Bewonersplatform haringeDovnload 37.2 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte37.2 Kb.

BEWONERSPLATFORM - HARINGE

Verslag bewonersplatform
Datum : 11 Maart 2008
Aanwezig:

Dewitte Bjorn, Nottebaert Tom, Maes Pierre, Boone René, Blondeel Roland, Vanwynsberghe Jef, Maes Luc, Van Hulle Annie, Rosseel Marie Rose, Baury Alice, Vantomme Linda, Lemahieu Dany, Couwet Kris, Coghe Agnes, Dezodt Frans, Annelies Decrock, Alain Dessein, Ingrid Vandromme, Katrien Laga


VERSLAG


 1. Goedkeuring en opvolging vorig verslag van 21 01 2008
  • Uitleg nieuwe manier van werken met de AGENDA van de nieuwe vergadering. We printen geen agenda meer af om op de tafels te leggen, maar schrijven deze agenda op grote bladen vooraan.

Deze nieuwe manier van werken was voor iedereen in orde. Maar een agenda via e-mail is wel gewenst, zo worden de mensen ook nog eens herinnerd aan de datum van de volgende vergadering.


  • Belofte asfaltwerken in Moenaardestraat van nr. 84 tot 88 door de firma Desodt zijn uitgevoerd. Afgesloten onderdeel?

Werken zijn goed uitgevoerd, dit is een afgesloten onderdeel.


  • Montefoulstraat en Kruisdreef; aanpassingen voldoende?

Neen, het kruisen met een ander wagen is nog steeds bijna onmogelijk. Graven van de grachten en aandammen kan nog een betere stevigheid bieden.


  • Bloemendorp Haringe; bij navraag aan Frans Desodt, is dit ook een puntje dat hier zeker in het bewonersplatform kan behandeld worden. Hoe pakken we dit verder aan? Aanvraag meegeven met dossier of apart?

Frans Desodt bezorgt de info die hij hierover liggen heeft aan de coördinator of aan een van de secretarissen, zodat dit opgenomen kan worden in een volgende vergadering.


  • Herwaardering kerkwegels: info uit landbouwraad was er niet, mag ook vanuit het bewonersplatform opgevolgd worden. Bij verder nieuws uit landbouwraad worden wij op de hoogte gehouden
  • Snelheidssignalisatie aan inkom Haringe bij de kerk

De wijkagent heeft hierover nog geen resultaten binnen, maar geeft ons dit door zodra die binnen zijn.


  • Opvolging lantaarnpalen aan de kerk;

Dit zijn geen echte straatlichten. Geen van deze 3 lantaarns branden. Via stad bevragen?

Zuster wist ons te vertellen dat deze lantaarns niet meer aan te steken zijn vanuit de pastorie. In de kerk kun je ze wel nog aansteken maar uitdoen lukt dan niet meer, alleen door de zekering te doen springen. Dit probleem wordt gemeld aan het stadsbestuur en er wordt gevraagd of deze op het net kunnen aangesloten worden. Zo branden ze samen met de andere straatverlichting.


 1. Vragen en antwoorden van en naar schepencollege:
  • Wo 13 februari: bespreking agendapunten Haringe op Schepencollege

  • Do 21 februari: overleg met Katrien, Stefaan Kempynck, Sylvain Deboutte en technische dienst

  • Wo 5 maart: beslissingen na overleg van technische dienst op het Schepencollege

  • Ma 10 maart: antwoorden ontvangen van Stefaan K.

  • Di 11 maart: Bespreking van de resultaten hier op het bewonersplatform

We zullen moeten rekening houden dat het schepencollege voldoende tijd krijgt om onze punten eerst te bespreken eer we een volgende vergadering plannen.


 1. Huidige snoeiwerken aan de lindebomen op het kerkhof

De snoeiwerken zijn nog niet volledig gebeurd.

Antwoord stadsbestuur: deze werken zijn intussen al uitgevoerd!


Klopt, de werken zijn uitgevoerd. Er liggen nog veel losse takken die niet zijn opgeruimd. Dit wordt nog eens gemeld.


 1. CM-postbus is niet meer bruikbaar opgesteld

Die hebben we zelf verzet na de vergadering van “Dorp met toekomst”. De plaats van deze postbus wordt herbekeken samen met de heraanleg van het dorpsplein.


 1. Aanleg voetpaden in Moenaardestraat van nr. 71 tot 81.

Deze werken staan op de begroting van 2008. Eind 2008 of begin 2009 worden deze werken dus zeker uitgevoerd.


 1. Snelheidsbeperking

In de Strategische Beleidsnota 2007-2012 staat volgende doelstelling “Het verhogen van de verkeersleefbaarheid in de woonkernen door het opwaarderen van de voetpaden en het nemen van snelheidsremmende maatregelen”.

Om deze doelstelling te realiseren wordt in de dorpen volgende actie gepland: “Aanbrengen ‘poorten’ en asverschuivingen. Wat de gemeentewegen betreft zijn het voornamelijk de dorpskernen die te kampen hebben met te hoge snelheid van inkomende voertuigen. In de stadskern behoren de wegen hoofdzakelijk tot de bevoegdheid van de Vlaamse Overheid. Omdat niet alle knelpunten in één keer kunnen worden aangepakt moet er een volgorde worden bepaald.”


De aanpak van de snelheidsproblemen in Haringe is gepland in 2008.


 1. Signalisatie ‘spelende kinderen’

Deze vraag wordt voorgelegd aan de verkeerscommissie. We wachten nog op het antwoord.


 1. Signalisatieborden vernieuwen

De Moenaardestraat (bebouwde kom), Heybrugstraat en Hoogstraat worden in 2008 heraangelegd. Bij de heraanleg van deze straten zullen ook de borden vernieuwd worden.


 1. Zebrapaden herschilderen

Het onderhoud van de zebrapaden is dit voorjaar gepland. Normaal gezien wordt dit in de maanden april-mei uitgevoerd. We volgen dit op.


 1. Infobord aan de picknicktafel bij de kerk; kan het bewonersplatform Haringe hiervan gebruik maken?

De sleutel wordt overhandigd aan de coördinator. Zo kunnen we er ook gebruik van maken om het verslag in uit te hangen.


 1. Openbare toiletten aan de kerk: onderhoud en aanpassing voor dames

Volgens de technische dienst gaf de Kultuurgemeenschap in het verleden aan dat men het huidige toilet aan de kerk wil behouden. Een nieuw sanitair blok met voorziening voor dames is niet haalbaar. Vraag kan gesteld worden om tijdens grote activiteiten in het dorp het toilet van de pastorie ter beschikking te stellen. In het verleden is dit blijkbaar nog gebeurd.

Dit toilet van de pastorie is moeilijk om publiek open te stellen. Dit toilet kan niet van buitenaf bereikt worden en is privé voor de pater. Iedereen was ermee akkoord om hier niet meer verder op in te gaan bij het stadsbestuur. Als er iets georganiseerd wordt is De Levaard meestal open of kan de organisatie een toiletwagen zetten. Dhr. Lecluyse meldt wel dat er verschillende mensen (wandelaars en bezoekers orgelconcerten) bij hem aanbellen om zijn toilet te kunnen gebruiken. Dit werd nog eens doorgegeven aan het stadsbestuur.


 1. Vuilnisbakje voorzien aan de bushalte en bij de picknicktafel aan de kerk

    • Een vuilnisbakje bij het dorpsonthaalpunt is aangevraagd.

    • Een nieuw wachthuis aan de bushalte met vuilnisbak wordt bekeken bij de herinrichting van het dorpsplein.
 1. Zitbank en omgeving herstellen in de Hoogstraat, Kruisdreef en Haringestraat + telkens voorzien van vuilnisbakje

    • Bij de heraanleg van de Hoogstraat wordt ook de zitbank vernieuwd.

    • Kruisdreef is onlangs heraangelegd, normaal gezien is de omgeving van zitbank in orde.

    • In de Haringestraat wordt de locatie van de bank herbekeken.

    • In verband met de vuilnisbakjes: de technische dienst kiest ervoor om het aantal vuilnisbakken te beperken omdat deze ook regelmatig dienen geledigd te worden en dit dus heel wat werk met zich meebrengt.

Bij de zitbank in de Kruisdreef staat het onkruid soms heel hoog.Ook de heraanleg van de Kruisdreef is niet meer in orde, de weg is opnieuw kapot aan het gaan.


 1. Elektriciteit voor openbaar nut; kermismolen, kerstverlichting

De vraag om een verdeelkast te voorzien op het dorpsplein wordt voorgelegd aan het schepencollege.

Dit wordt opgenomen in de heraanleg van het dorpsplein. Tegen de volgende kermis zal dit wel moeilijk haalbaar zijn.
 1. Oplossing voor snoeihout: container plaatsen.

Technische dienst geeft aan dat men voor 50 € één camion kan laten komen om snoeihout op te halen. Misschien kan het bewonersplatform zelf een dag organiseren waarop men het snoeihout uit het dorp op een bepaalde plaats verzamelt en dan laat ophalen door een (of meerdere) camion(s). Op die manier is er controle op het afval en worden de kosten voor de bewoners die er gebruik willen van maken op die manier ook beperkt. Het is aan het BP om te beslissen of hierrond iets kan worden georganiseerd.

Meer info kan verkregen worden bij de groendienst van Stad Poperinge.

Dit is geen optie! Voor 2€ kan je naar het containerpark. We stellen de vraag voor een gratis container nogmaals aan het schepencollege.


 1. Onderhoud van goten en rioleringsputjes; wie is hiervoor verantwoordelijk?

2 x per jaar laat de technische dienst de rioleringsputjes reinigen. Het onderhoud van de goten is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de woning.


 1. Kunnen er kerstlichtjes voorzien worden vanuit het stadsbestuur voor in de kerstbomen die wat meer effect kunnen geven? Huidige lichtjes hebben te weinig effect

Voorstel van de technische dienst: de handelscomités van de dorpen krijgen een toelage van Stad Poperinge om te kunnen voorzien in kerstverlichting. Misschien kan er vanuit Haringe worden samengewerkt met het handelscomité van Roesbrugge ‘IJzerbode Roesbrugge’. Geert Vandenbussche is hiervan de contactpersoon.

Het is niet aan ons om naar Roesbrugge te gaan vragen om wat verlichting. De stad moet het beschikbare budget zelf verdelen over Roesbrugge en Haringe, bv. per aantal inwonersAnnelies Decrock vraagt bij een lid van het feestcomité van Roesbrugge na hoe zij aan het budget voor de verlichting komen.


 1. Herstel putdeksel aan glascontainer; vroegere waterput met pomp: is een herwaardering van deze pomp mogelijk?

Zie herinrichting dorpsplein

In eerste instantie besliste het schepencollege op 5 maart in het stedelijk archief foto’s te zoeken om een beeld te kunnen vormen van de plaats en inrichting van de vroegere waterput.

De communicatieambtenaar neemt hiervoor contact met de stadsarchivaris.


 1. Inkom Heybrugstraat: muur en afwateringsproblemen

Dit probleem werd door de vorige wijkagent, Jurgen Pyck, gecontroleerd en de afwateringsproblemen waren niet de schuld van de eigenaar van de betreffende woning.


 1. Bovengrondse kabels ondergronds plaatsen buiten het centrum in Haringestraat en Moenaardestraat: wordt dit nog uitgevoerd in de toekomst? Wanneer?

Het ondergronds brengen van kabels gebeurt in principe enkel in de bebouwde kom. Bij grote renovaties buiten de bebouwde kom gebeurt het dat men de kabels ook ondergronds plaatst maar anders niet.


 1. Onderhoud van duikers; verantwoordelijkheid van wie?

Het onderhoud van duikers is wettelijk bepaald de verantwoordelijkheid voor de aangelanden.


 1. Onderhoud van grachten en beken; wiens bevoegdheid?

Stad Poperinge heeft hiervoor een 5-jaren programma waarbij dus binnen een periode van 5 jaar alle grachten en beken van grondgebied Poperinge worden gereinigd. Indien er in een bepaald gebied waterproblemen zijn dan is er extra onderhoud in die zones.


 1. Verkavelingslasten: Wat wordt hiermee gedaan? Verharding opritten, groenstroken,…?

Aangezien deze vraag niet specifiek genoeg werd omschreven stelt de technische dienst voor dat de betreffende vraagsteller zijn vraag richt aan het stadsbestuur. Op die manier kan men meteen nagaan om welke verkaveling het gaat en welke uitvoeringstermijn hier voorzien is.

Het reglement op de verkavelingslasten is nu vervallen. De aanvrager betaalt voortaan de kosten rechtstreeks aan de nutsmaatschappijen in plaats van via de stad. De stad vraagt wel een borgstelling bij het afleveren van de verkavelingsvergunning.
 1. Verbreding Nachtegaalstraat, afsnijden hoek; is dit voorzien? Zo ja, wanneer?

Een verbreding van de Nachtegaalstraat is niet voorzien. De technische dienst stelt zich de vraag of dit noodzakelijk is.
Wij vragen ons ook af of het noodzakelijk is, enkel voor zwaar vervoer is het soms niet gemakkelijk om de bocht te nemen.


 1. Zonevreemd gebied in de Nachtegaalstraat; wat kan, wat niet? Grensbepaling ervan?

Deze vraag wordt voorgelegd aan Ingrid De Crock van de dienst Planologie. Antwoord op deze vraag volgt dus later.

Katrien volgt dit verder op.
 1. Uitbreiding aardgasnet t.e.m. Haandekot: is dit nog voorzien? Is hier mogelijkheid toe?

Aangezien het hier niet gaat om woongebied, maar om een landelijke weg is er geen aardgasuitbreiding meer voorzien en evenmin mogelijk. Gaselwest doet immers geen uitbreiding van het aardgasnet op landelijke wegen.


 1. Welke investeringen gebeurden al specifiek voor Haringe? EN

 2. Wat zijn de planningen naar de toekomst; mobiliteitsplan?
EN

    • Herinrichting dorpsplein

    • Heraanleg Moenaardestraat (in de bebouwde kom), Heybrugstraat en Hoogstraat

    • Aanpak van de snelheidsproblematiek. 1. Aandachtspunten bij geplande heraanleg van het dorpsplein met Moenaardestraat, Hoogstraat en Heybrugstraat in 2008:

Met het bovenstaande nieuws dat we kregen werd geopteerd om voorrang te geven aan deze punten. We melden aan het stadsbestuur dat wij zeker inzage en inspraak willen in dit dossier betreffende:  • Verkrijgen van kerstverlichting

  • Het plaatsen van een elektriciteitskast voor o.a. de kermismolen

  • Behouden van enkele parkeerplaatsen aan het klooster

  • Heraanleg van de waterpomp en omgeving op het dorpsplein

  • Ons “containerpark”, een mooiere oplossing voor de glas- en kledingscontainers

  • Kunnen er wat retro accenten in die heraanleg komen (zie foto’s “Poperinge verbeeld”)

  • Worden de rioleringen aangepast in het kader van de aanpassingen voor 2012

  • Inkom Heybrugstraat: afwatering

  • Vernieuwen van de zitbanken en plaatsen van vuilnisbakken

  • Heraanleg van de Kruisdreef

Over de heraanleg van het dorpsplein wist de wijkagent het volgende nog te vertellen:De heraanleg wordt gesubsidieerd door de Europese Unie. Hiervoor zal een studiebureau ingeschakeld worden om de herinrichting op plan te zetten, zodat de heraanleg aan de juiste normen voldoet. De bewoners krijgen inspraak in deze plannen. Het is dus nodig om voorbereid te zijn hierop, zeker als bewonersplatform.


 1. Nieuwe vragen/ Meldingen:
  • Bouwgrond: moet er nog bijkomen in Haringe? Hoe wordt hierover tot een beslissing gekomen?

De vraag of er nog bouwgrond is in Haringe zal aan het stadsbestuur gesteld worden  • Bewegwijzering (uitleg van Daniël; zal hier best vooraf nog eens aan herinnerd worden zeker?)

Daniël was niet aanwezig, we vragen de info op voor een volgende vergadering.

 Tegen de kermiskoersen wordt er aan het stadsbestuur ondertussen wel een aanwijsbord ‘Haringe’ aangevraagd om te plaatsen aan de werken in Proven bij de Bascule met de richting Haringe aangegeven.


 1. Wedstrijd ‘dorp met toekomst’:
  • Het ingediende project, zie bijlage of via www.dorpmettoekomst.be
  • Data van de verschillende stappen:


Provinciale wedstrijd in Vlaanderen:

    • Voor 1 maart: project werd tijdig ingediend,

    • In maart: selectie gesteunde projecten voor max. €2500 (we zijn afhankelijk van het aantal ingediende projecten en hun ingediende budget)

    • 13 juli: uitvoering ingediende actie ‘Haringe klawiert en ruwesiert’

    • Voor 22 september: evaluatieformulier+digitale fotoreportage +bewijsstukken onkosten indienen

    • Eind september: provinciale selectie (3 selecties per provincie voor de vlaamse finale)
    • Vlaamse finale:

    • Oktober: van de 15 genomineerden; verkiezing winnaar dorp met toekomst (€10 000)

    • Uitvoering dec 2008 of jan 2009 dorpsfeest organiseren
  • Datum volgende bijeenkomst start uitwerking: 1 april 2008 en dit is geen grapje! 1. Datum volgende vergadering vastleggen: 13 mei 2008
 1. Varia: We gaan de antwoorden van het stadsbestuur doorgeven om in de dorpskrant op te nemen.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina