Betekent een vast en zuiver geloof. Soms betekenen de woordenDovnload 44.06 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte44.06 Kb.
Al-'Aqeedah

Al-'Aqeedah betekent een vast en zuiver geloof. Soms betekenen de woorden 'Aqeedah en Eeman hetzelfde. Het betekent oprecht vanuit je hart geloven en gehoorzaam zijn aan Allah door het in praktijk te brengen.

Het woord 'Aqeedah is afgeleid van 'aqada wat vastbinden betekent. Aldus betekent 'Aqeedah die dingen waarmee het hart verbonden is om Allah te aanbidden en dichterbij Hem te komen.

De daden, welke de muslims verrichten, zullen alleen door Allah geaccepteerd worden wanneer hun 'Aqeedah authentiek is en het bewijs hiervan is terug te vinden in de Qoran en de sunnah. Als, op welke manier dan ook, de 'Aqeedah niet authentiek is, zijn hun spreken en hun daden ongeldig.

De bewijzen, welke in de Qoran en ahadith vermeld worden, leggen uit wat deze authentieke 'Aqeedah inhoudt, deze 'Aqeedah is de basis van de Islaam.

Dit houdt in het kort in, de zes fundamenten van 'Aqeedah ook wel de zes pilaren van Eman genoemd.

- Geloven in Allah

- Geloven in Al-Malaika - de engelen

- Geloven in Al-Kutub - de boeken

- Geloven in Ar-Roesul - de boodschappers

- Geloven in Al-Ba'th - de wederopstanding en het oordeel

- Geloven in Al-Qadar - de voorbeschikking

Als een persoon een van deze zes punten ontkent of er niet overeenkomstig de Qoran en de Sunnah in gelooft, dan is diegene een Kafir - een ongelovige.

Een voorbeeld van een van de bewijzen waarin deze zes punten genoemd worden is de volgende hadith.

Toen de engel Giebriel in de vorm van een man bij de Profeet verscheen, vroeg hij aan de Profeet :"Vertel mij wat geloof is". Hij antwoordde:

" Het houdt in dat je gelooft in Allah, in Zijn engelen, in Zijn Boeken, in Zijn Boodschappers en in de Laatste Dag en dat je gelooft dat zowel het goede als het slechte voorbeschikt is".

"U heeft juist gesproken", zei hij (Giebriel)".

(Overgeleverd door Omar , hadith sahih Muslim)

Het bewijs hiervan staat ook in vele ayaat van de Qoran, bijvoorbeeld:

" O jullie die geloven! Gelooft in Allah en Zijn Boodschapper (Mohammed ) en het Boek (de Qoran) welke Hij naar beneden gezonden heeft aan Zijn Boodschapper en het Geschrift dat Hij naar beneden gezonden heeft aan degenen voor (hem) en al wie niet geloven in Allah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers, en de Laatste Dag, dan is hij inderdaad ver afgedwaald".

(Surah An-Nisa aya 136)

Insha-Allah zal ik deze zes punten een voor een in het kort uitleggen.

Geloven in Allah.

Geloven in Allah betekent dat niemand anders dan Hij het recht heeft om aanbeden te worden.

De werkelijkheid van deze aanbidding omvat de vele verplichtingen van dienstbaarheid waarmee de muslims Allah aanbidden, zoals bijvoorbeeld Du'a (smeekbede) en Taqwa (vrees voor Allah).

Geloven in Allah houdt ook in je verplichtingen als Muslim nakomen, zoals de vijf pilaren van de Islam, As-Shehedah (de geloofsgetuigenis)As-Salaat (het gebed)

Az-Zakaat (de armenbelasting)

As-Saum fie shahri Ramadan (het vasten in de maand Ramadan)

Al-Hajj (de bedevaart naar Mekka)

Dit zijn niet de enige verplichtingen die je als muslim hebt. Vele andere verplichtingen staan tevens genoemd in de ahadith en as-Shariah, zoals bijvoorbeeld goed zijn voor je ouders, het opdoen van kennis, het dragen van al-hidjab etc.

Geloven in Allah en daarmee het uitspreken van La ilaha illa Allah - er is geen god dan Allah, is de basis van Tawheed - de eenheid van Allah, waarover alle boodschappers eensgezind waren.

De Profeet zei:" Ik kreeg de opdracht om te vechten tegen die mensen die geen la ilaha illa Allah zeiden. Als zij la ilaha illa Allah zeggen, dan zal hun leven en hun bezit veilig zijn en hun zaken zullen bij Allah liggen".

(Hadith sahih al-Bukhari)

Rasul Allah maakt met deze hadith duidelijk waar het om gaat. Het uitspreken van la ilaha illa Allah bood in deze situatie een bescherming tegen de muslims, omdat als iemand deze geloofsgetuigenis uitspreekt je moet aannemen dat diegene dit ook oprecht meent. Rasul- Allah zegt dan verder "hun zaken zullen bij Allah liggen"

Dit betekent dat Allah uiteindelijk zal oordelen en alleen Hij weet wat er in de harten van de mensen is.

Ibn Taimiyah zei over de betekenis van la ilaha illa Allah:

"Het hart vindt geen totaal geluk behalve door van Allah te houden en te streven naar hetgeen Hem behaagt. Het is niet mogelijk om deze liefde te bereiken, behalve door alle dingen te verwerpen die ermee in strijd zijn. Dit is wat de woorden la ilaha illa Allah

betekenen, dit is de geest van het geloof van Ibrahiem en van elke andere profeet".

Het tweede gedeelte van de geloofsgetuigenis Mohammed ar-rasul Allah - Mohammed is de Boodschapper van Allah, betekent dat als we dit geloven, we ook de sunnah van de Profeet zullen volgen; dat wil zeggen dat we doen wat hij ons bevolen heeft en dat we laten wat hij ons verboden heeft.

Alleen het zeggen van de geloofsgetuigenis met de mond zonder het oprecht te menen heeft geen enkele waarde. De geloofsgetuigenis dient oprecht en zonder enige twijfel uitgesproken te worden.

In surah Al-Hudjuraat (aya 15) staat:" Alleen diegenen zijn gelovigen die geloof hebben in Allah en Zijn boodschapper en niet hebben getwijfeld".

Er zijn meerdere voorwaarden waaraan de geloofsgetuigenis moet voldoen om ook daadwerkelijk geaccepteerd te worden en een van deze belangrijke voorwaarden is dat je er kennis over hebt, bijvoorbeeld kennis over wat het verwerpt en wat het erkent.

Het belang van kennis zal duidelijk zijn omdat je zonder kennis ook niet kunt weten wat in tegenstrijd is met je geloof, zoals bijvoorbeeld As-Shirk (afgoderij) en Bidah (het toevoegen van vernieuwingen) en als je dit niet weet kun je je geloof ook niet op correcte wijze uitvoeren en is het zelfs mogelijk dat je geloof niet geaccepteerd wordt.

Insha-Allah zal ik hier verder in de lezing uitgebreider op ingaan, bij het onderdeel

"Wat verwerpt al-'Aqeedah ?"

Een ander aspekt van het geloven in Allah is geloven in Zijn Mooie Namen en Hoge Kenmerken. Het is verplicht om te geloven in deze Kenmerken zoals ze zijn, zonder er naar te zoeken en te proberen te verklaren hoe ze zijn.

Deze Kenmerken getuigen van de Grootheid van Allah en geloof erin moet er zijn, omdat dit Allahs Eigenschappen zijn. Het is verplicht om hierin te geloven en te weten en te begrijpen dat geen van Zijn Kenmerken of Eigenschappen lijkt op dat van een van Zijn Scheppingen.

Allah zegt in de Qoran:" Dus brengt geen gelijkenissen voor Allah naar voren (omdat er niets gelijk is aan Hem, noch lijkt Hij op iets). Waarlijk! Allah weet en jullie weten niet".

(Surah An-Nahl aya 74)

Deze aya is duidelijk over het feit dat Allah niet op Zijn schepping lijkt en er is niets zoals Hij.

Sommige Imaams, zoals Nu'aeem bin Hamd al Khazee zeggen:

"Degene die Allah een kenmerk geeft van Zijn schepping is een ongelovige en degene die de Kenmerken die Allah Zichzelf gegeven heeft ontkent, is ook een ongelovige"

Ten Tweede: Geloven in Al-Malaika - de engelen

Allah heeft al-malaika geschapen en hen tot de inwoners van de hemelen gemaakt. Hij heeft hen genoemd in Zijn Boek en uitgelegd dat zij niet ongehoorzaam zijn aan Hem en dat zij alles uitvoeren wat hen wordt opgedragen.

Zij prijzen Allah continue, gedurende de dag en de nacht.

"Zij (de engelen) loven Zijn Zegeningen nacht en dag, (en) en zij verslappen nooit (om dit te doen)".

(Surah Al-Anbiya aya 20)

Onder de engelen zijn verschillende groepen. Sommigen dragen de Troon, sommige zijn bewakers van het Paradijs en andere van het Vuur en sommige van hen houden zich bezig met het opschrijven van de goede en slechte daden van de mensen.

Ook zijn er een aantal engelen waarwe wat meer over weten, dit zijn de engelen die Allah en Zijn boodschapper bij naam genoemd hebben. Zoals bijvoorbeeld Gibriel, die de boodschap aan de Profeet overbracht.

Het is ons opgedragen om te geloven in alle eigenschappen en daden van de engelen, die beschreven zijn in de Qoran en ahadith en dat we stil moeten blijven over datgene wat niet genoemd is, omdat dit een van de zaken van al-Graib - het ongeziene vormt, welke wij niet kennen behalve datgene dat Allah en Zijn boodschapper ons verteld hebben.

Ten derde geloven in Al-Kutub - de Boeken.

Met al-Kutub worden de geschriften bedoeld welke Allah vanuit de hemelen naar Zijn boodschappers heeft gezonden.

Allah zegt:

"Aan elk onder jullie hebben Wij een wet en een minhaaj (duidelijke weg) voorgeschreven".

( Surah al-Maa'idah aya 48)

Aldus hadden de mensen van de Taurat een wet en de mensen van de Injeel een wet en de mensen van de Qoran een wet.

Deze wetten verschillen in hun ahkaam (regels) maar ze zijn verenigd en gelijk in de tawheed - eenheid van Allah.

Wij hebben kennis van sommige boeken zoals at-Taurat - Torah van Moussa , al-Injeel -het Evangelie van Isa , az-Zaboor - de Psalmen van Daoud en al-Qoran van Mohammed

De Qoran is als laatste geschrift afgedaald en het is een beschermer en een getuige van alle eerdere geschriften. Als Muslim moet je geloven in al de geschriften van de boodschappers van Allah. Je moet je er echter wel van bewust zijn dat uitgezonderd de Qoran, alle andere geschriften niet meer in de oorspronkelijke tekst bestaan, maar door mensen veranderd zijn.

Allah heeft Zijn boeken aan Zijn profeten en Boodschappers geopenbaard, zodat zij de waarheid over Hem konden overbrengen. Allah zegt:

"Inderdaad hebben Wij onze Boodschappers met duidelijke bewijzen gezonden en met hen de geschriften geopenbaard en de Weegschaal (Rechtvaardigheid) opdat de mensheid rechtvaardig mag blijven".

(Surah Al-Hadid aya 25)

De Qoran is uiteindelijk als laatste duidelijke Boek geopenbaard, als leiding en genade voor de gelovigen.

Ten vierde geloven in Ar-Roesul - de boodschappers.

Ar-Roesul betekent de boodschappers, dat wil zeggen de profeten die openbaringen hebben ontvangen van Allah. Deze openbaringen bevatten bevelen van as-Shari'ah

(de islamitische wetgeving) en de boodschappers werden opgedragen deze te verspreiden. Als Muslim moet je geloven in de 25 ar-Roesul welke door Allah genoemd zijn in de Qoran en ook een algemeen geloof hebben in de andere profeten. Je moet niet twisten over hun profeetschap, over hun namen of over hun aantal, want alleen Allah heeft deze kennis. Hij heeft gezegd:"En Boodschappers die we jou eerder genoemd hebben en Boodschappers die we jou niet genoemd hebben".

(Surah An-Nisa aya 164)

Het is nodig om een zodanig geloof te hebben, met betrekking tot deze boodschappers dat je gelooft dat zij de boodschap aan de mensheid overgedragen hebben, zoals Allah hen bevolen heeft, en deze boodschap op dusdanige wijze hebben uitgelegd, dat er voor niemand enige twijfel overblijft.

Tevens moet je ervan overtuigd zijn dat de profeten en boodschappers vrij zijn van slechte karaktertrekken zoals valsheid, bedriegen, kennis achterhouden en onwetendheid.Ten vijfde geloven in Al-Ba'th - verrijzen op al-Yaum al Qiyama.

De betekenis van het woord Ba'th is verrijzen en beweging geven. In de terminologie van de Shari'ah betekent het de doden (levend) laten herrijzen vanuit hun graven

op de Dag des Oordeels, zodat zij beoordeeld kunnen worden.

We moeten geloven in Al-Ba'th op dezelfde wijze als Allah

in de Qoran heeft genoemd en dat is dat Allah alle organen zal verzamelen die ontbonden zijn en hen opnieuw tot leven zal brengen.

Geloven in al-Ba'th betekent ook dat je tevens moet geloven in alles wat daarmee samenhangt, zoals verteld door Allah en de Profeet . Zoals de straf of de zegeningen van het graf, hoe de dag der Opstanding zal zijn, over As-Siraat - de brug over an-narr - het vuur, de weegschaal waarop onze daden gewogen zullen worden, geloven in Al-Jennah - het Paradijs enJehenem -de hel en vele andere dingen.

Ten zesde Geloven in al-Qadr - de voorbeschikking.

Al-Qadr is de kracht van Allah. Het is een van de geheimen die niemand behalve Allah weet. Wij weten niet wat Allah voorbeschikt heeft, behalve datgene dat Hij of Zijn profeet ons heeft verteld.

Geloven in al-Qadr bestaat uit vier delen van geloof.Ten eerste : Allah heeft kennis over alles wat er zal gebeuren en wat er al gebeurd is. Hij heeft volledige kennis over het leven van Zijn dienaren, over hun daden en over hun dood en er is niets dat Hij niet weet.

Allah zegt in de Qoran:" Inderdaad Allah heeft kennis over alle dingen".

(Surah At-Tauba 115)

en

" Allah heeft de macht over alle dingen en Allah omringt (begrijpt) alle dingen met Zijn Kennis".

(Surah At-Talaq aya 12)Ten tweede: Alles wat Qadr of Qada (beslist) is, is opgeschreven in Zijn Boek, Hij

zegt:

" Weet je niet dat Allah alles weet wat er gebeurd in de hemelen en op aarde? Waarlijk alles staat in het Boek (Al-Lauh-Al-Mahfuz). Waarlijk dat is makkelijk voor Allah!"

(Surah Al-Hajj aya 70)

en

"..en alle dingen hebben Wij geregistreerd met nummers (als een register) in een Duidelijk Boek".

(Surah Ya-Sin aya 12)

In een hadith staat ook:

"Inderdaad, het eerste ding dat Allah schiep, was de pen. Hij zei, "Schrijf" Het zei,"Wat moet ik schrijven?" Hij zei, "Schrijf alles op dat zal gaan gebeuren". Dus op dat moment vloeide alles dat zou gaan gebeuren (uit de pen).

(Hadith Sahih Al Jami'a - Al-Albani. Overgeleverd door Ibn Abbas).Ten derde:

Geloven dat alles wat er gebeurt, geschiedt door de Wil van Allah en wat er niet geschiedt is ook door de Wil van Allah."Waarlijk! Allah doet wat Hij wil"

(Surah Al-Hajj aya 18)

en

"Waarlijk, Zijn Bevel, wanneer Hij iets bestemt hoeft Hij alleen tegen het te zeggen, "Wees!" -en het is!"

(Surah Ya-Sin aya 82)Ten vierde:

Hij heeft alles dat er bestaat, geschapen en er is geen andere Schepper of Rabb dan Hij."Allah is de Schepper van alle dingen en Hij is de Wakil (Bewaker) over alle dingen".

(Surah Az-Zumar aya 62)

De mensen die deze bevelen volgen, behoren tot Ahl as-Sunnah wal -Jamaa'ah.

(de groep die de Sunnah van de Profeet volgt).

Geloven in Allah is verbonden met geloven zowel in spreken als daden, het vermeerderen van gehoorzaamheid en het verminderen van ongehoorzaamheid. Het is verboden om Shirk te begaan of Kufr of overspel of diefstal, om Riba (rente) te gebruiken, om alcohol te drinken, om rechten van ouders te ontnemen etc.

Wat verwerpt Al-'Aqeedah?

De oelema' hebben tien daden genoemd die het geloof (de Islaam) verwerpen.Ten eerste: As-Shirk - het aanbidden van andere godheden naast Allah.

As-Shirk is de ernstigste zonde die je als Muslim kunt begaan. Allah kan alle zonden, behalve As-Shirk vergeven. Allah zegt hierover:

"Allah vergeeft niet dat iets met Hem vereenzelvigd wordt en Hij zal buiten dat, vergeven wie Hij wil".

(surah An-Nisa aya 116)

en ook zegt Hij :

" Gewis, voor hem die iets met Allah vereenzelvigt, heeft Allah het Paradijs verboden en het vuur zal zijn verblijfplaats zijn".

(surah Al-Ma'idah aya 72)Ten tweede : Vertrouwen op een tussenpersoon tussen jezelf en Allah.

" En zij aanbidden naast Allah dingen die hen niet kunnen schaden, noch kunnen

baten, en zij zeggen: "Dezen zijn onze bemiddelaars met Allah".

(Surah Yunus aya 18)

Dit is ook een vorm van As-Shi omdat je er dan op vertrouwt dat iemand anders dan Allah in staat is om jou te helpen. Terwijl niemand enige macht nog kracht heeft, behalve wat hem of haar door Allah gegeven is en alleen datgene kan er met je gebeuren wat Hij bepaald heeft.

Dit is ook een heel mooi aspect van de Islaam. Als je volledig op Allah vertrouwt, omdat je weet dat Hij de enige is die over jouw lot en jouw leven kan beschikken, dan zul je niet snel bang zijn voor bijvoorbeeld andere mensen.Ten derde: de weigering om de koefr - ongeloof van anderen te veroordelen, die op andere godheden dan Allah vertrouwen, of in twijfel verkeren dat ze ongelovigen zijn, of hun religie goedkeuren. Dit is op zichzelf ongeloof.

Dit is bijvoorbeeld het geval met de christenen, die Isa - Jezus als zoon van god zien en hem ook aanbidden; dus hem als een godheid zien,

Er zijn Muslims die nog altijd denken dat mensen van andere geloven toch "gelovigen" zijn en dus beter zijn dan mensen die geen geloof hebben.

Dit is echter niet correct. Iedereen die geen Muslim is en dus de Islaam verwerpt is een Kufar - een ongelovige. Dit omdat de Islaam de enige juiste religie is en iedereen die Mohammed verwerpt, verwerpt de Islaam, ook al zou iemand wel in een god geloven.

Dit houdt ook in dat alleen iemand die Muslim is, Al-Jennah (het Paradijs) zal betreden en alle anderen naar Jehenem (de hel) zullen gaan.

Een uitzondering hierop zijn de mensen die geen kennis over de Islaam hadden, zoals de mensen die voor de tijd van Mohammed leefden, maar wel in een god geloofden en de voorgaande profeten en hun boeken volgden.Ten vierde: Geloven dat er een perfectere leiding is dan die van Mohammed , of denken dat er betere wetten of betere vormen van bestuur zijn dan As-Shari'ah -de Islamitische wetgeving.

Allah zegt:"En wie niet rechtspreken volgens hetgeen Allah heeft nedergezonden, zij zijn Al-Kafirun (ongelovigen)".

(Surah Al-Ma'idah aya 44)

en

"Waarlijk, degenen die Allah en Zijn Boodschapper tegenwerken, zullen onder de laagsten zijn (het meest vernederd)".

(Surah Al-Mujadalah aya 20)

De ergste vorm van redetwist is Allah en Zijn Boodschapper tegen te werken en zich af te wenden van de Shari'ah van Allah, de sunnah van Zijn Profeet.

De vernedering, die Muslims vandaag de dag door de hele wereld verduren, is een logisch gevolg van hun verlaten van as-Shari'ah.

Een groot deel van de onevenwichtigheid in het leven van de hedendaagse Muslims is te wijten aan mensen, die zich geleerden noemen en de mensen overtuigd hebben om as-Shari'ah te vervangen door menselijke wetten.

Vele leiders van oorspronkelijke islamitische landen hebben as-Shari'ah vervangen door andere wetten, in navolging van bijvoorbeeld Amerika of Europese landen.

Ze voegen toe wat hen aanstaat van niet-Islamitische systemen en verwerpen daarmee hun eigen Shari'ah en daarmee hun eigen geloof, al-Islaam.

Ten vijfde; weerzin tegen enig deel van de Openbaring, ook al kan men ernaar handelen, is ongeloof. Allah zegt:

"Dat is omdat zij hetgeen Allah heeft geopenbaard, haten, daarom maakte Hij hun werken vruchteloos".

(Surah Mohammed aya 9)Ten zesde: Wie enig deel van de Deen - de religie kleineert of er grapjes over maakt of enig aspect van straf of beloning, begaat ongeloof.

Het bewijs hiervan is het zeggen van Allah:" Zeg, Was het over Allah en Zijn Ayat (tekenen) en Zijn Boodschapper dat jullie spotten?"

" Biedt geen verontschuldiging aan; jullie hebben ongeloof begaan nadat jullie gelovigen waren".

(Surah At-Tauba ayaat 65-66)Ten zevende: Het praktizeren van of het geloven in Al-Sihr - Magie is een bewijs van ongeloof.

" ... maar de duivels waren ongelovigen, zij leerden de mensen magie en zulke zaken welke geopenbaard waren in Babylon aan de twee engelen Harut en Marut, maar geen van deze twee leerden iemand (zulke dingen) voordat zij hadden gezegd, "Wij zijn slechts een beproeving, weest daarom niet ongelovig (door deze magie van ons te leren)".

(Surah Al-Baqarah aya 102)Ten achste: het helpen en assisteren van de ongelovigen om de Muslims te overwinnen.

"O jullie die geloven! Neem de Joden en de Christenen niet als Auliya (vrienden,beschermers, helpers) zij zijn Auliya voor elkaar. En als iemand onder jullie hen als Auliya (vrienden, beschermers, helpers etc. ) neemt, dan is hij waarlijk een van hen"

(Surah Al-Ma'idah aya 51)Ten negende: Geloven dat het niet nodig is om de Profeet te volgen en dat het toegestaan is om buiten de wet van Allah te treden.

Dit is ongeloof.Ten tiende: Opzettelijke verwaarlozing van Allahs Dien - religie of je ervan af te keren , noch ervan te leren, noch ernaar te handelen.

" En wie is onrechtvaardiger dan degene, die herinnerd wordt aan de ayat (bewijzen, ayaat van de Qoran, tekenen, de openbaringen etc.) van zijn Rabb, dan keert hij zich ervan af? Waarlijk Wij zullen vergelding eisen van de Moedjrimien (criminelen, ongelovigen, afgodendienaren, zondaren etc.)

(Surah As-Sajdah aya 22)De 'Aqeedah van as- Salaf as-Saalih, Firqatun-Naajiyah Ahl as-sunnah wal - jamaa'ah.

Wat betekent As-Salaf as-Saalih, Firqatun-Naajiyah Ahl as-sunnah wal jamaa'ah?As-Salaf as-Saalih zijn onze vrome voorgangers, zoals as-sahabah (de Metgezellen van de Profeet) radiyallaahoe 'anhoem.

Firqatun-Naajiyaah betekent "de geredde groep".

Het woord sunnah betekent het volgen van de weg en de manier van de Profeet..

Het woord jama'ah staat voor de mensen die dit volgen, die ermee te vergelijken zijn.

Het zijn de mensen die eensgezind de waarheid bewezen door de Qoran en ahadith accepteren en zich op grond hiervan samen verzamelen.De Profeet zei:

"De Joden zijn opgedeeld in 71 Firqah - sekten, de Christenen zijn opgedeeld in 72 sekten en deze Ummah zal zich opdelen in 73 sekten, zij zullen allemaal naar An-Narr (het vuur) gaan, uitgezonderd een". Aldus vroegen as-sahabah (de metgezellen), "Wie zijn zij, O Boodschapper van Allah?". Hij zei: " Degenen die mij en mijn metgezellen volgden".

(Hadith Sahih Muslim)

Dit is al-'Aqeedah waaraan wij ons moeten vasthouden en we moeten angst hebben om deze 'Aqeedah te verwerpen.

Aldus is het onze plicht om terug te keren naar een pure 'Aqeedah zoals onze vrome voorgangers. We moeten stil blijven waar zij stil over bleven en we moeten onze 'Ibaadah -aanbidding verrichten op dezelfde wijze zoals zij dit deden.

We moeten ons vasthouden aan de Qoran, het Boek van Allah en de Sunnah van Zijn profeet .

Imaam an-Nawawee (rahimahullaah) heeft gezegd:

"...en weet dat de geselecteerde correcte weg, de weg is die de Salaf as-Saalih volgden en dat is de waarheid".

Laat je niet voor de gek houden door een groot aantal dat het verwerpt.

Want inderdaad Aboe 'Alee Fudayl bin 'Iyaad zei: "Houd je vast aan de wegen van leiding en er zal je geen schade betrokken worden door het kleine aantal dat dit volgt. Pas op voor de wegen van misleiding en laat je niet voor de gek houden door de hoeveelheid van degenen die vernietigd zullen worden.

Imaam Malik bin Anas (rahimahullaah) heeft gezegd:

"Het laatste deel van de Ummah zal nooit verbeterd worden, behalve door datgene dat het eerste deel verbeterd heeft.

We vragen aan Allah om ons te leiden naar een zuivere 'Aqeedah en naar een zuiver en schoon hart. We vragen dat we zullen leven als rechtschapen Muslims en dat we zullen sterven terwijl we de Shari'ah van onze Profeet volgen.

We vragen Allah om ons te leiden zodat zowel onze woorden als onze daden correct zullen zijn.

Wa Alhamdullilahe rabbi Alamien.

 

Bronvermelding:

- Al-Wala' wa'l-Bara' - Mohammed sayyid al-Qahtani

- Authentic Islaamic 'Aqeedah & What Opposes it - Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah

bin Baz.


- Things Which Nullify a Muslim's Islam - Muhammed Ibn 'Abdul Wahhab.

- Sharh Al-Aqeedat-il-Wasitiyah - Sheikh ul-Islam Ibn Taimiyah.

- A Glimpse at the Way of the companions /

Tasfiyah-wat-Tarbiyah - Sheikh 'Abdul Qadir al-A'oot.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina