Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina14/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   70
Inventaire Archéologique - Fiche nr. 433. Huis opgericht op de plaats van de drukkerij van Pieter de Keysere,

Ghendtsche Tydinghen, 19, (1990), nr. 6, p. 327-328.

Met foto van de woning op de hoek Sint-Veerleplein-Kraanlei.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

.

Inventaire archéologique - Fiche nr. 60. Het Hotel Faligan

Ghendtsche Tydinghen, 21, (1992), nr. 4, p. 216-217.
Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

.

Inventaire Archéologique - Fiche nr. 75. De put van de St. –Baafsabdij

Ghendtsche Tydinghen, 20, (1991), nr. 4, p. 205-207.

Met foto.

Kunst, kultuur

.

Inventaire archéologique - Fiche nr. 9. Schilderijen van Gillis le Plat in het Bureau van Weldadigheid

Ghendtsche Tydinghen, 21, (1992), nr. 1, p. 11-12.

Met foto.

Kunst, cultuur

.

Itinerarium Visitationum Antonii Triest Episcopi Gandavensis (16231G54). De visitatieverslagen van bisschop Triest, uitgegeven door M. CLOET,

Symbolae Facultatis Litterarum et Philosophiae Lovaniensis, Series A, Vol. 2), Leuven, 1976, XXV -;- 577 blz., geïllustreerd.

Uitgave van de verslagen (Rijksarchief Gent, Fonds Bisdom B 136) van de Gentse bisschop Antoon Triest (1576-1657) bij de bezoeken die hij aan parochies van zijn bisdom heeft gebracht. De verslagen geven niet alleen een beeld van het godsdienstig en zedelijk leven van de parochiale gemeenschappen in de eerste helft van de 17de eeuw, maar bieden ook informatie over onderwijstoestanden, de weerslag van krijgsverrichtingen, de demografische en sociale aspecten van het leven op het platteland en over het leven van bisschop Triest zelf. In de inleiding (waarvan een Engelse vertaling werd opgenomen) gaat de uitgever nader in op de kerkelijke wetgeving betreffende de bisschoppelijke visitatie en op het ontstaan, de vorm, de inhoud en de waarde van het Itinerarium. Met : Kaart van het bisdom Gent met decanaten en parochies na 1642 ; Overzicht van de visitaties per parochie ; Glossarium ; Personen- en plaatsnamenregister.

Kerkgeschiedenis

.

Kabinet Maurice Maeterlinck. Gids voor de bezoeker en catalogus van de tentoonstelling,

Stad Gent. Museum Arnold vander Haeghen), Gent, 1976, 18 blz.

Bespreking van 120 voorwerpen en dokurnen ten die een beeld ophangen van leven en werk van deze te Gent geboren franstalige auteur (1862-1949), tevens Nobelprijswinnaar litteratuur (1911).

Gidsen van musea, gebouwen, e.a.

.

Klachten en Mensen. De belangrijkste studies van Jan Dhondt over de geschiedenis van de 19e en 20e eeuw. Hommes et Pouvoirs. Les principalen études de Jan Dhondt sur l'histoire du 19e et du 20e siècles.

Uitgave Jan Dhondt Stichting, Gent, 1976, 704 blz.

Op een biobibliografie van de hand van R. VAN EENOO volgen een zeventiental studies van Jan Dhondt (1915-1972). Voor Gent zijn belangrijk L' industrie cotonnière gantoise à l'époque française; Notes sur les ouvriers industriels gantois à l'époque française. Un militant gantois de la Première Internationale waarin de rol van Karel de Boos als militant van de Internationale in een wijds perspectief wordt belicht ; Woelingen te Gent in 1848, waarin aan de hand van gegevens uit het censitaire kiesstelsel en over rechtstreekse belastingen een eenvoudige heldere analyse van de Gentse sociale structuur in 1848 wordt gegeven.

Hedendaagse Tijd (o.m. sociale geschiedenis, industriële archeologie)

.

Kunst in Eekloos bezit

Eeklo, 1990, 126 blz.

Kataloog van een tentoonstelling met werken van onder meer Joseph Geirnaert (1790-1859), George Minne (1866-1941), Jan Anteunis (1896-1973), Geo Verbanck (1881-1961), Aloïs de Beule (1861-1935), Madeleine van Thorenburg (1880-1961), Octave Landuyt (1922-), Jacques Godinau (1811-1873), Frans Anseele (1819-1897), Theodule Geirnaert (1830-1898), Albrecht de Vriendt (1843-1900), Armand Heins (1856-1938), Ferdinand Willaert (1861-1938), Theo van Rysselberghe (1862-1926), Georges Buysse (1864-1916), Albert Baertsoen (1866-1922), Jenny Montigny (1875-1937), Raphaël Willaert (1878-1949), Maurice Sys (1880-1971), Leon de Smet (1881­1966), René de Cramer (1876-1951), Karel van Belle (18841959), Gustave van de Woestyne (1881-1947), Maurice Dupuis (1882-1959), Dees de Bruyne (1940-), Pierre-François de Noter (1779-1842), Jules de Bruycker (1870-1945), Gust de Smet (1877-1943), Oscar Colbrandt (1879-1959), Cécile Cauterman (1882-1957), Jos Verdegem (1897­1957), Gerard Hermans (1901-1978) en Amedée Cortier (1921-1976). Geillustreerd.

Kunst, kultuur

.

Lijst van straten met een persoonsnaam - Stad Gent,

Ghendtsche Tydinghen, 20, (1991), nr. 4, p. 208-223.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

.

Mgr. A. Triest, 1576-1657.

Catalogus, Tentoonstelling 1976. St.Baafskathedraal Gent), s.l., s.d., (Gent, 1976), 20 blz., 1 illustratie.

Gestencilde beschrijving van een aantal voorwerpen en documenten in verband met of uit de tijd van bisschop Antonius Triest.

Kerkgeschiedenis

.

Museum voor Sierkunst. Gids voor de bezoeker,

Stad Gent), Gent, 1975, 32 blz., geïllustreerd.

Deze gids, samengesteld door L. DAENENS met medewerking van N. DE BISSCHOP, biedt een overzicht van het museum (oud Hotel De Coninck, Jan Breydelstraat) en zijn verzamelingen (o.m. meubelen, Chinees porselein).

Gidsen van musea, gebouwen, e.a.

.

Nouvelle Biographie Nationale. 2

Académie Royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, Brussel, 1990, 407 blz.

Betreffende Gent zijn opgenomen : de wiskundige en professor Fernand Backes, 1887-1985 (p. 16-17), de romaanse filoloog en professor Albert Counson, 1880-1933 (p. 91-94), de jurist en professor René Dekkers, 1909-1976 (p. 105-107), de jurist, professor en archeoloog Fernand de Visscher, 1885-1964 (p. 133-134) de psycholoog en professor Jules-Jean van Biervliet, 1859-1945 (p. 352354), de jezuïet en bibliothecaris Joseph van den Gheyn, 1854-1913 (p. 356-357), de historicus en professor Herman vander Linden, 18681956 (p. 360-362), de jezuïet François van Ortroy, 1854-1917 (p. 368369) en de historicus en professor Fernand Vercauteren, 1903-1979 (p. 383-384). Geïllustreerd.

Biografieën

.

Onderzoek naar de Gentse beluiken : bouw fysische, sociologische, historische en kunsthistorische evaluatie.

WIARUG. Seminarie voor Nieuwste Geschiedenis, Gent, 1978, 121 blz.

Door een tiental auteurs werd in teamverband o.l.v. prof. H. BALTHAZAR een dossier opgemaakt betreffende de nog bestaande Gentse beluiken. In het oog sprongen : de zeer vroege beluikenbouw en de opeenvolgende generatie beluiken van ca. 1830 tot de eeuwwisseling, alsook het verbluffend grote aantal. In dit onderzoek krijgt men een geschiedenis van deze industriële huisvestingsvorm, een evaluatie (sociologisch, bouwtechnisch, historisch, kunsthistorisch), alsmede overzichtstabellen, een prioriteitenlijst en een index. Geïllustreerd.

Sociale geschiedenis

.

Ook dit gebeurde in Oost- Vlaanderen

Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, 44, (1990), p. 303-312.

Gentse tentoonstellingen en manifestaties in 1990: Vlaams expressionisme in Europese kontekst 1900-1930 (Museum voor Schone Kunsten), Figuero'90 (Europees Figurenteatercentrum), Vertelfestival (Hét Muziek Lod) en Keizer tussen stropdragers (Stadsarchief). Met foto's van de uitgegeven catalogi.

Kunst, cultuur

.

Ook dit gebeurde in Oost-Vlaanderen

Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, 43, (1989), p. 267-272.

Gentse tentoonstellingen in 1989 : Open Mind (Museum van Hedendaagse Kunst en Museum voor Schone Kunsten) en De Vrede van Gent, 24 december 1814 (Stadsarchief). Geïllustreerd.

Kunst, kultuur

.

Open Monumentendag. Gent,

Gent, 1991, 55 blz.

Beknopte voorstelling van het Openbaar Entrepot, het bedrijf en de directeurswoning Voortraan, de fabriek van vuurvaste materialen aan de Groendreef, de brouwerij De Drie Sleutels, de voormalige spinnerij Desmet-Guequier (thans MIAT), de lage-druk machinezaal van de elektriciteitscentrale S.P.E., "Ons Huis, Socialistische Wercersverenigingen", het Huis Lousbergs of de Hemptinne, het Hotel Legrand, het Hotel Claes-de Cock, de voormalige drukkerij Het Licht en redactielokalen van Vooruit, het Laboratorium Magnel en het Technisch Laboratorium Soete, het "Energeia"-Museum, de Droge Dokken, de windmolen van Zwijnaarde, de stoomturbine in het voormalig textielbedrijf E. De Porre en de begraafplaats Campo Santo. Geillustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

.

Opstand en Pacificatie in de Lage Landen,

Syllabus van het tweedaags colloquium bij de herdenking van de Pacificatie van Gent, gehouden in „Het Pand", Onderbergen 1 te Gent, vrijdag 22 en zaterdag 23 oktober 1976), Gent, 1976, 62 blz.

Korte samenvatting of duiding van de referaten. Achteraan vindt men de tekst van de Pacificatie van Gent met begeleidende documenten.

Moderne Tijden - De Pacificatie van Gent.

.

Opstand en Pacificatie in de Lage Landen. Bijdrage tot de studie van de Pacificatie van Gent,

Verslagboek van het Tweedaags Colloquium bij de vierhonderdste verjaring van de Pacificatie van Gent), Gent, 1976, 391 blz., 19 platen met illustraties.

Deze bijdrage bevat de verslagen van de achttien referaten tijdens het colloquium (22-23 oktober 1976) gehouden. Sommige verslagen zijn belangrijk voor de geschiedenis van Gent zelf. Alle overstijgen echter de plaatselijke geschiedenis en hebben een internationale draagwijdte. In het kader van deze bibliografie menen we nochtans te mogen citeren : M. BAELDE en P. VAN PETEGHEM, De Pacificatie van Gent (1576), p. 1-62 ; P. VAN PETEGHEM, Vlaanderen met gematigde geestdrift Brabant achterna, p. 75-78 ; N. MADDENS, Hoeveel inwoners telde het graafschap Vlaanderen op de vooravond van de opstand tegen Spanje?, p. 166-172; E. VAN CAUWENBERGHE, De economische ontwikkeling in de Nederlanden vanaf de tweede helft van de vijftiende eeuw tot omstreeks 1576, p. 173-183 ; J. BRIELS, De emigratie uit de Zuidelijke Nederlanden omstreeks 1540-1621/30, p. 184-220 ; H. DE RIDDER-SYMOENS, De weerklank van de hervorming en de onafhankelijkheidsstrijd in de publicaties van de kringen voor plaatselijke geschiedenis, p. 274-298 (met bibliografische lijst en alfabetische auteurslijst) ; U. VERMEULEN, Katholieken en liberalen tegenover de Gentse pacificatie feesten van 1876, p. 332-350. In de Bijlagen (p. 351-365) vindt men de tekst van de pacificatie met begeleidende documenten. Met personalia van de auteurs, verantwoording van de V.Z.W. De Pacificatie van Gent en feestprogramma.

Moderne Tijden - De Pacificatie van Gent.

.

Over Sint-Lieven gesproken, 1865-1991. 125 jaar Sint-Lievenscollege Gent

Gent, 1991, 249 blz.

Op initiatief van bisschop Bracq werd in oktober 1865 het SintLievensinstituut aan de Koningstraat geopend. Het was oorspronkelijk enkel een beroepsschool. Thans is de instelling geëvolueerd tot een college met een humaniora-afdeling, een handelsafdeling en vier lagere afdelingen. Geïllustreerd.

Hedendaagse Tijd

.

Pacificatie-Courant,

Clio nr. 189), Antwerpen, s.d., 12 blz., 21 illustraties.

Dit speciaal nummer o.l.v. J. DECAVELE, uitgegeven door de Orde van den Prince met medewerking van Clio en Historische Documentatie, poogt in een negentiental artikels een beeld te geven van hoe de Pacificatie en de gebeurtenissen uit die periode werden gezien door de inwoners van de Nederlanden in de 16de eeuw.

Moderne Tijden - De Pacificatie van Gent.

.

Problemen rond het ontstaan en de ligging van Slote. Colloquium op 19 en 20 mei 1974,

Heemkundige Kring De Oost-Oudburg. Jaarboek XI, (1973-1974)), p. 67-83.

Sloten vormde de oudste kern van het domein van de St.-Baafsabdij (Oostakker - St.-Amandsberg). In het colloquium werd gepoogd de talrijke nieuwe gegevens over de vroegste geschiedenis van Gent die de laatste jaren aan het licht kwamen aan elkaar te toetsen om aldus een nauwkeuriger visie te krijgen op hetgeen Sloten eens geweest is.

Het oude Gent, toponiemen

.

Recyclage (archief van de Socialistische Vrijdenkersbond-Gent)

AMSAB-Tijdingen, n.r., (1991), nr. 12, p. 15-16.

Het archief (1880-1934) werd uit de basiscollectie van het AMSAB afgesplitst. Met fotoreproductie.

Inventarissen, archiefvoorstellingen, bibliografieën

.

Regesten op de Jaarregisters van de Keure. Schepenjaar 1400-1401. Dl. 3 : Indices. (Stad Gent. Inventarissen en Indices gepubliceerd door het Archief), Gent, 1972.

Gestencild.

Index van persoons- en plaatsnamen op de regesten die in 1967 en 1970 door A. WIJFFELS en M. HOUBRECHTS-DE CROOCK werden uitgegeven((1) Wijffels A. en M. Houbrechts-De Croock, Regesten op de Jaarregisters van de Kenre. Schepenjaar 1400-1401. DI. 1 : 15 augustus 1400 - 15 februari 1401. DI. 2 : 16 februari - 14 augustus 1401, Gent, 1967-1970.)

Regestenlijsten. bronnenuitgaven

.

Schilders van het Leieland

Deinze-Sint-Martens-Latem, 1991, z.blz.

Kataloog van de tentoonstellingen in zes expositieruimten gewijd aan het werk van de Leieschilders Albert Servaes (1883-1966), Leon de Smet (1881-1966), Gust. de Smet (1877-1943), Valerius de Saedeleer (1867-1941), Albijn van den Abeele (1835-1918), Gustave van de Woestyne (1881-1947), Constant Permeke (1886-1952), Frits van den Berghe (1883-1939), Jules de Sutter (1895-1970), Hubert Malfait (1898-1971), Emile Claus (1849-1924), Anna de Weert (1867-1950), Modest Huys (1874-1932), Jenny Montigny (1875-1937) en Albert Saverys (1886-1964). Geïllustreerd.

Kunst, kultuur

.

Sint-Niklaaskerk

De Vrienden van de Sint-Niklaaskerk te Gent, Gent, 1992, z.blz.

Losbladig bundeltje samengesteld bij de heropening van de SintNiklaaskerk. Met bijdrage van G. VAN DOORNE, De bouwgeschiedenis en lijst van de iconografische stukken tentoongesteld in het Toreken. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

.

Tentoonstelling "Wei en water, koe en pater". Ontwikkeling HeirnisMacharius,

Museum voor Stenen Voorwerpen-Sint-Baafsabdij), Gent, 1992, 16 blz.

J. BALDEWIJNS, M.C. LALEMAN, P. RAVESCHOT schetsen de geschiedenis van de wijken vanaf de prehistorie tot heden, met een samenvatting van recente archeologische bevindingen.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

.

Tentoonstelling 500 jaar Balsemblomme in beeld en archief, ('t Toreken. Aloude overste ende souvereine princelycke camere van der rhetorycke "Jhesus met der Balsemblomme "),

Gent, 1992, 18 blz.

Kort overzicht van de geschiedenis van de Gentse rederijkerskamer. De kamer werd op 20 maart 1492 door Filips de Schone opgericht, verdween ten gevolge van de 16de-eeuwse religietroebelen en werd in 1939 heropgestart. Met lijst van de tentoongestelde stukken.

Kunst, cultuur

.

Tentoonstelling Corneel Heymarrs. Sint-Amanduskapel, 28 oktober - 5 november 1979.

Stad Gent. Campo Santo.

Gestencilde tekst over Corneel Heymans (1892-1968), Nobelprijswinnaar, 8 blz.

Biografische artikels en nota's

.

Tentoonstelling Sint-Macharius in Oost-Vlaanderen,

Laarne, 1990, z. blz.

Bundeling van artikels betreffende de Sint-Machariusverering in de provincie. In verband met Gent : D. KETELAERE, De Sint­Macariuskerk te Gent, M. GYSSELING en R. POELMAN, Geschiedenis van de Negenmeimarkt en R. VAN AERDE (+), De grote kavaleriekazerne, alias het pesthuis Sint-Macharius Gent. Geïllustreerd.

Kerkgeschiedenis, kloosters

.

Tentoonstelling. Zichten en volksfiguren uit Gent van toen en nu, ('t Toreken),

Gent, 1992, z.blz.

Tentoonstelling met werken van Cecile Cauterman (1882-1957), los Verdegem (1897-1957), Maurice Dupuis (1888-1959) en Michel Bracke (1933-).

Kunst, cultuur

.

The Heymans Institute of Pharmacology 1890-1990. 100 years of teaching, research and service,

Gent, 1990, 164 blz.

Bundeling van artikels bij het 100-jarig bestaan van het Instituut voor Farmacologie (R.U.G.). Geïllustreerd.

Hedendaagse Tijd

.

Tien jaar Poëziecentrum,

Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, 44, (1990), p. 34-36.

Geïllustreerd.

Kunst, cultuur

.

Tijdschriftencatalogus Rijksuniversiteit Gent 1990,

Academia Press, Gent, 1990, 4 dln., IX + 2286 blz.
Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

.

Tractaet vanden Peys of De Pacificatie van Gent gesloten tussen de Staten van de Nederlanden en de Prins van Oranje, Holland, Zeeland en verhondenen. Bevattende de 25 artikelen opgesteld in het raadhuis van Gent en aldaar bekendgemaakt den achtsten November 1576.

Gepubliceerd op 8 november 1976. De Pacificatie van Gent 1576-1976, s.l., s.d., (Gent, 1976), 24 blz., geïllustreerd.

Deze bespreking en evocatie van de Pacificatie van Gent is in de eerste plaats bestemd voor de Gentse jeugd. In korte hoofdstukjes worden een aantal a spekten van of in verband met de Pacificatie besproken : de afkondiging, de onderhandelaars, de artikelen zelf, was de Pacificatie een echte vrede?, de godsdienstkwestie, de Staten-Generaal, de Zeventien Provinciën, de formule gebruikt in Holland, Zeeland en aangesloten gebieden, de verspreiding, de tekst van de hoofding waarmee vorstelijke plakkaten werden ingeleid.

Moderne Tijden - De Pacificatie van Gent.

.

Tweemaal blijde intrede in Gent ; Koning Boudewijn verovert het hart der Gentenaren ; Koninklijke belangstelling voor bloem en bloemenkweek ; Koninklijk door de Gentse kanaalzone,

Toerisme in Oost-Vlaanderen, jg. 25 (1976), p. 5-32.

Beschrijving en wetenswaardigheden over de bezoeken van koning Boudewijn aan Gent.

Volkskunde, Folklore

.

Une translation de Reliques à Gand en 944. Le Sermo de Advente Sanctorum Wandregisili, Ansberti et Vulframni in Blandinium. Publié avec une introduction et des notes par N.-N. Huyghebaert.

Koninklijke Academie van België. Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. Verzameling teksten voor de studie van de geschiedenis in België, Brussel, 1978, CXXXV + 74 blz.

Heruitgave van de voor de Gentse abdijgeschiedenis belangrijke tekst over de overbrenging van de relieken van de heiligen Wandril, Ansbert en Wulf ram door graaf Arnould en Gerard van Brogne omstreeks 23 augustus 944 vanuit Boulogne. Deze uitgave gebeurde op basis van het enige archetype-manuskript bewaard in de Bibliothèque Nationale te Parijs. Voorafgegaan door een uitgebreide inleiding.

Hedendaagse Tijd

.

Van den vos Reynaerde. Het Comburgse handschrift,

Leuven, 1991, 248 blz.

ontstond tussen 1380 en 1425 een codex met meer dan 50 middelnederlandse werken, waaronder de Reinaert (geschreven ca. 1260). De universiteitsstudent en handschriftenverzamelaar Erasmus Neustetter verwierf tijdens een reis in 1541-1542 de codex en bracht deze uiteindelijk naar Comburg (Württemberg-Duitsland). Met facsimile van het Reinaertdeel, transcriptie en commentera. Geïllustreerd.

Vermoedelijk in Gent

.

Veertig kunstenaars rond Karel van de Woestijne. Karel van de Woestijnre (1878-1929) en de kunst van zijn tijd met uittreksels uit zijn geschriften over kunst, samengesteld en ingeleid door Robert HOOZEE,

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen - Stadsbestuur Gent, Museum voor Schone Kunsten, Gent, 20 januari - 11 maart 1979, Gent, 1979, 136 blz. rijk geïllustreerd.

Aan de hand van teksten geschreven door Karel van de Woestijne krijgt men een overzicht van het impressionisme ; het symbolisme ; de eerste Latemse groep ; Ensor ; Evenepoel ; Wouters ; Meunier ; Smits ; Laermans ; de drie Gentenaars : Delvin, Baertsoen en De Bruycker ; de tweede Latemse groep ; de nieuwe generatie. Met bibliografie.

Kunst en Kultuur

.

Vondstmeldingen

Stadsarcheologie, 15, (1991), nr. 3, p. 36-41.

Bespreking van vondsten : noordelijke muur langs de Oude Leie (Buitenhof-Lucas Munichstraat), muur in Doornikse kalksteen (Drongenhof-Lange Steenstraat), muur in baksteen uit de 18de eeuw (Grootkanonplein 1), fundering van de zuidelijke langsgevel van de Dominicanenkerk (Jacobijnenstraat), postmiddeleeuwse scherven (Kaatsspelplein-Kalversteeg), bakstenen massieven van de Muidepoort (Meulesteedsesteenweg), sporen van Romeinse structuren (Nieuwe Beestenmarkt-Slachthuisstraat), oude bakstenen constructie (Plotersgracht 17-19), voormalig kruitmagazijn van het Spanjaardenkasteel, alsmede hardstenen papierkuip uit de 18de eeuw (Schoolkaai 35), grafsteen uit de 15de eeuw (Vrouwebroersstraat) en schouwwang uit de 15de-16de eeuw (Zwartezustersstraat). Geïllustreerd.

Archeologische kronieken

.

Vondstmeldingen,

Stadsarcheologie, 14, (1990), nr. 3, p. 51-57.

Bespreking van waterput uit begin 20ste eeuw in Eekhout 12: kelder in Gouvernementstraat 20: stenen stadshuis in Koestraat 25: mogelijke oostelijke afsluitmuur van de Romaanse kerk in Sint-Niklaaskerk op de Korenmarkt: vestingmuur in Kortrijksesteenweg 14-30: onderzoek van het bodemarchief in Waaistraat 1-3 (stenen stadshuis uit de 13de eeuw). Geïllustreerd.

Archeologie

.

Vondstmeldingen,

Stadsarcheologie, 14, (1990), nr. 4, p. 95-99.

Meldingen of bespreking van een raam in de oostelijke gevel van het Metselaarshuis in Cataloniëstraat 1: metalen voorwerp met erotische symboliek uit mestput in Dobbelslot: Doornikse kalksteenmuur in de sacristie van de Sint-Niklaaskerk aan Goudenleeuwplein: kelder in Lange Kruisstraat 8-10: muren in Doornikse kalksteen in het dominicanenklooster op Onderbergen: stenen stadshuis op de plaats van het Hotel d'Hane-Steenhuyse in Veldstraat 55. Geïllustreerd.

Archeologie

.

Vondstmeldingen,

Stadsarcheologie, 15, (1991), nr. 1, p. 56-64.

Bespreking van bodemonderzoek in de ziekenzaal aan de Bijlokekaai: van vondsten in het Drongenhof aan de Lange Steenstraat: in het Instituut Sint-Jan de Deo. Fratersplein 9: in de Gouvernementstraat 10: van muurwerk en funderingen aan de Kantienberg en aan Koophandelsplein-Schouwburgstraat: van bijzettingen aan Sint-Veerleplein 4 en bodemonderzoek in de Slachthuisstraat Geïllustreerd.

Archeologie

.

Vondstmeldingen,

Stadsarcheologie, 15, (1991), nr. 2, p. 32-37.

Bespreking van citerne begin 19de eeuw aan de Bijlokekaai: ziekenzaal Bijlokekaai: kelder in zogenoemd Hotel de Hemptinne in de Koningstraat 1: constructie en beerput aan het Hof van Fiennes. Korenlei: grafresten aan de Nieuwe Beestenmarkt-Slachthuisstraat: donjon Gravensteen Sint-Veerleplein: kloostervleugel in het voormalig klooster van de geschoeide karmelieten in de Vrouwebroersstraat. Geïllustreerd.

Archeologie

.

Vondstmeldingen,

Stadsarcheologie, 16, (1992), nr. 1, p. 29-37.

Gegevens over een muurconstructie in Doornikse kalksteen (Belfortstraat), over de traptoren in de Ziekenzaal (Bijlokekaai), over de restanten van middeleeuwse Stenen (Hoogpoort 41-49 en 63), over een stenen stadshuis (Onderstraat 36) en over schoenmakersafval (Schepenhuisstraat). Geïllustreerd.

Archeologische kronieken

.

Vorstenhuis en volk, (Tentoonstelling. Museum voor Volkskunde, 20 mei - 15 augustus 1976),

Koninklijke Bond der Oostvlaamse Volkskundigen), Gent, 1976, 45 blz., 14 afbeeldingen.

Cataloog van de tentoonstelling opgericht ter gelegenheid van het zilveren ambtsjubileum van koning Boudewijn I en het bezoek van koning Boudewijn en koningin Fabiola aan Gent op 23 mei 1976. In deze tentoonstellingscatalogus wordt de relatie tussen volk en vorstendynastie geïllustreerd door middel van prenten, foto's, voorwerpen, documenten en boeken.

Volkskunde, Folklore

.

Wandelen in de O.L Vrouw-Sint-Pietersparochie,

Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie), Gent, 1992, 28 blz.

Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

.

Werken aan het Belfort. Stad Gent, Gent, 1979, 24 blz.

Brochure Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie

Uitgaveter gelegenheid van de restauratie van het Belfort welke in 1980 zal beëindigd zijn.

Gebouwen en stadsbeeld

.

Wilhelm Lehmbruck - George Minne - Joseph Beuys

Museum voor Schone Kunsten, Gent, 1991, 250 blz.

Cataloog van een tentoonstelling waarbij de kunstenaars LehmbrucK (Meiderich, 1881-Berlijn, 1919), Minne (Gent, 1866-Sint-Martens­Latem, 1941) en Beuys (Krefeld, 1921-Düsseldorf, 1986) samengebracht en met elkaar geconfronteerd werden. Met diverse essays in het Nederlands en Frans en illustraties.

Kunst, kultuur

.

Zoektocht naar onze voorouders. Genealogie - heraldiek, (V.V.F. Gent), Gent, 1991, 27 blz.

Kataloog van een tentoonstelling in het Bijlokemuseum. Geïllustreerd.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

. AVONDTS G., R. MOONEN en M. SCHOLLIERS,

De Gentse textielarbeiders in de 19e en 20e eeuw. Dossier 1 : Methodiek,

Centrum voor Hedendaagse Sociale Geschiedenis), (Vrije Universiteit Brussel), Brussel, s.d., 79 blz.

In dit eerste dossier worden de gebruikte werkmethode (computerverwerking) en de gebeurlijke moeilijkheden behandeld bij het onderzoek en de verwerking van het bronnenmateriaal dat zich in het Fonds Voortman op het Stadsarchief te Gent bevindt. Naast deze methodologische bespreking bevat het dossier een beschrijving van de techniek van spinnen en weven, een drietalige woordenlijst van technische termen, een beknopte bibliografie betreffende de textieltechnische werken en een meer algemene bibliografie betreffende de Gentse textielarbeiders in de 19de en 20ste eeuw.

Hedendaagse Tijd (o.m. sociale geschiedenis, industriële archeologie)

. BLOCKMANS W.P. en P. VAN PETEGHEM,

De Pacificatie van Gent als uiting van continuïteit in de politieke opvattingen van de standenvertegenwoordiging,

Tijdschrift voor Geschiedenis, jg. 89, (1976), afl. 3, p. 322-334.

De auteurs onderzoeken in hoeverre de inhoud van de Pacificatie aanleiding gaf om dit verdrag te laten uitgroeien tot één van de belangrijkste akten die de grondwet zijn gaan uitmaken van de Republiek.

Moderne Tijden - De Pacificatie van Gent.

. BLOCKMANS W.P. en W. PREVENIER,

Armoede in de Nederlanden van de 14e tot het midden van de 16e eeuw ; bronnen en problemen,

Tijdschrift voor Geschiedenis, jg. 88, (1975), p. 501.

Artikel waarin wordt aangetoond dat een verantwoorde behandeling van behoeftigheid moet uitgaan van de sociale structuren en de economische conjunctuur. Een aantal cijfergegevens en voorbeelden in verband met Gent.

Middeleeuwen

. COLLUMBIEN Hugo

Nog eens Karelke Waeri,

Ghendtsche Tydinghen, V, (1976), p. 84-95.

Wetenswaardigheden over deze Gentse volkszanger (1842-1868). Aanvulling van de Documentaire Fiche : Karelke Waeri, in Ghendtsche Tydinghen, 1, (1972), p. 84-89.

Volkskunde, Folklore

. DAEM M., e.a.,

Votiefschilderijen en mirakelboek van Kapelletje Schreiboom te Gent,

Koninklijke Bond der Oostvlaamse Volkskundigen), Gent, 1975, 140 blz., 80 illustraties.

Ter gelegenheid van zijn vijftigjarig bestaan ging de Koninklijke Bond der Oostvlaamse Volkskundigen over tot de publicatie van de zeventig votiefschilderijen (1733- ca. 1900) aanwezig in Kapelletje Schreiboom (Hebberechtsgodshuis en aanpalende kapel, Kortrijksepoortstraat 138, Gent). Na een toponymische en topografische verklaring van Schreiboom, Schreiboomkapel, Kapelletje Schreiboom, met medewerking van M. GYSSELING, weidt de auteur uit over de volkskundige en culturele betekenis van de votiefschilderijen. Hiervoor deed hij beroep op de medewerking van M. GILLIS en D. MATTHEEUWS, deskundigen respektievelijk in de tuinbouwkunde en in de diergeneeskunde. E. DHANENS belicht de kunsthistorische betekenis van de schilderijen. M. MADOU beschouwt de votiefschilderijen als iconografische bron voor de studie van het kinderkostuum. Met medewerking van X. de GHELLINCK de VAERNEWYCK gaat de auteur over tot de inventarisatie met bio- en bibliografische gegevens van geportretteerden en schilders. Bij de bespreking van de weldaden, wonderen en mirakelen door aanroeping van O.-L.-Vrouw van Schreiboom gaf dokter L. ELAUT zijn advies. Daarop volgt een uitgave met verklarende aantekeningen van het Notitieboek der Mirakelen (RAG., St.-Pietersabdij, 2de reeks, nr. 243). Resumé in vier talen. Lijst van illustraties. Register van persoon- en plaatsnamen.

Volkskunde, Folklore

. DE HERDT R.,

Te schande op de Vismarkt,

Toerisme in Oost-Vlaanderen, jg. 25, (1976), p. 2-5, geïllustreerd.

Artikel van toeristische aard dat een aantal tot hiertoe nog niet gepubliceerde gegevens bevat over de middeleeuwse schandbank of het Pelorijn op de Groentenmarkt te Gent.

Gebouwen, stadsbeeld

. DE HERDT R.,

Wat blijft er nog over van „ons geduchts heren hof ten walle" of het Prinsenhof?,

Toerisme in Oost-Vlaanderen, jg. 25, (1976), p. 25-28, geïllustreerd.

Artikel van toeristische aard waarin een aantal nog niet gepubliceerde gegevens over het Prinsenhof voorkomen. Het Prinsenhof was eertijds de verblijfplaats van de graven van Vlaanderen.

Gebouwen, stadsbeeld

. DE LAET S.J.,

Prehistorische culturen in het zuiden der Lage Landen,

Wetteren, 1974, 564 blz., 253 figuren.

Uitstekend overzicht dat een meer analytische beschrijving geeft van de onderscheiden prehistorische beschavingen in België, het Groothertogdom Luxemburg, de aangrenzende gedeelten van West-Duitsland en van Noord-Frankrijk en de meest zuidelijke provinciën van Nederland.

Archeologie

. DE LAET S.J., en J. NENQUIN, A. VAN DOORSELAER, M. DESITTERE, A. GAUTIER, H. THOEN, F. VERHAEGHE en M. ROGGE,

Oudheidkundige opgravingen en vondsten in Oost-Vlaanderen, VII,

Kulureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen. Nieuwe Reeks, nr. 2), Gent 1976, 215 blz., platen, tekeningen en grondplannen.

Voor de geschiedenis van Gent zijn belangrijk 1. DE LAET S. J. e.a., De opgravingen te Destelbergen. Eindverslag over opgravingsvlak A (p. 21-72). Worden besproken : het urnenveld uit de late Bronstijd en de vroegere IJzertijd ; de andere sporen van vóór-Romeinse bewoning ; de sporen uit de Romeinse tijd. P. JANSSENS geeft in bijlage (p. 66-68) het resultaat van het onderzoek van crematieresten uit het urnenveld van Destelbergen. A. GAUTIER bespreekt in bijlage (p. 69-70) de dierenbeenderen van de Romeinse nederzetting (midden 1ste tot 4de eeuw na J.C.) te Destelbergen bij Gent verzameld in 1967-1970. P. DE PAEPE bespreekt in een derde bijlage (p. 71-72) het gesteentemateriaal van de opgravingen te Destelbergen 1967, 1969 en 1970. 2. VERHAEGHE F., Merkwaardige ruiterstatuetten uit het middeleeuwse graafschap Vlaanderen (p. 187-204), waarin o.a. fragmenten van diverse ridderbeeldjes in aardewerk uit het Bijlokemuseum te Gent worden besproken. 3. GAUTIER A., Ezels- en andere dierenresten uit het laatmiddeleeuwse Gent (tiende tot zestiende eeuw) (p. 205-212). Bespreking van beenderresten die in 1973 en 1974 gedurende grondwerken te Gent werden verzameld door J. Peyskens.

Archeologie

. DE PUYDT J.,

Eerste archeologisch onderzoek in het Patershol,

Ghendtsche Tydinghen, V, (1976), p. 134-139, geïllustreerd.

Doel, mogelijkheden en eerste resultaten van het archeologisch onderzoek dat recent in het Patershol werd ondernomen.

Archeologie

. DE SMIDT F.,

Het verworden van een portaal. Sint-Niklaaskerk te Gent,

Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Schone Kunsten, XXXVII, (1975), nr. 1), Brussel, 1975, 31 blz., 10 illustraties.

Kunsthistorische en bouwkundige studie over de kapel (einde 13de14de eeuw) gelegen aan het westelijk uiteinde van de zuidgevel van de Sint-Niklaaskerk. Deze kapel werd in de tweede helft van de 14de eeuw tot een portaal omgevormd. In de 17de eeuw werd dit portaal afgesloten en verbouwd tot kapel voor de in 1613 opgerichte Sint-Michielsgilde die de schermers verenigde. Hieraan herinneren nog enkele fragmenten van muurschilderingen (de aartsengel Michaël doodt de draak) en een portiekaltaar uit 1629 door Jan Bossier.

Gebouwen, stadsbeeld

. DE VINCK K.,

De metamorfosen van een stadsgezicht. De Graslei en de Koornlei te Gent van de middeleeuwen tot vandaag,

Verhandelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, XIII), Gent, 1976, 164 blz., 66 illustraties.

Uitvoerige en rijk geïllustreerde kunsthistorische studie over de gevels op Koorn- en Graslei te Gent. In een eerste hoofdstuk gaat de auteur over tot een topografische studie aan de hand van acht plannen, om daarna het algemeen uitzicht van Gras- en Koornlei vanaf de middeleeuwen te bespreken en te wijzen op de problemen in verband met de toponiemen Graslei en Koornlei. Een tweede hoofdstuk is gewijd aan de openbare werken, o.a. de havenaanleg en de kaaien. Van het derde tot het zevende hoofdstuk wordt de bouwgeschiedenis en de beschrijving gegeven van de nog bestaande en verdwenen gevels uit de Romaanse periode, de 16de, 17de, 18de en 19de eeuw. Het werk blijft voor aanvullingen vatbaar. Met bibliografie.

Gebouwen, stadsbeeld

. DE VRIENDT J.

De familie Deynoot (Deynoodt). Gentenaren in Amerika en elders

Vlaamse Stam, 25, (1989), nr. 7-8, p. 397-405.

Geïllustreerd

Heemkunde, volkskunde, genealogie

. DEBROUWERE M. en DUCATTEEUW E.,

De Sint-Pietersheerlijkheden op Desselgem, Beveren, Waregem en Deerlijk,

jaarboek van de Geschied- en Heemkundige Kring „De Gaverstreke", 1974, p. 51106 en 1975, p. 49-135, geïllustreerd.

Historisch overzicht en beschrijving van de lenen van de Gentse Sint-Pietersabdij. Met namenlijst van leenplichtigen, pachters, enz., vanaf de oudste bronnen tot aan de Franse Revolutie, en gedetailleerde Kaart van de Vrij-eigen Kerkenheerlijkheid van Sint-Pietersklooster te Gent, in Desselgem, Beveren, Waregem en Deerlijk.

Middeleeuwen

. DECAVELE J.,

De Pacificatie van Gent in 1576. Een gemiste kans voor de vorming van een Nederlands gemenebest,

Snoecks 77, p. 44-59, geïllustreerd.
Moderne Tijden - De Pacificatie van Gent.

. DECAVELE J.,

De Pacificatie van Gent,

Spiegel Historiael, jg. 11, (1976), nr. 11, p. 578-585, geïllustreerd.
Moderne Tijden - De Pacificatie van Gent.

. DECAVELE J.,

De Pacificatie van Gent, taal van verzoening en eensgezindheid in de verscheurde Nederlanden,

Ghendtsche Tydinghen, V, (1976), p. 146-150, geïllustreerd.
Moderne Tijden - De Pacificatie van Gent.

. DECAVELE J.,

Eenheid en Scheiding in de Nederlanden, 1555-1585,

Gent, 1976, 275 blz., 166 illustraties.

Catalogus van de tentoonstelling in het Centrum voor Kunst en Cultuur naar aanleiding van de herdenking van de Pacificatie van Gent (9 september - 8 november 1976). Met medewerking van R. DE HERDT. De catalogus bevat tevens twee bijdragen, nl. R.C. VAN CAENEGEM, De Pacificatie van Gent (1576-1976), p. 13-17 en I. SCHÖFFER, De Pacificatie van Gent, op tweeërlei afstand bezien, p. 19-23.

Moderne Tijden - De Pacificatie van Gent.

. DHANENS E.,

Het ontwerp van Lieven Cruyl voor het hoogaltaar van Sint-Baafskathedraal te Gent,

De Gulden Passer. Bulletin van de „Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen", jg. 52, (1974), p. 79-94, geïllustreerd.

Bespreking van het onuitgevoerde ontwerp (1668) van Lieven Cruyl voor het hoogaltaar van de Sint-Baafskathedraal.

Gebouwen, stadsbeeld

. ELOY A.

De drie werelden van August Gaston Homblé. Biografie 1912-1985

Oostvlaamse Zanten, LXI, (1986), nr. 3, p. 173- 187.

Gaston Homblé werd geboren te Laken op 17 augustus 1912. Als kunstschilder-autodidakt studeerde hij kunstgeschiedenis en oudheidkunde aan de Gentse Rijksuniversiteit. Als „röntgenassistent" was hij werkzaam bij gynekoloog Dr. José Daels. Hij publiceerde bovendien heel wat volkskundige en volksgeneeskundige bijdragen. Lid van de kunstgroep „Het Antenneke", van „Open Kring-Gewest Gent", van de Orde van Sint-Joris van Boergondië, van de Soevereine Orde van Sint-Jan van Jerusalem, Hospitaalridders-Malta, van de Koninklijke Bond der Oostvlaamse Volkskundigen. Geïllustreerd.

Biografische nota's en biografieën

. GYSSELING M,

Tentoonstelling Jan Frans Willems,

Gemeente SintAmandsberg, Campo Santo, Sint-Amanduskapel, 30 oktober - 7 november 1976), s.l., s.d. (Sint-Amandsberg, 1976), 16 blz.

Catalogus van 110 voorwerpen of documenten in verband met leven en werk van deze belangrijke figuur (1793-1846) die aan het begin stond van de Vlaamse strijd. Met biografische nota door A. DEPREZ.

Kunst en Kuituur

. HAERENS K.,

Gentse gedenkplaten,

Gent, s.d. (1976), 46 illustraties.

De auteur geeft een bondige bespreking van 46 gedenkplaten over personen die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Gent.

Heemkunde

. HAESERYN R.,

Neringen en ambachten op adreskaarten van geporseleind karton,

Catalogus, Museum voor Volkskunde, 6 december 1975 - 30 januari 1976), (Koninklijke Bond van Oostvlaamse Volkskundigen), Gent, 1975, 56 blz., 5 illustraties.

een inleiding wijst J. DE VRIENDT op het belang van de reclamekaart als bron voor de volkskunde. Daarop volgt een opsomming van de tentoongestelde adreskaarten en voorwerpen telkens met een beknopte beschrijving. De adreskaarten behelzen onderwerpen als drukkerij, boekbinderij, boekhandel, hotels, café's, restaurants, huisinrichting, glazenmakers, schilders, eten en drinken, textielberoepen, tabakswaren, verwerking van metalen, houtbewerking, leerbewerking, tuinbouw, makelaars, industriële ondernemingen.

Heemkunde

. HAESERYN R.,

Verenigingsborden uit de collecties van het Gentse Museum voor Volkskunde,

Catalogus, Museum voor Volkskunde, 4 december 1976 - 30 januari 1977), (Koninklijke Bond van Oostvlaamse Volkskundigen), Gent, 1976, 42 blz., 6 illustraties.

In de inleiding bespreekt E. SAMAIN-OUVREIN het serviesgoed als bron voor de kennis van het verenigingsleven. Daarop volgt een opsomming van de tentoongestelde voorwerpen en documenten met telkens een beknopte beschrijving. Aldus krijgt men een overzicht van de verenigingsborden in verband met verschillende verenigingen, o.m. vogelsportverenigingen, biljartverenigingen, heiligenverenigingen.

Heemkunde

. HOMBLE A.G.,

Een inventaris en een ontgraving te Slype in verband met het Gentse Tempelhof,

Oostvlaamse Zanten, LI, (1976), p. 137-144, geïllustreerd.

De ontdekking van het graf van broeder François Coussé, gouverneur van Sint-Jan van Jeruzalem in Vlaanderen (overleden op 26 mei 1450) te Slype brengt een element bij tot de geschiedschrijving, niet alleen van het Tempelhof van Slype, maar ook van O.-L.-Vrouw ter Swaelmen te Gent.

Heemkunde

. HOSTE L.,

Bouwdata op Gentse huisgevels,

Oostvlaamse Zanten, LI, (1976), p. 14-19, geïllustreerd.

De auteur geeft in vergelijking met P. CLAEYS, Maisons particulières. portant une date dans leurs façades, 1907, een lijst van de bouwdata op de huisgevels te Gent.

Heemkunde

. HOSTE Lode.,

Gentse brouwersuithangtekens in 1494 en in 1663,

Ghendtsche Tydinghen, V, 1976, p. 74-84.

Opsomming, korte bespreking en vergelijking van de lijst der uithangtekens uit het gildeboek der pijnders (1494) en de lijst der uithangtekens, opgenomen in het Politye Boeck van Justus Billet.

Volkskunde, Folklore

. KONGS P.,

Gustaaf Van De Woestijne,

Heemkundige Kring De Oost-Oudburg. Jaarboek XII, (1975), p. 126-133.

Herdenkingsrede (20 oktober 1974 - Campo Santodag) over deze Vlaamse schilder (1881-1947).

Volkskunde, Folklore

. LALEMAN M.C.,

De ontwikkeling van het Gentse huisgeveltype in de tweede helft van de 16de eeuw,

Vlaanderen, jg. 25 (juli-augustus 1976, nr. 153), p. 207-217, geïllustreerd.

Bouwkundig overzicht van de meest kenmerkende gevels te Gent gebouwd tussen ca. 1550 en 1590. De bouwactiviteit was bijna uitsluitend op burgerlijke constructies toegespitst. Twee types van woningen worden onderscheiden, nl. woningen met topgevels enerzijds en woningen met horizontaal gerichte gevel aan de straatkant waarin ten minste één dakvenster anderzijds. Volgt een bespreking van de Gentse renaissance in de bouwkunst en van de invloed van de Gentse renaissance

Gebouwen, stadsbeeld

. LALEMAN M.C.,

Joos Roman en Lieven de Key,

Vlaanderen, jg. 25 (juli-augustus 1976), nr. 153, p. 222-223, geïllustreerd.

Korte biografische nota over deze twee belangrijke meesters in het Gentse ambacht van de metselaars en steenhouwers in de tweede helft van de 16de eeuw en over hun familie. Reeds in 1552 had Rooman de leiding van de werken aan het transept van de Sint-Baafskerk. Het ontwerp voor de proosdij van Sint-Baafs is waarschijnlijk eveneens van zijn hand. Zijn belangrijkste werk is het ontwerp van de Bollaertskamer. Zijn kleinzoon Frans Rooman zou vooral in Frankrijk bekendheid verwerven als bruggenbouwer. Lieven de Key had in de kalvinistische periode (1578-1584) o.m. het toezicht over de werken aan de Bollaertskamer. Zijn zoon, eveneens Lieven genaamd en gevestigd te Haarlem zou één van de belangrijkste bouwmeesters uit de 17de eeuw worden.

Gebouwen, stadsbeeld

. LALEMAN M.C., LIEVOIS D. en RAVESCHOT P.

De top van de Zandberg

Archeologisch en bouwhistorisch onderzoek in Stads-archeologie, jg. 10, (1986), nr. 2, p. 2-66.

Renovatiewerken aan woningen in de Belfortstraat waren de direkte aanleiding tot archeologisch kontrole-onderzoek en onrechtstreeks tot een synthese van een beperkt en onvolledig interdisciplinair onder-zoek van enkele percelen in het bouwblok tussen Belfortstraat (Hoogpoort) en Zandberg. Naast het archeologisch onderzoek en de bespreking van de archeologica (o.m. spadeschoen en kamfragmenten) werd tevens een bouwhistorisch onderzoek verricht. In verband met het huis „den Reghenbooghe" (hoek Belfortstraat-Hoogpoort) wordt de vraag gesteld naar de oudste bouwtoelage in de stad (1612?). De huizen „'t Scaec" en de „Sarrazijn", eens eigendom van de apothekersfamilie van Syclers, zou wel eens de oudste stadsapotheek geweest kunnen zijn (Hoogpoort 73 en 75). Verdere bespreking van de percelen Hoogpoort 77, 79-81, 83, 85 ; alsook Zandberg 5-6 ; de „Latijnse School"; de „Tafel van Lening" en een patricisch domein van de familie Bette. Met uitgebreid kritisch apparaat. Bijlage 1 : Beenderen van de 13de eeuw in de Belfortstraat (P. VAN DER PLAETSEN ; A. ERVYNCK en W. DECOCK). Bijlage 2 : Petrografisch onderzoek van twee ge-steenten afkomstig van een opgraving te Gent-Belfortstraat (G. DE GEYTER). Geïllustreerd.

Archeologie

. LANCKROCK R,

Toneelstudio '50 en Arcatheater,

Kultureel jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen. Nieuwe Reeks, nr. 1), Gent, 1976, 105 blz., 32 platen met illustraties.

Deze bijdrage valt uiteen irr een elftal getuigenissen van mensen uit het toneelmilieu enerzijds, in de geschiedenis van Toneelstudio '50 en Arca anderzijds. Met documentaire gegevens, noten en namenregister.

Kunst en Kuituur

. LIEVENS M.,

De schutters feesten van het Sint-Joris gild in 1752,

Ghendtsche Tijdinghen, V, (1976), p. 220-230, geïllustreerd.

Bespreking van de schuttersfeesten die op 12 juni en 10 en 11 september 1752 te Gent werden gehouden.

Heemkunde

. LIEVENS M.,

De Sint-Jorisgilde te Gent,

Ghendtsche Tydinghen, V, (1976), ). 20-37, geïllustreerd.

Vulgariserend artikel over de Sint-Jorisgilde te Gent.

Heemkunde

. LISSENS J.P.,

Het aandeel van Frans de Potter in het ontstaan van het Davidsfonds,

Wetenschappelijke Tijdingen, jg. 34 (1975), col. 289300.

De auteur belicht de rol van de Gentenaar Frans De Potter (18341904) bij de stichting van het Davidsfonds. Alhoewel het idee om een katholieke vereniging op te richten, die de tegenhanger zou zijn van het Willemsfonds, voor het eerst in Leuvense kringen was geopperd, gaf Frans De Potter door een artikel in het Fondsenblad van 20 december 1874 de impuls tot stichting van het Davidsfonds op 15 januari 1875.

Kunst en Kuituur

. MEYLAND F.,

Karel Van De Woestijne,

Heemkundige Kring De Oost-Oudburg. Jaarboek XII, (1975), p. 114-123.

Herdenkingsrede (26 oktober 1974 - Campo Santodag) over deze Vlaamse letterkundige en hoogleraar (1878-1929).

Volkskunde, Folklore

. PATOOR W., WAEYTENS G. en VAN DAMME R.,

Uit de Gentbrugse Eregalerij,

jaarboek van het Heemkundig Genootschap van het Land van Rode, IV, (1975), p. 9-43.

Korte biografische schets van zeventien belangrijke figuren uit Gentbrugge.

Heemkunde

. POELMAN R.,

Sloten, van nederzetting tot bedevaartoord,

Heemkundige Kring De Oost-Oudburg. Jaarboek XII, (1975), p. 3-104, geïllustreerd.

In deze studie behandelt de auteur de wijk Slotendries te Oostakker in zijn historisch perspectief : het Goed te Sloten en de Slotendries ; het domein en het kasteel Slotendries ; de adellijke familie De Courtebourne ; het ontstaan der bedevaartplaats ; Slotendries wordt het „Vlaamse Lourdes" ; Lourdes wordt een onderwijscentrum. Met bijlagen.

Heemkunde

. STEELS M.,

De Pacificatiefeesten te Gent in 1876,

Ghendtsche Tydinghen, V, (1976), p. 161-180, 7 illustraties.

De auteur geeft o.m. een bespreking van de historische stoet die ter gelegenheid van de 300ste verjaardag van de Pacificatie door de Gentse straten trok en gaat in op de polemiek die in de 19de eeuw rond de Pacificatie werd gevoerd.

Hedendaagse Tijd (o.m. sociale geschiedenis, industriële archeologie)

. STEELS M.,

Gent in 1876,

Ghendtsche Tydinghen, V, (1976), p. 150-161, geïllustreerd.
Hedendaagse Tijd (o.m. sociale geschiedenis, industriële archeologie)

. VAN DOORNE G.,

Gent en de opstand tegen Spanje,

Vlaanderen, jg. 25, (juli-aug. 1976, nr. 153), p. 193-199, geïllustreerd.

Algemeen historisch overzicht van de gebeurtenissen te Gent vóór en na de Pacifikatie.

Moderne Tijden - De Pacificatie van Gent.

. VAN DOORNE G.,

Stadsversieringen en blijde inkomsten,

Vlaanderen, jg. 25 (juli-augustus 1976, nr. 153), p. 224-227, geïllustreerd.

De auteur bespreekt de stadsversieringen bij de inkomst te Gent van Willem van Oranje in 1577 (ontworpen o.m. door Lucas d'Heere), bij de inkomst van Frans van Valois, hertog van Anjou, op 20 augustus 1582 (ontworpen o.l.v. Lucas d'Heere) en bij de voorbereiding (einde 1584) van de inkomst van Alexander Farnese (o.l.v. Lieven van der Schelden).

Kunst en Kuituur

. VAN ELSLANDER A.,

Ledeganck herdacht,

Heemkundige Kring De Oost-Oudhurg, jaarboek XII, (1975), p. 104-113.

Deze herdenkingsrede (7 november 1970 - Campo Santodag) geeft een levensschets van Karel Lodewijk Ledeganck (1805-1849), de dichter van De Drie Zustersteden.

Volkskunde, Folklore

. VAN GENT M., (Steels Michel)

Karel Ondereet,

Ghendtsche Tydinghen, IV, (1975), p. 228-231.

Biografische nota over deze Gentse toneelschrijver (1804-1868).

Volkskunde, Folklore

. VAN GENT M., (Steels Michel)

Martin Joseph Men gal,

Ghendtsche Tydinghen, V, (1976), p. 37-38.

Korte biografische nota van deze Gentse musicus en conservatorium-direkteur (1784-1851).

Volkskunde, Folklore

. VAN OOST A.,

Sociale stratificatie van de Gentse opstandelingen van 1379-1385. Een kritische benadering van confiscatiedocumenten,

HMGOG, XXIX, (1975), p. 59-92.

Na de slag van Westrozebeke (1382) bleef Gent nog tot 1385 het bolwerk van de opstandelingen, In de verbeurdverklaringsregisters en (of) in de baljuwsrekeningen van het Land van Waas, Dendermonde, Kortrijk e.a. vindt men verbeurdverklaringen van onroerende goederen toebehorend aan personen uit Gent. De auteur doet een poging om op basis van deze bronnen een beeld te geven van de sociale geleding van de Gentse opstandelingen. Na een uitvoerige methodologische inleiding, blijkt het resultaat o.m. te zijn dat 45 % van de opstandelingen tot „poorterij" mag gerekend worden, slechts 12 /o tot de wevers en 20 % tot de kleinere neringen. Omwille van de „onrechtstreekse" bronnen was het echter vooralsnog niet mogelijk een volledig sluitende stratificatie van de opstandelingen te schetsen.

Middeleeuwen

. VAN PETEGHEM P.,

Vlaanderen in 1576 : revolutionair o f reactionair?,

Tijdschrift voor Geschiedenis, LXXXIX, (1976), nr. 3, p. 335-357.

De auteur geeft een situatieschets van Vlaanderen in 1576. Hij bespreekt de Spaanse furie te Aalst, de vergadering der Staten en Vier Leden van Vlaanderen te Gent, het verloop en het belang van de Pacificatie van Gent in Vlaanderen, de ratificatie van de Unie van Brussel, en de reacties op het Eeuwig Edikt. In een besluit specificeert de auteur in hoeverre de situatie in Vlaanderen de onderhandelingen in Gent heeft beïnvloed, in hoeverre er een differentiatie is vast te stellen in de houding van bepaalde sociale groepen ten overstaan van de Pacificatie. Hij concludeert dat de machtsgroepen in het Vlaanderen van 1576 erg reactionair waren.

Moderne Tijden - De Pacificatie van Gent.

. VAN ROOSBROECK R.,

Vier eeuwen pacificatie,

De Periscoop, jg. 26, (1976), nr. 11, p. 10 en Vier eeuwen pacificatie, II: de overwinning van Oranje in de pacificatie en zijn nederlaag, in De Periscoop, jg. 26, (1976), nr. 12, p. 9.
Moderne Tijden - De Pacificatie van Gent.

. VAN TYGHEM F.,

De Bollaertskamer,

Vlaanderen, jg. 25 (juliaugustus 1976, nr. 153), p. 218-221, geïllustreerd.

De auteur situeert de Bollaertskamer in het Gentse stadhuis en bespreekt de bouw van deze renaissancevleugel (1580-1582) langs de kant van de Hoogpoort. De Bollaertskamer werd opgericht naar de plannen van metselaar Joos Rooman. Bij de beschrijving van en het peilen naar de betekenis van deze vleugel wordt de hypotese vooropgesteld dat het oorspronkelijk voorziene ontwerp van de Bollaertskamer waarschijnlijk uitgebreider was dan het gedeelte dat tot stand gekomen is.

Gebouwen, stadsbeeld

. VAN TYGHEM F.,

De Vlaamse Kaai te Gent : een typisch voorbeeld van negentiendeeeuws eclecticisme,

Gentse Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis, XXIII, (1973-5), p. 281-302, 15 illustraties.

Kunsthistorische studie over de huizen in eklektische stijl op de Vlaamse Kaai. Deze huizen gebouwd in het laatste decennium van de 19de of in de eerste jaren van de 20ste eeuw hadden als bouwmeester Jacobus Gustavus Semey (1864-1935).

Gebouwen, stadsbeeld

. VAN WESEMAEL M.,

De maagd van Gent. I. Het Gedicht ; II. De Tuin ; De maagd van Gent in o f zonder haar tuin,

Ghendtsche Tydinghen IV, (1975), p. 211-215 ; V, (1976), p. 63-73 en p. 115127, geïllustreerd.

Biografische nota's.

Volkskunde, Folklore

. VLIEGHE P.,

Lievinus Cruyl (1640-1720),

Ghendtsche Tydinghen, IV, (1975), p. 226-228.

Biografische nota over de geestelijke Lievinus Cruyl, die o.m. een ontwerp van een torenspits voor de onvoltooide Sint-Michielskerk te Gent en een ontwerp voor het hoofdaltaar van Sint-Baafskathedraal op zijn naam heeft staan. Er wordt eveneens een bepreking gegeven van een panoramisch gezicht dat Cruyl in 1678 ter gelegenheid van de inname van Gent door Lodewijk XVI tekende.

Heemkunde

. WAUTERS-D'HAEN E.,

Alex. Wauters,

Catalogus van het oeuvre en begeleidende studie, Gent, 1976, 317 blz., 75 illustraties.

Catalogus van de bekende Gentse kunstschilder Alex Wauters (18991965). Na een inleidende biografische studie volgt een opsomming van de verschillende werken met telkens een korte bespreking.

Volkskunde, Folklore

. WOLTJER J.J.,

De Vredemakers,

Tijdschrift voor Geschiedenis, jg. 89, (1976), afl. 3, p. 299-321.

De auteur poogt de Pacificatie van Gent te schetsen in een juist historisch perspectief door de periode die de Pacificatie voorafging uitvoerig te belichten.

Moderne Tijden - De Pacificatie van Gent.

. WYLLEMAN L.,

Het Instituut der Wetenschappen behorende tot de universitaire gebouwen der stad Gent,

Gentse Bijdragen lot de Kunstgeschiedenis, XXIII, (1973-5), p. 255-280, 16 illustraties.

Geschiedenis en beschrijving van het monumentale Instituut der Wetenschappen waarvan de hoofdingang zich bevindt in de Jozef Plateaustraat en dat werd gebouwd tussen 1883 en 1890 naar de plannen van architect A.-E.-Th. Pauli (1820-1895). Met uitvoerige bibliografie.

Gebouwen, stadsbeeld

1572, volgens de catalogi van Gent, Brussel en Lochristi

Archief­ en Bibliotheekwezen in België, (1974), extranummer 11, p. 476-523

We vinden in dit artikel de bespreking en gedeeltelijk ook een uitgave van de katalogus die Viglius in 1572 liet opstellen van alle boeken in Sint-Baafs te Gent en in de afhankelijkheden van deze abdij te Brussel en te Lochristi. De identifikatie van de inkunabelen geschiedt voor zover een drukdatum van vóór 1500 vermeld werd. Geïllustreerd.

Boekdrukkunst, bibliotheken
19de eeuw

Ghendtsche Tydinghen, IV, (1975), p. 142-146.

De auteur vestigt de aandacht op de auteur en kunstcriticus Zetternam (1826-1855), pseudoniem van Joost Jozef Diricksens. Hij hekelde in Mijnheer Luchtervelde de uitbuiting van de kleine man en publiceerde in 1855 zijn merkwaardige Bedenkingen op de Vlaamse Schildersschool.

Biografische nota's, nekrologieën, enz.
77. DE LAET S.J.,

In memoriam Jan Dhondt,

De Brug. Tijdschrift van de Rijksuniversiteit te Gent, XVII, (1973), p. 62-78.
Necrologieën

78. VAN DERVEEGHDE D.,

In memoriam Jan Dhondt, 1915-1972,

Archief- en Bibliotheekwezen in België, XLIV, (1973), p. 484-486.
Necrologieën

79. VAN WERVEKE H.,

In memoriam prof. dr. J. Dhondt,

HMGOG, XXVI, (1972), p. 3-4.
Necrologieën

9. DECAVELE J. (red.), Gent. Apologie van een rebelse stad,

Antwerpen, 1989, 451 blz
Het boek brengt een vernieuwde synthese van de Gentse geschiedenis en kunstgeschiedenis. Het historisch gedeelte werd kronologisch uitgewerkt en bevat volgende hoofdstukken: M.C. LALEMAN en H. THOEN. Inleiding. Gent, aan de samenvloeiing van Vlaanderens belangrijkste rivieren (17-21), M.C. LALEMAN en H. THOEN. Prehistorie-zesde eeuw na Chr. Bij de wieg van de stad (23-35), A. VERHULST. G. DECLERCQ en M.C. LALEMAN. Zevende-elfde eeuw. Het vroeg-middeleeuwse Gent tussen de abdijen en de grafelijke versterking (37-59), L MILIS. Twaalfde en dertiende eeuw. De middeleeuwse grootstad (61-79), W. PREVENIER en M. BOONE. Veertiende en vijftiende eeuw. De "stadstaat"-droom (81-105), J. DECAVELE en P. VAN PETEGHEM. Zestiende en zeventiende eeuw. Gent "absoluut" getemd (107-133), H. COPPEJANSDESMEDT. Achttiende eeuw. Op de breuk tussen oud en nieuw (135-153) en H. BALTHAZAR. Negentiende en twintigste eeuw. Groei tot industriële grootstad (155-183). Het kunsthistorisch deel werd eerder thematisch opgevat: E. DHANENS. De plastische kunsten tot 1800 (189-265), R. HOOZEE. Schilder- en beeldhouwkunst van 1800 tot 1945 (267-291), B. DE BAERE. Gentse kunst na 1945 (293-309), E. DUVERGER. De kunstnijverheid tot 1800 (311-347), L. DAENENS. De toegepaste kunsten sinds 1800 (349-371), G. VAN DOORNE. Architectuur als visuele taal van de stedelijke cultuur (373-395), A. VAN ELSLANDER en A.M. MUS-SCHOOT. Literatuur (397-417) en M. LESAFFRE. Muziekleven (419-426). Tevens werden opgenomen: een inleidend bibliografisch overzicht door R. DE HERDT, kritische bibliografieën door voormelde auteurs en een namenregister. Met een inleidend woord door burgemeester G. TEMMERMAN, een voorwoord door R.C. VAN CAENEGEM en een nawoord door de voorzitter van de Vlaamse Regering G. GEENS. Rijkelijk geïllustreerd.

Algemeen

A. DESITTERE en H. THOEN

Gentse opgravingen

Kultureel jaarboek van de Provincie Oost-Vlaanderen, XII, (1958), Band II, 5-189 ; XVII, (1963), Band 11,27-71 ; XIX, (1965), Band II, 10- 32 ; XXIII, (1969), Band II, 5-189. en het artikel (HMGOG, XXVI, (1972), 5-39)

Dit artikel steunde voor een deel op de resultaten van het opgravingswerk van het Seminarie voor Archeologie van de Rijksuniversiteit o.I.v. S.J. DE LAET. Die opgravingen leidden tot de ontdekking van en belangrijke Romeinse vicus. die zich op een langwerpige strook grond ten noorden van de Schelde uitstrekte over een lengte van


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina