Bewonersplatform Abele Dinsdag 4 december om 20u in Oc d’Hoge Schole AanwezigenDovnload 38.83 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte38.83 Kb.
Bewonersplatform Abele

Dinsdag 4 december om 20u. in OC d’Hoge Schole
Aanwezigen: Eveline Huysentruyt, Marcel Dutoo, Patrick Samyn, Isabel Lebbe, Wannes

Vandenaweele, Marc Verdonck, Kathy Helsen, Monique Verstraete, Ignace Desmyter, Michel

Lemaire, Josianne Lesage, Ghislain Deraedt, Remi Canele, Jeroen Verdonck, Diederik Dumelie,

Martin Samyn, Marc Dehouk, Maria Maricau, Leo Boeraeve, Patrick Hiele, Pascal Vermeersch,

Katrien Laga

Verontschuldigd: Eddy Beddeleem, Piet Verbeke, Bernard Vanrenterghem

VERSLAG
1. Voorstellingsronde
- 21 bewoners aanwezig
- Zowel mensen vanuit verenigingen als mensen die niet bij een vereniging zijn aangesloten, spreiding op vlak van leeftijd, oude en nieuwe(re) inwoners van het dorp, zowel mannen als vrouwen, mensen vanuit het ‘centrum’ van Abele en mensen vanuit de meer landelijke wegen,…
- De bewoners merken op dat er niemand vanuit het oudercomité aanwezig is. De echtgenote van Leo Boeraeve is lid van het oudercomité. Hij doet navraag of er eventueel iemand van het oudercomité bereid is om naar het bewonersplatform te komen.

- Een aantal groepen zijn in mindere mate vertegenwoordigd, zoals bijvoorbeeld de

landbouwers en oudere inwoners van Abele. Momenteel ervaart men dit niet als een minpunt maar indien er bepaalde thema’s aan bod komen waarbij deze groepen een specifiek belang hebben, dan kan het bewonersplatform extra inspanning leveren om deze groep te bereiken.
2. Open bewonersvergadering
De bewoners hebben geen vragen meer omtrent de presentatie tijdens de open

bewonersvergadering van 21 november 2007.


3. Verwachtingen ten aanzien van het bewonersplatform?

- Bewoners vinden het belangrijk om via het bewonersplatform een brug te slaan tussen het beleid en wat er leeft in het dorp. Bewoners van Abele en het stadsbestuur van Poperinge kunnen op die manier beter in dialoog treden met elkaar.


- Het bewonersplatform is volgens de bewoners een geschikt kanaal om informatie vanuit het

stadsbestuur (beter) te laten doorstromen naar de bewoners van Abele.


o Jaarplannen en beleidsplannen zijn voor heel wat mensen onbekende documenten terwijl ze echter heel wat belangrijke informatie omvatten voor de bewoners zelf. Via het bewonersplatform kan waar nodig een schepen of ambtenaar worden uitgenodigd om toelichting te geven bij de diverse beleidsplannen.

o Een aantal bewoners hoopt dat er door de komst van een bewonersplatform beter kan gecommuniceerd worden omtrent bepaalde werken die gebeuren in het dorp, bijvoorbeeld de gasaansluiting in de Trappistenweg, de afsluiting van de Frans-Vlaanderenweg. Volgens de aanwezige bewoners zijn mensen vaak te weinig op de hoogte van dergelijke werken.


- Het bewonersplatform biedt volgens sommige bewoners ook de mogelijkheid inspraak en participatie van bewoners beter te realiseren. Wanneer men vanuit het stadsbestuur bepaalde plannen wil opmaken dan kan men op voorhand de bewoners hierover bevragen vooraleer men effectief een plan laat opstellen. Op die manier wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de mening van de bewoners en kunnen bewoners ook zelf voorstellen formuleren.
- Het bewonersplatform is volgens een aantal bewoners ook heel belangrijk om te werken aan de onderlinge communicatie in het dorp zelf, zoals bijvoorbeeld de communicatie tussen de verschillende verenigingen.
4. Wat kan op de agenda van het bewonersplatform Abele?
De aanwezige bewoners vinden het belangrijk om bij aanvang van het bewonersplatform alle

inwoners van het dorp te bevragen naar hun idee over mogelijke agendapunten voor het

bewonersplatform. Om dit te realiseren stelt men een folder op waarin men kort de werking van het bewonersplatform voorstelt en ook vraagt aan de bewoners om mogelijke agendapunten te bezorgen aan het bewonersplatform. Het bewonersplatform vraagt hierbij aansluitend aan stad Poperinge de toelating om een brievenbus te plaatsen aan het ontmoetingscentrum ‘d Hoge Schole waarin mensen dan hun ideeën kunnen bussen.

Inhoud folder:


- Korte voorstelling van de start van het bewonersplatform Abele.
- Vraag aan de bewoners om voorstellen te doen van mogelijke agendapunten voor het

bewonersplatform Abele.


- Op de folder staan ook contactgegevens van ofwel een bewoner uit het bewonersplatform ofwel voorlopig nog Katrien Laga, zodat mensen bij eventuele vragen contact kunnen opnemen.
- De folder kan men ten laatste tegen 6 februari bussen in de brievenbus aan d’Hoge Schole (eerst goedkeuring brievenbus afwachten).
Een aantal bewoners stelden zich kandidaat om de folder op te stellen. Dit zijn Isabel Lebbe,

Jeroen Verdonck, Kathy Helsen en Josianne Lesage. Zij ontwerpen een folder en zorgen ervoor dat deze tegen 14 januari is opgesteld en gekopieerd in 300 exemplaren.

De bewoners gaan de folder in de week van 14 januari zelf bedelen. Op de vergadering werden de straten als volgt verdeeld:
Abeelseweg: Pascal Vermeersch

Abelestationsstraat: Eveline Huysentruyt

Abelestationsplein - Casseldreef - Lysenthoek – Wippershoekdreef: Leo Boeraeve

Trappistenweg: Ghislain Deraedt & Monique Verstraete

Vuileseulestraat – Kattestraat: Jeroen Verdonck

Dodemansstraat - Callicannesweg - Gemenestraat – Apolloniadreef: Isabel Lebbe

Abeleplein: Remi Canele

Vijfgemetenstraat: Maria Maricau & Marc Dehouk

Galgestraat - Stoppelweg – Helleketelweg: Martin Samyn
Naast het verspreiden van de folder aan de inwoners van Abele zal men ook een aantal folders in de plaatselijke winkels, cafés,… leggen.

Op maandag 14 januari kunnen de mensen die folders moeten bedelen de folders ophalen in OC d’Hoge Schole tussen 19u.30 en 20u.

Katrien Laga zorgt tegen de volgende vergadering voor een overzicht van alle agendapunten die door bewoners werden bezorgd.
5. Communicatie tussen het bewonersplatform en de inwoners van Abele
Bij dit agendapunt werd de vraag gesteld hoe het bewonersplatform de bewoners op de hoogte kan houden van de werking van het bewonersplatform en hoe men bewoners kan betrekken bij deze werking. Om dit te realiseren duiden de bewoners verschillende mogelijkheden aan:
- Via de website van Abele. Op de website kan men een aparte pagina aanmaken voor het bewonersplatform. De secretaris van het bewonersplatform zou deze website kunnen

opvolgen met data en verslagen enz. Om dit te realiseren kunnen we contact opnemen met Marnick Careye, de webverantwoordelijke.


- Overleg met de verenigingen kan ook belangrijk zijn om de communicatie tussen het

bewonersplatform en het dorp te bevorderen.


- Brievenbus van het bewonersplatform. In deze brievenbus kunnen mensen mogelijke

agendapunten of vragen posten. Op die manier kan iedere inwoner inbreng hebben in de

werking van het bewonersplatform. Een dergelijke brievenbus zou men willen plaatsen aanhet ontmoetingscentrum d’Hoge Schole. Enkele weken voor de vergadering van het

bewonersplatform kan de coördinator dan de agenda opstellen aan de hand van de

opmerkingen die de bewoners in de brievenbus hebben gepost.

Om de vergaderingen bekend te maken en/of om bepaalde berichten bekend te maken kan men volgens de aanwezige bewoners ook volgende kanalen gebruiken:


o Wekelijks Nieuws (via Paul Carbon)

o Parochieblad (via Maria Maricau)

o Stadskrant (via Stefaan Kempynck)

o Ijzerbode (Drukkerij Schoonaert)

o Nieuwsbrief Okra (via Michel Lemaire)

o Website van Abele (via Marnick Careye)

o Website van Chiro (Chiro)
6. Coördinator en secretaris
Om het bewonersplatform in goede banen te leiden wordt er een coördinator en een secretaris

aangesteld. Concreet ziet de taak van coördinator en secretaris er als volgt uit:


Taak coördinator:

_ Opstellen agenda / verdeling agenda

_ Vergaderingen leiden

_ Aanspreekpunt van het bewonersplatform

_ Agenda van het bewonersplatform ‘bewaken’, namelijk zorgen dat zowel fysieke als

sociale leefbaarheid aan bod komt, dat ieders idee aan bod kan komen,…

_ Antwoord van het schepencollege voorbereiden naar het bewonersplatform toe
Taak secretaris:
_ Verslag maken

_ Verspreiden van het verslag aan bewoners en uiteraard ook bezorgen aan Stefaan

Kempynck die op zijn beurt het verslag bezorgt aan het College van Burgemeester en

Schepenen.


Welke verwachtingen stellen we ten aanzien van een coördinator/secretaris:
_ Goede samenwerking tussen coördinator en secretaris.

_ bewaakt een ‘neutraal’ standpunt.

_ De coördinator/secretaris werkt samen met het volledige bewonersplatform aan

‘gedragen’ voorstellen. Hiermee bedoelen we dat de agenda van het

bewonersplatform ook de agenda is van het dorp en dat de agendapunten dus ook

voor alle inwoners van belang zijn.

_ Een coördinator/secretaris heeft een constructieve ingesteldheid / positieve

ingesteldheid.

_ Van een coördinator/secretaris wordt verwacht een teamwerker te zijn en geen

solospeler. Een coördinator/secretaris kan goed luisteren naar iedereen en kan ook

opdrachten en taken verdelen onder de leden van het bewonersplatform.
Op de vergadering werd reeds de vraag gesteld of iemand bereid is een van deze functies op

te nemen. Pascal Vermeersch en Jeroen Verdonck zijn bereid om een van de twee functies

op zich te nemen. Kathy Helsen gaf aan dat zij eventueel plaatsvervangend secretaris wil zijn.
Als er nog mensen zijn die zich kandidaat willen stellen dan kunnen zij dit doen tegen de

volgende vergadering. Op deze volgende vergadering wordt een coördinator en secretaris

gekozen. Indien mensen nog bepaalde vragen hebben omtrent deze functies, neem dan

gerust contact op met Katrien Laga voor meer informatie. Je kan hiervoor bellen naar het

nummer 0477 70 66 20 of mailen naar katrien.laga@samenlevingsopbouw.be.
7. Praktische afspraken
- Het bewonersplatform kan het ontmoetingscentrum d’Hoge Schole gratis gebruiken en de aanwezige bewoners beslissen dan ook om de vergaderingen daar te laten doorgaan.

- De aanwezige bewoners kiezen ervoor om de vergaderingen ongeveer om de twee maanden te laten doorgaan. Men kiest ervoor om op een woensdagavond te vergaderen.

- De mensen die een emailadres hebben opgegeven, ontvangen de agenda en het verslag per email. De overige leden van het bewonersplatform ontvangen dit per post.
8. Varia
- Samenwerking met Franse inwoners van Abele:
Enkele bewoners stellen de vraag of er voor dit initiatief ook contact wordt opgenomen met de Franse inwoners van Abele. Het lijkt hen belangrijk om ook de mening van de Franse

inwoners uit Abele te bevragen omdat zij uiteindelijk ook belang hebben bij hetgeen in het

bewonersplatform Abele wordt besproken. Zo kan er bijvoorbeeld nog meer worden

samengewerkt voor de kerstverlichting en bepaalde activiteiten waarop ook de Franse

inwoners uitgenodigd worden. Dit wordt dus hoogstwaarschijnlijk een agendapunt van het

bewonersplatform Abele. Bij aanvang hebben zij hierover dan ook enkele vragen voor het

College van Burgemeester en Schepenen (zie punt 9)
9. Vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen
- Brievenbus voor het bewonersplatform:

Het bewonersplatform Abele vraagt aan het College Van Burgemeester en Schepenen de

toelating om aan OC d’Hoge Schole een brievenbus van het bewonersplatform te plaatsen. Dhr. Patrick Hiele – lid van het bewonersplatform Abele – stelde voor om vanuit de technische dienst van Stad Poperinge een dergelijke brievenbus te maken en te plaatsen. Hiervoor vraagt men vanuit het bewonersplatform Abele dus eerst de toestemming aan het College van Burgemeester en Schepenen.
- Omtrent een mogelijke samenwerking met de Franse inwoners van Abele stelt het

bewonersplatform volgende vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen:


o Is er samenwerking/overleg tussen de burgemeester van Poperinge en de burgemeester van Boeschepe?
o Is het mogelijk om de gemeente Boeschepe vanuit het stadsbestuur Poperinge te

informeren over de opstart van het bewonersplatform in Abele?


10. Volgende vergadering
· Datum:.Woensdag 13 februari om 20u. in OC d’Hoge Schole
· Agenda:
- Aanstellen coördinator en secretaris

- Agendapunten bewoners Abele- Varia

- Volgende vergadering: datum en agendaDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina