Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40 Rotterdam Postadres: Postbus 70012 3000 kp rotterdam WebsiteDovnload 10.22 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte10.22 Kb.

Aan de Gemeenteraad
Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40 Rotterdam

Postadres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam


Website: www.rotterdam.nl

E-mail: beleid@bsd.rotterdam.nl

Fax: (010) 417 22 44

Inlichtingen: J.H.J. Houthoff

Telefoon: (010) 417 20 05
Ons kenmerk: 04BSD17827

Betreft: aanbieding rapport Lemstra

Datum: 15 oktober 2004


Op 2 september 2004 nam uw raad een motie aan, waarin ons college verzocht werd een onderzoek te doen naar “de garanties die door of namens de gemeente zijn verstrekt aan de RDM-groep”. Met onze brief van 8 september 2004 informeerden wij u omtrent de leiding van onderzoek door de heer prof. Dr. W. Lemstra, de vastgestelde uitgangspunten van het onderzoek en ons streven u, conform uw verzoek, de resultaten van het onderzoek binnen enkele weken te presenteren.
Wij hebben kennis genomen van het rapport van de heer Lemstra. Gelet op de eveneens op eerdergenoemde datum door uw raad aangenomen motie om ons rapport van een second opinion van uw Rekenkamer te voorzien, hebben wij de Rekenkamer het rapport onverwijld doen toekomen.
Het rapport van de heer Lemstra doen wij u hierbij toekomen.
Op de eerste plaats willen wij hierbij de heer Lemstra en zijn team danken voor de gepleegde inzet, waardoor het mogelijk is op deze korte termijn een rapport aan u aan te kunnen bieden.
Op basis van het rapport constateren wij dat de heer Lemstra zijn onderzoek conform de vastgestelde uitgangspunten heeft uitgevoerd. Verder hebben wij, eveneens op basis van het rapport, vastgesteld dat wij de conclusies en aanbevelingen van de heer Lemstra delen. Wij hechten er aan u er hierbij nogmaals op te wijzen dat de algemeen directeur van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam niet bevoegd was tot het verlenen van de garanties en dus geen verschuldigdheid aanwezig is.
Eén van de vastgestelde uitgangspunten van het onderzoek is dat alle vragen van uw raad, in het bijzonder de aangenomen motie, voorzover mogelijk, zullen worden beantwoord. Daartoe is aan het rapport een aparte bijlage toegevoegd, waarin het antwoord op de vragen is vermeld en tevens is aangegeven waar de beantwoording in het rapport aan de orde komt.

Tijdens het debat met uw raad op 2 september 2004 heeft het lid van uw raad de heer T.S.J. Cornelissen (SP) een uitvoerig mondeling betoog gehouden en in dat betoog ook vier vragen verweven. Die vragen heeft hij ter vergadering aangemerkt als schriftelijke vragen ex artikel 19 van uw Reglement van Orde. Verder zijn in dit kader door de heer B. Madlener (Leefbaar Rotterdam) en de heer M.M.M. Kneepkens op respectievelijk 21 september 2004 en 6 oktober 2004 eveneens schriftelijke vragen gesteld. Wij hebben u in verband daarmee bij brief van 8 oktober jl. verzocht om, gelet op het lopende onderzoek van de heer Lemstra en het onderzoek dat in opdracht van de Raad van Commissarissen van Havenbedrijf Rotterdam N.V. wordt verricht, er begrip voor op te kunnen brengen dat ons antwoord op genoemde vragen nog enige tijd wordt opgehouden.

Wij vertrouwen er op dat met het rapport alle vragen van uw raad zijn beantwoord, evenals de schriftelijke vragen van hiervoor genoemde leden van uw raad, en uitvoering is gegeven aan bovengenoemde moties van uw raad.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,


De Secretaris, De Burgemeester,


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina