Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina1/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   70
BIBLIOGRAFIE VAN DE GESCHIEDENIS VAN GENT

1969 – 1992
door René De Herdt, Johan Vannieuwenhuyse, Marie Christine Laleman


Auteur(s)

Titel

Uitgave

Commentaar

Rubricering
100 jaar Crombeen Leeuwstraat-Gent

Gent, 1988, 38 blz.

Geïllustreerd100 jaar Glorieux-Instituut Oostakker

Oostakker, 1987, 212 blz.

Stefaan Modest Glorieux (Sint-Denijs, 1802 - Smetlede, 1872) stichtte een broedergemeenschap te Ronse onder de naam Broeders van Goede Werken. Op de vraag van de markiezin de Courtebourne openden de broeders in 1887 een school op de Slotendries te Oostakker. Geïllustreerd. Zie ook de kataloog van de tentoonstelling 100 jaar Glorieux, Oostakker, 1988, z.p.

Hedendaagse Tijd
100 Jaar Vooruit

Gent, 6 oktober 1984, 47 blz.

Feestbijlage van De Morgen-Vooruit en De Antwerpse Morgen, uitgegeven naar aanleiding van de honderdste verjaardag van Vooruit. H. BALTHAZAR en B. VAN DE VOORDE geven onder de titel „En thans zenden wij u de wereld in Vooruit, blad voor 't volk." een overzicht van de geschiedenis van Vooruit waarvan het eerste nummer verscheen op 31 augustus 1884. F. UYTTERHAEGEN gaat in op de processen en veroordelingen die deze beginnende dissidente krant opliep. G. PRAET onderstreept de culturele rol van de krant, terwijl C. VAN DER POEL en J. LOOTENS op interview gaan bij de vroegere Vooruit-medewerkster Louise Baetslé. Rijk geïllustreerd.

Hedendaagse tijd
150 jaar ingenieursopleiding aan de Rijksuniversiteit Gent (18351985),

R.U.G. Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen, Gent, 1986, 368 blz.

Geïllustreerd.

Hedendaagse Tijd
150 jaar Sint-Barbaracollege Gent 1833-1983

Gent, 1984, 168 blz.

Gedenkboek samengesteld naar aanleiding van het 150-jarig bestaan van het kollege. Het bevat, naast vele herinneringen aan het vroegere kollegeleven, een schoolhistoriek van L. BROUWERS (p. 31-43) en artikels over het kollege en de Vlaamse zaak van L. DE GRAUWE (p. 79-83) en over de jezuïeten en de politiek in de 19de eeuw van F. VAN DEN KERKHOVE (p. 101-107). Geïllustreerd.

Hedendaagse Tijd
1729-1979. Kamer van Koophandel en Nijverheid van het Gewest Gent

Kamer van Koophandel en Nijverheid van het Gewest Gent, Gent, 1979, 79 blz., geïllustreerd.

Brochure naar aanleiding van de viering van het 250-jarig bestaan van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van het gewest Gent op 26 oktober 1Tekst door R. VAN EENOO. Op 31 oktober 1729 werd de Kamer van Koophandel opgericht. Ze kende een niet onbelangrijke rol o.m. als adviesorgaan van de regering (1830-1875) en als raadgevende commissie van de gemeenteraad (1875-1920). Vooral bij de uitbreiding van de Gentse haven liet ze haar tussenkomst gelden. Sinds 1920 is ze een onafhankelijke tolk der handels- en nijverheidskringen. Met lijst van voorzitters sinds 1804.

Hedendaagse Tijden
1805-1980. 175 Jaar Gentse Brandweer.

Gent, 1980, 83 blz., geillustreerd.

Branden en brandbestrijding te Gent sinds het Ancien Reg,:me. Een permanent brandweerkorps werd mogelijk door het keizerlijk dekreet van 2 februari 1Oorspronkelijk lag dit korps in het Kapucijnenklooster, nadien in het gebouw op de hoek Hoogpoort-Schepenhuisstraat. Vervolgens betrok men het Geraard de Duivelsteen en in 1891 werd de brandweerdienst overgeplaatst naar de Academiestraat. Een van de grootste 19de-eeuwse brandrampen was de brand van de fabriek Van der Waeren-Paridoen, die ondergebracht was in het klooster van de paters Augustijnen. Vanaf 1900 kan men het wel en wee van het Gentse brandweerkorps in kroniekvorm volgen. De grote branden in de 20ste eeuw worden uit de krant beschreven (Stapelhuis, 1919 ,: Nieuw Circus, 1920 ,: Justitiepaleis, 1926 ,: Gentse Wintervelodroom, 1962). Met bijlagen : lijst der korpsbevelhebbers, taak en organisatie van de stedelijke brandweerdienst (1971) ,: brandpreventie, materieel, reorganisatie en uitbouw ,: brandrampen door de eeuwen heen ,: statistieken van hulpverlening ,: appel der doden en vermisten.

Heemkunde en Folklore
1911 : Centrales Electriques des Flandres

Berichtenblad. Gentse Vereniging voor Scriptophilie, jg. 3, (1984), nr. 3, p. 3-9.

In 1911 kwam de N.V. Centrales Electriques des Flandres tot stand met de oorspronkelijke bedoeling de Gentse randgemeenten van licht en drijfkracht te voorzien : reeds in 1912 worden zes gemeenten bevoorraad. Tijdens de Eerste Wereldoorlog gaan de aansluitingen onverminderd verder. Oorspronkelijk was de elektrische stroom afkomstig van kleine plaatselijke voortbrengers die rechtstreeks aan de bevolking leverden. Eerst in 1913 volgt de bouw van een elektriciteitscentrale te Langerbrugge, die op 21 maart 1914 in dienst komt. Gebombardeerd door de vijand wordt ze opnieuw opgestart in 1918. In 1928 smelt de Centrales Electriques des Flandres samen met de in 1903 gestichte Société d'Electricité du Brabant, onder de nieuwe naam Elektrische Centralen voor Vlaanderen en Brabant. Geïllustreerd.

Industriële Archeologie, Scriptophilie
25 jaar Stedelijke Instituten voor Paramedisch Onderwijs

Gent, 1984, 120 blz.

Gedenkboek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het stedelijk Hoger en het Stedelijk Sekundair Instituut voor Paramedische Beroepen. Met woord vooraf van P. VAN EECKHAUT en illustraties.

Hedendaagse Tijd
30 jaar Transmissiecentrum. Stad Gent Politie

Gent, 1990, 17 blz.
Heemkunde, volkskunde, genealogie
40 jaar Gentse oratoriumvereniging,

Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, 42, (1988), p. 90-91.

Geïllustreerd

Kunst, kultuur
550 jaar schietspelen van de Sint-Jorisgilde, (Het Toreken),

Gent, 1990, 18 blz.
Kunst, kultuur
7 bruggen. Historiek en restauratie van zeven Gentse Leiebruggen

Gent, 1987, 134 blz.

Naar aanleiding van de restauratie van enige Leiebruggen in 1986-1987 vond een tentoonstelling plaats. De begeleidende publicatie bevat een inleidend hoofdstuk over bruggenbouw, gedetailleerde bouwgeschiedenissen van zeven Leiebruggen (Recollettenbrug, Predikherenbrug, Sint-Michielsbrug, Grasbrug, Vleeshuisbrug, Zuivelbrug en Krommewalbrug) en toelichtingen bij de recent uitgevoerde restauraties. Met illustraties. Zie ook LALEMAN M.C., Kom over de brug. De Gentse Leiebruggen in Toerisme in Oost-Vlaanderen, 36, (1987), nr. 1, p. 12-16.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld
75 Jaar „Aero Club des Flandres" - „Ghent Aviation Club".

Catalogus, 5 blz.

Een overzicht van de geschiedenis van deze vliegclub naar aanleiding van een tentoonstelling (maart-april 1977).

Heemkunde
800 Jaar Gravensteen,.

Gent, 1980, 31 blz., geïllustreerd

Brochure uitgegeven door de Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie van de Stad Gent als handleiding bij een bezoek aan het 's Gravensteen. Na een overzicht van wat diverse opgravingen reeds opleverden, kan men vernemen dat Filips van de Elzas in 1180 het grafelijk paleis grondig liet wijzigen. Toch verbleven de graven hier niet voortdurend. Een kastelein oefende meestal toezicht uit over het gebouw. Zeer belangrijk was de oprichting van een grafelijk muntatelier ca. 1353 binnen de omheining. Nadat de graaf het steen definitief had verlaten, paste men de gebouwen aan voor een nieuwe funktie : vergaderplaats van de Raad van Vlaanderen en nadien van het Leenhof van de Oudburg. Beide instellingen hadden een juridische bevoegdheid zodat ze beschikten over een aangepaste infrastruktuur : kerker, gevangenissen en vergeetput. Op het einde van de 18de eeuw, toen de oude gerechts- en bestuursorganen waren afgeschaft kreeg het gebouw een nieuwe bestemming : katoenspinnerij, konstruktieatelier. In 1887 werd het steen door de Stad aangekocht. De restauratie zou in 1913 volledig beëindigd zijn. Daarna volgen nog wetenswaardigheden over de rechtspraak die werd uitgeoefend in het 's Gravensteen

Gebouwen en stadsbeeld
A.A. Gent 1864-1989

Gent, 1989, z.blz.

Geïllustreerd

Heemkunde, volkskunde, genealogie
Achilles Mussche. Leven en werk

Gent, 1984, 23 blz.

Brochure naar aanleiding van de Mussche-herdenking op 4 februari 1984. Met bijdragen van R. LANCKROCK, E. PAREZ, L. DE BACKER en J. NOTTE. Mussche (Gent, 1896-1974) werd achtereenvolgens onderwijzer, leraar en inspekteur. Daarnaast was hij op zowat alle vlakken van de literatuur aktief. Geïllustreerd. Sinds deze brochure verschenen nog : L. DE BACKER - DE VLEESCHAUWER, Achilles Mussche als mens in VANDER MOTTEN J.P. (ed.), Elizabethan and modern studies presented to professor Willem Schrickx on the occasion of his retirement, (R.U.G. Seminarie voor Engelse en Amerikaanse literatuur), Gent, 1985, p. 75-83 en R. VAN ELSLANDER, Achilles Mussche als letterkundige in o.c., p. 277-285.

Biografische nota's en biografieën
Actief in archief Huldeboek Hilda Coppejans-Desmedt

Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief en Documentatiewezen. Archiefkunde, 4, Antwerpen, 1989, 205 blz.

Hilda Coppejans (Gent, 1924) studeerde geschiedenis aan de R.U.G. Van 1958 tot 1968 was ze achtereenvolgens als archivaris-paleograaf en werkleider en van 1977 tot 1989 als departementshoofd verbonden aan het Rijksarchief te Gent. Met foto van de gevierde, voorwoord door de voorzitter van de sektie Archieven van de V.V.B.A.D. J. VERHELST en bio-bibliografie door M. NUYTTENS.

Biografieën
Adolphe Quetelet, 1796-1874. (Hommages et contributions).

Palais des Académies, (Mémorial Adolphe Quetelet, 2), Brussel, 1975, 60 blz.
Biografische artikels en nota's
Adolphe Quetelet, 1796-1874. Recueil des travaux et contributions présentés en 1974 en hommage à son rôle de statisticien.

Ministère des Affaires Economiques. Mémorial Adolphe Quetelet, 3), Brussel, 1975, 158 blz.
Biografische artikels en nota's
Adolphe Quetelet, l'oeuvre sociologique et démographique. Choix de textes.

Centre d'étude de la population et de la famille), Brussel, 1974, 183 blz.
Biografische artikels en nota's
Aflaatbrief te Gent gegeven. (Inventaire Archéologique - Fiche nr. 103),

Ghendtsche Tydinghen, jg. 11, nr. 5, (1982), p. 245-246

Bespreking van een aflaatbrief van 3 januari 1516 (gedrukt bij de Gentse boekdrukker Pieter de Keysere), uitgegeven ten bate van de opbouw van de St.-Pieterskerk te Rome. Geïllustreerd.

Moderne tijden
Akademische proefschriften over de geschiedenis van de Provincie Oost-Vlaanderen en het Graafschap Vlaanderen. Systematisch overzicht van de licentiaats- en doctoraatsverhandelingen voorgelegd aan de secties geschiedenis van de Belgische universiteiten (1971-1980) in “ Uit velerlei eeuwen. Historische en kunsthistorische bijdragen”.

Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen. Nieuwe Reeks. Nr. 18, Gent, 1982, p. 75-104.

Dit overzicht werd samengesteld door W. BLONDEEL, M. BOONE en E. DHONT. Vele van de proefschriften, alhoewel ze vaak een algemeen onderwerp behandelen, kunnen een genuanceerde kijk geven op het historisch gebeuren in Gent. Specifiek voor Gent zijn belangrijk (enkel die proefschriften worden vermeld die voorheen nog niet werden opgenomen)

Licentiaats- en doctoraatsverhandelingen
Aktieplan Patershol

Gent, 1980, 30 blz., geïllustreerd.

Brochure die het herstelplan van de historische en architektonische erg waardevolle Patersholwijk toelicht. Op p. 5-11 een historische schets van de wijk Patershol, welke zijn middeleeuwse struktuur grotendeels in het stratenpatroon heeft bewaard. Tijdens de verschillende eeuwen lag de nadruk in deze wijk afwisselend in een woonfunctie voor ambachtslui (leertouwers), godsdienstige funktie (Drongen Hof, Geschoeide Karmelieten), administratieve funktie (Gravensteen). In de 19de eeuw was een industriële invloed merkbaar en vanaf 1880 werd de wijk bewoond door lagere bevolkingsklassen. Vanaf 1947 is er sprake van renovatie. De brochure geeft tevens een overzicht van wat de verschillende instanties doen voor deze wijk ,: nuttige adressen en een voorontwerp van beschermingslijst (20 september 1979)

Gebouwen en stadsbeeld
Alfabetische lijst van de tijdschriften gedeponeerd in de universitaire diensten en de externe leeszalen.

Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit, 1976, 243 blz.

Deze derde uitgave werd samengesteld door de bruikleendienst „externe diensten" o.l.v. D. CROMMAR-COUVREUR. De informatie­verwerking geschiedde door M. LAGASSE-VERPLANKEN. Het is een belangrijk werkdocument dat samen met de topografische lijst (zie nr. 10) en de centrale tijdschriftencatalogi (zie nrs. 3 en 4) de tijdschriftenverzameling van de Gentse Rijksuniversiteit voor de be­langstellende toegankelijk maakt.

Inventarissen, bibliografieën, regentenlijsten, catalogi­
Anna De Weert - Cogen (1867-1950)

G.O.V. Heraut, 22, (1987), nr. 10, 2 blz.

Nicht van de schilder Felix Cogen, die schilderde in het voetspoor van E. Claus. Geïllustreerd.

Biografieën
Arbeid in veelvoud. Een huldeboek aangeboden aan prof. dr. J. Craeybeckx en prof. dr. E. Scholliers van de Vrije Universiteit Brussel,

V.U.B., Brussel, 1988, 335 blz.

De historici Jan Craeybeckx (Ekeren, 1923) en Etienne Scholliers (Gentbrugge, 1922) studeerden en startten hun universitaire carrière aan de R.U.G. Met voorwoord door de rector van de- V.U.B. S. LOCCUFIER, ten geleide door E. WITTE en J. HANNES en biobibliografieën van de afscheidnemende professoren.

Biografieën
Archeologisch onderzoek in de Gouvernementstraat

G.O.V. Heraut, 23, (1988), nr. 4, p. 6-7.
Archeologie
Aspecten van het "Verzet" tijdens de Tweede Wereldoorlog

Bijlokemuseum. 8 Mei Komitee), Gent, 1990, 27 blz.

Geïllustreerd

Hedendaagse Tijd
Aspecten van Oostvlaamse gemeenten

Gent, 1986, 130 blz.

Tentoonstelling. Verschillende heemkringen uit Oost-Vlaanderen stelden in het Bijlokemuseum een aantal aspecten uit hun werkgebied voor. Onder meer vindt men in de catalogus de heemkundige kringen Dronghine op p. 23-27, Land van Rode op p. 36-41, Oost-Oudburg op p. 65-71 en Scheldeveld op p. 79-90.

Heemkunde, volkskunde, genealogie
Beeldhouwer Leon Sarteel herdacht.

Ghendtsche Tydinghen, jg. 8, (1979), p. 341-342

Biografisch schets van Leon Sarteel (Gent, 1882-1942).

Biografische artikels en nota's
Beiaardfestival

Gent, 1983, 30 blz.

Deze brochure, uitgegeven door het Gents Stadsbestuur ter gelegenheid van het heringebruik nemen van de Gentse beiaard, bevat een klokken- en beiaardhistoriek, een lijst van stadsbeiaardiers, een tabel waarin de samenstelling van de beiaard na de restauratie van 1981. Geïllustreerd.

Kunst en Kultuur
Beklach van de Dulle Griete

Ghendtsche Tydinghen, 19, (1990), nr. 3, p. 159-163.

Tekst van een lied uit 1745.

Heemkunde, volkskunde, genealogie
Beknopte geschiedenis van het Oude Gentbrugge

Heemkundig Genootschap Land van Rode, nr. 46, (15 juni 1984), 9 blz.
Heemkunde
België 150, wetenschap en techniek

Gent, (1980), 65 blz., geïllustreerd.

Catalogus van de zeer interessante tentoonstelling die werd ingericht door prof. ir. J.B. Quintyn van het Museum Wetenschap en Techniek van de Rijksuniversiteit Gent van 3 februari tot 30 maart 1Met de bespreking van een aantal diorama's waarin Gent of Gentse figuren en wetenschapslui op het voorplan komen : Lieven Bauwens, Karel Van Huithem ,: J.-F. Kluyskens ,: A. Quetelet ,: J. Plateau ,: A. Burggraeve ,: F. Van Rysselberghe ,: F. Donny ,: Leo Hendrik Baakeland ,: G. Sarton enz.

Kunst en Kultuur
Benedictus en zijn monniken in de Nederlanden

Gent, 1980, 3 dln, rijk geïllustreerd, 276, 381 en 428 blz.

De catalogus van de majestueuze tentoonstelling (Centrum voor Kunst en Cultuur, Sint-Pietersabdij, Gent, 25 oktober 1980 - 4 januari 1981) werd onderverdeeld in 3 dln., nl. dl. 1 : Benedictus in de Nederlanden,: dl. 2 : Afonniken en moniales in de Nederlanden,: dl. 3 : Aspecten van het monastiek leven in de Nederlanden. Deze catalogus bevat vanzelfsprekend heel wat gegevens over de Gentse Benedictijner- en ook andere abdijen

Kerkgeschiedenis, abdijen, kloosters
Beschermde Monumenten, Landschappen, Stadsgezichten en Dorpsgezichten

Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, 1980, p. 155-236.

Beschrijving en bespreking van het Bijlokecomplex en de omgeving naar de Coupure toe ; van de Blekersdijk, gelegen tussen de Minnemeersbrug en de Ham, met de splitsing halfweg de Leie en de Reke ; het interieur en het exterieur van het gebouw, Recolettenlei nr. 33, gelegen aan de Leie tegenover het Gerechtshof ; de plantentuin Michel Tierry, gelegen in het Berouw, begrepen tussen de Tolhuislaan en de Vogelenzang ; het huis Serpentstraat 8-10 (a) en de Serpent-straat (b), gelegen tussen de Onderstraat en de Vrijdagmarkt ; de Sint-Annakerk met haar omgeving ; het Jacob van Arteveldeplein en een gedeelte van de Nieuwenbosstraat ; 18de eeuwse poortgebouw in de Turrepoortsteeg en het geheel gevormd door het herenhuis Hoogstraat 11 met tuin en de koetspoort van het herenhuis Holstraat 19-29 met de tuin ; de infirmerie bij het oude kloostercomplex van de Geschoeide Karmelieten in de wijk Patershol, Trommelstraat nr. 1 ; het nieuwe spreekhuis, de vroegere ontvangstkamers en de gewezen woning van de Prior, Lange Steenstraat nrs. 14-16-18 ; het kasteel Vilain, de toegangsbrug en de toegangspoort, het park, de omwalling te Gentbrugge.

Kunst en Kultuur


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina