Beursaanvraag voor een studieverblijf in italie richtlijnenDovnload 72.67 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte72.67 Kb.
B.H.I.R.
BEURSAANVRAAG VOOR EEN

STUDIEVERBLIJF IN ITALIE

RICHTLIJNEN :


1. Verzoek dit formulier, met de schijfmachine of een printer in te vullen.

2. Het origineel, aan het BHIR. terugzenden; behoud een fotokopie.

BHIR 2001 BHIR.FOR (205)BElGISCH HISTORISCH INSTITUUT

TE ROME
prof. dr. Georges Declercq
Penningmeester BHIR
p.a. Pleinlaan 2, gebouw C
1050 Elsene
georges.declercq@vub.ac.beVERTROUWELIJK

1. Naam

CKR :(voor gehuwde dames de meis­jesnaam eerst vermelden).
2. Voornamen.
3. Volledig adres : Woonplaats

Tele­foonnr.

Telefax


E-mail
Verblijfplaats

Telefoonnr.

Telefax

E-mail4. Bank- of Postrekening
5. Geboorteplaats en - datum (dag, maand, jaar)
6. Nationaliteit - Geslacht
7. Burgerlijke stand

(Voor gehuwden :

- Naam, geboortedatum en beroep van de echtgenoot(e)

- Aantal kinderen)8. Wetenschappelijke instelling waaraan U verbonden bent.
9. Naam en adres van het Hoofd van uw onderzoekseenheid ­
10. Huidige functie :

Sinds :11. Wetenschappelijke onderscheidingen:
12. Vorige betrekkingen
13. Universitaire diploma's waarvan de kandidaat houder is. Indien meerdere, de proeven volgens diploma groeperen.


Proeven en/of diploma's

(1ste, 2de kandidatuur, enz.)

(Volledige en precieze benaming)


Deliberatie data

(jaar)

Behaalde graden

(V,O,GO,GSO)

Universiteit of Jury14. Titel licentiaatsverhandeling of Proefschrift - Promotor
15. Bondige titel in maximum 240 letters, tekens of spaties, van het voorgestelde project.
16. Omstandige uiteenzetting van het voorgestelde project (in maxi­mum twee bladzijden).


Omstandige uiteenzetting van het voorgesteld project (vervolg).
17. Toon, zo dit niet evident is, hier de noodzaak aan dat het onderzoek enkel in Italië kan gebeuren.


bladzijde 4

18. Gepubliceerde opzoekingen en wetenschappelijke werken (volledige lijst met bibliografische aanduidingen en publicaties ter perse).
19. Zal uw huidige bezoldiging of beurs verder lopen tijdens uw verblijf in het buitenland ?

Verzoek de kredieten of beurzen op te geven waarover U eventueel nog kan beschikken voor het beoogde verblijf (de nationale of internationale bron aanstip­pen).


bladzijde 5

20. Vreemde talen

(Verzoek de geschreven en gesproken kennis voor elke taal te bepalen).21. Instelling waar de kandidaat voornemens is zijn werkzaamheden door te voeren (Verzoek het volledig adres te vermelden)
22. Drukt de kandidaat de wens uit te logeren in de Academia Belgica te Rome.
23. Naam en adres van de persoon die het onderzoek van belanghebbende zal volgen.

24. Duur van het verblijf


aantal dagen :


van : tot :

25. Vorige buitenlandse verblijven van de kandidaat in Italië (verzoek dit in chronologische volgorde met de precieze duur te willen opgeven).


a) in het kader van het B.H.I.R.


b) andere


26. Bent u van plan in de nabije toekomst andere beursaanvragen aan het B.H.I.R. voor te leggen? Zo ja, wanneer en voor welke voorziene verblijfsduur?


27. Wenst u bijkomende studies te volgen tijdens de duur van uw verblijf? Zo ja, welke?


28. Kandidaat verklaart een adviesaanvraag, omtrent onderhavige aanvraag, te hebben overgemaakt aan twee leden van het Zelfstandig Academisch Personeel, waarvan minstens één lid van buiten zijn/haar Universiteit, ten einde het B.H.I.R. en, in het vervolg van de procedure, het F.W.O. - Vlaanderen hun wetenschappelijk advies te geven.


Naam, Universiteit, volledig adres en mogelijk telefaxnummer van de referees :


29. Voor kandidaten wier onderzoek verloopt binnen het onderzoeksprogramma van het B.H.I.R. (Reeksen Analecta Vaticano-Belgica) :

Gaat U ermee akkoord op schriftelijk verzoek de gegevens die U verzameld hebt dankzij een beurs van het B.H.I.R. aan het B.H.I.R. over te maken, zo het van oordeel is dat Uzelf het onderzoek niet zal afronden? (met de hand schrijven : akkoord/niet akkoord).


30. Voor alle aanvragers :

Gaat U ermee akkoord de resultaten van het onderzoek, dat ondernomen werd dankzij een beurs van het B.I.H.R. bij voorrang aan het B.H.I.R. voor eventuele publicatie aan te bieden? (met de hand schrijven : akkoord/niet akkoord);
De titularissen van een beurs verbinden zich ertoe een artikel voor te leggen aan het bulletin van het B.H.I.R.
Alle aanvragers verbinden zich ertoe een verslag over te maken aan het B.H.I.R. betreffende het onderzoek verricht in Italië.

Datum : Handtekening :


Belgisch

Historisch

Instituut te Rome


Naam van de kandidaat :


Universiteit :

INSTRUCTIES : De hierboven vermelde kandidaat geeft uw naam op als referee in verband met zijn/haar beursaanvraag voor een studieverblijf in Italië.

Ter beoordeling van deze kandidatuur, verzoeken wij u dit adviesblad te willen aanvullen en het, zo vlug mogelijk, per post of per fax (+32.(0)2.629.23.74) te sturen naar :
prof. dr. Jeffrey Tyssens
Penningmeester BHIR
p.a. Pleinlaan 2, gebouw C
1050 Elsene
Jeffrey.Tyssens@vub.ac.be

Dit document wordt ten behoeve van de leden van het Selectiecomité gefotocopieerd. Wij verzoeken U dit formulier met de schrijfmachine in te vullen en een zwart lint te gebruiken. Een vervolgblad kan gebruikt worden mocht de ruimte niet volstaan.


Mogen wij U vragen uw wetenschappelijk advies omtrent het voorgestelde verblijf te willen geven.


Advies gegeven door : (Naam, titel, departement, instelling met volledig adres)


Telefoon :
Telefax :
E-mail :Handtekening :


Belgisch

Historisch

Instituut te Rome


Name of the Applicant : (last, first)


University :

INSTRUCTIONS : The above applicant selected you as a reference to his/her application for a stay in Italy.

Please complete this inquiry and send it by fax (+32.(0)2.629.23.74) or mail it, as soon as possible, to :
prof. dr. Jeffrey Tyssens
Penningmeester BHIR
p.a. Pleinlaan 2, gebouw C
1050 Elsene
Jeffrey.Tyssens@vub.ac.be

Because this inquiry will be reproduced for review by an Selection Committee, type the form, using a black ribbon. A continuation page may be used if space provided is inadequate.

May we ask you to give us your scientific comment concerning this proposed stay abroad.


Respondent (Name, title, department, institution and complete address)


Telephone Number :
Telefax Number :
E-mail :Signature :De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina