Bewaar het in je hart! Kinderen zingen: Jezus is geborenDovnload 12.14 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte12.14 Kb.Bewaar het in je hart!
Aanmelden

Kerstfeest


Bewaar het in je hart!

1. Kinderen zingen: Jezus is geboren

Jezus is geboren, daarvan spreekt ons lied.


Dit is de blijde boodschap: God vergeet u niet.
Als een baby kwam Hij, arm en in een stal.
Niemand had een plaats voor de Redder van ’t heelal.

Als een proclamatie, zingen wij steeds weer:


Heden is geboren: Christus onze Heer!
Daarvan spraken ‘d englen, in Judea’s veld.
Glorie en aanbidding, de weg tot God is hersteld.

Armen maar ook rijken, knielden voor Hem neer.


Brachten hun geschenken, en gaven Jezus eer.
Zo lief had God mensen, dat Hij gaf Zijn Zoon.
Ieder die gelooft, heeft toegang tot Gods troon.
Ieder die gelooft, heeft toegang tot Gods troon.

2. Opening

3. Samenzang: Komt verwondert u hier mensen

Komt verwondert u hier mensen
Ziet, hoe dat u God bemint,
Ziet vervuld der zielen wensen
Ziet dit nieuw geboren Kind!
Ziet, die ’t Woord is, zonder spreken,
Ziet, die Vorst is, zonder pracht
Ziet, die ’t al is, in gebreken,
Ziet, Die ’t licht is, in de nacht,
Ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is,
Wordt verstoten, wordt veracht.

4. Schriftlezing: Lukas 2: 15b - 18

15. De herders zeiden tot elkaar: Laat ons dan heengaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd.

16. En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de kribbe.

17. En als zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit Kindeken gezegd was.

18. En allen, die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders.5. Kinderen zingen: Heb je ’t al gehoord!

Heb je ’t al gehoord, van de herders uit het veld.
Zij hoorden het, van engelen, het is aan hen zelf verteld.
Heb je ’t al gehoord, het is een wonder van God Zelf.
De Vredevorst, ‘t beloofde Lam, nieuws voor iedereen, nieuws voor iedereen!

De engel zei tot hen: Vreest niet, want ziet:


‘k Verkondig jullie grote blijdschap.
Heden is geboren, de Zaligmaker!
Christus, de Heere!

Heb je ’t al gehoord, van de herders uit het veld.


Zij hoorden het, van engelen, het is aan hen zelf verteld.
Heb je ’t al gehoord, het is een wonder van God Zelf.
De Vredevorst, ‘t beloofde Lam, nieuws voor iedereen, nieuws voor iedereen!

6. Uitleg: verwondering

Declamatie:

Iedereen moet het horen. Het is een wonder
De Heiland is geboren! De Heere met ons!
In een stal in Bethlehem. Niemand kan zonder Hem.
Vertel het met algemene stem. Zonder het Kind van
Bethlehem.

7. Collecte, kinderen zingen en samenzang: Hoor de englen zingen d’eer
Kinderen:
Hoor de eng’len zingen d’eer
Van de nieuw geboren Heer!
Vreed’ op aarde, ’t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Mengt u, volken, in het koor,
Dat weerklinkt de hemel door,
Mensentong en eng’lenstem,
Zingt het Kind van Bethlehem!
Hoor de eng’len zingen d’eer
Van de nieuw geboren Heer!

Samenzang:


Heil de Vorst der eeuwigheid
Zonne der gerechtigheid!
Van zijn vleug'len dalen neer
Licht en leven altijd weer.
Lof U, die Uw glorie deed,
schuilen in het aardekleed,
opdat wij, van zonde rein,
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor de eng'len zingen d'eer.
Van de nieuw geboren Heer!

8. Schriftlezing Lukas 2: 1 - 7

1. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden.


2. Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrenius over Syrië stadhouder was.
3. En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad.
4. En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad van David, die Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit het huis en geslacht van David was).
5. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was.
6. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou.
7. En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en legde Hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.

9. Uitleg: geen plaats: waar is je hart vol van?

Declamatie

Druk, druk, druk Is je hart soms vol en vaak verward?
Ja iedere dag opnieuw. Het wordt tijd dat je wat bedaarde.
Druk, druk druk. Jezus dienen met heel je hart.
Je mag spreken van geluk. Want Hij is de schat van grote waarde!


10. Kinderen zingen en samenzang: Stille nacht

Kinderen:


Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zal,
Wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij der schepselen Heer,
Hij der schepselen Heer.

Samenzang:


Stille nacht, heilige nacht!
Vreed' en heil, wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld.
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij d'eer!
Amen, Gode zij d'eer!

11. Kinderen zingen: Kom in mijn hart

Kom in mijn hart, kom in mijn hart


O, kom in mijn hart, Heer Jezus.
Breng keer op keer, Uw ware leer.
Opnieuw in mijn hart, Heer Jezus

Blijf in mijn hart, blijf in mijn hart


O, blijf in mijn hart, Heer Jezus.
Blijf op mijn vraag, vanaf vandaag.
voorgoed in mijn hart Heer Jezus.

12. Samenzang: Lofzang van Simeon vers 2

Een licht, zo groot zo schoon,


Gedaald van ’s hemels troon,
Straalt volk bij volk in d’ogen;
Terwijl ’t het blind gezicht,
Van ’t heidendom verlicht
En Isrel zal verhogen

13. Schriftlezing: Lukas 2: 19

19. Maar Maria bewaarde deze woorden alle te zamen, overleggende die in haar hart.

14. Uitleg: Bewaar het in je hart

Declamatie:

Maria, ze hoorde en zag veel:
Hij zal Koning zijn
Hij zal Heerser zijn
Hij zal vrede geven.
Het nieuwe Jeruzalem
Is dat geen blij vooruitzicht?
De Heere doet wat Hij belooft.

15. Kinderen zingen: Bewaar het in je hart

Bewaar het in je hart, bewaar het in je hoofd


De Heer zal altijd doen, wat Hij je heeft beloofd
Bewaar het in je hart, bewaar het in je hoofd.
De Heer zal doen, wat Hij je heeft beloofd.

Het duurt niet lang meer tot Hij terug zal komen.


Dan zul je zien dat Hij je heeft gespaard.
De Heer wil graag dat jij bij Hem zult wonen.
Omdat je al Zijn woorden hebt bewaard

Bewaar het in je hart, bewaar het in je hoofd


De Heer zal altijd doen, wat Hij je heeft beloofd
Bewaar het in je hart, bewaar het in je hoofd.
De Heer zal doen, wat Hij je heeft beloofd.
De Heer zal doen, wat Hij je heeft beloofd.

16. Declamatie: de lofzang!

Declamatie:

Laat iedereen het horen! Jubel het uit
Dat de Heiland is geboren! De Heere is God
Dat je hart vol is van Hem! Hij leeft en regeert
En Hem looft met je stem. Tot in eeuwigheid.

17. Kinderen zingen en samenzang: Vreugde alom!

Kinderen zingen:


Vreugde alom, de Heiland leeft!
Ik hef de lofzang aan!
En elk die naar Gods liefde streeft,
En elk die stem en woorden heeft,
Zingt blij zijn grote naam,
Zingt blij zijn grote naam,
Zingt blij zijn grote naam,
Halleluja!

Samenzang:

Vreugde alom, mijn God, mijn Heer!
Want Jezus kwam op aard!
Het wonder van het Kind weleer,
Getuig ik telke male weer,
Wordt in mijn hart bewaard,
Wordt in mijn hart bewaard,
Wordt in mijn hart bewaard,
Halleluja!


18. Vrije vertelling

19. Kinderen zingen: Glorie voor de Koning

Glorie voor de Koning, Glorie voor de Redder


Glorie voor de Heer! Glorie voor het Kind
Kinderen en engelen Kinderen en engelen
Zingen lof en eer, Zingen lof en eer
Kinderen en engelen, Kinderen en engelen
Zingen lof en eer! Zingen lof en eer!

Glorie wil ik zingen, Glorie, lof en eer


Samen met de engelen, zing ik voor de Heer!
Samen met de engelen, zing ik voor de Heer!

20. Afscheid van de kinderen die de zondagsschool verlaten
en uitreiking van de bijbels

Zondagsschoolverlaters zingen: Psalm 84: 2

Zelfs vindt de mus een huis, o Heer!


De zwaluw legt haar jongskens neer.
In ’t kunstig nest bij uw altaren.
Bij U, mijn Koning en mijn God,
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot,
Geduchte Heer der legerscharen!
Welzalig hij, die bij U woont
Gestaag U prijst en eerbied toont!

Toezingen: Psalm 84: 6

Want God, de HEER, zo goed, zo mild,
Is ’t allen tijd een zon en schild.
Hij zal genaad’ en ere geven.
Hij zal hun ’t goede niet in nood.
Onthouden, zelfs niet in de dood.
Die in oprechtheid voor Hem leven.
Welzalig HEER, die op U bouwt.
En zich geheel aan U vertrouwt.

21. Sluiting

22. Samenzang: Ere zij God

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina