Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina15/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   70
± 2 km. Vermoedelijk ontstaan in de eerste eeuw, bleef hij ten minste bestaan tot het midden van de vierde eeuw. In de vierde eeuw hoorde er waarschijnlijk ook een castellum bij. Werden tot nu toe aan een onderzoek onderworpen : het industrieterrein en een deel van het grafveld (dat vermoedelijk in totaal 2000 graven telde, maar gedeeltelijk vernietigd werd door de aanleg van de E3-autosnelweg).

Het oude Gent

ACKE G.

Bouwaktiviteit en bouwvakarbeiders in de 14e eeuw te Gent

RUG, 1971.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

ACKERMAN J.

Bij de 150e verjaardag. Het kanaal Gent-Terneuzen. Levensader van de Gentse ekonomie.

U en Ebes West, 1977, nr. 2, p. 13-19.

Overzicht van de geschiedenis van het Kanaal Gent-Terneuzen. Geïllustreerd.

Hedendaagse Tijd

ADAM A.

De burgerlijke gevelarchitectuur in Empire-stijl te Gent

RUG, 1963.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

ADRIAENSEN F.

"Hotel Beyaert", Coupure Links 179-181, Gent,

Stadsarcheologie, 14, (1990), nr. 3, p. 44-50.

Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

ADRIAENSEN F.,

Dr. Adolphe Burggraeve : arbeider als patiënt, stad als panopticum

Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur, 9, (1991), nr. 4, p. 5-23.

Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

ADRIAENSSEN F.

Het Zollikofer-De Vigneplan en de Compagnie Immobilière

Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur, jg. 4, (1986), nr. 1./2, p. 1-83.

Het doel van het onderzoek is te peilen naar de krachten die bij het totstandkomen van een 19de-eeuwse wijk een rol gespeeld hebben. In concreto gaat het over de aanleg van de as Vlaanderenstraat, Henegouwenstraat en Limburgstraat als verbinding tussen het Zuidstation en de oude stadskern. Het uitvoerig artikel omvat vijf hoofdaspekten. Een eerste geeft een beknopt overzicht van de Haussmanniaanse principes ; een tweede aspekt schetst het profiel van de Nederscheldewijk véór de sanering ; een derde deel geeft een overzicht van de ruimtelijke oplossingen die over een periode van twintig jaar naar voren werden gebracht, waarbij een ruime aandacht voor het falen van pre-Haussmanniaanse projekten ; een vierde hoofdstuk behandelt de principes, reakties en de voltooiing van het Zollikoferprogramma ; het vijfde deel schetst de gevolgen van het gerealiseerd urbanisatieprojekt. Met tabellen en uitgebreid kritisch apparaat. Rijk geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

Algemeen

ALLEGAERT P. en A. CAILLIAU (red.)

Geen rede mee te rijmen

Museum Dr. Guislain, Gent, 1989, 239 blz.

Bundeling van negentien artikels rond de historische en hedendaagse ontwikkelingen in de psychiatrische zorgverlening. De betekenis van Petrus-Jozef Triest en Joseph Guislain wordt hierbij speciaal benadrukt. De illustraties in het boek zijn afkomstig uit het Gentse Museum Dr. Guislain.

Hedendaagse Tijd

ANDRIESSEN J.

Een weinig bekend boekje (1571) van Cornelius Vrancx bij de inzet van de contrareformatie te Gent Liber amicorum dr. J. Scheerder. Tijdingen uit Leuven over de Spaanse Nederlanden, de Leuvense universiteit en historiografie

Vereniging historici Lovanienses), Leuven, 1987, p. 63-71.

In 1571 publiceerde Cornelius Vrancx Den Sluetel der Missen. Het was een eerste van een reeks werken die de gewone gelovigen in de ware leer moesten onderrichten tegen de hervormingsgezinde opvattingen in.

Moderne Tijden

ANDRIESSEN J.

Een zeldzaam boekje uit de 16e eeuw.

Liber Amicorum Jozef Lauwerys, Hoogstraten, 1976, p. 22-25, overdruk.

Bespreking van twee religieuze werkjes van Cornelius Columbanus Vrancx (ca. 1530-1615), kanunnik van St-Baafs en later abt van St.-Pietersabdij. Van een eerste werkje, nl. Den sleutel des hemels was reeds een exemplaar bekend, van het tweede boekje Den sluetel (sic) der mirten wist men wel dat het bestaan had, maar had men tot nog toe geen exemplaar teruggevonden.

Kerkgeschiedenis, abdijen, kloosters

ANSEEUW M.

Meesters in het rijk der tonen. Het Koninklijk Muziekconservatorium Gent en het Nieuwe Klankschap

Gent, 1989, 187 blz.

In veertien gesprekken met leraars wordt gepeild naar het verleden en de toekomst van het Gentse conservatorium. Tussentekstjes beschrijven het conservatoriumgebouw en andere getuigenissen uit het verleden. Het boek wordt afgesloten met een kroniek (1812-1988). Geïllustreerd.

Kunst, kultuur

ANTHEUNIS G.

Leo Baekeland

Dienst Leefmilieu. Rijksuniversiteit, Gent, 1989, 83 blz.

Baekeland (Gent, 1863-Beacon/New York, 1944) was foto-chemicus en vooral uitvinder van de kunststof "bakeliet". Met woord vooraf door schepen J. LEPEAU, verantwoording door prof. F. LOX en illustraties.

Biografieën

ANTHEUNIS G. DESEYN G.en VAN GYSEGEM M.

Focus op fotografie. Fotografie te Gent van 1839 tot 1940

M.I.A.T. Gemeentekrediet, s.l., 1987, 211 blz.

Gent heeft tijdens de 19de eeuw een voorname rol gespeeld in de ontwikkeling van de fotografie. Nauwelijks was de „Daguerreotypie" of de fotografische reproductie op metaalplaat in Parijs bekend, of men begon reeds in Gentse middens te experimenteren (1839). Maar ook daarna hebben figuren als Gustaaf De Vylder, Désiré Van Monckhoven en Leo Baekeland belangrijke technische innovaties in dit domein gerealiseerd. Rond deze geschiedenis werd een tentoonstelling opgesteld. Het begeleidend boek is rijkelijk geïllustreerd. Zie ook DESEYN G. „Wanneer den zonscheyn het zal toelaten.". Momentopnamen uit de pionierstijd van de fotografie te Gent in Toerisme in Oost-Vlaanderen, 36, (1987), nr. 3, p. 70-74 Voor een overzicht van de gebruikte fotoapparatuur in dezelfde periode zie VAN GYSEGEM M. e.a., Focus op fotografie. Fotoapparatuur en foto's uit Gentse verzamelingen 1839-1940, (M.I.A.T.), Gent, 1987, 112 blz.

Industriële archeologie, scriptophilie

ARICKX B.

De aanleg van de steenweg Kortrijk-Gent, 1716-1722

KUL, 1972.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

ARNADE P.J.,

Secular charisma, sacred power : rites of rebellion in the Ghent entry of 1467

HMGOG, XLV, (1991), p. 69-94.

Het samenvallen van de Blijde Intrede van Karel de Stoute op 28 juni 1467 en de populaire bedevaart naar Sint-Lievens-Houtem bleek een ideale gelegenheid voor een machtsgreep van de volksmassa in de stad. Eerst moest de hertog enkele toegevingen doen, maar nadien - vooral in het begin van 1469 - werd de vraag naar stedelijke autonomie sterk verdrukt.

Middeleeuwen

ARNAUT K.

De ontwikkeling van socialistische bibliotheken te Gent tussen 1830 en 1890

AMSAB-Tijdingen, 111, (1984-1985), nr. 1-2, p. 45-56

Geïllustreerd

Kunst, cultuur

ART J.

Determinanten van kerkelijkheid. Relaties tussen de structurele uitbouw van de kerk, haar aanhang en de sociaal-economische evolutie. Bisdom Gent 1830-1914

RUG, 1974, dr.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

ART J.

Herders en parochianen. Kerkelijkheidsbeleving betreffende het bisdom Gent, 1830 - 1914,

Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, XIV, Gent, 1979, 223 blz.

Verhandeling waarin gepoogd wordt de beschikbare kerkelijkheidsgegevens over het bisdom Gent tussen 1830 en 1914 - voor zover die in kerkelijk archief bewaard worden - samen te brengen. De verhandeling gaat verder in op de streefpunten van de pastoraal onder bisschop Van de Velde, Delebecque, Bracq, Stillemans ; op de relationes status dioecesis en de algemene overzichten ; op de praktijkgegevens in de stad Gent, randgemeenten en op het platteland. Met lijst van geciteerde bronnen en werken, tabellen, grafieken indices.

Hedendaagse Tijd

ART J.

Kerkelijke Structuur en Pastorale Werking in het Bisdom Gent tussen 1830 en 1914.

Anciens Pays et Assemblées d'Etats. Standen en Landen, LXXI), Kortrijk-Heule, 1977, 423 blz.

De auteur doet een onderzoek naar de kerkelijke struktuur en pastorale werking in het diocees Gent 1830-1914 onder de episcopaten van J.F. Van de Velde (1829-1838), L.J. Delebecque (1838-1864), H.F. Bracq (1865-1886), C. Lambrecht (1888-1889) en A. Stille­mans (1889-1916). Hij behandelt de personeelsrekrutering (de roepingen : kurven, geografische herkomst en sociale afkomst), de stichtingen, de activiteiten en het juridisch statuut van de religieuzen, de vorming en controle van de seculiere geestelijkheid, de oprichting van parochies en benoeming van het personeel, het onderwijs, de volksmissies en het verenigingsleven. Met tabellen, grafieken, registers en bibliografie.

Kerkgeschiedenis, abdijen, kloosters

ART J.,

Bronnen voor de hedendaagse geschiedenis in de kerkelijke archieven van het bisdom Gent. Een overzicht.

Belgisch Tijdschrift voor nieuwste geschiedenis, III, (1972), 73-84.

Een overzicht van de dokumenten die bewaard worden in het bisschoppelijk archief en in de verschillende kerkelijke instellingen van het bisdom.

Kerk

ART J.,

Het lager onderwijs te Gent en op het omliggende platteland rond het einde van het Ancien Régime,

HMGOG, XXIII, (1969), 13-37.

Opmerkelijke en diepgaande studie over toestand, kenmerken, diverse vormen, en evolutie van het lager onderwijs in de Oostenrijkse en Franse

Onderwijs

ASAERT G.

Abbaye de Baudelo Sinaai-Waes puis ji Gand

Monasticon belge. Tome VII, Province de Flandre Orientale. Troisième volume, (Nationaal Onderzoekscentrum voor Religieuze Geschie-denis), Luik, 1980, p. 239-269.

Het artikel bevat een overzicht van de bronnen, de literatuur, de ikonografie en de sigillografie, een historiek en biografieën van de abten van Boudelo.

Kerkgeschiedenis, kloosters

ASAERT G.,

Het Archief van de abdij van Boudelo te Sinaai-Waas en te Gent, 1, Inventaris.

Brussel, 1976, 287 blz.

De cistercienserabdij Boudelo werd gesticht in 1200 te Sinaai, toen een aantal kloosterlingen onder leiding van de monnik Boudewijn van Boekel de Gentse St.-Pietersabdij verlieten om zich in de eenzaamheid van het Land van Waas terug te trekken. De inventaris maakt een onderscheid tussen de bescheiden aangaande de abdij in het algemeen (oude inventarissen, cartularia, religieuzen, korrespondentie, processen) en de dokumenten in verband met het beheer van de goederen (rekeningen, journalen van inkomsten en uitgaven, enz.). De bezittingen van de abdij lagen verspreid over gans Vlaanderen.

Kerkgeschiedenis, abdijen, kloosters

AUBROECK R.

De Sint-Baafskerk en haar kunstschatten in de XVIe en het begin der XVIIe eeuw

RUG, 1952.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

AUDENAERT W.

Kennismaking met de Gentse Karmelieten,

Gent, 1979, 71 blz.

Een gids tot het Gentse Karmelietenklooster met de beschrijving van de gebouwen en de kunstvoorwerpen. Geïllustreerd.

Hedendaagse Tijd

AUDENAERT W.

Uit het Theses-Dossier van de Karmelorden in België, 16531800. Besloten met een standcatalogus van het theses-fonds bij de Gentse Karmelieten, Gent, 1979, 287 blz.
Gestencilde bijdrage over de standpunten en stellingen die werden ingenomen door de Karmelieten en/of Diskalsen. Geïllustreerd. Met lijst van namen.

Hedendaagse Tijd

AUGUSTYN B.

Zestiende-eeuwse polderkaarten : spiegel der eigentijdse landmeetkundige verworvenheden of uiting van traditionalisme? Het voorbeeld van de kaarten van het oostelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen geschilderd door de Gentenaar François Horenbault naar aanleiding van de stormvloed van 1570 in VAN DER HAEGEN H. F. DAELEMANS en E. VAN ERMEN, (eds.), Oude kaarten en plattegronden. Bronnen voor de historische geografie van de Zuidelijke Nederlanden (16de-18de eeuw)

Archief- en Bibliotheekwezen in België. Extranummer 31, Brussel, 1986, p. 75-104.

Na de Allerheiligenvloed van 1570 schilderde de Gentenaar François Horenbault in 1571 en 1575 twee kaarten van oostelijk Zeeuws-Vlaanderen. De vergelijking van deze kaarten met een opmetingsrapport uit 1575 van hetzelfde gebied door de landmeters Pieter de Bucq, Jan Symoenssen en Dierick Henricxssen, laat de auteur toe de technische kennis van de 16de-eeuwse landmeters en kartografen te beschrijven. Met illustraties en tekstuitgave van het voormelde landmetersrapport.

Moderne Tijden

AVONDTS G.

Levensschetsen van een aantal Gentse arbeidersfamilies.

Centrum voor Hedendaagse Sociale Geschiedenis. De Gentse Textielarbeiders in de 19e en 20e eeuw, Dossier 7, Brussel, 1978, 298 blz.

Laatste deel in de reeks die werd opgezet om de arbeiders- en levensomstandigheden van de Gentse textielarbeiders te achterhalen poogt over een aantal specifieke arbeiders zoveel mogelijk informatie op te sporen. Daarvoor werden een twintigtal biografieën van arbei­dersfamilies opgesteld. In deze twintig levensbeschrijvingen worden 76 Voortmanarbeiders vermeld, met telkens een summiere beschrijving van de samenstelling van de familie, de gegevens van de loonfiches van de Voortmanarbeiders uit de familie, de stamboom, de evolutie van de familie. Daar het aantal steekproeven veel te klein is om tot statistische gegevens te komen is het resultaat van dit metodologisch knap onderzoek eerder negatief uitgevallen.

Hedendaagse Tijd

AVONDTS G. en SCHOLLIERS P.

Gentse prijzen, huishuren en budgetonderzoeken in de 19e en 20e eeuw

Centrum voor Heden.­daagse Sociale Geschiedenis. De Gentse textielarbeiders in de 19e en 20e eeuw. Dossier 5), Brussel, 1977, 172 blz.

Dit werk behelst een overzicht van de prijzen in de rekeningen van de Gentse Burgerlijke Godshuizen (1835-1925), broodprijzen, huis­huren (1796-1925), budgetonderzoeken (1841-1929). Tabellen en grafieken.

Hedendaagse Tijd

AVONDTS G., HANNES J., SCHOLLIERS E., SCHOLLIERS P., TASSIN A.

De Gentse textielarbeiders in de 19de en 20ste eeuw. Dossier 4. Lonen in de weverij van het bedrijf A. Voortman - N.V. Texas, 1835-1925,

Centrum voor Hedendaagse Sociale Geschiedenis, Brussel, 1979, 97 blz.

Terwijl dossier 3 een overzicht gaf van de lonen in de spinnerij van de firma A. Voortman - N.V. Texas, worden in dit dossier de lonen uit de weverij weergegeven. Zoals in dossier 3 verwerkte de computer de gegevens uit de loonboeken, maakte er totaalkategorieën van, berekende bruto- en nettoweeklonen alsmede het verdiend dagloon. Met grafieken op semi-logaritmische schaal.

Sociale geschiedenis

AVONDTS G., J. DEBULPAEP, J. HANNES, R. MOONEN, E. SCHOLLIERS en P. SCHOLLIERS,

De Gentse textielarbeiders in de 19e en 20e eeuw. Dossier 3 : Lonen in de spinnerij van het bedrijf A. Voortman - N.V. Texas, 1835-1914,

Centrum voor Hedendaagse Sociale Geschiedenis), (Vrije Universiteit Brussel), Brussel, 1976, 119 blz.

Bijna volledige reeks loongegevens in tabelvorm over de verschillende categorieën van arbeiders (van arbeiders aan de klopmachine tot spinners, bobijnsters en schoonmaaksters) in de spinnerij A. VoortmanTexas van 1835 tot 1914. Ook de lonen van totaalgroepen werden in tabelvorm opgesteld. De tabelen bevatten : jaartal, aantal gegevens waarop de computer de berekeningen heeft gebaseerd, informatie over de werkduur per week, gemiddeld brutoweekloon per arbeider, gemiddeld nettoweekloon per arbeider, verdiend dagloon per arbeider. Bij de meeste tabellen hoort een looncurve.

Hedendaagse Tijd (o.m. sociale geschiedenis, industriële archeologie)

B.V.N.

Het laatste Veer op de Moervaart te Mendonk.

Toerisme in Oost-Vlaanderen, 27, (1978), p. 87-89.

Interessant voor heemkundigen. Geïllustreerd.

Heemkunde en folklore

BAECK M. en DE LEEUW B.

Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de negentiende eeuw. Het belfort 1886-1899

Rijksuniversiteit. Cultureel Documentatiecentrum 't Pand, Gent, 1985, 308 blz.

Ontleding van het katholieke maandblad Het belfort, dat uitgegeven werd door Alfons Siffer. In 1900 fusioneerde het tijdschrift met Dietsche warande, onder de nieuwe titel Dietsche warande en belfort. Met inleiding en auteurs- en trefwoordenregisters.

Inventarissen, bibliografieën, regentenlijsten

BAECK M. en VANDAELE W.

Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de negentiende eeuw. Leesmuseum. Tijdschrift voor Letteren, Wetenschappen en Kunsten 1856-1859

Rijksuniversiteit. Cultureel Documentatiecentrum 't Pand, Gent, 1983, 71 blz.
Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

BAELDE M.

De Pacificatie van Gent in 1576: hoop en twijfel in de Nederlanden.

Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschie­denis der Nederlanden, 91, (1977), p. 369-393.

Achtereenvolgens vindt men: de totstandkoming van de Pacificatie, de inhoud van dit verdrag en de reacties erop. Met in bijlage vijf onuitgegeven documenten betreffende 1576.

Moderne Tijden

BAELDE M.

Een vroegere kloosterlinge van het dragen van het orde-habijt vrijgesteld. Gent 1564

Biekorf, jg. 82, afl. 2, (1962), p. 125-126.

Bespreking van rekwest in de Geheime Raad vanwege Magdalena du Mortier, religieuse in het „Joods Franckenklooster binnen der stede van Ghent".

Moderne tijden

BAELDE M.,

Keizer Karel en de opbouw van de Sint-Baafskerk te Gent

Miscellanea Jozef Duverger, Gent 1968, blz. 604-613.

Met in bijlage o.a. een uittreksel uit de bouwrekeningen van 1556.

Bouwers en gebouwen

BAELE J. en DE HERDT R.

Vrij gedacht in ijzer. Een essay over de architectuur in het industriële tijdperk 1779 -1913. Catalogus uitgegeven door het Museum voor Industriële Archeologie en Textiel, ter gelegenheid van de tentoonstelling georganiseerd door het Hoger Architectuurinstituut van de Stad Gent, het Centrum voor Kunst en Cultuur en het M.I.A.T.

Stad Gent. (Dienst voor Culturele Zaken), Gent, 1983.

Dit essay bevat talrijke voorbeelden uit het Gentse, vooral waar door Johan BAELE de nieuwe gebouwentypologieën worden besproken, o.m. bruggen, galerijen, serres, stations, wereldtentoonstellingen , ateliers en loodsen, fabrieken, ijzeren bouwskeletten, Coliseum. René DE HERDT wijst in Een keerzijde als nawoord : ,,. mijn dagloon gaf met moeyte mij het brood." op de ellendige sociale toestanden die in de eeuw van het industrieel triomfalisme heersten. Hij doet dit aan de hand van „fiction" — ook met betrekking op Gent. Rijk geïllustreerd. Met bibliografie.


1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina