOMCOM georganiseerd (interne zomercompetitie op woensdagmiddag in juni voor kinderen van 10-12 jaar) en Mini-Roland Garros (interne competitie op woensdagmiddag in juni voor kinderen van 5-9 jaar).
De jeugdcommissie heeft twee toernooien georganiseerd, namelijk het Open Jeugd Toernooi en de Clubkampioenschappen. Voorafgaand aan het Open Jeugd Toernooi zijn 2 trainingsdagen verzorgd door de trainers. Tijdens het open Jeugd Toernooi heeft een jeugd ’crew’ (bestaande uit jeugdleden) een ondersteuning geboden bij de organisatie van het toernooi (aanpak als WhoZnext/jeugdparticipatie).
Daarnaast hebben we de volgende jeugdactiviteiten verzorgd: ATP, conditietraining, het nieuwjaarstoernooi, het vriendjes- en vriendinnetjestoernooi, het taartenfeest ter afsluiting van de competitie, het mini-maxitoernooi, en het Schierkamp.
Als wervingsactiviteiten heeft de jeugdcommissie een open dag georganiseerd en drie keer in het jaar lessen verzorgd voor het kennismakingsprogramma Sporthopper. De sporthopper wordt georganiseerd door Het Huis voor de Sport Groningen en wordt financieel ondersteund door de gemeente. I.v.m. bezuinigingen is er sprake van geweest dat de Sporthopper zou eindigen. Besloten is om het programma toch door te zetten in gewijzigde vorm. Voor de Cream Crackers betekent dit dat in plaats van drie keer, de sporthopper slechts twee keer per jaar wordt aangeboden en daarnaast dat de financiële bijdrage vanuit Het Huis voor de Sport Groningen is komen te vervallen.
Aandacht voor jeugd en selectiebeleid

De jeugdcommissie heeft uitvoering gegeven aan het jeugdbeleidsplan 2013-2015. Het jeugdbeleid richt zich op voortzetting van al het goede wat de afgelopen jaren is opgezet. Er is meer aandacht geweest voor de doorstroom van jeugd naar de senioren.

Daarnaast is er het afgelopen jaar volop aandacht geweest voor het selectiebeleid (zie onder 1.4.1.Technische Commissie).
Overzicht deelname trainingen en competitie:

 

Aantal deelnemers

2012

2013

2014

Wintertraining

186

192

180

Zomertraining

234

244

220

Competitietrainingen

57

60

50

Competitie

115

109

140

 • Zondag jongste jeugd

26

21

29

 • Woensdag

25

21

22

 • Zaterdag

10

+ 6 senioren19

16

+ 5 senioren • Zondag

15

19

24

World Tour (vanaf september 2013)
27

36

Najaarscompetitie (groen)

33

20

8
Zomertraining 2014: exclusief sporthopper 220, inclusief sporthopper 250.1.4.5 50+ Commissie

In 2013-2014 zijn er weer verschillende activiteiten ontplooid voor de oudere tennissers van de Cream Crackers, voortbouwend op het initiatieven van het jaar 2012-13:


Aan de nieuwe Ouderentoss op de donderdagochtenden wordt met veel enthousiasme deelgenomen. Doorgaans doen er zo’n 12 tennissers mee. We hadden er meestal ook zeer mooi weer bij. De toss is de hele winter doorgegaan.
Wij hebben voor de tweede keer een SeniorPlus open toernooi georganiseerd (op 18 juli 2014). In totaal deden hier ca. 40 tennissers aan mee. Het was weer een heel gezellige dag en de weergoden hebben ook erg hun best gedaan door de hele dag de zon hard te laten schijnen. De deelnemers kwamen van diverse clubs uit het district Groningen/Drenthe en de Stadjershal had weer voor een voortreffelijke lunch gezorgd. Dus al met al een geslaagde dag en zeker voor herhaling vatbaar.
55+ Competitie. Na ettelijke jaren van afwezigheid heeft de Cream Crackers weer een herenteam HD 55+ in de maandagcompetitie van de KNLTB. Het team is in 2012 begonnen en heeft het in 2013 gebracht tot een 2e plaats in de 3e klasse. Afgelopen seizoen heeft hetzelfde team het zelfs tot een 2e plaats geschopt. Na een intensieve promotiecampagne werd in juni van dit jaar begonnen met een training op de maandagmorgen. Mede hierdoor is het aantal deelnemers vergroot en dat heeft geleid tot een deelname aan de KNLTB-najaarscompetitie van 2014. Hoewel de tegenstanders uit de 1e en 2e klasse kwamen heeft het CC team het prima gedaan. De eindstand was: Musselkanaal 14 punten; Stadskanaal 12 punten; Bedum 11 punten en Cream Crackers 10 punten.

Het komende jaar 2015 worden er 2 teams in geschreven. Beide in de 3e klasse, en we hopen in het volgende jaarverslag te kunnen melden dat er minimaal 1 team gepromoveerd is naar de 2e klasse. Nieuwe belangstellenden kunnen zich melden bij Aaldert Otten, telefoon : (050) 535 02 93, mail: mail@tennis55.nl. Op de CC website staat alle informatie vermeld onder de knop van de Competitie/KNLTB Maandag.


De 50+activiteiten lijken duidelijk in een behoefte te voorzien en we verwachten dat een groeiend aantal leden hier van gebruik van zal gaan maken. Informatie over deze activiteiten is te vinden op de website te onder de knop Activiteiten/Commissies / 50+ Commissie.
1.4.6 Sponsorcommissie

In het jaar 2013-2014 had de Cream Crackers 10 lopende sponsorcontracten (2012-2013: 14) met de volgende sponsoren:

 

Team Inextern , P&P Projects BV, Cicirrus, Lambeck Harms Notarissen, Imtech, Hopma Makelaardij, Donkel & Donkel, Steijaert Huidkliniek en Achmea Health Center.

 

Ontwikkelingen:

De sponsoren Waddenfood, Kaap Noord, Friesland Bank en SKSG Kinderopvang zijn gestopt met de sponsoring.

Het contract met hoofdsponsor Team Inextern is met 3 jaren verlengd tot 1 oktober 2017.

Per 1 januari 2015 is er een nieuwe sponsor namelijk Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders. Het betreft een contract voor 3 jaren ad € 750,- per jaar.

Voor de koerier zijn er, in samenwerking met een extern bureau, sponsoren gevonden voor de glossy Koerier. Dit is gebruikt ter dekking van de drukkosten van de Koerier.

We hebben , samen met de initiatiefnemers van Toptennis Cream Crackers, 28 Vrienden geworven, totaalbedrag € 2.800,-. Verder zijn er voor het Toptennisplan nog geen sponsoren gevonden.

We hebben in 2014 geen activiteiten gedaan met de huidige sponsoren.

 

Samenstelling sponsorcommissie:

Ronald Haan bekleedt nog steeds in zijn eentje de sponsorcommissie. Ronald spreekt daarom nog steeds zijn zorgen uit over de lange termijn.


De sponsorcommissie moet idealiter, permanent, bemenst worden met 2 personen. Iemand voor de PR/communicatie en een lid voor de commercie.

 

Totaalbedrag inkomsten sponsorcommissie

De sponsorinkomsten in het boekjaar 2013 - 2014 bedroegen € 7.813,-. In 2012-2013 was dit € 8.423,-.

1.4.7 PR& Communicatie

In 2014 viel bij alle leden de eerste editie van de CREAM Glossy op de deurmat, met daarin verschillende artikelen over onze vereniging, wetenswaardigheden, interviews met trainers, herkomst van de naam Cream Crackers, foto's, advertenties en meer. Deze Glossy zal in 2015 een vervolg krijgen, met nog wat meer aandacht voor informatie voor nieuwe leden. De Glossy heeft volledig het Koeriertje vervangen, dat in 2014 niet meer is verschenen. Informeren van onze leden vond in 2014 en zal in 2015 naast de Glossy plaatsvinden middels digitale nieuwsbrieven. Het grote voordeel daarvan is de actualiteit van het nieuws en de grotere regelmaat. In 2015 zal het toezenden van deze digitale nieuwsbrieven nog wat gerichter kunnen gaan plaatsvinden, zodat de leden uitsluitend nieuws ontvangen, wat ook daadwerkelijk voor hen bedoeld is. Van algemene nieuwtjes blijft ieder vanzelfsprekend op de hoogte.

Er is in 2014 nauw samengewerkt met de projectgroep van All-United om de website zodanig in te richten dat berichten eenvoudig door ieder gevonden kunnen worden en de website ook zoveel mogelijk actueel blijft. Dit proces zal in 2015 zijn voortgang krijgen, daar momenteel alle commissies in de mogelijkheid zijn gesteld zelf artikelen op de site te plaatsen. De website is dan ook nog volop in ontwikkeling en tips zijn vanzelfsprekend van harte welkom.

Net als voorgaande jaren is in 2014 ook weer een Open Dag georganiseerd, gekoppeld aan een goed bezochte tennisclinic door John van Lottum. Deze clinic is ons aangeboden door de KNLTB vanwege de activiteiten die onze vereniging heeft ontplooid voor het aantrekken van nieuwe (jeugd)leden. Deze nieuwe leden zijn in mei in staat gesteld de Nieuwe Leden avond te bezoeken, waarbij men kon kennismaken met een aantal bestuursleden, vragen kon stellen over de Club en kennis kon maken met elkaar, door middel van een partijtje tennis. Ook deze avond zal in 2015 weer een vervolg gaan krijgen.2 ALGEMENE LEDENVERGADERING
In 2014 is de algemene ledenvergadering gehouden op zaterdag 11 januari, gevolgd door de nieuwjaarsborrel in het Clubhuis van het tennispark Corpus den Hoorn.

Aantal aanwezigen

2012

2013

2014

Leden aanwezig incl. bestuur

Leden afwezig met kennisgeving

28

12

44

3

38

43LEDEN EN CONTRIBUTIE

  1. Leden

Het ledenaantal van 1475 bestaat uit 282 jeugdleden en 1193 seniorleden (waaronder ochtendleden, studenten, en ereleden).


 

Aantal leden

2012

2013

2014

Leden totaal

 • Senioren (incl. 4 ereleden)

 • Jeugdleden

 • Ochtendleden

 • Studenten

1608

1267


265

53

231555

1201


284

47

231475
1146
282
40
7

We zijn nog steeds één van de grootste tennisverenigingen van Nederland. In totaal telden we in 2014 1475 leden (inclusief opzeggingen in de loop van het jaar). De Ledenwerfcommissie heeft ook dit jaar weer veel aandacht besteed aan ledenwerving. Begin april is een 2-tal open dagen georganiseerd, inclusief gratis tennislessen en een recreatief toernooi.

Van onze informatiefolder zijn ca. 500 exemplaren gedrukt, die voortdurend beschikbaar zijn op onze tennisparken en op het secretariaat. Internet is bij de ledenwerving zeer belangrijk. Het totaal aantal nieuw aangemelde leden was dit jaar wederom hoog. Er is niet geadverteerd in lokale bladen.
Nieuwe leden kregen bovendien een welkomstboekje uitgereikt, waarin de gang van zaken bij Cream Crackers uiteengezet wordt over de tennisparken, de lessen, de clubactiviteiten en het wedstrijdtennis.

Het werven van jeugdleden vergt een hele eigen benadering. Hiermee starten we al in de winterperiode via het gymzaaltennis, een introductiecursus met bal- en slagvaardigheidstraining, clinics, de Sporthopper en een sportstimuleringsprogramma van de gemeente Groningen. Daarnaast is tijdens de open dagen van Cream Crackers specifiek voor de jeugd een tenniscircuit georganiseerd. In de zomer bieden we eveneens tennis aan voor schoolkinderen via de Sporthopper. Belangrijke instrumenten bij het werven van jeugdleden zijn ook de uitgave van een jeugdfolder en de gratis tennislessen voor nieuwe jeugdleden.


Van 4 april tot en met 25 juni waren iedere woensdagavond van 19.00-21.00 uur twee VVAP'ers (Voor Vragen Aanspreekbare Personen) aanwezig, waaronder steeds een bestuurslid en een (andere) vrijwilliger. Deze avonden vinden plaats in de bestuurskamer van de Stadjershal en zijn bedoeld om vragen van leden en aspirant-leden te beantwoorden en allerhande zaken te regelen zoals het innen van contributie en het uitdelen van tennispasjes.


  1. Contributie

De contributies waren in 2013/2014 als volgt vastgesteld en zijn verhoogd t.o.v. 2012/2013 met € 5:

 • seniorleden € 157,50 (automatische incasso € 5 korting)

 • ochtendleden € 129,50 (automatische incasso € 5 korting)

 • studenten € 129,50 (automatische incasso € 5 korting)

 • jeugdleden € 95,00

 • nieuwe jeugdleden € 95,00 (introductietarief, incl. 1 uur les gedurende de zomer)

 • donateur € 25,00

Het entreegeld (éénmalig) bedraagt € 25,00. Voor lidmaatschappen die pas later in het seizoen ingaan, worden gereduceerde contributies gehanteerd. Vanaf 1 juni tot 1 november wordt maandelijks het tarief verlaagd met 12,5% ten opzichte van de jaarlijkse contributie.

4 TENNISPARKEN4.1 Vorenkamp

Het tennispark Vorenkamp bestaat uit totaal 21 tennisbanen waarvan 7 banen voor rekening zijn van G.L.T.V. Cream Crackers en de overige 14 banen voor G.L.T.B. De exploitatie van het park wordt uitgevoerd door de Stichting tot Exploitatie van het Tennispark Vorenkamp. Het bestuur wordt gevormd door 3 leden van GLTB en 2 leden van Cream Crackers. Deze stichting heeft 3 groundsmen in dienst. Jan van der Laan is het aanspreekpunt voor de stichting en coördineert de werkzaamheden..

De kantine van Vorenkamp wordt bemenst door vrijwilligers van Cream Crackers en van GLTB. De stichting Theehuis ziet toe op de exploitatie van het Theehuis. Begin 2014 werd het bestuur van de stichting geinformeerd over het BTW plichtig zijn van kantines van sportverenigingen. Bij een omzet hoger dan € 68.000,-- per jaar zou een sportkantine BTW plichtig zijn. De totale omzet van de stichting Theehuis is hoger. Echter er wordt een 1/3 (Cream Crackers), 2/3 (GLTB) verdeling aangehouden in deze stichting omdat de kantine door 2 verenigingen wordt gebruikt. Als wij deze verdeling aanhouden zouden beide verenigingen onder de betreffende grens van € 68.000,-- vallen en dus niet BTW plichtig zijn. Het bestuur van de stichting heeft zich laten voorlichten door een fiscalist en hem gevraagd dit traject te willen begeleiden naar de belastingdienst. Januari 2015 verwachten we een reactie van de belastingdienst.Het digitaal afhangsysteem op Vorenkamp heeft het hele seizoen 2014 gedraaid. Bijgaand een overzicht van de bezettingsgraad van de weekenden;

Aantal uren afgehangen p/dag en p/baan tussen 9.00 en 23.00 uur


Bezette banen

Aantal spelers

Za. 5/4

7

18

Zo. 6/4

8

18

Za. 12/4

11

24

Zo. 13/4

13

26

Za. 19/4

9

20

Zo. 20/4

3

6

Za. 26/4

4

8

Zo. 274

13

26

Za. 3/5

10

22

Zo. 4/5

27

58

Za. 10/5

5

12

Zo. 11/5

1

2

Za. 17/5

9

20

Zo. 18/5

25

50

Za. 24/5

12

26

Zo. 25/5

20

42

Za. 31/5

15

33

Zo. 1/6

14

29

4.2 Corpus den Hoorn

Dit tennispark is geheel eigendom van de gemeente Groningen. De kosten van onderhoud van het park komen volledig voor rekening van de Stichting Exploitatie Tennispark Corpus den Hoorn. Het bestuur van deze Stichting bestaat uit leden van onze vereniging en de eigenaar van de Stadjershal. Onze vereniging heeft gedurende het verslagjaar 14 banen gehuurd van de Stichting Exploitatie Tennispark Corpus den Hoorn, als mede incidenteel extra banen voor competitie en lessen. De Hunze heeft 3 banen gehuurd. De kosten van de Stichting worden middels huur per baan doorbelast aan de gebruikers van de banen. De samenwerking tussen Cream Crackers en de Stadjershal verloopt naar wens.

Vrijwilligers van Cream Crackers hebben de banen voorafgaande aan het voorjaarsonderhoud schoon (blad vrij) opgeleverd. Daarnaast zorgden zij ervoor dat de KushionKourt banen in de winter blad vrij worden gemaakt. Wel worden meer en meer enthousiaste vrijwilligers gemist die een groep vrijwilligers op wisselende tijden kunnen aansturen om te helpen het park er netjes bij te laten liggen. Denk hierbij aan het verzorgen van de perken, het blad- en onkruidvrij maken van het park en de banen.

Laat je club niet vallen; meld je aan via info@creamcrackers.nl

Het voorjaarsonderhoud van de gravelbanen zelf is uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf. Dit jaar zijn zij voor het eerst bij ons geweest sinds lange tijd, mede daardoor kon in april de competitie van start op eigen banen!

Vrij snel na de start van het seizoen is ook op het park Corpus den Hoorn het digitale afhangsysteem min of meer geruisloos ingevoerd.

Een 1e aanzet voor een nieuw parkplan.

De hekken en een groot deel van de coniferen rondom de banen 1en 2 en 7 t/m 10 zijn aan vernieuwing toe. De coniferen houden nu nog de hekken overeind. Vorig jaar is al geconstateerd dat ook de omgeving van de banen hard aan verbetering toe is. Dit betreft vooral het hoofdpad, waar door het vallen van gaten her en der gevaarlijke situaties ontstaan. Omdat er nog geen overall plan voor de renovatie en upgrading van het hele park ligt, zijn er voor dit seizoen tussentijdse reparaties uitgevoerd op het hoofdpad. Erwin van Dijk heeft het terras verbeterd en vergroot, zodat dit een aantrekkelijker aanblik geeft. Tevens heeft hij de buitenkant van de Stadjershal van een nieuwe opknapbeurt en verflaag (laten) voorzien. Een hele verbetering!

Gezien de omvang van meerdere (onderhouds-) werkzaamheden op het park heeft het bestuur in de vorige ALV toestemming gevraagd om tot een bedrag van €100.000 euro een start te mogen gaan maken om op de 1e plaats te komen tot een integraal plan en op de 2e plaats een start te kunnen maken met de eerste werkzaamheden in het 3e kwartaal van 2014. Alhoewel de leden enthousiast reageerden op de gepresenteerde plannen en de noodzaak tot het aanpakken inzagen, wilden ze eerst een betere financiële onderbouwing zien. Tevens is er toen besloten dat de leden in een extra bijeenkomst hun wensen en ideeën konden inbrengen. Zodra het plan rond was en de financiering helder was, zou er een extra ALV worden uitgeschreven. De ledenbijeenkomst is in februari 2014 geweest, waarna een projectgroep in het leven geroepen is. Deze heeft gezien de complexiteit, de niet altijd aanwezige kennis en kunde én de noodzaak om bij de uitvoering veelvuldig aanwezig te kunnen en moeten zijn, besloten een project bureau in te schakelen om de eerste ideeën verder uit te werken tot een gefundeerd totaal plan en er tevens een dusdanige (gefaseerde) financiële basis onder te leggen, die aan de leden van de ALV voorgelegd kon worden. Na het besluit van de ALV kunnen zij ook de totstandkoming van het plan verzorgen (van technisch bestek, onderhandelingen tot begeleiding bij de uitvoering).

Gezien de verschillende (on)mogelijkheden heeft het de projectroep veel tijd gekost om tot een wel afgewogen plan te komen dat toekomstbestendig is. Een plan dat, gezien het kostenplaatje weliswaar niet in één keer uitgevoerd kan worden, maar de mogelijkheden biedt om jaarlijks te beoordelen of en wat er verder uitgevoerd kan worden. De projectgroep heeft daarom lopende het jaar besloten pas op de ALV van januari 2015 dit plan te presenteren. Dan is ook inzichtelijk hoe de club er financieel voorstaat. Het biedt inzicht of de club het plan kan financieren.


5GEORGANISEERDE ACTIVITEITEN IN HET VERSLAGJAAR

Dit verslagjaar is, evenals in voorgaande jaren, een groot aantal activiteiten georganiseerd.Hiertoe kunnen de volgende activiteiten gerekend worden:
5.1 Seniorenactiviteiten seizoen 2013-2014

 • Recreatie wintertennis september 2013 – april 2014

 • Algemene ledenvergadering 11 januari 2014

 • Nieuwjaarsborrel 11 januari 2014

 • Snerttoernooi 18 januari 2014

 • Midwintertoernooi 22 februari 2014

 • Open dagen 27 en 29 maart 2014

 • Kick off competitie 28 maart 2014

 • Openingstoernooi 29 maart 2014

 • ICE Openingstoernooi 20 april 2014

 • Voorjaarscompetitie KNLTB april – juni 2014

 • Recreanten toernooi 8 juni 2014

 • Cream Crackersfeest (competitieafsluiting) 31 mei 2014

 • Nieuwe Leden toernooi 8 juni 2014

 • Verrassingstoernooi 20 juli 2014

 • Clubkampioenschappen 25 augustus – 6 september 2014

 • Voordeurdelerstoernooi 13 september 2014

 • ICE p/d dag 20 september 2014

 • ICE slot toernooi 1 november 2014

 • Nieuwe Leden Competitie (NLC) juni – september 2014

 • Toss ochtenden en -avonden april – september 2014

 • Interne Competitie Enkelspel (ICE) april – oktober 2014

 • Vorenkamp 25+ toernooi 11 – 15 juni 2014 312 deelnemers

 • Team Inextern Cream Open NRT* toernooi 10 - 17 augustus 2014 542 deelnemers

 • Cream Crackers 25+-toernooi 29 juni - 6 juli 2014 378 deelnemers

* NB: het aantal deelnemers van de overige toernooien staat in verslag vermeld.
5.2 Jeugdactiviteiten seizoen 2013-2014

 • ATP (elke zaterdagochtend) Jeugd 28 september ‘13 – 29 maart ’14 50 deelnemers

 • Conditietraining (elke zaterdagochtend) Jeugd 28 september ‘13 – 29 maart ’14 30 deelnemers

 • Gymzaaltennis (elke vrijdagmiddag) Jeugd 1 november ‘13 – 21 maart ’14 25 deelnemers

 • Sporthopper winter (elke vrijdagmiddag) Jeugd 1 november ’13 – 21 maart ’14 30 deelnemers

 • Conditietraining met ouders en ontbijt 14 december 2013 45 deelnemers

 • Nieuwjaarstoernooi Jeugd 11 januari 2014 50 deelnemers

 • Uitreiking ATP-bokaal + info-ochtend Jeugd 29 maart 2014 50 deelnemers

 • Afsluiting conditietraining incl. ontbijt en survival 29 maart 2014 50 deelnemers

 • Open dag 29 maart 2014 20 deelnemers

 • ZOM COM 4, 11, 18 en 25 juni 2014 10 deelnemers

 • Sporthopper Zomer mei – juni 2014 30 deelnemers

 • Taartenfeest einde competitie Jeugd 1 juni 2014 50 deelnemers

 • Mini Roland Garros 4, 11, 18 en 25 juni 2014 15 deelnemers

 • Mini/maxi-toernooi Jeugd 14 juni 2014 30 deelnemers

 • Trainingsdagen Open jeugdtoernooi 4-5 augustus 2014 30 deelnemers

 • Open Jeugdtoernooi 6-9 augustus 2014 25 deelnemers

 • KNLTB rood/oranje toernooi Jeugd 9 augustus 2014 25 deelnemers

 • Jeugd clubkampioenschappen 15-21 september 2014 45 deelnemers

 • Tenniskamp Schiermonnikoog Jeugd 4-5 oktober 2014 50 deelnemers

Deze activiteiten werden georganiseerd door tal van commissies, welke door in totaal ruim 80 vrijwilligers werden bemenst. De inzet van actieve leden is van groot belang voor de vereniging.

Ook selectiespelers steken bij een aantal activiteiten de handen uit de mouw. Het bestuur wil dan ook alle betrokken leden hartelijk danken voor hun inzet voor de club. Aan alle commissie- en bestuursleden wordt op zaterdag 15 maart 2015 een gezellige avond aangeboden (het steunpilaren / vrijwilligerstoernooi). 1. SLOTBESCHOUWING – TERUGBLIK 2014

2014 is een intensief jaar geweest voor het Bestuur. Naast de gangbare bestuurswerkzaamheden, vroeg met name de uitvoering van de voorgenomen plannen veel inzet van zowel de betrokken bestuursleden, als ook van diverse leden die hierbij betrokken waren. Er is een enorme berg met werk verzet om All-United uit te rollen zoals dat gewenst werd met al zijn facetten. Maar ook om te komen tot een goed afgewogen parkplan, vroeg veel meer dan vooraf was ingeschat. En vooral niet te vergeten de inzet om een ambitieus selectieplan in een jaar tijd zo neer te zetten dat het toekomstbestendig wordt. Niet alles werd dan ook binnen de gestelde c.q. gewenste tijd gerealiseerd. Dat betekende bij tijd en wijle dat de communicatie niet verliep zoals gewenst. Dat is uiteraard niet goed te praten, maar vraagt wel om begrip. Begrip voor het feit dat vrijwilligers op de eerste plaats kozen om de diverse plannen goed in de steigers te zetten en daardoor niet altijd meer toekwamen om het nog tijdig met allerlei anderen te delen. Gelukkig zien we dat het ook altijd weer uitgepraat wordt. Dat iedereen ziet dat de ontwikkeling nog steeds een gewenste is, die weliswaar wat langer duurt en ook wat meer flexibiliteit vraagt van een ieder, maar waarbij het gevoel dat het goed gaat komen, nog steeds aanwezig .


Leden

Behoud van leden blijft een belangrijk aandachtspunt. Er worden duidelijk andere keuzes gemaakt in deze tijd van krimp. Het aantal jeugdleden is wel toegenomen. Toch worden ook wij geconfronteerd met een daling van het aantal leden. In de aanmeldingen voor de lessen en de competitie is het niet zichtbaar; vooral dus onder recreatieve leden. Gelukkig geen dramatische teruggang, maar toch! Dat we niet op onze lauweren kunnen rusten, is echter ook duidelijk.

We nemen ons dan ook voor om vòòr de start van het seizoen 2015 met alle commissies om de tafel te gaan zitten om met elkaar rondom dit thema te onderzoeken wat we kunnen en moeten gaan doen.
All-United

Eens te meer is een goed lopend financieel en administratief systeem van belang om de zaken op orde te houden. Snel zicht op niet-leden die toch trainen of snel kunnen reageren op opzeggingen of niet betalen, wordt steeds crucialer als er minder rek komt. Goed inrichten en ingericht houden van All-United ondersteunt dit proces enorm.


Selectie Tennis

De ingeslagen weg met de selectie (jeugd en senioren) lijkt een goede te zijn. We hebben weliswaar behoud in de 1e klasse op een haar na gemist, maar de aansluiting in de 2e klasse is met twee teams gebleven. De ambitie om terug te keren naar de 1e divisie is dan ook geen utopie. De nieuwe selectie opzet draagt hier zeker aan bij. Deze opzet roept bij velen enthousiaste reacties op. Uiteraard moeten we alert blijven en scherp zijn op zowel de trainingsopzet, de kostendekkendheid ervan, maar ook op het behoud van de relatie met onze eigen clubdoelen. De selectie commissie verricht hier erg goed werk, een compliment waard.


Parkplan

Het lukte niet om in het seizoen 2014 met een degelijk onderbouwd plan voor de renovatie van het park te komen voor de dat zowel qua opzet en uitstraling als financieel goed onderbouwd was. We hebben ondersteuning gevraagd van een paar professionals. Zij hebben ons geholpen het echt noodzakelijke onderhoud aan hoofdweg, hekwerk rondom de banen 1,2 en 7 t/m 10, te combineren met een frisse, groene en open uitstraling van het park. Al snel bleek dat het aanpakken van het hele park financieel niet verantwoord was. Het plan geeft echter juist een goede richting om dit in fases uit te gaan voeren. We zijn benieuwd wat de leden ervan vinden. Het plan zal op de ALV van januari 2015 gepresenteerd worden.


Het lijkt misschien dat het in de vereniging om bovenstaande plannen draait, maar niets is minder waar! Uiteindelijk kom je om te tennissen en om mee te doen aan allerlei tennis activiteiten. Al die leden die zich daar hard voor maken, hebben weer enorm hun best gedaan om andere leden een aantrekkelijk seizoen te bieden. Dat is hun gelukt: de recreatieve activiteiten, het 25 + toernooi en de clubkampioenschappen konden allen rekenen op meer deelnemers dan in 2013.

Hierbij willen we zeker niet vergeten de groep van leden die zich tijdens de afgelopen ALV spontaan opgaven om de competitie op te vrolijken met diverse zeer gevarieerde activiteiten. Hulde voor wat zij neergezet hebben. Het bestuur hoopt dat ze hiermee komend seizoen vooral door willen gaan.

Kortom de diverse commissies hebben een prima prestatie geleverd en het hele seizoen voor veel gevarieerde activiteiten op beide parken gezorgd. Het bestuursverslag geeft een mooie impressie van de vele activiteiten. Onze kernwaarde dat er voor iedereen wat te kiezen moet zijn, is hiermee weer goed ondersteund.

Vooruitblik 2015 - Aantrekkelijk zijn én blijven

We maken ons weer op voor een nieuw jaar. Het thema “Aantrekkelijk zijn én blijven” blijft onverkort belangrijk. Een punt van absolute aandacht maar tevens ook een risico voor de voortgang van de vereniging is de bezetting van de bestuursfuncties. Met het vertrek van drie DB-leden is een logische en soepele voortgang en start van 2015 beslist niet gewaarborgd. Hoeveel inspanning er ook geleverd is, het is het huidige bestuur helaas niet gelukt om op alle leegkomende plaatsen een goede en tijdige opvolging te regelen. Het kan toch niet waar zijn, dat de voortgang van de vereniging vastzit op het vertrek van 3 leden. Drie op ongeveer1250 seniorleden. Het kan toch niet waar zijn dat daar geen capabele en geïnteresseerde mensen tussen zitten die een dergelijke functie op zich kunnen nemen? Het is hoeft geen functie te zijn voor jaren. Gaat het belang en de voortgang van de Cream Crackers ook jou aan het hart, meld je aan en kom eens praten.Voor het komende jaar heeft het bestuur geen nieuwe wensen geformuleerd. Ze wil vooral de genoemde prioriteiten waarmee in de voorgaande jaren een start is gemaakt, verder trekken, ontwikkelen, fine tunen en soms gewoon borgen.

 1. Behoud van ledenaantal
  We zullen ons ledenaantal scherp in de gaten moeten blijven houden. Iets meer of iets minder leden maakt het verschil tussen winst en verlies. Iets er tussenin is er op dit moment niet meer. Jaarlijks zegt nog steeds zo’n 250-300 mensen hun lidmaatschap op. Om alleen maar stabiel te blijven, moeten we ervoor zorgen dat die er ook weer bij komen. Best een puzzel, zeker omdat het effect van de nieuwgebouwde wijken ondertussen min of meer uitgewerkt is. We zullen ook bekijken op welke wijze we het aantal opzeggingen kunnen verminderen. Het is in elk geval belangrijk om voor de bestaande leden aantrekkelijk te zijn en te blijven, want nog steeds geldt: tevreden leden zorgen voor nieuwe tevreden leden! Ieder hulp is welkom: ook de jouwe! Heb je ideeën meld ze dan vooral. 2. Financieel gezond
  Behoud van leden betekent ook dat we een financieel gezonde vereniging kunnen en moeten blijven, zodat we kunnen blijven investeren in onder andere het park en de onderhoud van de banen. Het uitgangspunt om kostendekkende activiteiten te organiseren blijft een belangrijk uitgangspunt van het bestuur en de commissies.
  Voor 2015 zullen de processen achter het nieuwe geautomatiseerde systeem verder geoptimaliseerd worden. Het systeem biedt vele mogelijkheden om gegevens van leden meer op elkaar af te kunnen stemmen, snel leden te informeren over ontwikkelingen en een actuele website te hebben. Allemaal handige zaken om nieuwe leden te interesseren in onze club, de kosten laag te houden, de dienstverlening zo optimaal mogelijk te regelen en de tijdsinvestering van vrijwilligers te minimaliseren! Maar bovenal zorgt een goede inrichting van dit systeem dat de inkomsten en uitgaven optimaal, zonder veel restverlies, worden ingezet.
 1. Een aantrekkelijk park Corpus den Hoorn
  Als de ALV toestemming geeft zal er in het najaar gestart worden met het parkplan, waarbij in elk geval de entree en het hoofdpad wordt aangepakt. Tevens is het de bedoeling met een aantal enthousiaste leden menskracht en/of geld bij elkaar te krijgen om bijvoorbeeld de tribunes rondom de banen 1 en 2 te gaan vernieuwen.
  De verandering van het park start pas in het najaar. Voor het kleinschalige onderhoud van het park zijn nog steeds enthousiaste mensen nodig om het park ook in het voorjaar en de zomer een zo aantrekkelijk mogelijk aanzien te geven.
 1. Aantrekkelijk tennis
  Goed en mooi tennis zien heeft ook aantrekkingskracht op leden én op nieuwe leden. Voor de komende jaren willen onze inzet voor de selectie een vervolg geven. We steunen ook in 2015 nog het zogenaamde STUG-team; een team dat bestaat uit talentvolle spelers afkomstig uit de provincie Groningen. Het team zal ook komend jaar op onze banen te bewonderen zijn, weliswaar in de 2e klasse, maar met de potentie om te promoveren naar de 1e klasse! Het STUG-project is een initiatief van de gezamenlijke Groninger trainers. De besturen van de Groninger verenigingen hebben in het najaar met elkaar overleg gehad om te onderzoeken of deze constructie ook voor meerdere verenigingen meerwaarde heeft. Wordt vervolgd.

  Ook onze eigen 1e, 2e en 3e teams hebben naast onze eigen seniorencracks ook de beste jeugdspelers een plekje gevonden. Dat ook het 2e team 2e klasse kan spelen het komend seizoen geeft nog meer kansen om aantrekkelijk tennis te zien, maar ook aanzien te verwerven, wat een aanzuigende werking op de vereniging kan hebben.


  De rol van de trainers vinden we als bestuur hierbij belangrijk. Zij bepalen voor een groot deel het gezicht van onze vereniging. De trainers werken met een gezamenlijke opzet van hun trainingen maar wel met behoud van hun eigen specifieke kwaliteiten. Doelstelling daarbij is onder andere de verwachtingen en het doel van de lessen helder te laten zijn en daarbij het “creamcracker” gevoel uit te dragen. Verder onderzoeken de trainers of er naast de lessen ook andere (kortdurende) vormen van tennisles gegeven kan gaan worden.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina