Betreft: modelbesluit inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger van het ocmw op de algemene vergaderingen van de dienstverlenende vereniging cipalDovnload 6.73 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte6.73 Kb.
Betreft: modelbesluit inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger van het OCMW op de algemene vergaderingen van de dienstverlenende vereniging CIPAL
DE RAAD, in openbare zitting vergaderd,
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en in het bijzonder op de artikelen 51 en 52 inzake de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg “DIS”);
Gelet op de laatst gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 14 april 2014 (hierna kortweg “CIPAL DV”);
Gelet op het feit dat het OCMW deelnemer is van CIPAL DV;
Overwegende dat ingevolge het gewijzigde artikel 44 van het DIS en het gewijzigde artikel 35 van de statuten van CIPAL DV er niet langer voor elke algemene vergadering afzonderlijk een vertegenwoordiger moet benoemd worden, maar de vertegenwoordiger voor de volledige legislatuur kan worden aangeduid;
Overwegende dat het OCMW overeenkomstig de statutaire bepalingen één vertegenwoordiger en één of meer plaatsvervanger(s) kan aanduiden;
Na geheime stemming,
BESLUIT:
Artikel 1: Als vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene vergaderingen van CIPAL DV wordt, voor de resterende duur van de legislatuur 2013-2018, aangeduid: de heer/mevrouw ...................................... [naam, functie, adres en telefoonnummer invullen] met als plaatsvervanger(s) de heer/mevrouw......................................................... [naam, functie, adres en telefoonnummer invullen] [in het geval meerdere plaatsvervangers worden aangeduid, gelieve hun onderlinge rangorde aan te duiden].
Artikel 2: De Voorzitter wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan CIPAL DV, Cipalstraat 1 te 2440 Geel.

---------------------------------De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina