Betreft: Inventarisatie arbeidsmarktoriëntatie fswDovnload 231.67 Kb.
Datum28.08.2016
Grootte231.67 Kb.

1) zelfreflectie bij de student; 2) oriëntatie op het beroepsveld; 3) trainen van beroepsvaardigheden; 4) trainen van sollicitatievaardigheden.


Betreft: Inventarisatie arbeidsmarktoriëntatie FSW
Datum: bijgesteld september 2015
Opgesteld door: J. Snoek & A. Frye, i.s.m. onderwijsdirecteuren FSW
Overzicht FSW

Bijgaand overzicht is tot stand gekomen op basis van de informatie in de studiegidsen van de opleidingen binnen FSW en is aangevuld door de onderwijsdirecteuren. Bij het samenstellen van het overzicht is steeds afgewogen of de cursus bijdraagt aan het uitvoeren van een beroep buiten het wetenschappelijk bedrijf. Uiteraard besteden alle opleidingen aandacht aan academische- en onderzoeksvaardigheden. Dit is echter in dit overzicht buiten beschouwing gelaten.

In navolging van de indeling die door de RU werkgroep ‘loopbaanoriëntatie binnen het curriculum’ wordt gehanteerd, is ook voor de inventarisatie van de cursussen van FSW voor de door hen gehanteerde indeling gekozen. Hieruit blijkt dat er in curricula sprake is van verschillende manieren van arbeidsmarktoriëntatie. Ook de mate waarin en de wijze waarop dit gestalte krijgt varieert. Het overzicht bevat alle cursussen die op enigerlei wijze aandacht besteden aan arbeidsmarktoriëntatie. In de inventarisatie wordt onderscheid gemaakt tussen:

1) zelfreflectie bij de student (wat wil ik, wat kan ik),

2) oriëntatie op het beroepsveld (contact met het werkveld),

3) trainen van beroepsvaardigheden,

4) trainen van sollicitatievaardigheden.

Per relevante cursus is aangekruist om wat voor manier het gaat. In de laatste kolom wordt een korte karakterisering van de invulling gegeven.


Voorafgaand hierbij dient vermeld te worden dat de opleidingen Pedagogische Wetenschappen en Psychologie zijn beide gestoeld op het model van de Scientist Practitioner. Dit behelst o.a. het kunnen toepassen van theorieën, modellen en empirische bevindingen in een voor de studie relevant vakgebied, hetgeen als een rode draad door de opleidingen loopt. Bovengenoemde indeling doet niet helemaal recht aan dit model.
Inhoud

Achtereenvolgens komen aan de orde: 1. Communicatiewetenschap pag. 2

 2. Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie pag. 4

 3. Kunstmatige Intelligentie pag. 6

 4. Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde pag. 8

 5. Psychologie pag. 10

 6. Sociologie pag. 14

 1. Communicatiewetenschap
Cursus

1

2

3

4

Toelichting

B1: verplicht

Communicatiewetenschappelijke Vaardigheden
X

X
Mentoraat is gekoppeld aan dit vak. Beroepsveld wordt besproken

Communicatiewetenschappelijke vraagstukken
XWekelijkse gastcolleges van alumni, die hun werkveld presenteren.

Leerproject 1: inhoudsanalyse
X
Onderzoeksvaardigheden, opzetten en uitvoeren onderzoek en verslaglegging, training inhoudsanalyse.

B2: verplicht

Strategische communicatieX
Aan de hand van theoretische kennis maken studenten een advertentie en reflecteren hierop.

Leerproject 2: kwalitatiefX
Onderzoeksvaardigheden, opzetten en uitvoeren onderzoek en verslaglegging, interviewtraining.

Media als maatschappelijke instituties
xGastcolleges van alumni die een sleutelpositie innnemen in het mediasysteem.

B3: verplicht

Praktijkoriëntatie

X

X

X

X


Studenten maken door middel van een stage kennis met het werkveld. Na de stage maken ze een kritische reflectie van hun ervaringen en werkzaamheden.

B3: keuze

Journalistieke basisvaardigheden
X

X
Journalistieke artikelen schrijven voor uiteenlopende media

M: specialisatie media, communicatie en beïnvloeding

Praktijkproject
X

X
Actueel communicatieprobleem van organisatie wordt onderzocht, waarna rapportage aan de organisatie plaatsvindt.

Wetenschapscommunicatie
X

X
Gastsprekers uit het werkveld vertellen over hun werkzaamheden en discussiëren met studenten over het werkveld. Daarnaast moeten studenten zelf wetenschappelijke kennis vertalen naar een mediaproduct.

Beïnvloeding in de entertainment media

X

XStudenten passen theoretische kennis toe in een filmopdracht waarin beïnvloedingsstrategieën worden toegepast in een praktijksituatie.

M: specialisatie media, journalistiek en nieuwsgebruik

Praktijkproject: onderzoek op een nieuwsredactie
X

X
Kennis maken met de praktijk van het journalistieke werkveld; productieproces, gastcolleges en workshops

Wetenschapscommunicatie
X

X
Gastsprekers uit het werkveld vertellen over hun werkzaamheden en discussiëren met studenten over het werkveld. Daarnaast moeten studenten zelf wetenschappelijke kennis vertalen naar een mediaproduct.

NB:

 1. Het hele curriculum is doortrokken van training onderzoeksvaardigheden.

 2. (Voorlichtings)activiteiten van studievereniging: bijvoorbeeld Bedrijvendag, Dag van de Toekomst, Dag van de Communicatie met gastsprekers uit het werkveld en workshops, excursies naar bedrijven.

 3. Bij meerdere cursussen worden gastsprekers/alumni ingezet vanwege de koppeling naar de praktijk.

 4. De alumnivereniging organiseert bijeenkomsten waarbij oud-studenten en medewerkers elkaar ontmoeten en hun gedachten uitwisselen over actuele thema's. Studenten zijn daar welkom.

 5. Scripties kunnen eventueel in opdracht van een organisatie geschreven worden.

 6. Het onderwijsinstituut zal initiatieven van studieverenigingen op het gebied van sollicitatievaardigheden ondersteunen. 1. Culturele Antropologie en Ontwikkelingsociologie
Cursus

1

2

3

4

Toelichting

B1: verplicht

Academische Vaardigheden (mentoraat)

x

xVier individuele gesprekken waarbij zelfreflectie centraal staat. Paneldiscussie met alumni werkzaam in het beroepsveld: beeld van de beroepspraktijk van de vakgebieden CA en OS en van de competenties die van belang zijn om de arbeidsmarkt met succes te betreden.

B2: verplicht

Cultuur en mobiliteit
x

x
De thematiek van de cursus wordt aan de actualiteit gekoppeld. Studenten moeten hun inzichten vertalen naar een maatschappelijk vraagstuk. Tijdens de cursus zijn er verschillende gastlezingen van mensen uit het beroepsveld.

Ondernemen en internationale samenwerking
xStudenten maken kennis met werkveld OS.

Sterke nadruk op beleids- en uitvoeringspraktijk.B3: verplicht
Workshop Arbeidsmarkt
x
x

Workshop met alumni werkzaam in verschillende velden met nadruk op arbeidsmarkt, de competenties van antropologen/ ontwikkelingsdeskundigen en hoe die bij sollicitaties voor het voetlicht te brengen.

B3: keuze

Leerproject 3

x

x

x

x

Bij uitvoering van het leerproject in Nederland kunnen studenten facultatief een stage lopen.

Zij worden gestimuleerd zelf een stage te zoeken en worden in dit kader getraind in zelfpresentatie en sollicitatie.Culturele diversiteit en beleidsanalyse
x

x
Sterke nadruk op link studie en beleidspraktijk

Kennismaking met werkveld onder meer door gastdocenten uit de praktijk.Beleidsprojectx
Beleidsplan schrijven.

Beleidscyclusx
Toepassing op concrete praktijkcasussen.

sociale participatie

& beleidsanalyse


x

x
Gastsprekers uit praktijk.

Oefenen van vaardigheden op gebied van beleids- en evaluatieanalyse.M OS

Veldonderzoek

x

x

x
Veldonderzoek gebeurt i.s.m. NGO’s. Intensieve kennismaking met beroepspraktijk.

M CA

Onderzoeksstage
x

x
Mogelijkheid onderzoeksstage binnen instelling.

NB:


 1. Het hele curriculum is doortrokken van training onderzoeksvaardigheden. Dit wordt derhalve niet apart vermeld en gespecificeerd in bovenstaande.

 2. In veel vakken wordt een beroep gedaan op gastsprekers uit het veld, waardoor er constante aandacht is voor de link tussen academische discussies en de beroepspraktijk.

 3. Niet opgenomen zijn voorlichtingsactiviteiten van de studievereniging en alumnivereniging.

 4. De master AMID is een opleiding die bestaat uit een leerwerktraject. Omdat het geen regulier masterprogramma betreft, is deze niet opgenomen in de lijst.

 5. Het onderwijsinstituut zal initiatieven van studieverenigingen op het gebied van sollicitatievaardigheden ondersteunen.
 1. Kunstmatige Intelligentie / Artificial Intelligence

Cursus

1

2

3

4

Toelichting

B1: verplicht

Caleidoscoop

x

xStudenten volgen lezingen verzorgd door (veelal) wetenschappers en schrijven hier essays over

Academische en professionele vaardigheden-1

x


x


xOefenen van communicatievaardigheden en literatuuronderzoek. Studenten reflecteren op eigen karaktereigenschappen, vaardigheden en voorkeuren om zo een plaats te vinden binnen de arbeidsmarkt voor afgestudeerden KI. Op basis van literatuuronderzoek wordt een essay over een bepaald onderwerp gekozen. Belangrijk nieuw thema: scientific integrity.

B2: verplicht

Research methods

x
x
Veel voorbeelden uit de academische beroepspraktijk.

B3: verplicht

Modern software development techniques

x

x

x
Nieuw in 2014-15: studenten leren veel over de praktijk: in groepswerk wordt een relevant project uitgewerkt volgens “Agile” methoden die heden in het bedrijfsleven gangbaar zijn. Opdrachtgevers van de projecten komen grotendeels uit het bedrijfsleven en soms van de campus.

Academische en professionele vaardigheden-2

x

x

x

x

Sinds 2014-15 wordt de cursus door docenten met roots in het bedrijfsleven verzorgd. Projectaanvraag, netwerken, patent/octrooi, sprekers uit bedrijfsleven. Cursus omvat daarnaast zelfanalyse, nadenken over loopbaan, schets maken van mogelijke baan en profiel bedrijf, selectie van een mogelijke baan, CV/sollicitatiebrief, portfolio.

BKI300 (afstudeerproject)x

x

x

x

Studenten volgen een strikt afstudeer-traject met o.a. sollicitatie naar een onderzoekspositie, onderzoeksvoorstel en veelal uitwerking van praktijkvoorbeelden in hun stages. Soms worden stages extern bij een bedrijf uitgevoerd.

M: verplicht

Master internship
x

x
De afstudeerstage wordt in de meeste gevallen (ongeveer 60%) extern uitgevoerd.

NB:


 1. Veel aandacht voor onderzoeksvaardigheden en programmeervaardigheden.

 2. Niet opgenomen zijn voorlichtingsactiviteiten van bijvoorbeeld studieverenigingen.

 3. In drie van de mentorbijeenkomsten in het eerste jaar van de bachelor worden bijdragen verzorgd door experts uit het werkveld, die betrokken zijn in de ontwikkeling en marketing van AI applicaties.

 4. Studenten bezoeken in het kader van de studievereniging bedrijven; en bezoeken de beta-bedrijvenbeurs.

 5. Sinds 2014-15 is het vak academische en professionele vaardigheden gesplitst. Het wordt nu een verkorte vorm in B1 gegeven om de hierboven genoemde vaardigheden te trainen. In B3 wordt, met twee docenten uit het bedrijfsleven (buitengewoon hoogleraar van Philips en UD met bloeiend internet/marketing-bedrijf) de focus op het bedrijfsleven gericht worden middels o.a. case-studies, netwerken en sprekers uit het bedrijfsleven.
 1. Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde

Cursus

1

2

3

4

Toelichting

B1: verplicht

GedragsproblemenxGastdocenten; toelichting scientist practitioner model; studenten leren wat het werkveld van de orthopedagoog inhoudt.

Academische Vaardigheden 1 (mentoraat)

x

x

x
Mentoraatopdrachten (wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik), oriëntatie op beroep en arbeidsmarkt (interviews en Beroependag).

Beroepsvaardigheden 1

x

x

x
Gespreksvaardigheden, observatievaardig-heden, testvaardigheden en rapportagevaardigheden worden geoefend in ‘echt’ proefgezin; in aan de cursus gekoppeld mentoraat komt o.a. aan de orde waar orthopedagogen werkzaam zijn en of de juiste studie gekozen is.

Kennis in praktijk 1
x

x
Aan de hand van een specifieke vraagstelling en vanuit scientist practitioner –model doen studenten in concrete situaties (40 uur) ervaring op in het werken met kinderen.

B2: verplicht

Beroepsvaardigheden 2x
x
Klinische opdrachten bij (zie B1) bovengenoem-de vaardigheden; assessment gespreks-vaardigheden; reflectie op eigen leerproces.

Academische vaardigheden 2

x

x

x
Kritische zelfreflectie (essay) met uitgangspunt scientist practitioner, groepsonderzoek in onderwijs- of pedagogiekpraktijk.

Pedagogiek en praktijk
xKritische reflectie op thema’s die toekomstige orthopedagogen in hun werkveld zullen tegenkomen; debatten met sprekers uit wetenschap en praktijk.

Kennis in praktijk 2


x

x

x
Observatie in de beroepspraktijk; maken case study met vraagstelling en onderbouwde oplossing vanuit scientist practitioner-model.

Algemene psychodiagnostiek
xCasuïstiekcolleges door o.a. hulpverleners uit de praktijk.

B2: keuze

Coachingx
In intervisiegroepen wordt geoefend met coaching.

B3: verplicht

Methodiek van de psychodiagnostiekx
Oefening in de toepassing van de verschillende stappen in de diagnostische cyclus.

Klinische practica: keuze uit

 • Gedragsproblemen

 • Ontwikkelings- & leerprobl.

 • Verstandelijke beperkingen

 • Zintuiglijke beperkingen

 • Lichamelijke beperkingen

 • Relationele ontwikkeling

of

 • Werkveldoriëntatie (OWK)

x

x

x
Studenten oefenen basisvaardigheden, afhankelijk van het gekozen practicum; veel aandacht voor zelfreflectie op het persoonlijk functioneren in de context van de werkpraktijk van een orthopedagoog.
Kennismaking met het werkveld van een onderwijskundige

Kennis in praktijk 3

x

x

x
0.a. 68 praktijkuren in (zorg) instelling; zwaartepunt verslaglegging kritische (zelf)reflectie op verschillende rollen en cliëntrelaties, vanuit scientist practitioner-model.

M PW: verplicht

Stage

x

x

x
Werkzaam als orthopedagoog in opleiding in diverse instellingen, scholen en organisaties, of onderzoeksstage.

Coaching

x

x

x
Coaching van collega’s, teams, ouders, individuele cliënten.

Scriptie

x

x

x
Verslag van onderzoek en (stage)praktijk.

Jeugdrecht, beleid en ethiek

x

xOriëntatie op juridische, beleidsmatige en ethische kaders van het werkveld.

Specialismecursussen: keuze uit

 • Angst- en stemmingsstoornissen

 • Risicogedrag

 • Forensische pedagogiek

 • Speciale leerbehoeften

 • Beperkingen en handicaps

 • Gifted Education

 • Diversities in Youth Care

 • Pedagogische ethiek

x

x

x
Theoretische kennis en ontwikkeling van praktische vaardigheden toegespitst op de stage in één van de specialismegebieden.

M OWK: verplicht
Stage

x

x

x
Zelfstandig een project uitvoeren in een specifiek onderwijskundig werkveld.

Scriptie

x

x

x
Zelfstandig opzetten en uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek en hierover rapporteren.

Theoretische cursussen:

 • Leerprocessen

 • De leraar

 • De leeromgeving

 • Onderwijs en samenleving

 • Perspectieven op onderwijskundig onderzoek

x

x

x
Oriëntatie op en verdieping in vraagstukken rond onderwijs.

NB:


 1. Niet opgenomen: voorlichtingsactiviteiten van bijvoorbeeld studieverenigingen.

 2. Het is mogelijk om een basisaantekening psychodiagnostiek te behalen. De opleiding voldoet aan de eisen van de beroepsvereniging van orthopedagogen (NVO).

 1. Psychologie

Cursus

1

2

3

4

Toelichting

B1: verplicht

Professionele vaardigheden: van diagnostiek tot interventiexStudenten proeven aan de brede praktijk van een aantal werkvelden waarin psychologen werkzaam zijn: o.a. (geestelijke) gezondheidszorg, onderwijs, arbeid en organisatie, beroepskeuze en neuropsychologie. De cursus bestaat uit een theoretisch deel en een vaardighedendeel. Het is van belang dat studenten leren reflecteren op hun eigen beroepsmatig handelen en hun affiniteit met de verschillende werkvelden.

Academische vaardigheden

x

x

x
Mentoraatsopdrachten.

Psychologie in actie
xKennismaking met de actuele psychologische beroepspraktijk; gastcolleges door Nijmeegse psychologen die in het middelpunt van de psychologische beroepspraktijk staan.

B2: verplicht

Gedrag: Arbeid & Organisatiepsychologie

x

x
O.a. kennis en inzicht in de belangrijkste werkzaamheden van professionele psychologen in de A&O beroepspraktijk; interactieve colleges van professionals uit het werkveld.

Persoon 2: Psychopathologie en levensloop

x

x
O.a. patate kennis van de gangbaarste psychische stoornissen. Studenten leren de psychodiagnostische test MINI met een interview af te nemen, in te leiden en uit te leggen, te verwerken, verslag hiervan te leggen en terug te koppelen.

Brein 2: Klinische Neuropsychologie
x

x


De student maakt kennis met neurologische aandoeningen en leert deze stoornissen bij een patiënt te analyseren en interpreteren. Hij leert daarbij testprocedures kennen die in diagnostisch onderzoek worden toegepast.

Mentoraat B2

x


Begeleiding bij studiekeuzes en ontwikkeling van eigen interesses, ambities en kwaliteiten. Studenten reflecteren door middel van portfolio.

B3: verplicht

Mentoraat B3

xx


Begeleiding is gericht op de keuze van de master en de arbeidsmarktoriëntatie, o.a. ervaring opdoen met collegiale intervisie en een studieportfolio opbouwen; meeloopdag, excursies en workshops i.s.m. met SPiN en SPS/NIP.

B3: keuze

Persoon 3
xOnder andere: een eerste indruk van het werkveld van de GZ- psycholoog en van de uitdagingen waarmee je in de praktijk te maken kunt krijgen.

Gespreksvaardigheden in de hulpverlening (keuze domein persoon)

x
x
Oefenen van gespreksvaardigheden; reflectie op eigen functioneren.


Psychotherapie (keuze domein persoon)
x

x
Casuïstiek; demonstraties; gastdocenten uit de klinische praktijk.

Complexe psychische problematiek: van theorie naar diagnostiek (keuze domein persoon)
xSterk praktijkgericht karakter, onder andere door de inzet van gastdocenten uit diverse klinische instellingen.

Arbeidspsychologie (keuzecursus domein gedrag)
x

x
Onder andere praktijkopdracht: arbeidsanalyse bij een zelfgekozen functie; formuleren van aanbevelingen voor het herontwerpen van de functie en een interventie-onderzoek om de effecten vast te stellen

Organisatiepsychologie
x

x
In intensiveringscolleges wordt het geleerde toegepast om bestaande situaties in organisaties te evalueren

Sportpsychologie
x

x
Studenten houden zich bezig met de praktijkvragen waar sportpsychologen zich mee bezighouden en schrijven een adviesrapport over hoe omgevingsfactoren ingezet kunnen worden om de motivatie, leren en presteren te bevorderen.

M Arbeids- en organisatiepsychologieVerplicht:

Inleiding arbeid, Organisatie en Gezondheid
xO.a. het krijgen van een realistisch beeld van de beroepsmogelijkheden van een AOG-psycholoog. Praktijkopdracht, casuïstiek, projectmarkt met organisaties uit de praktijk.

Stage en thesis

x

x

x
De student is in staat om op wetenschappelijke basis te handelen en kan projecten met betrekking tot praktijkvraagstukken op het gebied van de

AOG-psychologie effectief en efficiënt uitvoeren.

De student kan goed communiceren. Dit heeft betrekking op mondeling en schriftelijk

presenteren, contacten leggen en onderhouden, netwerken en draagvlak verkrijgen.Keuze:

Toepassing Human Resource Management
x

x
Beeld van de verschillende beroepen binnen het HRM werkveld en werkzaamheden die daar bij horen; omgaan met concrete HRM praktijksituaties; vaardigheden en methoden voor diverse HR beroepen of HR rollen.

Toepassing organisatie-verandering en - advies

x

x

x
Ontwikkeling van professionele vaardigheden als organisatieadviseur; kritisch reflecteren en professioneel communiceren.

Sport en gezondheid
X

X
Naast de positieve en negatieve effecten van sport en beweging komen interventies op dit gebied aan de orde. De cursus kent een praktijkopdracht.


M Gedragsverandering
Verplicht:

Traject
x

x
Toepassing en aanscherping van inhoudelijke kennis en vaardigheden op het gebied van gedragsverandering in de praktijk (echte vraagstelling van bedrijf of maatschappelijke organisatie), leidend tot een concrete interventie en verslag voor opdrachtgever.

Projectmatig plannen en werken.Persoonlijke effectiviteit in een professionele setting (PEPS)

X

X

X

X

Het accent in deze cursus ligt op het ontwikkelen van zelfkennis (identiteit), zelfpresentatiestijlen (imago) die, waar mogelijk, congruent en authentiek zijn. Dit wordt gecombineerd met het trainen van andere interpersoonlijke kwaliteiten, zoals waarneming (het waarnemen en interpreteren van andermans gedrag) en gespreksvoeringen (bijv. adviesgesprek, acquisitiegesprek, coachinggesprek). De vaardigheden worden in werkgroepen geoefend.

Stage en thesis

x

x

x
Zelfstandig een onderzoek rond gedragsverandering in de praktijk opzetten,

uitvoeren en evalueren.

Projecten met betrekking tot praktijkvraagstukken op het gebied van gedragsverandering effectief en efficiënt leiden, de planning goed bijhouden, communiceren en evalueren. Goed kunnen communiceren: mondelinge en schriftelijke presentaties, contacten en netwerken. De balans tussen wetenschappelijke kwaliteit én de belangen en randvoorwaarden die in de praktijk spelen afwegen en beoordelen.

M Gezondheidszorgpsychologie

Verplicht:

Psychologische interventies


x
X
Er wordt o.a. ingegaan op vragen die de deelnemers zelf betreffen: hoe is het om als psycholoog te werken in de gezondheidszorg en wat maakt iemand tot een goede professional?

Vaardigheidstrainingen

x
x
Studenten oefenen met vormen van psychologische behandeling

Klinische stage

x

x

x

x


Kennismaking met de praktijk van de gezondheidspsychologie;ontwikkeling van kwaliteiten die van belang zijn voor de latere beroepsuitoefening.

Studenten moeten zelfstandig solliciteren bij de instelling van hun keuze.


NB:


 1. Niet opgenomen: voorlichtingsactiviteiten van bijvoorbeeld studieverenigingen

 2. Veel aandacht voor presentatie- en communicatievaardigheden.

 3. Studenten kunnen bij een bepaalde vakkenkeuze de door de NIP erkende basisaantekeningen Psychodiagnostiek en A&O-psycholoog halen.

 4. Idem voor de Basisaantekening Sportpsychologie van de Beroepsvereniging voor Sportpsychologie.
 1. Sociologie
Cursus

1

2

3

4

Toelichting

B1: verplicht

Sociologische vraagstukken

incl. mentoraatx

xDoor bespreking (kranten)artikelen komt sociologisch werk aan de orde.

Leerproject 1: de sociale kaart van Nijmegenx
Onderzoeksvaardigheden, opzetten en uitvoeren onderzoek en verslagleggen; interviewtraining en interviews uitvoeren.

B2: verplicht

beleidsprojectx
Beleidsplan schrijven

Leerproject 2: criminaliteitx
Onderzoeksvaardigheden, opzetten en uitvoeren onderzoek en verslagleggen; telefonische enquête.

Hoofdstuk met beleidsimplicaties.B3: verplicht

Opvoeding en deviant gedrag

x

xBeleidsrelevante probleemstellingen.

Tijdens cursus wordt besproken waar sociologen in beroepenveld terecht komen.


Stage: arbeidsmarktoriëntatiex

x

x

x


Oriëntatie beroepspraktijk, stage lopen, uitvoering onderzoek, reflectie op ervaringen, solliciteren tbv stageplaats

sollicitatietraining en cv check (ism studievereniging).Bachelorscriptiex
Schrijven introductie onderzoeksartikel.

Beleidsrelevantie en maatschappelijke relevantie staan centraal.B3: keuze

Beleidscyclus (minor)x
Toepassing kennis/ vaardigheid op concrete praktijkcasussen.

Sociale participatie

& beleidsanalyse

(minor)

x

x
Gastsprekers uit praktijk.

Oefenen van vaardigheden op gebied beleids- en evaluatieanalyse.M: verplicht

Beleidsonderzoek in theorie en praktijkx
Praktijkopdrachten met beleids- en toegepast onderzoek.

Onderwijs- en arbeidsmarkt-beleidonderzoekx
Zelfstandig en professioneel rapporteren

beleidsaanbevelingen opstellen.Sportsociologie en –stimulering
XBeleidsrelevant onderzoek, sprekers uit praktijk, schrijven van een casestudy over beleid tbv concrete organisatie

Afstudeerproject

x

x

x

x


Stage: beleidsonderzoek.

Opstellen beleidsadvies n.a.v. scriptie.

Reflectie op eigen doelen in master.
Solliciteren tbv stage .


NB:


 1. Hele curriculum is doortrokken van training onderzoeksvaardigheden.

 2. Voorlichtingsactiviteiten van bijvoorbeeld studievereniging: diverse sprekers uit beroepsveld; dag van de sociologie; sollicitatietraining en cv check.

 3. Alumnivereniging: pagina op LinkedIn is ook toegankelijk voor studenten sociologie. Wordt o.a. gebruikt als discussieforum.

 4. Het onderwijsinstituut zal initiatieven van studieverenigingen op het gebied van sollicitatievaardigheden ondersteunen.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina