Betreft : Koninklijke Besluiten van 21. 04. 76 en van 26. 06. 85 tot reglementering van het gebruik van grondwater. Aangifte van een grondwaterwinning van klasse I kleiner dan of gelijk aanDovnload 23.04 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte23.04 Kb.
Stempel van de aangever.
AANGETEKEND

B.I.M.


Dhr. Jean DELFOSSE

Directeur

Vergunningen en Partnerschappen

Verplichte acties

Gulledelle 100

1200 BRUSSEL


BETREFT : Koninklijke Besluiten van 21.04.76 en van 26.06.85 tot reglementering van

het gebruik van grondwater.

Aangifte van een grondwaterwinning van klasse I (kleiner dan of gelijk aan

96 m³/dag voor definitieve winning of meer dan 96 m³/dag voor tijdelijke

winning, bemaling, grondwaterverlaging).

(gelieve het dossier alsook de bijlagen in 2 exemplaren in te dienen)


Mijnheer de directeur,


Ondergetekende (naam, voornamen, hoedanigheid, nationaliteit, woonplaats, keuze van woonplaats in België zo de aanvrager van vreemde nationaliteit is) ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
die (aard, zetel, nationaliteit en maatschappelijk doel van de rechtspersoon, keuze van woonplaats in België zo de rechtspersoon van vreemde nationaliteit is) .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................vertegenwoordigt,
dient in tweevoud deze aangifte in van een grondwaterwinning gelegen te (gemeente, straat en huisnr., gehucht, afdeling, sectie en nummers van de kadastrale percelen) ..............................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Aktiviteit van de inrichting
Nijverheid, handel, ziekenhuis, openbare watervoorziening, landbouw, privaat huishoudelijk gebruik, andere aktiviteit (te preciseren) : (*) ...................................................................................................................…………………. ................................................................................................................................................
Bestemming van het water :
Huishoudelijk gebruik, sanitair gebruik (baden, douches, toiletten), gebruik voor de landbouw, industrieel gebruik niet voor voedingsmiddelen, industrieel gebruik voor voedingsmiddelen (reiniging, fabricage of bereiding van voedingsmiddelen) (te preciseren) (*) ................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Maximaal aantal kubieke meter water dat per dag zal worden opgevangen :
.............m³/dag,...........................m³/jaar
Gedeelte van het debiet dat voor koeling wordt gebruikt, wanneer het industrieel gebruik betreft : ...................................................................................................................................

.

Gedeelte van het debiet dat voor besproeiing wordt gebruikt, wanneer het gebruik voor de landbouw betreft : ....................................................................................................................


Gedeelte van het debiet dat voor een warmtepomp wordt gebruikt, wanneer het huishoudelijk gebruik betreft : ....................................................................................................................…………………..

Rechtvaardiging van het gebruik van het gevraagde waterdebiet :
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Aard van de waterwinning of van het werk :
Oppervlaktebron, put, verbuisde boring, niet-verbuisde boring, galerij in een heuvelflank, door een put te bereiken galerij, opgraving, draineerbuis (-buizen), natuurlijke holte, verlaten groeve of mijnontginning (*).
Technische kenmerken van het werk : de door de boormeester opgestelde beschrijving als de boring(en) al is/zijn uitgevoerd en de proefpompingen.

Aantal, lengte, diepte en diameter van de draineerbuizen of galerijen (*) :

.................................................................................................................................................
Diepte, kleinste binnendiameter en ligging van het filterdeel van de putten of boringen (*) :

………………………………..............................................................................................….


Capaciteit van het reservoir (*) : .............................................................................................
Winningsapparaat (voor iedere put in geval van een omgekeerd gebruik voor koeling :
Aard : Zuigpomp/dommelpomp/of andere ...............................................................................
Nominale capaciteit in m³/uur : .................................................................................................
Type en vermogen van de motor : ............................................................................................
Inrichting waarmee het opgevangen watervolume wordt gemeten : ......................................... .................................................................................................................................................

Plaats waar het afvalwater zal worden geloosd : .......................................................................

.................................................................................................................................................


Bij elk exemplaar van de aangifte wordt bijgevoegd
- een beschrijving vanwege de boormeester van de geplande boring(en),
- een plan met de nummers en de grenzen van de betrokken kadastrale percelen te verkrijgen bij het Bestuur van het Kadaster, Stevensstraat 7 - 1000 BRUSSEL (tel. 02/552.54.11 of 25)
- evenals een uittreksel van de kaart van de omgeving op schaal 1/10.000 ; de plaats van de waterwinning moet op beide plannen aangeduid zijn. Ik wijs er u op, dat u desgewenst een kaart van de omgeving op 1/10.000 kan bekomen (gewone kaart in kleur) door te schrijven naar het Nationaal Geografisch Instituut, Abdij ter Kameren, 13, 1050 BRUSSEL (met opgave van : naam van de oude gemeente vóór de fusie van 1976, naam van het gehucht of veldnaam, de nabijgelegen straat of weg).

Hoogachtend,


Opgemaakt te ....................................................

(handtekening)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


IN TE VULLEN INDIEN DE UITBATER EIGENAAR IS

Ik ondergetekende ...................................................................................................... ...............................................................................................(1) bevestig dat de waterwinning waarop mijn aanvraag van ............................................................................. betrekking heeft, aangelegd zal worden op de percelen gekadastreerd sectie .....................................................

nr. ........................................................................... van de gemeente ....................................

...................................................................., die mijn eigendom zijn.

Handtekening van de aanvrager,


  1. naam en hoedanigheid.


_________________________________________________________________________
IN TE VULLEN DOOR DE EIGENAAR INDIEN DE UITBATER HUURDER IS

Ik ondergetekende ......................................................................................................

...........................................................(1) machtig .................................................................

......................................................................................................................................... (2)

tot exploitatie van een waterwinning op de percelen gekadastreerd

sectie ............................................ nr. .....................................................................................

van de gemeente ....................................................................................................................,

die mijn eigendom zijn.


Handtekening van de eigenaar van

het terrein,

  1. naam en hoedanigheid van de eigenaar van het terrein

  2. naam en hoedanigheid van de toekomstige exploitant van de waterwinning.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina