Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina10/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   70
Tentoonstelling "Vleesch in de Kuyp". Curiosa rond het vleesbedrijf door de eeuwen heen

Gent, 1988, 14 blz.
Heemkunde, volkskunde, genealogie
Tentoonstelling Filip De Pillecyn 1891-1962

Campo Santo, Sint-Amandsberg, 1987, 23 blz.

Cataloog van de tentoonstelling over de schrijver De Pillecyn (Hamme, 1891 - Gent, 1962).

Biografieën
Tentoonstelling Frank Baur, 31 oktober tot 11 november 1980

Catalogus, in De Oost-Oudburg, Jaarboek XVIII, 1981, p. 110-118.

Korte bespreking van 136 items in verband met Baur's leven en werk.

Biografische artikels en nota's
Tentoonstelling Kunstlicht. Schoolmuseum M. Thiery,

Katholieke Industriële Hogeschool Oost-Vlaanderen), Gent, 1986, geen paginering.

Tentoonstellingskatalogus over het gebruik van kunstmatig licht gedurende de periode 1880 tot heden. Drie opeenvolgende technieken werden hierbij aangewend : het gasgloeilicht, het elektrisch gloeilicht en de luminescentielichtbronnen.

Industriële archeologie, scriptophilie
Tentoonstelling Staf Bruggen en het Vlaams Volkstoneel 1893-1964

Campo Santo), Gent, 1988, 32 blz.

Bruggen (Schaarbeek, 1893-Gent, 1964) was onder meer van 1940 tot 1944 direkteur van de Nederlandse Schouwburg te Gent. Met biografische schets door J. VAN MECHELEN en beschrijvende kataloog van de tentoongestelde stukken. Zie ook L. LEKENS. Toneelkunstenaar Staf Bruggen 1893-1964 G.O.V. Heraut, 23, (1988), nr. 5, 5 blz.

Biografieën
Terugblik. Opstellen en toespraken van A. van Elslander

R.U.G. Seminarie voor Nederlandse literatuurstudie), Gent, 1986, 289 blz.

Verzameling van verspreide toespraken en artikelen van Van Elslander, professor in de Nederlandse literatuur aan de Rijksuniversiteit Gent. Met een biografische schets, foto en bibliografie van de gevierde.

Biografieën
Theresia van Avila en haar tijd.

Cataloog Tentoonstelling. Gent oktober 1982, (Carmelitana), Gent, (1982), 120 blz.

In 1982 werd bij de Gentse ongeschoeide karmelieten de vierhonderdste verjaring van de dood van Theresia van Avila (° 1515 te Avila - f 1582 te Tormes) herdacht. De geschiedenis van de karmel wordt uitvoerig geschetst. In de catalogus zelf worden verscheidene religieuze voorwerpen in Gents bezit besproken. Rijk geïllustreerd.

Kloosters, godsdienstgeschiedenis
Tien jaar stedelijke cultuurdienst te Gent, 1971- 1981

Gent, 1982, 63 blz.

Beknopte en overzichtelijke synthese van de hand van stadsarchivaris Johan DECAVELE, over tien jaar stedelijk cultuurbeleid. De aandacht gaat uit naar de administratieve opbouw, naar de collecties, de wetenschappelijke studie, de educatieve werking, de culturele animatie en infrastructuur. Een interessante evenementenkalender 1971 - 1981 sluit dit overzicht af.

Kunst en Kultuur Kunst en Kultuur
Toerisme in Oost-Vlaanderen. Repertorium-indices 1952-1985

Federatie voor Toerisme in Oost-Vlaanderen), Gent, 1986, 47 blz.

Indices op 34 jaargangen van het tijdschrift. Ze omvatten alfabetische lijsten van auteursnamen, onderwerpen, plaatsnamen, streken en overzichten van de vaste rubrieken in het tijdschrift. Achteraan volgt een lijst van de nog beschikbare nummers.

Inventarissen, bibliografieën, regentenlijsten
Toneelleven te Mariakerke

Marka, nr. 78, (1986), p. 1-31.

Schets van het toneelleven in de deelgemeente gedurende de jaren 1836-1937 Geïllustreerd.

Heemkunde, volkskunde, genealogie
Toortshouder van de Nering der Kraankinderen, (Inventaire Archéologique - Fiche nr. 39)

Ghendtsche Tydinghen, jg. 11, nr. 1, 1982, p. 15-18.

Geïllustreerd. Vertaling van de fiche die in 1897 door Hermann Van Duyse werd opgesteld over de toortshouder van de wijnlossers die in het Bijlokemuseum wordt bewaard.

Kunst en Kultuur
Topografische lijst van tijdschriften gedeponeerd in de universitaire diensten en de externe leeszalen. 3.

Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit, 1976, 241 blz.

Deze lijst vergemakkelijkt heb weervinden van de door de Centrale Bibliotheek aangekochte tijdschriften die gedeponeerd werden in de verschillende universitaire diensten, seminaries en laboratoria. Samengesteld door de bruikleendienst „externe diensten" o.l.v. D. Crommar-Couvreur. De informatieverwerking geschiedde door M. Lagasse-Verplanken

Inventarissen, bibliografieën, regentenlijsten, catalogi
Twee brieven van Frank Baur aan August Vermeylen. (Brieven en Documenten)

De Oost-Oudburg, Jaarboek XVIII, 1981, p. 97-103.
Biografische artikels en nota's
Van 16 tot 35 jaar. Flitsen uit de oorlogsmaand mei '40

Gent, 1975, 30 blz

De belevenissen van een Gentenaar van 10 tot 28 mei 1940. Dagboek­notities

Diversen
Van Jezuïetenklooster tot rechtsfaculteit. Tentoonstelling ter gelegenheid van de openstelling van de gerenoveerde faculteitsbibliotheek

R. U. G. Bibliotheek Privaatrecht), Gent, 1988, 30 blz

Historiek van het gebouwenkomplex tussen de Voldersstraat en de Universiteitstraat en beschrijvende kataloog van de tentoongestelde stukken. Met woord vooraf door prof. H. BOCKEN en illustraties.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld
Van Minnespel tot kinderspel

Museum voor Volkskunde - Gent, Gent, 1884, 104 blz.

Catalogus van een tentoonstelling die werd gehouden tijdens de Gentse Feesten 1984. De teksten werden geschreven door Y. HOLLE-BOSCH - VAN RECK en R. VAN DE WALLE. Nadat in 1966 een tentoonstelling over doop en geboorte, in 1972 een tentoonstelling over eerste en plechtige communie werden georganiseerd, staat in bovenvermelde catalogus huwelijk en kind centraal met volgende ondertitels : liefde en verloving ; huwelijk ; geboorte ; doopsel en naamgeving ; verzorging van het kind ; spel en ontspanning ; lagere school ; minder bedeelden ; plechtige communie. Met bibliografie. Geïllustreerd.

Heemkunde
Van Rysselberghe Theo

Ghendtsche Tydinghen, 16, (1987), nr. 6, p. 320-322.
Biografieën
Van vliegveld tot Flanders Expo

Gent, 1986, 13 blz.

Tentoonstelling. Begeleidende brochure bij de tentoonstelling die werd georganiseerd door de Stedelijke Openbare Bibliotheek te Sint-Denijs-Westrem van 18 tot 26 oktober. Ze omvat een bondig overzicht door E. DELBAERE van de geschiedenis van het vliegveld te Maaltebrugge in Sint-Denijs-Westrem. Het werd voor de eerste maal gebruikt als vliegveld in 1910. Daarnaast een bondig overzicht door J. BOURGEOIS en F. VERMEULEN van de archeologische vondsten die bij de opgravingen door het Seminarie voor Archeologie van de R.U.G. aan het licht kwamen.

Heemkunde, volkskunde
Van wei tot wijk. Ter herdenking van het honderdjarig bestaan van de Gentse wijk Heirnis

Gent, 1988, 255 blz.

De Heirnis te Gent is de wijk begrensd door Gentbrugge, SintAmandsberg, de Wolterslaan, de Kasteellaan en de Schelde. Diverse auteurs leverden een bijdrage aan dit herdenkingsboek. Het jubileumboek wordt afgerond met korte biografische nota's van enkele markante personen.

Heemkunde, volkskunde, genealogie
Vergelijkings Taafelen van Oude Plaetselijke in Metrieke en Metrieke in Oude Plaetselijke Landmaeten van Oostvlaenderen

Marka, (Notulenblad van de Heemkundige Kring Mariakerke), nr. 67, (1982), p. 4-14.

Heruitgave van de vergelijkingstabellen in de eerste helft van de19de eeuw uitgegeven door drukker Ad. van der Meersch uit Gent.

Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten
Vergelijkings Tafelen van Oude Plaetselijke in Metrieke en Metrieke in Oude Plaetselijke Landmaeten van Oostvlaenderen. Gent. Drukkerij van Ad. van der Meersch, opvolger van J. Begyn, aen de Appelbrug

Marka. Notulenblad van de Heemkundige Kring Marka van Maria-kerke, nr. 67, (1983), p. 4-15.

Heruitgave in offsetdruk.

Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten
Verslag van het Documentatiecentrum voor Dramatische Kunst V.Z.W. te Gent.

Documentatiecentrum voor Dramatische Kunst V.Z.W. te Gent.

Verslag door J. Van Schoor over de werking van deze in 1971 opgerichte vereniging. Dit verslag wordt gevolgd door een inventaris van de verzamelingen aanwezig in het documentatiecentrum. De in­ventaris wend samengesteld door J. DE VOS en afgesloten op 1 mei 1976. Het documentatiecentrum verzamelt werken over drama en toneel, toneelstukken, regieboeken, programma's, affiches, foto's,theatertijdschriften en -krantjes en legt een archief aan van het „Toneel Vandaag". Als dusdanig is dit documentatiecentrum van belang voor al wie de geschiedenis wil nagaan van het toneel in Gent en in Vlaanderen.

Kunst en Kultuur
Vijf jaar Aanwinsten 1975-1979,

Gent, 1980

Catalogus uitgegeven door De Vrienden van het Museum van Gent naar aanleiding van de tentoonstelling in het Museum voor Schone Kunsten van 1 februari tot 30 maart 1In 1975 werd het vroegere Museum voor Schone Kunsten gesplitst in een Museum voor Schone Kunsten, dat de oude benaming behield, en in een Museum voor Hedendaagse Kunst dat zich meer op de avantgarde kunst richtte. In deze catalogus krijgt men een overzicht van de 113 traditionele aanwinsten van het Museum voor Schone Kunsten.

Kunst en Kultuur
Vijftig jaar Nederlandstalig diergeneeskundig onderwijs aan de R.U.G.

Archief R.U.G. Uit het verleden van de R.U.G. Nr. 15), Gent, 1984, 260 blz.

Met illustraties.

Hedendaagse Tijd
Vita Sanctae Coletae (1381-1447). Prolegomenis Auxerunt, VAN CORSTANJE Charles, Den Haag / CAZAUX Yves, Paris / DECAVELE Johan, Gent / DEROLEZ Albert,

. Gent / Brussel, Tielt - Lerich, 1982, 261 blz.

Coleta Boëllet werd in 1381 geboren te Corbie in Frankrijk. Omstreeks 1406 wil ze de authentieke geest van de oude verschraalde Franciscaanse orden doen herleven. In 1442 verblijft ze voor het eerst te Gent en het komt tot een eerste Vlaamse stichting. In 1446 brengt ze in totale uitputting een tweede bezoek aan Gent. In 1447 overlijdt ze in het klooster te Gent. Dit boek brengt ons de uitgave van het rijk geïllustreerde levensverhaal. Van alle bewaarde kopieën is het Gentse handschrift wellicht het meest opmerkelijke, zowel omwille van de schitterende miniaturen, als wegens de persoon van de schenkster : Margaretha van York. Ook de biograaf Pierre de Vaux, die te Gent in de nabijheid van Coleta verbleef, staat er tweemaal in afgebeeld. J. DECAVELE verzorgde een notitie over deze Pierre de Vaux, biechtvader en biograaf van de heilige Coleta en A. DEROLEZ bespreekt Het verluchte handschrift van het klooster Bethlehem te Gent. Met vertalingen van de Franse tekst in het Duits, Engels en Spaans. De miniaturen werden uitgegeven met verklarende teksten.

Kunst en Kultuur
Volkshuisvesting in Gent. Ancien Régime. Tocht 1

Informatiecentrum Stadsvernieuwing Stad Gent, Gent, 1985.

Handleiding bij een exploratiewandeling met aandacht voor de volkshuisvesting in Nieuwland, Meerhem, Rodelijvekensstraat, Tarwestraat, Meelstraat, Gerststraat, Rabotwijk, Abrikoosstraat, Gouden Sterstraat, Phoenixstraat, Kettingstraat, Scheringstraat, Bijlokevest, Batavia, Kasteellaan, Ossenstraat, Sint-Macharius (Familistère Burggraeve), Dendermondsesteenweg, Spitaalpoortstraat. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld
Volkshuisvesting in Gent. De 20e eeuw. Tocht 2

Informatiecentrum Stadsvernieuwing. Stad Gent, Gent, 1985.

Handleiding bij een exploratietocht naar de volkshuisvesting in de Slinkemolenstraat, Zonnebloemstraat, Violierstraat, Biezenstuk, Rooigemlaan, Bellefleurstraat, Brugsesteenweg (Werkliedenkolonie), Jan Lampensstraat, Hoppestraat, Mimosawijk, Wittelinckstraat, Rustoord van Hoorebeke, Goudvinckstraat - Siervogelstraat, Malem, Neermeersen, Leiekaai. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld
Volkshuisvesting in Gent. Recente ontwikkelingen en toekomstperspektieven. Tocht 3

Informatiecentrum Stadsvernieuwing. Stad Gent), Gent, 1985.

Handleiding bij een exploratietocht naar de Gentse volkshuisvesting : Rabottorens, Aloïs Joosstraat, Witte Kaproenenstraat, Zannekinstraat, Sneysonnestraat, Vaartstraat, Francisco Ferrerlaan en Leliestraat, Dracenastraat, Geuzenberg, Neuseplein, Meerhem, Rode Lijvekensstraat, herwaarderingsgebieden Patershol, Prinsenhof, Sint-Elisabethbegijnhof.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld
Volkskunde

Von Ensor bis Paul Delvaux. Belgische Tage 26 April - 1 Juni 1980

Ingelheim am Rhein, 1980.

Catalogus gewijd aan de Belgische kunst met bijdragen over de Vlaamse expressionisten. In de Gentse invloedsfeer vallen Gustaaf Van de Woestijne, Albert Servaes, Constant Permeke, Gustaaf De Smet, Frits Van den Berghe. Rijk geïllustreerd.

Kunst en Kultuur
Vondsten bij wegen werken, Rasphuisstraat

Stadsarcheologie, 3 1979, nr. 1, p. 29-35.

Het materiaal dat bij de prospekties (1976 en 1977) werd bovengehaald dateert hoofdzakelijk uit de 13de - 18de eeuw. O.m. vondst van lederen messchede (14de- 15de eeuw). Geïllustreerd.

Archeologie
Vondstmeldingen

Stadsarcheologie, jg. 3, 1979, nr. 1, p. 36-40.

Bespreking van vondsten in het Dobbel Slot (o.m. hoofd van 14deeeuwse ruiterstatuette) de Gouvernementstraat, bij de Graslei Onderbergen de Skiweg en bij het Kerkplein te Sint-MartensLatem (hof van Lathem, eertijds eigendom van de Sint-Baafsabdij). Geïllustreerd.

Archeologie
Vondstmeldingen

Stadsarcheologie, jg. 6, (1982), nr. 1, p. 49-53.

Meldingen van : hoekblok met kwartholprofiel en fragment van laatgotisch casement (Beverhoutplein 1); fragment van een gotisch maaswerk in Balegemse steen (Donkersteeg 22); waterput van de empire-pomp op de Groentenmarkt ; twee vroeg-gotische zuilen in Doornikse kalksteen in de Onderstraat 17-19 ; onderzoek naar de aard van de muurschilderingen in de Infirmerie van het Karmelietenklooster (Trommelstraat); uitgraving langsheen de westgevel van het Toreken (Vrijdagmarkt 34-35); vuurstenen artefacten te Afsnee ; wit marmeren stamboomtafel van de familie della Faille, die in 1818 uit de Gentse Sint-Michielskerk naar Sint-Kruis-Winkel werd overgebracht (Sint-Kruis-Winkel, H. Kruiskerk). Geïllustreerd.

Archeologie
Vondstmeldingen

Stadsarcheologie, jg. 6, 1982, nr. 2, p. 45-50.

Korte bespreking van : opgravingen aan John Kennedylaan - Vliegtuiglaan op de plaats waar in 1917 een gedeelte van een Merovingisch grafveld werd ontdekt ; het vrijmaken van een intacte 19de eeuwse houten winkelpui in de Lange Munt ; laat-gotische haard- en renaissancesmeedwerk in Lange Munt 21-23 ; een natuurstenen okkupatie en resten van een huttenleemconcentratie uit de 12de eeuw die eventueel zouden geïdentificeerd kunnen worden met de woning van Zeger van Parijs, waar de eerste te Gent aangekomen dominicanen zich vóór 1228 kwamen vestigen. Enkele fragmenten gepolychromeerd beeldhouwwerk in vroege renaissancestijl (Onderbergen 1-11, Dominicanenklooster); recuperatie van drie bijna volledige dakspanten (Plotersgracht 24 - Karmelietenstraat 15); vrij recente ophogingsniveaus op de hoek Puinstraat - Ferdinand Lousbergskaai ; funderingen van de noordelijke omheiningsmuur van het Spanjaardkasteel uit het midden van de 16de eeuw (Schoolkaai); redding van belangrijke architectonische en decoratieve elementen uit de neogotische huiskapel van kanunnik d'Huddeghem (1848) (Sint-Antoniuskaai); bouwkundig archeologisch onderzoek en gedetailleerde opmeting van de oudste resten in de donjon, de z.g. „aula" uit het eind van de 11 de eeuw (SintVeerleplein 11, Gravensteen); uitgravingen in het brouwershuis en natuurstenen bevloering in het infirmeriegebouw van het Karmelieten-klooster (Trommelstraat); archeologica uit verschillende perioden op de zuidelijke helling van een zandige hoogte langsheen de Leie te Drongen ; Gallo-Romeinse scherven in het gehucht „Vierlinden" te Evergem ; fragment uit de Steentijd te Mariakerke ; onderzoek van een hoeve in de Putstraat 20 te Sint-Denijs-Westrem ; microkling uit de Steentijd te Wondelgem. Geïllustreerd.

Archeologie
Vondstmeldingen

Stadsarcheologie, jg. 7, (1983), nr. 1, p. 47-54.

Bespreking van : winkelpui uit 1899 van de Brusselse Art Nouveau architect Paul Hankar (1859-1901), Brabantdam 68 ; Andennescherfje in donkere humeuze laag op de Graslei ; aardewerk (Ijzer-tijd - Gallo-Romeins) en ceramiek in John Kennedylaan ; abdijbakkerij op de Kantienberg, Sint-Pietersabdij ; middeleeuwse humeuze laag op het Koophandelsplein ; middeleeuwse vondsten, schoentje en aardewerk in de Oudburg 19 ; Art Nouveau in het „Café des Arts", Schouwburgstraat 4 ; Delftse tegels, voorstellend zeewezens in de Sint-Widostraat 8 ; benen schaats en scherven (11de - 13de eeuw) in de Veldstraat ; bouwkundige fragmenten in kalkzandsteen met typische (laat-)gotische profilering in Walpoortstraat 4 ; vuurstenen artefacten uit Neolithicum (4000 - 2000 v. Chr.) te DrongenBaarle ; vuurstenen artefacten te Drongen, Deinzesteenweg ; 18de-eeuwse interieurelementen en wandschilderingen (o.m. bloemstuk met vaas) in pastorij Sint-Gerulphus, Oude Abdijstraat 54 te Drongen ; circulaire structuur en grachten te Evergem-Ralingen (Bronstijd); koperen duit of oord geslagen onder het bewind van de aartshertogen Albrecht en Isabella (1598-1621) te Evergem, Vierlinden 43. Geïllustreerd.

Archeologie
Vondstmeldingen

Stadsarcheologie, jg. 7, (1983), nr. 2, p. 36-47.

Korte bespreking van vondstmeldingen : middeleeuws huis in de Justus de Harduwijnlaan 49 ; het Jan Frans Willemsmonument (Sint-Baafsplein) en de bouwmeester Paul Hankar ; Delftse tegels in huis Sint-Widostraat 8 ; onderzoek van de voormalige verffabriek Lippens (Tempelhof); de loop van de Plotersgracht (Trommelstraat, Karmelietenklooster); ingebouwde hoektoren („loove") uit de 16de eeuw (1569?), Tussen 't Pas 1 ; 17de-eeuwse vleugel in het voormalig Jezuïetenklooster (Universiteitsstraat 8); een „steen" aan de Vlas-markt 13-14 ; nissen met sporen van beschildering in de voutekamer (15de-16de eeuw) van Wellinckstraat 103 ; artefacten uit zowat alle periodes vanaf het Mesolithicum tot heden in het „Heilig Huize-ken", Drongen, Deinzesteenweg ; circulaire structuur (schimmelring?) in een weide te Evergem, Draailing ; circulaire structuur uit de Metaal-tijden te Evergem, Ralingen. Geïllustreerd.


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina