Betreft: Bezwaarschrift aanslagbiljetDovnload 12.71 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte12.71 Kb.
Bezwaarschrift

Antwerpen, 20-03-2013

Aan de Gewestelijke Directeur van de Belastingen

Betreft: Bezwaarschrift aanslagbiljet

Aard van de belasting : personenbelasting en aanvullende belasting

Kohierartikel : xxxxxxxxx

Gemeente : xxxxxxxxxx

Aanslagjaar : 2012

Ontvangkantoor : xxxxxxxxxxx

Taxatiedienst : xxxxxxxxxxx

Geachte directie,

Langs deze weg teken ik bezwaar aan tegen het betalen van het bedrag dat op het aanslagbiljet voor de inkomsten van het jaar 2012 vermeld staat. Jaarlijks gaat er ongeveer 7,3 % van het federale belastinggeld naar militaire uitgaven. In overeenstemming met mijn geweten kan ik daarvoor niet meebetalen. Ik heb dit bedrag, nl. xxxxx EUR op het voorlopig 'Vredesbelastingfonds' van de AKtie VRedesbelasting gestort. Daar staat het geblokkeerd (stortingsbewijs zie bijlage). Het zal aan de overheid worden overgemaakt zodra het gewetensbezwaar tegen militaire besteding van belastinggeld erkend wordt en er een wettelijke regeling bestaat voor een alternatieve besteding ervan.


Tevens vraag ik u het overige deel, nl. xxxxx EUR dat reeds door de staat werd geïnd en bestemd was voor militaire uitgaven, door te storten op bovenstaand fonds. Dit fonds werd speciaal opgericht om deze gelden te bewaren totdat er een wettelijke regeling komt die deze sommen een vredelievende bestemming kan geven. Ik heb dit ook schriftelijk meegedeeld aan de Minister van Financiën.
Bij een gewapend conflict zijn er enkel verliezers, ook de zogenaamde 'overwinnende agressor'. Hierbij denken we in de eerste plaats aan de vele slachtoffers aan beide zijden. Bovendien vallen er steeds meer burgerslachtoffers: in W.O. I 10%, in W.O. II 56% en in Vietnam meer dan 90% !
Naast dit enorme menselijke leed veroorzaakt een oorlog uiteraard ook een gigantisch groot materieel en economisch verlies. Ook de milieuschade kan dramatische vormen aannemen. De gevolgen van een aanval op een industriestad zijn voelbaar tot in de verre omgeving. Eén succesvolle aanval op een kerncentrale en... een groot deel van de wereld draagt de gevolgen van een veelvoudig Tsjernobil!
Bovendien is elke euro die wordt besteed aan wapentuig en andere militaire uitgaven een verloren euro voor de burgers van betreffende staat én van de noodlijdenden elders. Men heeft uiteraard ook gefaald in het vinden van een geweldloze oplossing voor het conflict. Er worden elk jaar over de ganse wereld gigantische bedragen aan militaire uitgaven besteed. Met een fractie van dat geld kan men de hele wereldbevolking aan voldoende voedsel, zuiver water, onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting helpen.
Er bestaat een pacifistisch alternatief voor militaire verdediging, nl. 'sociale verdediging'. Dit is een systeem van geweldloos verzet en weerbaarheid waardoor een agressor wordt afgeschrikt.
Ik vraag dringend de oprichting van een vredesbelastingfonds als organiek begrotingsfonds onder het beheer van de Minister van Binnenlandse Zaken. Deze is ook nu reeds bevoegd voor de gewetensbezwaarden tegen militaire dienst en is het meest betrokken bij de opdracht van het fonds. Ik denk hierbij o.a. aan de uitbouw van het sociaal verdedigingssysteem, wetenschappelijk onderzoek ter voorkoming van geweld, ondersteuning van educatieve projecten rond geweldloze conflicthantering, uitbouw en verfijning van de democratie en geweldpreventie in binnen- en buitenland.
Het is via het belastinggeld dat ik willens nillens medeplichtig gemaakt word aan de instandhouding en verdere ontwikkeling van het militaire oorlogsapparaat. Dit is er op gericht mensen te kwetsen of te doden. Op morele en humanitaire gronden en uit gewetensnood wens ik op geen enkele manier mee te werken aan deze schending van de meest essentiële mensenrechten, ook niet financieel. Het maakt geen verschil uit wat het geweten betreft of je zelf de trekker overhaalt, of anderen betaalt om het in jouw plaats te doen. Gewetensbezwaren kunnen zich overal voordoen waar een eigen verantwoordelijkheid bestaat, dus ook bij indirect handelen.
De vrijheid van geweten is in internationale verdragen, waarbij ook België partij is, neergelegd:


  • in artikel 9 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) lezen we dat eenieder recht heeft op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Dit artikel garandeert de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als particulier zijn godsdienst of overtuiging te belijden door de praktische toepassing ervan. De vrijheid om godsdienst of overtuiging te belijden kan aan geen nadere beperkingen zijn onderworpen dan die welke zijn voorzien, en die in een democratische samenleving nodig zijn in het belang van de openbare veiligheid, voor de bescherming van de openbare orde, gezondheid of zedelijkheid of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
  • artikel 18 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (BUPO) voegt hieraan toe dat op niemand dwang mag worden uitgeoefend die een belemmering kan zijn van zijn vrijheid een door hemzelf gekozen godsdienst of overtuiging te hebben of te aanvaarden.

Algemeen wordt aanvaard dat zowel het EVRM als het BUPO een rechtstreekse werking hebben; het BUPO zelfs via de wet van 15.05.81. De recente evolutie in het rechtsdenken bevestigt dit nadrukkelijk.


Via de fiscus word ik door de Belgische staat ook gedwongen artikel 6 van het Verdrag van Nürnberg te overtreden: "Misdrijven tegen de vrede: het maken van plannen voor, het voorbereiden van, het nemen van initiatief tot of het voeren van een aanvalsoorlog of een oorlog in strijd met internationale verdragen, overeenkomsten of verzekeringen, of deelneming aan een gemeenschappelijk plan of samenzwering voor het verrichten van een van de bovenstaande handelingen." Niemand, ook niet de Belgische staat via de fiscale wetgeving, kan mij dus dwingen tot het plegen van een misdrijf tegen de vrede.
Ik wijs u erop dat het Internationaal Recht en het Verdragsrecht voorrang hebben op het Belgisch Fiscaal Recht!
Gewetensbezwaren tegen militaire dienstplicht zijn door de wet erkend en zelfs wettelijk gewaarborgd en beschermd (Wet 3 juni 1964, BS 19.06.64). Bij de opmaak van deze wetgeving werd de vrijheid van geweten door de wetgever volledig erkend: "De echte dienstweigeraar uit gewetensbezwaren weigert de militaire dienst enkel op ingeving van zijn geweten, dat hem verbiedt enig menselijk wezen te doden of daden van geweld te plegen. Hij gehoorzaamt niet aan wachtwoorden gegeven door de nationale overheid of internationale politiek." (Parlem. Besch. Senaat 1956-57, Wetsontwerp nr.379, p.2)
Het aantal kandidaat gewetensbezwaarden was geen reden om dit principiële recht tekort te doen: "... dat het geweten in ieder geval geëerbiedigd moet worden, ongeacht het aantal betrokkenen." (Ibidem p. 4)
De erkenning van gewetensbezwaren tegen het betalen voor bewapening is een logisch vervolg hierop. Hiervoor gelden immers dezelfde argumenten.
Met grote nadruk vraag ik u dit bezwaarschrift ook als bezwaarschrift te willen behandelen zodat ik bij een eventuele afwijzing ervan nog in beroep kan gaan. Iedere burger moet immers een beroep kunnen doen op de wettelijke rechtsmiddelen die ter beschikking staan.
Onder alle voorbehoud van recht en zonder enige nadelige erkentenis.
Met de meeste hoogachting,
Naam,

Adres


HandtekeningDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina