Bewonersplatform Abele Verslag vergadering oc d’Hoge Schole 1 oktober 2008 – 20 uur AanwezigDovnload 60.8 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte60.8 Kb.
Bewonersplatform Abele

Verslag vergadering

OC D’Hoge Schole

1 oktober 2008 – 20 uur

Aanwezig:

Pascal Vermeersch, Jeroen Verdonck, Katrien Laga, Kathy Helsen, Marc Dehouk, Eveline Huysentruyt, Ignace Desmytter, Remi Canele, Martin Hardeman, Marcel Dutoo, Martin Samyn, Patrick Samyn, Josianne Lesage, Marc Verdonck


Verontschuldigd: Ghislain Deraedt, Isabel Lebbe, Wannes Vandenaweele en Dirk Ingelaere.


1Verwelkoming

2Antwoorden van schepencollege nav vergadering van 21 05 2008


VRAAGANTWOORD

Kan de verkeerssituatie voor de bebouwde kom opnieuw bekeken worden? Meer bepaald om de snelheid terug te brengen van 60 km/uur naar 50 km/ uur zoals in alle bebouwde kommen?Deze vraag zal voorgelegd worden aan de verkeerscommissie. Wegens de tijdelijke onbeschikbaarheid van de betrokken ambtenaar (in zwangerschapsverlof) kan de verkeerscommissie niet op korte termijn bijeen- geroepen worden. Een tussentijdse oplossing wordt voorzien. Een samenkomst van de verkeerscommissie zal in het najaar 2008 georganiseerd worden. Zodra dit agendapunt behandeld is, wordt het bewonersplatform op de hoogte gebracht.Is het mogelijk om duidelijkheid te krijgen over wie verantwoordelijk is voor het onderhoud in de bocht in de Abelestationsstraat?Het onderhoud van de wegberm langs deze weg valt onder het algemene wegbermbeheer en dit gebeurt 2x per jaar.

In de bocht zelf wordt de binnenkant van de weg geregeld verhard zodat er geen diepe putten worden gevormd.

Kan er een zebrapad aangebracht worden om de Abeelseweg te overbruggen? Concreet: van café Kommiezenkot naar de hoek van Abeelseweg, ongeveer voor bushalte.Agentschap Wegen en Verkeer is verantwoordelijke voor deze verkeerssituatie. Deze vraag dient te worden voorgelegd aan de verkeerscommissie. Volgende datum van de verkeerscommissie is nog niet gepland. Zodra dit agendapunt behandeld is, wordt bewonersplatform op de hoogte gebracht.Kunnen er ter hoogte van de lagere school “De Kleine Prins” in de Trappistenweg lijnen getrokken worden zodat de parkeerplaatsen voldoende benut kunnen wordenMomenteel bestaat de parkeerstrook uit grint. Belijning op deze ondergrond is niet mogelijk. Haalbaarheid en kostprijs van een asfaltering zullen op korte termijn onderzocht worden. Het geheel zal vervolgens besproken worden bij de begrotingsvoorstellen 2009.


3Antwoorden van schepencollege nav vergadering van 27 08 2008


VRAAGANTWOORD


Fietspad Abele – Watou
Het bewonersplatform vraagt nog eens nadrukkelijk om het fietspad tussen Abele en Watou te onderhouden. Gezien het onkruid wordt betwijfeld of een borstelmachine voldoende grondig werk zal kunnen leveren.

 • Eind augustus werd het fietspad tussen Abele en Watou volledig geborsteld. Dit onderhoud gebeurt 4 x per jaar.
 • Naast het borstelen van de fietspaden is er inderdaad ook nood aan een grondige aanpak van de wegbermverhogingen langs de fietspaden. De technische dienst zal dit probleem in eerste instantie met een eigen kraan proberen aan te pakken. Indien eigen kraan niet volstaat, zal een alternatieve oplossing moeten gezocht worden. Bewonersplatform wordt op de hoogte gehouden van de opvolging van deze werken.Opmerkingen:

Bestaat er mogelijkheid om wegverzakkingen fietspad Trappistenweg te herstellen? Zie antwoord schepencollege: er wordt een oplossing gezocht.


Klok kerktoren
Kan de klok van de kerktoren opnieuw worden geïnstalleerd? (de mechaniek ervan is blijkbaar nog aanwezig)

Vraag tot herstel van de klok zal via brief van het schepencollege overgemaakt worden aan het gemeentebestuur van Boeschepe.Er is een opmerking binnen gekomen van iemand die de klok niet nodig vindt en naar Abele komen wonen is voor de rust van Abele. Voor alle duidelijkheid: het gaat over het uurwerk maar niet over de klok.


Opvolging vraag onderhoud stratewegel (Hanekampweg)


 • Onderhoud van de Stratewegel: Zal de stad instaan voor een driewekelijks onderhoud van de stratewegel zoals vermeld in het antwoord van het schepencollege op 22 april 2008?
 • Op het schepencollege van 2 april werd nog geen beslissing genomen omtrent de vraag van het bewonersplatform om de stratewegel in zijn oorspronkelijk staat te herstellen (1,5m.) De toestand zou onderzocht worden. Bewonersplatform stelt zich de vraag of stad hieromtrent reeds verdere informatie kan verstrekken. • Driewekelijks onderhoud van stratewegels is niet haalbaar. Bij het antwoord van het Schepencollege zal hoogstwaarschijnlijk verwarring opgetreden zijn met onderhoud van openbaar domein. Voor stratewegels wordt gestreefd naar een onderhouds-frequentie van 4 x per jaar.
 • De mogelijkheden om de stratewegel in zijn oorspronkelijke staat te herstellen wordt besproken op het schepencollege van 1 oktober.


OK

Overleg gemeente Boeschepe


 • Is er overleg tussen stadsbestuur van Poperinge en gemeentebestuur van Boeschepe?

 • Is het mogelijk om de gemeente Boeschepe vanuit het stadsbestuur Poperinge te informeren over de opstart van het bewonersplatform in Abele?De afvaardiging van Boeschepe liet tijdens overleg met Schepencollege van Stad Poperinge weten bereid te zijn naar de vergaderingen van het bewonersplatform Abele te komen als de noodzaak zich daartoe voordoet.
Opm.: heeft het wel zin dat er iemand aanwezig is van gemeentebestuur boeschepe als het toch via stad poperinge moet gaan? Ja, toch relevant om aanvullingen te geven, ...


Columbarium Abele
Kan het stadsbestuur de vraag stellen aan Boeschepe of er vooruitgang is in het plaatsen van een columbarium? Welke termijn is er voor ogen?

De twee bevoegde schepenen van Stad Poperinge, Kris Notebaert en William de Sagher, zullen de toestand gaan bekijken en overleg plegen met het gemeentebestuur van Boeschepe
Er is reeds een strooivelde aanwezig.

Interessante opm: urneveld is in de grond en een collombarium is in de muur.

Dorpsplein in Abele
Wil de stad zich inzetten om de realisatie van een dorpsplein, al dan niet op langere termijn, te ondersteunen.

Zie brief bewonersplatform Abele, dd. 28 augustus 2008Voorstel om op het braakliggende perceel (met aanpalend vervallen pand), gelegen Abeleplein, een dorpsplein te creëren zal onderzocht worden door de diensten stedenbouw en milieu van de stad. Op basis van het advies van beide diensten zal het schepencollege een standpunt innemen over een toekomstige openbare bestemming van de gronden en eventueel een dossier inleiden bij een aantal instanties.
Na laatste vergadering werd hieromtrent een brief verstuurd naar stad poperinge met de vraag  om voorbereidende stappen te zetten  in functie van de realisatie van een plein.   

 Antwoord: het zal op korte termijn onderzocht worden op haalbaarheid. Hiervoor zijn 2 personen aangesteld binnen stad poperinge: Wally Dequidt en  Soetkin  Decaluwe.Er was hierrond afgelopen maandag een eerste vergadering van de werkgroep. Kathy trekt deze werkgroep en werkt hieraan met verschillende andere leden.

 De werkgroep is samengesteld uit een ruimtelijk planner, een aannemer, twee mensen die professioneel bezig zijn met inrichting van de open ruimte (parken, tuinen en pleinen) een architect-assistent en de geestelijke vader van het prioject (die op het idee gekomen is).Doelstelling was hoe dit aan te pakken en wat er bereikt wil worden.

De werkgroep stelt voor om een voorstel van RUP op te maken, gebaseerd op een uitgebreid ontwerpend onderzoek. Het Rup kunnen we zelf niet maken, wel de voorbereidingen hierrond.

Uitleg rup:  

De meeste mensen zijn vertrouwd met het  gewestplan. Dit heeft regels  over ondermeer waar al dan niet gebouwd mag worden. Vroeger kon  de gemeente  ter verfijning van het gewestplan en BPA opmaken : extra spelregels: bv. Je mag hier maximum 5 meter bouwen.  Gemeenten met een goedgekeurd structuurplan maken geen BPA's meer op; wel ruimtelijke uitvoeriingsplannen (RUP's) Een Rup is  in essentie hetzelfde  als een BPA  Een RUP wordt opgemaakt in uitvoering van het structuurplan. Anders dan een BPA vervangt een RUP het gewestplan.  RUP's kunnen  enkel door erkende ruimtelijke planners  opgemaakt worden : Kathy is  erkend planner.  RUP's kunnen alleen door gemeenten, provincie of gewest worden opgemaakt. Vanuit het bewonersplatvorm kan dus alleen maar een suggestie worden gedaan aan de gemeente.

In  het plan nemen we meer mee dan enkel de Belgische kant; o.a. Kerk, +  de voormalige volkstuintjes + de verouderde woning naast de toegang tot de kerk. Deze terreinen worden om volgende redenen meegenomen:

 • Boeschepe heeft eerder laten weten dat zij plannen hebben om de woning aan te kopen en een pleintje voor de kerk te realiseren. 

 • De volkstuintjes worden niet meer gebruikt (op één uitzondering na)

 • De kans bestaat dat de kerk op (lange) termijn haar fgunctie verliest .

 Wat is het totaal programma voor het plangebied : nog niet concreet. Er worden enkele scenario's uitgewerkt waarmee teruggekomen wordt naar het Bp.  Op basis van de reacties vanuit het bewonersplatvorm worden de beste scenario's beter uitgewerkt. Het college  van Poperinge + gemeentebestuur Boeschepe  zullen apart worden uitgenodigd om kennis te nemen van het voorstel (apart omwille van de taal: een toelichting in Nederlands en een andere in Frans).

De bedoeling is om een  haalbaar en rendabel  projectvoorstel te maken. Al kan het gemeentebestuur het niet aankopen, toch moet gezorgd worden dat het ook rendabel is voor een particuliere koper. Volgende vergadering van de werkgroep is 13 oktober.

Werkgroep  denkt eraan om Jan Durnez (deputé)  te vragen als peter van het project  (voor morele steun).

Vraag: wanneer wordt het schepencollege hierbij betrokken?  Het verslag van dit bewonersplatvorm  zal het college informeren  over onze intenties. Wanneer de concrete  mogelijkheden onderzocht zijn, wordt het college uitgenodigd voor een bespreking.

Opm.:  bij voorkeur wordt het plein zo groot mogelijk gemaakt met veel ruimte voor parking  en groen, ... 

De wijkagent deelt mee dat hij uit zijn contact met de eigenaar heeft bevestigd gekregen dat de terreinen zullen verkocht worden. Het is alleen nog niet heel duidelijk wanneeer. De eigenaars (erfgenamen) hebben verschillende terreinen die tekoop zullen worden gesteld.  


VRAAG AAN SCHEPENCOLLEGE

Vraag: de werkgroep vraagt van de stad Poperinge toestemming om in functie van het ontwerpend onderzoek en de uitwerking van het voorstel van RUP, gebruik te mogen maken van volgend digitaal basismateriaal:

 • basiskaart met percelen en gebouwen

 • orthofoto

 • topografische plannen

 • atlas der buurtwegen

 • het gewestplan

 • gedetailleerde kaarten voor de watertoets

 • stratenatlas

 • digitaal hoogtemodel

 • afbakening van de agrarische en natuurlijke structuur

 • goedgekeurde, niet vervallen verkavelingen in- of palend aan het plangebied

 • biologische waarderingskaart

 • landschapsatlas

 • bodemkaart

 • ligging van Seveso bedrijven tot 2 km van het plangebied.

De meeste kaarten zijn al raadpleegbaar(via GISWEST of GIS Vlaanderen), doch het is aangewezen dat de stad haar toestemming geeft aan de werkgroep om gebruik te maken van deze kaarten.

Kaarten in 'vetjes' zijn niet onmiddelijk beschikbaar. voor deze kaarten vraagt de werkgroep of de kaarten digitaal- in GIS-omgeving kunnen worden bezorgd (opCD-rom).

Het plangebied waarvoor deze kaarten zullen gebruikt worden is in bijlage aangegeven.

4Goedkeuring van het verslag van 27/08/2008


Ok.

5Agendapunten Bewoners


Luchtfoto's

Hiermee moet zeker opgelet worden voor de privacy, op 1/1000 is 1 cm dus 10 meter in het echt. Een echte schading van de privacy is het dus niet.

We beperken het gebruik van de luchtfoto voor het project roond het plein in Abele.

6Varia


 • Prijs plastificering luchtfoto: nog geen nieuws, werd gevraagd maar geen antwoord.

 • Het ophalen van de PMD zakken op Callicannes (evenwijdig met Frans-Vlaanderen), misschien kan Stad daar ook de zakken ophalen. In principe is dit een dienstenweg dus eigenlijk woont er daar niemand. Stad bereid om op te halen via de dienstweg?


VRAAG AAN SCHEPENCOLLEGE

Is het mogelijk om de ophaling van PMD zakken van het laatste deel van de Callicannesweg te doen via de dienstweg?Afsprakennota, rekening houdend met coördinatorenoverleg, dit zou getekend worden tussen stadsbestuur en bp's.
Het is een kader met wederzijdse rechten en verplichtingen.
Katrien geeft aan iedereen een exemplaar. Dit wordt als bijlage toegevoegd aan het verslag.

7Volgende vergadering


Samenkomst werkgroep Abelepleinplein: 13 oktober 2008

12 november: Coördinatorenoverleg.

Woensdag 3 december – 20 uur: Jeroen legt OC vast.
SAMENVATTING VRAGEN AAN SCHEPENCOLLEGE:

Is het mogelijk om de ophaling van PMD zakken van het laatste deel van de Callicannesweg te doen via de dienstweg?


Vraag: de werkgroep vraagt van de stad Poperinge toestemming om in functie van het ontwerpend onderzoek en de uitwerking van het voorstel van RUP, gebruik te mogen maken van volgend digitaal basismateriaal:

 • basiskaart met percelen en gebouwen

 • orthofoto

 • topografische plannen

 • atlas der buurtwegen

 • het gewestplan

 • gedetailleerde kaarten voor de watertoets

 • stratenatlas

 • digitaal hoogtemodel

 • afbakening van de agrarische en natuurlijke structuur

 • goedgekeurde, niet vervallen verkavelingen in- of palend aan het plangebied

 • biologische waarderingskaart

 • landschapsatlas

 • bodemkaart

 • ligging van Seveso bedrijven tot 2 km van het plangebied.

De meeste kaarten zijn al raadpleegbaar(via GISWEST of GIS Vlaanderen), doch het is aangewezen dat de stad haar toestemming geeft aan de werkgroep om gebruik te maken van deze kaarten.

Kaarten in 'vetjes' zijn niet onmiddelijk beschikbaar. voor deze kaarten vraagt de werkgroep of de kaarten digitaal- in GIS-omgeving kunnen worden bezorgd (opCD-rom).

Het plangebied waarvoor deze kaarten zullen gebruikt worden is in bijlage aangegeven.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina