Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem- nijmegenDovnload 194.42 Kb.
Pagina1/3
Datum24.08.2016
Grootte194.42 Kb.
  1   2   3
Datum: 23-juni-2008

Van: Stichting Bewonersoverleg Groessen A15

Betreft: Inspraakreactie Startnotitie “Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem- Nijmegen”

Versie; v 1.0.
Nr.

Pag.

Hfst./

par.

Opmerking

1

0,1

Kaft

Er is, in lijn met de (aanpak volgens de) Nota Mobiliteit, onvoldoende aangetoond dat er een wegverkeersprobleem is en dat een ‘robuust wegennetwerk’ in deze regio dé oplossing is. De kern van de Nota Mobiliteit is het realiseren van een grotere betrouwbaarheid, snelheid en veiligheid van deur tot deur (regionaal, nationaal, internationaal). De deur-deur relaties/frequenties/doelstellingen moeten (multimodaal, geografisch) worden bepaald. Conventionele en oude wegmodellen bieden onvoldoende basis. Een en ander komt tot uitdrukking in de ‘Netwerkanalyse stadsregio Arnhem-Nijmegen’, de algemene en specifieke beoordelingsrapporten/adviezen ‘Op tijd bewegen’ en het onlangs uitgekomen ‘Masterplan OV’ (welke niet op de netwerkanalyse afgestemd is en vooruitloopt op de nu opgestarte wettelijke procedure). De ‘Zevensprong van Verdaas’ is nauwelijks gevolgd voor een systematische en integrale uitwerking van de netwerkanalyse waardoor er onvoldoende onderbouwing is van de noodzaak tot nieuwe infrastructuur ‘doortrekking A15’ (tussen Duiven en Zevenaar). Er is vooralsnog een Mobiliteitsprobleem in een groter (interregionaal/ internationaal) netwerk waarbij verschillende modaliteiten een oplossingen kunnen bieden (met benutting van weginfrastructuur, aanleg van nieuwe weg-infrastructuur en benutting van spoor). De Nota Mobiliteit noemt bouwen pas een optie als benutting ook op lange termijn onvoldoende uitkomst biedt en wanneer het economisch wenselijk is.

In genotuleerde gesprekken met bestuurders (voormalig HID RWS Oost-Nederland, commissaris van de Koningin, gemeentebestuurders van Duiven) is opgenomen dat de bajonet-aansluiting tussen Duiven en Zevenaar niet kan leiden tot een verkeerskundige oplossing en dat een tunnel en verdiepte ligging er komen. Zijn deze uitspraken niets meer waard? Ook in ‘Beter Benut’ wordt aangegeven dat ‘de voornaamste oorzaken van structurele files op het hoofdwegennet zijn; • Stagnatie bij samenvoegingen en discontinuïteiten

 • Structurele drukte in en rond stedelijke gebieden

 • Vermenging van doorgaand en regionaal verkeer

 • Gebrekkige uitwisseling hoofd- en onderliggend wegennet’

 • Nabije toplocaties (als Ikea)’.

Bij aansluiting van de A15 op de A12 tussen Duiven en Zevenaar spelen alle 5 oorzaken een sterke rol bij de lokale problemen. Een knelpunt kort bij een ander dagelijks knelpunt ‘Velperbroek-circuit’ vraagt om nog grotere problemen (terugslag). Het probleem kan alleen maar groter worden door de geplande bedrijventerreinen en woningbouw. Duiven heeft daarbij gevraagd om meer/bredere afritten, Westervoort wenst een parallel-weg, Zevenaar sluit op/afritten…(deze ontwikkelingen zijn te verwerken in de studie). In de marktscan, welke onterecht voor slechts één alternatief is uitgewerkt, wordt gesproken over het realiseren van grootschalige horeca en detailhandel bij doortrekking bij de aansluiting A15-A12. Ikea zorgt op momenten nu al voor een groot verkeersprobleem op de A12. Bij realiseren van deze plannen is er 3 km verder weer een knelpunt gecreëerd.

Als voorbeeld:


Zoals te zien op de kaft loopt er parallel aan de A12 een overbelaste spoorlijn welke gebruikt wordt voor goederen- én personenvervoer (hoge én lage snelheid). Er is een duidelijke toename van goederenvervoer waarneembaar. Verder loopt er de Betuwelijn die onderbenut is. Verplaatsen van goederen naar de Betuwelijn en hoogfrequent OV tussen Doetinchem, Zevenaar, Duiven, Nijmegen, Utrecht kan grote effecten hebben op wegverkeer. Zo is er al het initiatief voor hoogfrequent OV tussen Arnhem en Utrecht. Verder ligt er vanuit Westervoort en Zevenaar een verzoek bij de overheid tot een (extra) station (te verwerken in de studie).

De effecten van Beter Benutten (wisselstroken….), (landelijk/regionaal) beprijzen, vervoer over water, mobiliteitsmanagement, verdubbeling A12, opwaarderen omliggende wegen, superbussen, ontvlechting goederen/personenvervoer, ontvlechting hoge/lage snelheid personenvervoer, zijn niet/onvoldoende onderzocht en van innovatieve oplossingen is weinig sprake (op gebied van vervoer, geluid, milieu zoals oa in de Gelderlander d.d. 7-6-2008 irt fijnstofproblematiek, overkapping verdiepte ligging, de stille weg…). Het ViA15-project kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een gedegen mobiliteitsonderzoek in grotere context. Tevens is de doortrekking A15 tussen Duiven en Zevenaar al jaren als bestúurlijk voorkeurstracé op basis van afhankelijke, niet-transparante, politieke gronden zonder inspraak en onjuiste kosten/baten-analyses neergezet.


Verder zien we ook in de startnotitie weer een sterk conventionele aanpak in een te klein gebied in strijd met eigen beleid. Wij vragen u om de resultaten van Beter Benut (scenario’s en oplossingsmogelijkheden) mee te nemen in de studie als ook de resultaten van de door de minister in 2008 toegezegde integrale mobiliteitsvisie (Bouwen, Beprijzen en Benutten). Wij gaan er vanuit dat de effecten worden bepaald tgv:

 • Benuttings-maatregelen zoals in Beter Benut (als incarr-ontwikkelingen, inzet moderne technologie, positieve onderzoeksresultaten van praktijkproeven, van corridorbenadering naar een netwerkbenadering, samenhang in maatregelen, Fileproofmaatregelen, spits-, en wisselstroken, betere informatiediensten op maat irt files en routes, optimaliseren wegcapaciteit, optimaliseren afwikkeling, spreiden verkeersvraag, geleid en sturen vooral in bijzondere omstandigheden..…)

 • Benutten, bouwen en beprijzen in samenhang

 • Wel/niet beprijzen (landelijk, regionaal)

 • Demografische en economische ontwikkelingen

 • Verdubbeling hoofdwegennet

 • Mobiliteitsmanagement (zie eerste resultaten ‘Pact van Lent’)

 • Ontwikkelingen zoals genoemd in de Strategische Kennis en Innovatie-agenda (=SKI-agenda, zie Nr. 83b).

Daarbij zijn de financiële randvoorwaarden slecht onderbouwd en helpen niet om te komen tot dé meest geschikte, gedragen oplossing.


E.e.a. kan leiden tot niet-effectieve/efficiënte/robuuste/ toekomstgerichte/gedragen oplossingen met vertraging als gevolg van juridisch getouwtrek.
Gezien de impact in ons gebied, onafhankelijkheid en kwalitatieve oplossing dringen wij er op aan dat;

 • Het huidige proces wordt stopgezet, de doelstelling van het project beter wordt gedefinieerd (mobiliteitsprobleem), de gehele tekst van de startnotitie hierop wordt aangepast

 • De netwerkanalyse (en uiteindelijk deze wettelijke procedure inclusief startnotitie) uit te voeren zoals het hoort, rekening houdende met adviezen van de landelijke expertcommissie V&W, gedegen inpassing van OV/water/rail+HSL/mobiliteitsmanagement…., (inter)nationale context, gebiedsgerichte context, innovatieve oplossingen, actuele multimodale modellen met vastgestelde (multimodale) deur-deur relaties/frequenties/doelen

 • Er een onderzoek komt naar de mogelijke aanzuigende werking bij doortrekking A15-A12. Hoe veranderen de verkeersstromen voor met name vrachtverkeer richting Duitsland. Nu gaat vrachtverkeer vooral over de A12, A73 (A61) en A1. Dan mogelijk een verschuiving waarmee, zeker bij realiseren van het doortrekkingalternatief (het bestuurlijk voorkeurstracé), er een groter aanbod is op het wegdeel aansluiting A15-A12 en grens. Idem voor het A50/A1 verkeer richting noord Duitsland.
  Idem voor personen-vervoer.

 • Serieus rekening wordt gehouden met (nieuw)beleid van V&W/RWS: Nota Mobiliteit, Beter Benut, Op tijd Bewegen, Inspraak Nieuwe Stijl, Benutten+Beprijzen+Bouwen in samenhang (notitie 2008 van de minister van V&W), Innovatie (SKI-agenda en innovatie-spelregels RWS)…..
  Het beleid is op te nemen in de Startnotitie en de (inter)nationale ontwikkelingen (oa uit Beter Benut) zijn te analyseren qua impact, te verwerken
  Wij stellen voor om de ‘Wegen naar de Toekomst’ organisatie te betrekken in het project en een onafhankelijk innovatie-onderzoek op te starten.

 • Er voor alle alternatieven een marktscan wordt uitgevoerd

 • Er een goede integrale Mobiliteitsprogrammering komt met bijbehorende nieuwe kosten/baten-analyse, voorafgaand aan het project

 • Afspraken met bestuurders worden nagekomen

2

2

Colofon

Wij hebben de minister, gezien voorgaande, gevraagd om het proces te stoppen en eerst een gedegen onderzoek uit te voeren. Dit verzoek is niet (juist) behandeld. De termijn waarbinnen beantwoording is toegezegd, is voor de 2e keer overschreden. Er is nog steeds géén antwoord. De status ‘Goedgekeurd’ is ons inziens ongeldig

3

5

1.1

‘scope tenminste’: de scope is veel te smal omdat de A15 een belangrijk onderdeel is van (inter)nationale verbindingen en dat ook het onderliggende wegennet, andere modaliteiten in het gebied optimaal aangesloten moet worden (of aangepast). De scope en doelstellingen, beoordelingskader zijn aan te passen

3a

5

1.1

In bestuursovereenkomst zijn 3 uitgangspunten afgesproken. Een daarvan betreft de doortrekking van de A15 tussen Ressen en A12.

Hoe kan dit? Eerst dient een volwaardige netwerkanalyse plaats te vinden. Hieruit komen een aantal mogelijke oplossingen. Dit is omgekeerde volgorde en maakt rest van procedure tot een farce. Waarom wordt het OV-combi alternatief onderzocht terwijl dit niet aan een van de 3 uitgangspunten voldoet? Waarom wordt het bundelingalternatief onderzocht terwijl duidelijk is dat dit niet binnen het financiële kader kan blijven. Waarom worden andere alternatieven die niet aan alle uitgangspunten voldoen dan niet onderzocht? Het moeten voldoen aan alle 3 uitgangspunten uit de bestuursovereenkomst kan niet de reden zijn. Onderzoek alle (ook uitgesloten) alternatieven om een volwaardige MER te krijgen.3b

5

1.1

In de startnotitie wordt meerdere malen, te beginnen bij de aanleiding voor de studie (1.1) gerefereerd aan “aansluiting van de A15 op de A12”. Dit geeft reeds een oplossingrichting danwel voorkeur wat niet de bedoeling kan zijn van de startnotitie. Er zijn alternatieven en varianten die niet aansluiten op de A12

4

5

1.2

‘Samenhang A15 met geplande Betuwelijn’: de studie zal aan moeten geven wat de samenhang is en wat de effecten/consequenties zijn

5

6

1.2

‘In 2004 werd de doortrekking van de A15 opgenomen in de Nota Mobiliteit’; ook hiervoor geldt de slechte onderbouwing

6

6

1.3

‘middels Inspraak Nieuw Stijl…provincie…, gemeenten betrokken. Op verschillende momenten moet advies worden gevraagd aan deskundigen’;
De startnotitie is te beperkt in de beschrijving van INS. Tot nu toe is gebleken dat het níet werkt, zeker als meerdere wegbeheerders betrokken zijn met een oude cultuur/houding/gedrag/werkwijze. Het vertrouwen op gebied van INS is bij ons tot een minimum gedaald, ondanks de positieve bedoelingen van de INS-organisatie (S.Wouda). Wij willen opgenomen zien hoe INS irt project werkend gemaakt wordt, ook bij de andere wegbeheerders/stadregio……. Verder willen wij dat een landelijke onafhankelijke expertcommissie dit project gaat sturen/faciliteren ivm de momenteel beperkte kennis&ervaring, houding&gedrag, conventionele werkwijze

6a

6

1.4

De startnotitie “geeft informatie over ‘wat, waar en hoe’ van het project. De startnotitie beschrijft de achtergronden, uitgangspunten en doelen van het project, de oplossingsrichtingen (alternatieven) die in beeld zijn en de aspecten/effecten die ten behoeve van het Milieueffectrapport (MER) onderzocht moeten worden.”
In de startnotitie kunnen / mogen geen conclusies getrokken worden, welke richtingbepalend zijn danwel een voorkeur voor een alternatief uitspreken. Hiervan is echter meermalen sprake: Nr 3b, 12a, 58a.

7

7

1.6

‘Ook worden de effecten van beprijzing in kaart gebracht’; wij vragen ook om een (haalbaarheids)onderzoek en inzage in problemen/onzekerheden op gebied van verkeersstromen, techniek, organisatie, juridische aspecten, ecomonie, financiën, draagvlak bij de bevolking/bedrijfsleven irt Invoering Rekeningrijden versus lokale tol. Zie ook artikel in de Gelderlander d.d. 7-6-2008

8

9

2

Probleemstelling is her te definiëren, te eng, nu niet van deur-deur, ook gebiedsgerichte/nationale/internationale/multimodale problemen. Zeker als spoor en ander modaliteiten/oplossingen een deel van de oplossing zijn. Zie onderbouwing Nr. 1, 3, 4. Ook problemen/maatregelen uit relevante gebiedsgerichte trajecten als BBKAN!, WERV… zijn te benoemen, verwerken/af te stemmen. Dit vraagt om beter inzicht en beter programmering

8a

9

2.1

We zien graag uitgelegd hoe de Netwerkanalyse, Quick Netwerkscan, Regionale plannen en Masterplan OV aansluiten op elkaar. Indien er geen aansluiting is gaan wij er vanuit dat dit aansluitend wordt gemaakt. Deze activiteit is ons inziens projectoverstijgend en net als de verbetering van de netwerkanalyse uit te voeren vóórdat dit project opgestart kan worden

9

11

2.1

‘Ruimtelijke en economische problematiek’: wederom te enge scope. Voortborduren op slechte Netwerkanalyse is niet acceptabel. Wij vragen een multimodaal mobiliteitsonderzoek (nulmeting, ontwerp, afweging). Zie Nr. 1

9a

11

2.1

Ruimtelijke en economische problematiek.

Grote uitbreidingen van industrieterreinen zijn niet meer gewenst in de Stadsregio. Dit is door hen zelf vastgesteld (Regionaal Plan, Ec. Nota?). Men kiest nu voor kwaliteit en revitalisering. De opmerkingen dat door doortrekking A15 de economische ontwikkelingen rond de A12 en het middengebied een forse impuls krijgen kunnen we hier niet mee rijmen.Uitbreiding industrieterreinen. Beperking uitbreiden ligt vast in Regionaal Plan van stadsregio. Gebruiken SER ladder (verdichting, hergebruik, revitalisering) dan pas uitbreiden. Dat wat nog uitgebreid moet worden ligt al vast voor 15 jaar

10

11

2.1

‘Inwoners van De Liemers en in de nabijheid van de A15 kunnen profiteren van de doorgetrokken A15’; een groot deel zal dit niet zo ervaren mits er voldoende aansluitingen komen en er een, voor de burger, acceptabele inpassing komt. Helaas zijn de financiële randvoorwaarden al niet voldoende en werkt inspraak niet. Zie ook Nr. 1 irt Marktscan

11

11

2.1

‘regionale corridor’; er is geen corridor maar netwerkbenadering nodig (zie Nota Mobiliteit en Beter Benut). Een hoogfrequent OV oplossing lijkt hier een geschikte oplossing. Afstemming met problemen/oplossingen Masterplan-OV is vereist. Zie ook Nr. 1

12

11

2.1

‘Samenvattend….’; het gaat niet alleen over bereikbaarheid maar over de balans tussen bereikbaarheid, leefbaarheid, milieu en veiligheid. Svp aanpassen. Zie ook de SKI-agenda (Nr. 83b).

12a

11

2.1

In de probleemanalyse (2.1) wordt o.a. de verkeersproblematiek besproken. Er wordt gerefereerd aan de beleidsnotitie ‘Pieken in de Delta’. Hierin wordt een “goede aansluiting van de A15 op de A12 bij Arnhem gewenst”. Zie nr. 89.

13

12

2.1

‘integrale gebiedsvisie….Gebiedsvisie A15-A12…..uitgevoerd.’ Het proces tbv van het ontwikkelen van de gebiedsvisie Duiven-Zevenaar is voor een deel onvoldoende geweest. Verslaglegging van de inspraak is onvoldoende geweest en toezeggingen mbt verdiepte ligging zijn niet opgenomen in de uiteindelijke visie van de stadsregio. Wij dringen er op aan dat de gebiedsvisie van de Stadsregio wordt geactualiseerd met afspraken welke gedurende de inspraakrondes met burgers zijn gemaakt. De gebiedsvisie gaat al uit van bestuurlijk voorkeurstracé en moet, ivm objectieve beoordeling, ook voor andere alternatieven worden opgesteld. Ook hier werkt INS blijkbaar niet zoals het bedoeld is. Wij dringen aan op een onafhankelijk mer onderzoek naar alle varianten bij dit alternatief en naar alle bijkomende effecten

13a

12

2.1

De stadsregio is al begonnen met vervolgonderzoek/ontwerp voor het bestuurlijk voorkeurstracé. Waarbij toezeggingen met burgers niet na worden gekomen; de verdiepte ligging bij Groessen is weggegeven (door ‘onze volksvertegenwoordigers’). Hoe kan het dat de Stadsregio 11 ontwerpopgaven definieert en verder onderzoek laat doen? Wie heeft nu eigenlijk de regie: ViA15 of de Stadsregio?! De (ons inziens minder competente) stadsregio neemt hiermee het werk van het Rijk over. Wij eisen dat het Rijk dit proces bij de Stadsregio (Provincie en Gemeenten) stopzet

14

12

2.2

Verkeers- en vervoersbeleid’; mooie woorden welke niet overeenkomen met scope, doelen, randvoorwaarden, beoordelingskader, aanpak, voorstudies… Startnotitie. De Nota Mobiliteit heeft het over deur-deur, multimodaal. Hier wordt onterecht gelijk ingezoomed op de weg. Zie Nr. 1.

14a

12

2.2

Hier wordt gesproken over de 10 topprioriteiten van de Stadsregio.

Topprioriteit nr. 1 is verbeteren van aansluiting op Europese infrastructuurnetwerken. Wat is nu de werkelijke reden voor de doortrekking van de A15? Internationale verbindingen of het verminderen van de drukte op de Pleyroute. Per insteek wordt een ander argument aangewend. Dit werkt verwarrend en dit bepaald ook de beste ligging van de weg.

Als internationale aansluiting daadwerkelijk topprioriteit nr. 1 is dan is het argument om niet aan te willen sluiten op de A18, omdat mensen die naar Arnhem willen dan te ver om moeten rijden, oneigenlijk. Geef duidelijk aan wat de werkelijke overwegingen zijn!


15

12

2.2

Het relevante beleid is onvoldoende geformuleerd op gebied van benutten (Beter Benut), samenhang bouwen/beprijzen/benutten (kamernotitie 2008 is te verwerken), innovatie (zie Nr. 1 en 83b), programmering, risicomanagement, inspraak (proces, protocol, toezicht….), proces Nota Mobiliteit > Netwerkanalyse > Regionale netwerkanalyse, (EU/NL) tunnelwetgeving, inkoop(strategie)/marktbenadering/EU-aanbesteding, kostenraming (OEI/PRI zoals eerder gemeld door u), betaald rijden, plattelandsontwikkeling (Groen In en Om de Stad). Svp een aanvulling en verstrekking aan Bewonersoverleg

16

12

2.3

Probleemstelling…’; probleemstelling te verbreden conform vorige Nr’s. Probleem is ook de leefbaarheid (sociale samenhang), milieu en de balans met bereikbaarheid. Zie Nr. 10

17

12

2.4

Projectdoelstelling…’; Doelstelling sluit niet aan op Probleemstelling. Door onvolledige/onjuiste probleemanalyse, onvolledige/onjuiste probleemstelling en projectdoelstelling en onvolledige/onjuiste onderzoekscriteria/beoordelingskader

17a

12

2.4

Doelstelling omvat o.a. verbeteren van de veiligheid over de weg. Op zich een nobel streven, maar leidt niet uit de probleemstelling.

Doelstelling in het algemeen is niet meetbaar: “verbeteren” en “bijdragen” zijn niet kwantificeerbaar17b

13

2.4

Projectgebied; gezien de probleemstelling en aan te passen doelstelling, is het projectgebied te klein. Zie ook Nr. 49. Aanpassing van de gebiedsbeschrijving is nodig

18

15

3.1

Randvoorwaarden….toekomstvastheid’; ‘toekomstvastheid’ is niet SMART. De ‘spoorontwikkelingen’ volgens Beter Benut zijn mee te nemen

18a

15

3.1

Randvoorwaarden.

Men wil een toekomstvaste oplossing tot 2025 ! Deze periode lijkt ons wel erg kort voor de aanleg van een weg. Wij vinden dit korte termijn beleid. Zeker als blijkt dat demografische ontwikkelingen nadien een duidelijke impact kunnen hebben19

15

3.1

‘Randvoorwaarden…binnen redelijke grenzen technisch uitvoerbaar’; ‘redelijke’ is niet SMART en onduidelijk irt Innovatie. Innovatie is mee te nemen en uit te werken waarbij relevante (inter)nationale inzichten en ervaringen geïnventariseerd en verwerkt moeten worden. Denk bv aan boortechniek tunnels, stil/slim wegdek, voertuiggeleiding, cleanair fijnstofverwijderaar, overkapping…. Nederland moet het vooral hebben van innovatie dus…. Zie Nr. 1 en 83b


  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina