Betreft: Aanscherping wwb (kamerstuk 32815)Dovnload 10.15 Kb.
Datum14.08.2016
Grootte10.15 Kb.
Aan de leden der Eerste Kamer der Staten Generaal

Postbus 20017

2500 EA Den Haag

Betreft: Aanscherping WWB (kamerstuk 32815)

Geachte heer/mevrouw,
Op 13 december neemt u een besluit over de nadere procedure voor behandeling van het wetsvoorstel over aanscherping van de WWB.
Als [HIER DE NAAM VAN UW CLIËNTENRAAD PLUS DE STAD/PLAATS] constateren we dat er een voorstel van wet ligt dat niet bijdraagt aan de doelstelling om mensen aan het werk te helpen; dat voor een deel niet noodzakelijk is; dat de autonomie van het individu op een tot op heden ongehoorde manier aantast en dat uitgaat van ongefundeerde premissen.
Wij vragen u niet akkoord te gaan met deze wet, omdat:


  1. de huishoudinkomenstoets niet noodzakelijk is om aan de door het kabinet gestelde doelstellingen – uitstroom en besparing - te voldoen;

  2. de huishoudinkomenstoets thuiswonende kinderen die een interne bedrijfsopleiding volgen niet gelijk behandelt met kinderen die een opleiding volgen aan uit rijkskas gefinancierd onderwijs;

  3. de huishoudinkomenstoets het inkomen van kinderen in zijn geheel beschouwt als een voorliggende voorziening voor de ouders.

De [HIER DE NAAM VAN UW CLIËNTENRAAD] constateert dat het kabinet door middel van de invoering van de huishoudinkomenstoets, het vinden van een baan wil stimuleren. Is de huishoudinkomenstoets daarvoor nodig? Nee! Uit het onderzoek “Perspectief op Duurzame Uitstroom” (december 2008) van de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) blijkt immers klip en klaar dat mensen sowieso graag aan het werk gaan.

Hoe pakt de huishoudinkomenstoets uit in gezinnen van waaruit de kinderen traditioneel uit huis trouwen?

We geven u een aantal voorbeelden waaruit blijkt dat er nauwelijks winst te boeken is en er hogere kosten elders worden gemaakt als de huishoudentoets wordt gehandhaafd.


Hogere huurtoeslag plus groter beroep op WMO en AWBZ

In een traditioneel religieus, in 2011 nog bijstandsgerechtigd, gezin met twee inwonende werkende kinderen zorgen de kinderen na invoering van de huishoudinkomenstoets in 2012 voor het gezinsinkomen. De kinderen gaan na invoering van de huishoudinkomenstoets versneld het huis uit. Ze staan immers al sinds hun 17de jaar ingeschreven voor een woning in hun gemeente. De kinderen die een inkomen rond het minimumloon hebben zullen, nadat ze een eigen woning hebben betrokken, huurtoeslag aanvragen en de ouders hebben na vertrek van de kinderen uit huis eveneens recht op huurtoeslag. Per saldo neemt het beroep van dit gezin op van overheidswege bestaande voorzieningen dankzij invoering van de huishoudinkomenstoets dus toe. Het recht op gezinsbijstand blijft na vertrek van de kinderen uit huis bestaan en drie huishoudens vragen, na een van rijkswege geïnspireerde ontmanteling van dit gezin, huurtoeslag aan. Verder legt de huishoudinkomenstoets de basis voor een verhoogde kans op het ontstaan van aanspraken op WMO en AWBZ-voorzieningen. Er zijn immers bij de ouders - beiden met een op grond van medische redenen toegekende ontheffing van re-integratie- en sollicitatieplicht - geen inwonende kinderen meer.

De [HIER DE NAAM VAN UW CLIËNTENRAAD] vraagt de Eerste Kamer nog eens goed te bekijken of invoering van de huishoudinkomenstoets echt nodig is om de ouders - in het hierboven geschetste en in werkelijkheid in (HIER NAAM EIGEN STAD) bestaande gezin - en met hen duizenden andere ouders aan het werk te brengen.
Onredelijk verschil tussen soorten opleiding

De [HIER DE NAAM VAN UW CLIËNTENRAAD] vindt het een vorm van ongelijke behandeling dat inkomsten van kinderen die uit rijkskas gefinancierd onderwijs volgen niet worden toegerekend tot het gezinsinkomen en inkomsten van een kind dat een interne bedrijfsopleiding volgt wel. De [HIER DE NAAM VAN UW CLIËNTENRAAD] vindt het dus onredelijk dat het inkomen van een kind, dat er bv. voor koos om zich via een bedrijfsinterne opleiding te kwalificeren van MBO4 naar HBO niveau, wel meetelt in het kader van de huishoudinkomenstoets! Dit kind moet het gezin wèl onderhouden. Wellicht kiest dit kind nu toch voor een uitrijkskas gefinancierde opleiding met studiefinanciering, waarbij de rekening bij het Rijk komt te liggen.


Bezwaar en Beroep

De Minister denkt dat bezwaar en beroep een waarborg biedt aan mensen die ten onrechte onder de huishoudinkomenstoets zijn gebracht. De [HIER DE NAAM VAN UW CLIËNTENRAAD] vindt deze waarborg gratuit. Immers na verhoging van de griffierechten zullen deze burgers niet meer financieel in staat zijn hun recht te halen.Met vriendelijke groet,
[HIER DE NAAM VAN UW CLIËNTENRAAD PLUS CONTACTGEGEVENS]

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina