Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina16/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   70

Industriële Archeologie, Scriptophilie

BAERT G.

Francois Laurent (1810-1887). Filosoof van de vrijheid en van de vooruitgang

Conferentie van de Jonge Balie te Oudenaarde, Oudenaarde, 1987, 45 blz.
Biografieën

BAERT G. e.a.,

De Vlaamse Conferentie der Balie van Gent, 18731973. Gedenkboek, Gent, 1974.
Na een historisch overzicht van deze vereniging, die zich ingespannen heeft om de rechtsbedeling te vervlaamsen, volgen biografische nota's over een vijfendertigtal voormannen en voorzitters. Hierna verscheidene feestbijdragen : F.A. VAN PARYS, Een magistraat denkend aan de Vlaamse Conferentie ; J.M. POLAK, Nederlandse belangstelling voor Vlaams rechtsleven ; W. DELVA. Honderd jaar burgerlijk recht ; J. D'HAENENS, Honderd jaar strafrecht ; F. BAERT, Honderd jaar grondwet; M. STORME, Honderd jaar procesrecht. Met bijlagen en indices. Rijk geïllustreerd.

Biografische nota's, necrologieën, gedenkboeken, enz. Rechtsgeleerden

BAERT L.

Dr. Jef Goossenaerts (1882-1963)

Heemkundige Kring de Oost-Oudburg v.z.w., jaarboek, XX, (1983), p. 1-188.

Publikatie van de licentiaatsverhandeling over Jozef Goossenaerts, filoloog, folklorist en voorman in de Vlaamse Beweging. Na de biografie volgt de kataloog van de tentoonstelling-Goossenaerts die in 1982 op het Campo Santo ingericht werd door M. GYSSELING (p. 178-188). Geïllustreerd. In 1972 verscheen tevens Dr. Jozef Goossenaerts 1882-1963. Een album samengesteld ter gelegenheid van de herdenkingstentoonstelling in het A.M.V.C. te Antwerpen van 6 maart tot 18 april 1982.

Biografische nota's en biografieën

BAERT M.

Iconografische studie van de 19de-eeuwse lithografische adres- en reclamekosten in verband met metaalwaren.

Oostvlaamse Zanten, LIII, (1978), p. 91-121.

Dit artikel is ontleend aan de verhandeling die door de schrijfster als licentiaatstesis werd ingediend aan het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde, R.U.G. Naast een technische inleiding over adreskaarten, krijgt men een bespreking van tekst, tafe­relen, ornamentale elementen die op zulke kaarten voorkomen. Daarna volgt de beschrijving van 29 van de in totaal 153 bestudeerde adreskaarten (uit de periode 1839 tot 1875). Interessant voor de Gentse heemkundigen en geïnteresseerden aan de industriële archeologie.

Heemkunde en folklore

BAERTEN J.

De Luikse voedselhulp aan de opstandige Gentenaren (1381-1382). Eert verwaarloosd voorbeeld van interstedelijke solidariteit in Arbeid in veelvoud. Een huldeboek aangeboden aan prof. dr. I. Craeybeckx en prof. dr. E. Scholliers van de Vrije Universiteit Brussel

V.U.B., Brussel, 1988, p. 66-73.
Middeleeuwen

BAETENS R. e.a.,

Industriële archeologie in Vlaanderen. Theorie en praktijk

Antwerpen, 1988, 271 blz.

H. BALTHAZAR behandelt hierin de Gentse beluiken (p. 231-239), R. DE HERDT en G. DESEYN hebben aandacht voor de voormalige katoen- en vlasspinnerij De Gandt-Vanderschueren in de Korianderstraat te Gent en voor het tuinbouwbedrijf Alexis Dallière te Ledeberg (p. 241-256). Rijk geïllustreerd.

Industriële archeologie, scriptophilie

BAETENS, J.

Minderbroederskloosters in de Zuidelijke Nederlanden. Kloosterlexicon. 27, Gent

Franciscana, 39, (1984) afl. 2-3, p. 97-124.

Historiek van het Gentse minderbroedersklooster dat ca. 1225 op Poortakker gesticht werd en kort daarop naar de omgeving van de Ketelpoort verhuisde. In 1796 werd de kloostergemeenschap ontbonden. Sinds 1840 verblijven de minderbroeders opnieuw in de stad en betrekken er het voormalig urbanistenklooster aan de Oude Houtlei. Met een overzicht van de beschikbare bronnen en literatuur en een lijst van de Gentse gardianen en vicarissen.

Kerkgeschiedenis, kloosters

BAILLEUL B

Merkwaardige 19de-eeuwse interieurs

Stadsarcheologie, jg. 4, (1980), nr. 3, p. 23-28

Drie voorbeelden van rijk gedekoreerde interieurs uit de 19de eeuw. Het huis Keizer Karelstraat nr. 75 was oorspronkelijk bewoond door de katoenfabrikant Ferdinand Lousbergs, vanaf 1859 door graaf Joseph de Hemptinne (1822-1909), die er een neo-gotische huiskapel liet aanbouwen. Een tweede huis, gelegen Godshuizenlaan 37 en gebouwd ca. 1871 bevat o.m. een salon in rococostijl, volledig gelambriseerd. Uit dezelfde periode (1869) dateert het zuiver neoclassicistisch interieur van het huis in de Ravensteinstraat 4

Gebouwen en stadsbeeld

BAILLIEUL B.

De Gentse Pottenbakkers tot aan de Franse Revolutie (1789)

Oostvlaamse Zanten, jg. 55, (1980), p. 207-224.

In Gent bestond er reeds een pottenbakkersnering in 1336. Strenge bepalingen golden voor de toetreding tot het ambacht. De produktie was bijna uitsluitend op de eigen bevolking afgestemd. De import van steengoed uit het Rijnland was daarenboven aanzienlijk, zodat reeds in 1418 protektionistische maatregelen werden genomen. Dat pottenbakkersambacht was één der kleinste ambachten van de stad. Het Gents aardewerk was bovendien van relatief geringe kwaliteit.Een uitvoerig archiefonderzoek over dit ambacht leverde weinig ekonomisch releverende elementen op. Geïllustreerd. Met kritisch apparaat.

Heemkunde

BAILLIEUL B.

De Oude Koninglyke Gilde Sint-Rochus te Gent. Bijdrage tot de geschiedenis van de kruisboogsport

Oostvlaamse Zanten, jg. 59, (1984), nr. 4 en 5, p. 121-191.

De eerste Gentse negentiende-eeuwse kruisboogmaatschappij werd in augustus 1820 of 1821 gesticht onder het patronaat van de heilige Rochus. Tussen 1820 en 1850 zouden nog een tiental andere maatschappijen ontstaan die de twintigste eeuw nooit bereikten, maar die gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw niet weg te denken waren uit het Gentse ontspanningsleven. Het artikel geeft een uitvoerig historisch overzicht ; bespreekt kruisboogschieten in Sint-Rochus als volkskultuur en kruisboogschieten, een ondergewaardeerde sporttak. In de bijlagen vindt men de lijst der koningen 1863-1984 ; de ledenlijst 1984 ; de evolutie van het ledenaantal 1820-1984 ; het SintRochuslied. Rijk geïllustreerd.

Heemkunde

BAILLIEUL B.

Een historische kijk op de Vrijdagmarkt

Stadsarcheologie, jg. 7, (1983), nr. 3, p. 13-21.

Bouwkundige en historische bespreking van een huis met laat-gotische versiering op het Grootkanonplein, van het huis „De Buck", Vrijdagmarkt 1 en van het huis „De Gaublomme", Vrijdagmarkt 2. Geïllustreerd. Met voetnoten.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

BAILLIEUL B.

Het Toreken op de Vrijdagmarkt, opnieuw een vertrouwd beeld in het Gentse stadsleven

Toerisme in Oost-Vlaanderen, jg. 31, nr. 3, (1982), p. 57-62.

Overzicht van de geschiedenis en restauratie van het in 1450 opgerichte Toreken aan de Vrijdagmarkt.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

BAILLIEUL B.

Museum van de Koninklijke en Souvereine Hoofdgilde van Sint-Joris te Gent. Gids voor de bezoeker

Gent, 1987, 158 blz.

Geïllustreerd

Kunst, kultuur

BAILLIEUL B. HEYVAERT L., LAPORTE D. en POULAIN N.

Een toren voor boeken. 1935-1985 : Henry van de Velde en de bouw van de Universiteitsbibliotheek en het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde in Gent

Monumenten en Landschappen, jg. 4, (1985), nr. 4, p. 35-42.

De bouw van de nieuwe „universiteitsbibliotheek", begonnen in 1935, was één van de weinige officiële opdrachten die architekt Henry van de Velde (1863-1957) in ons land kreeg. Op dat ogenblik kon hij reeds terugblikken op een rijk gevulde carrière, waarin hij de noodzaak van een nieuwe stijl had onderlijnd. In de bibliotheek poogde hij dan ook zijn theorieën over „rationele conceptie" in de architektuur maximaal uit te werken. Niettegenstaande bezwaren van de hoofdbibliothekaris tegen het gebruik van een torenvormig boekenmagazijn, kon van de Velde zijn idee doordrukken om een „vierde toren" aan het Gentse stadspanorama toe te voegen. Er was eveneens een vleugel voorzien voor het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde, voor het Farmaceutisch Instituut en voor het Museum en Instituut voor Dierkunde. In 1944 kreeg van de Velde de opdracht een nieuw komplex voor Letteren en Wijsbegeerte te ontwerpen. Gezien zijn hoge leeftijd (84 jaar) verwees van de Velde naar Eugène Delatte (° 1910) die samen met Steppé (1910-1958) de opdracht zou verderzetten. De definitieve plannen voor dit komplex kwamen tot stand op het einde van de jaren vijftig. Door zijn persoonlijkheid en visie was van de Velde tevens een begeesterend lesgever en werd hij meermaals aangezocht raad te geven bij het tot stand komen van nieuwe gebouwen. Geïllustreerd. Met voetnoten.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

BAILLIEUL B. en C. STEVENS

Ontstaan en ontwikkeling van de Gentse tuinbouw

Ghendtsche Tydinghen, jg. 11, (1982), nr. 5, p. 247-252.

Vanaf de eerste jaren van de 17de eeuw werden op de buitenverblijven van de Gentse aristocratie tuinen aangelegd. De mooie tuin van bisschop Triest uit 1624, ons bekend door een waterverftekening uit 1831, is hiervan een duidelijk voorbeeld. De hofbouwliefhebbers verenigden zich in 1648 in een Sint-Dorothea-genootschap. Tot in de 19de eeuw kwamen de Gentse bloemenkwekers bijeen in de herbergen rond de Coupure. Frascati was één van de belangrijkste stamlokalen. Bloemenkweker Frans Van Cassel slaagde erin zijn collega's te overtuigen tentoonstellingen en wedstrijden te houden. Hiervoor werd een nieuwe vereniging opgericht, nl. de „Société d'Agriculture et de Botanique", welke op 6 februari 1809 haar eerste tentoonstelling in de herberg Frascati opstelde. Hier werd de basis gelegd van de beroemde Gentse Floraliën.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

BAILLIEUL B. en DAEM M.

Het Hotel d'Hane-Steenhuyse te Gent

Toerisme in Oost-Vlaanderen, jg. 32, (1983), nr. 2, p. 34-45.

Het Hotel d'Hane-Steenhuyse werd gebouwd in de 18de eeuw (de voorgevel ca. 1767) op een plaats waar in de middeleeuwen enkele „stenen" stonden, o.m. „'t Koketrijs". De architect was vermoedelijk David 't Kindt (1699 - 1770). De Louis XVI-achtergevel werd drie jaar na de voorgevel opgetrokken, maar is in een veel progressiever stijl. Het Hotel d'Hane-Steenhuyse zou beroemd worden door het verblijf gedurende honderd dagen van Lodewijk XVIII. De auteurs bespreken uitvoerig de interieurinrichting van de vestibule, het rood salon, het groen salon, het salon der vier seizoenen, de balzaal, het koningssalon, vestibule op de verdieping en de binnentuin. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

BAILLIEUL B. en DAEM M.

Het Hotel d'Hane-Steenhuyse te Gent

HMGOG, XXXIX, (1985), p. 173-201.

Het Hotel d'Hane-Steenhuyse in de Veldstraat te Gent wordt historisch gesitueerd in het milieu waarin het gebouw ontstaan is. Vooral de huizen en panden in de Veldstraat 45-59 komen ter sprake, meer in het bijzonder : Hotel Schamp-Hof van Lovendegem ; Huis Cokentrijs ; De Belle ; De Clopsteghe ; Derde Orde Veldstraat ; Godshuis Derde Orde ; De Derde Ordesteeg ; De Bonte Leeuw. Uit de aangehaalde gegevens blijkt dat het Hotel d'Hane-Steenhuyse gebouwd werd op oudere woningen. De geschiedenis van het hotel wordt gesitueerd vanaf 1 628. De gevel van het gebouw dateert uit 1768. De auteurs gaan tevens in 't kort in op de huidige bestemming van het gebouw. Kritisch apparaat. Met bijlagen en illustraties.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

BAILLIEUL B. en DUHAMEEUW A.

Een stad in opbouw. Gent vóór 1540,

Tielt, 1989, 335 blz.

Studie over de bouwaktiviteit in de stad vóór 1540. Met bijdragen van M. BOONE, R. DE HERDT en F. VAN TYGHEM. De eindredaktie berustte bij G. VAN DOORNE. Het boek bevat verder een woord vooraf door de voorzitter van de Nationale Confederatie Bouwbedrijf Roland MAES en een inleiding door gouverneur H. BALTHAZAR. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

BAILLIEUL B. en K. LEEMAN

Klooster Zusters van Liefde J. M. te Gent. Geschiedenis, iconografie en stoffering van de opeenvolgende kapelinterieurs,

Gent, 1991, 96 blz.

De congregatie werd in 1803 te Lovendegem gesticht door Petrus Jozef Triest. In 1805 kwam Triest met zes zusters naar Gent en betrok de oude cisterciënzerinnenabdij Terhagen aan de Molenaarsstraat. Daar groeide de gemeenschap uit en werd actief in het onderwijs, de zieken- en bejaardenzorg. Met schets van de kloostergeschiedenis en beschrijving van de neogotische kapel uit 1898. Geillustreerd.

Kerkgeschiedenis, kloosters

BAILLIEUL B. en OERS W.

De oranjerie, startsein van de wereldbefaamde Gentse Floraliën

De Woonstede door de Eeuwen heen, (1990), nr. 85, p. 59-65.

De bloemenkwekers richtten oranjerieën in om hun exotische planten te laten overwinteren. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

BAILLIEUL B. en P. RAVESCHOT

Geeft het Secreet zijn geheimen prijs?

Stadsarcheologie, 8, (1984) nr. 1, p. 37-51.

Bijdrage over het uitzicht van het Secreet van het Belfort, nadat graafwerken werden uitgevoerd door de Technische Dienst Gebouwen. Het Secreet was de plaats waar men in zware koffers de stedelijke privileges en kostbare dokumenten bewaarde. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

BAILLIEUL B. en W. OERS

Oranjeculturen buiten Gentse muren,

De Woonstede door de Eeuwen heen, (1990), nr. 87, p. 47-53.

In de oranjerieën werden de gepaste klimatologische omstandigheden gecreëerd om exotische planten en bomen te telen. Geillustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

BAILLIEUL B.,

Kasteel Gavergracht te Drongen

Dronghine. Jaarboek (1992), p. 115-122.

Het centraal gedeelte van het kasteel nabij de grens met Vinderhoute werd in 1807 ontworpen door architect Dutry op vraag van de Gentse rentenier Jaecques vande Woestijne. Tussen 1836 en 1845 verscheen op het domein een oranjerie. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

BAILLIEUL B., G. VAN DER LINDEN en H. VAN DEN BOSSCHE

Het Citadelpark in Gent

Monumenten en Landschappen, jg. 2, nr. 1, (1982), p. 42-45.

Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw begon het Gentse stadsbestuur de noodzaak aan openbaar groen in te zien, vooral vanuit milieu-hygiënisch oogpunt. In 1870 kon de stad de citadel aankopen. In 1874 werd het urbanisatieplan, opgemaakt door J. Hoffman, goedgekeurd : 26 ha kregen de bestemming van openbaar park en lanen. Hubert Van Hulle ontwierp een kruidentuin met serres en wandelpark. Eerst in 1890, zeven jaar na Van Hulles dood, was de parkaanleg voltooid. Reeds in 1884 was het park in zuidwestelijke richting met 6 ha uitgebreid. In 1885 bouwde Beert-Campens de muziekkiosk naar een ontwerp van architect Charles van Rij sselberghe. In 1892 kreeg Moerman de opdracht een nieuw voorstel te doen op basis van de gegevens van de Franse landschapsarchitect Edward André en de Brusselaar Fuchs. Tussen 1900 en 1904 verscheen het Museum voor Schone Kunsten op de plaats waar voordien de openluchtconcerten waren gepland. Met het oog op de Wereldtentoonstelling van 1913 werd de vroegere citadel gesloopt. De Stad liet er het Feesten Floraliënpaleis bouwen, hetwelk na Wereldoorlog I werd vergroot. In 1930 werd de rozentuin heraangelegd en in 1940 een openluchttheater gebouwd. Geïllustreerd. Met bibliografie.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

BALDEWIJNS J

Oude bodemvondsten. Een 15de-eeuwse grafsteen.

Stadsarcheologie, jg. 3, (1980), nr. 3, p. 33-35, geïllustreerd.

Bespreking van de grafsteen van de echtelingen jan Dedelinc (t 1446) en Margriete Vlamincx (t1457). Deze in Doornikse steen uitgevoerde vloerzerk gerekupereerd bij de afbraak van de oude Tolhuissluis (1864) en oorspronkelijk afkomstig uit de Sint-Michielskerk is een representatief voorbeeld van de 15de-eeuwse grafplastiek in Gent.

Archeologie

BALDEWIJNS J en LALEMAN M.C.

Gids voor de Gentse Begijnhoven

Gent, 1984, 83 blz.

Deze gids werd gepubliceerd naar aanleiding van de viering van „750 jaar Begijnhofleven te Gent : 1234-1984". Na een inleiding over de geschiedenis van de begijnenbeweging en de begijnhoven in het algemeen wordt dieper ingegaan op de Gentse begijnhoven. Met samenvattingen in het Duits, Engels, Frans en beknopte bibliografie.

Kloosters, godsdienstgeschiedenis, kerken

BALDEWIJNS J.

De Sint-Baafsruïnes te Gent. Het Museum van Stenen Voorwerpen

Stadsarcheologie, jg. 8, (1984), nr. 2, p. 13-23.

In 1834 verkreeg de Commissie voor Monumenten het beheer over een aantal resterende gebouwen van de Sint-Baafsabdij. De archeoloog August van Lokeren (1799-1872) zou zich vanaf die datum inzetten voor het herstel van de ruïnes, voor opgravingen (o.m. 18441845) en consolidatiewerken. De abdijrefter, sinds 1835 ingericht als parochiekerk zou dit blijven tot 1882. In 1886 werd dit gebouw door de Staat aan het Stadsbestuur overgedragen. Het werd in de daaropvolgende jaren gerestaureerd. Eveneens vanaf 1886 groeide het gebouwencomplex uit tot Museum voor Stenen Voorwerpen. Geïllustreerd.

Kloosters, godsdienstgeschiedenis, kerken

BALDEWIJNS J.

Portiekaltaren in het Gentse

RUG, 1974.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

BALDEWIJNS J. en LALEMAN M.C.

De stadsomwalling aan de Brugse Poort

Stadsarcheologie, jg. 7, nr. 1, p. 6-27.

Het bouwen van collectoren voor waterafvloeiing in de wijk Prinsenhof, Rabot en Brugse Poort op twee tot zeven meter beneden het bestaande straatniveau en een aantal waarnemingen in de wijk Brugse Poort vormden de aanleiding tot dit artikel waarin een reeks elementen worden samengebracht die betrekking hebben op de westelijke stadsversterking uit de late middeleeuwen. Tevens wordt ingegaan op de historiek van de Brugse Poort, de Sint-Elisabethgracht, de Begijnhoftoren. Het artikel bevat ook een bespreking van de gevonden grafstenen. Met bibliografie. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

BALDEWIJNS J.,

Een onbekende palimpsest in het Museum voor Stenen Voorwerpen te Gent, in L. JANSSENS en M. KIN (eds.)

Handelingen van het eerste congres van de Federatie van Nederlandstalige Verenigingen voor Oudheidkunde en Geschiedenis van België te Hasselt, 19-22 augustus 1982. 11, Mechelen, 1990, p. 235-250.

Bij het verplaatsen van de grafsteen van Cathelijne vanden Haute (+ 1588), religieuze in het Wenemaersgodshuis werd een bronzen palimpsest of herbruikte grafplaat ontdekt. De oudste gravering zou dateren uit het einde van de 14de-begin 15de eeuw. Met foto's van grafplaten.

Kunst, cultuur

BALLEGEER H.

Henry van de Velde. Bijdrage tot de studie van de periode 1926-1947 (2e Belgische periode)

RUG, 1978.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

BALLIU J.

De wereldtentoonstelling van 1913 en het Miljoenenkwartier te Gent

Toerisme in Oost-Vlaanderen, 37, (1988), nr. 3, p. 59-62.

De wereldtentoonstelling van 1913 vond doorgang op terreinen gelegen tussen de Heuvelpoort en de Sterre. Na de tentoonstelling werden de paviljoenen afgebroken en de gronden door de stad openbaar verkocht. De woningen, die er op zeer korte tijd verschenen, zijn thans van bijzonder belang voor de Interbellumarchitektuur. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

BALTHAZAR H.

100 jaar dagblad Vooruit

AMSAB-Tijdingen, III, (1984-1985), nr. 1-2, p. 9-21.

De krant Vooruit ontstond binnen de Gentse socialistische beweging. Ze begon te verschijnen op 31 augustus 1884 Van 1978 af werd deze titel voor de Gentse regionale editie van De Morgen gebruikt. Geïllustreerd. Zie ook BEKE F. Een verre voorloper van Vooruit : Artevelde of den Burger-Demokraat in Socialistische Standpunten, XXXII, (1985), nr. 5, p. 55-63.

Hedendaagse Tijd

BALTHAZAR H.

De Multatulikring. Kroniek over toneelkultuur en socialisme te Gent, 1944-1974.

Gent, 1974, 90 blz.
Kunst en Kultuur

BALTHAZAR H.

De omwenteling van 1830 te Gent Akten van het colloquium over de Belgische krijgsgeschiedenis (18301980), Brussel 26-28 maart 1980

Centrum voor Militaire Geschiedenis. Bijdragen 16), Brussel, 1981, p. 75-103.

Schets van de politiek-militaire gebeurtenissen te Gent in 1830-1831. Met illustraties. Deze gebeurtenissen worden ook in een ruimer kader geschetst in SMITS A. 1830. Scheuring in de Nederlanden, (Standen en landen LXXXIII), Heule, 1983, 2 dln., 432 509 blz.

Hedendaagse Tijd

BALTHAZAR H.

Iets over de herkomst van het fortuin der familie Maeterlinck

Heemkundig Nieuws, 1, 1978, 1, p. 13-15.
Heemkunde en Folklore

BALTHAZAR H.

Sociaal-politieke ontwikkeling en financiële in stellingen te Gent van 1780 tot 1850. Overheidsfinanciën Ancien Regime. Hedendaagse Overheidsfinanciën in België van 1740 tot 1860. Mutatieproces, continuïteit en onderbrekingen. Internationaal Colloquium, Spa, 19-22 - XII - 1972 Handelingen.

Historische Uitgaven Pro Civitate, nr. 39, (1975), p. 349-372.

Na te hebben vastgesteld op welke wijze het politieke beheer van de stad in de beschouwde periode is veranderd, onderzoekt de auteur het administratieve beheerskader van het lokale financiewezen en gaat na wie de mensen waren die het ambtenarenapparaat vormden. Hij verwijst naar de studie van J.F. Bosscher over het Franse financiewezen van 1770 tot 1795 en poogt de stellingen van Bosscher, o.m. dat vanaf het Directoire teruggegrepen werd naar de financieel administratieve arrangementen van vóór 1789 aan de Gentse toestand te toetsen. Tenslotte introduceert de auteur in een overzicht van de stedelijke instelling het verloop van het gemeentelijk financiewezen. Het artikel wordt gevolgd door de weergave van de „discussie" die werd gehouden na de uiteenzetting van H. Balthazar

Hedendaagse Tijd

BALTHAZAR H. UYTTERHAEGEN F.en VANSCHOENBEEK G.

Arbeiders, studenten, één front? Een bericht over een oefening in Mondelinge Geschiedenis

Handelingen van het tweede colloquium in Vlaanderen over Mondelinge Geschiedenis. Stad Gent. R. DE HERDT (ed.), Dienst van Culturele Zaken. Museum voor Industriële Archeologie en Textiel, Gent, 1983, p. 43-60.

Bespreking van een mondeling geschiedenis-project uitgevoerd door de studenten van het Seminarie

Hedendaagse tijd

BALTHAZAR H. e.a.

Het komen en gaan van het politieke personeel in de Zuidelijke Nederlanden doorheen tien regimewisselingen (1787-1848).

Postgraduale onderwijs in de Recurrente Geschiedenis, Rozier 6, (Rijksuniversiteit Gent. Academiejaar 1977-1978), Gent, 1978, 90 blz.

Een opmerkelijk interessant dossier waarin wordt nagegaan in welke mate de welstellenden, in casu de mensen die een politiek ambt bekleedden ernaar streefden hun welstand te behouden en hoeveel kans hadden om daarin te slagen gedurende de periode 1780-1850, gekenmerkt door twaalf momenten van politieke crisis. Uit de functionarissen te Gent werd daarvoor een representatieve keuze gemaakt. Door korte biografieën van vooraanstaande Gentenaars Eugène Van Houbrouck de Mooreghem (1756-1843), Jean-Baptiste d'Hane de huyse (1757-1826), Emmanuel François (1762-1838) en Robert Emmanuel Helias d'Huddeghem (1791-1851), Charles de Vaernewijck (1767-1535), Jacques G. Meyer (ca. 1760.1805), François della Faille d'Huysse (1771-1835), Jacobus Lammens (1754-1825), Louis François De Souter (1797-1849), Charles Louis Spilthoorn (1804-1872), Judocus Joseph Delehaye (1800-1888), Karel Ferdinand Manilius (1778-1852), Renier du Bosch (1765-1842) en Claude Joachim Greban (1775-1850) worden de recurrenties aangetoond. Met bibliografie en illustraties.

Hedendaagse Tijd

BALTHAZAR H. e.a.

Sint-Amandsberg. Grondlijnen voor een denrografische, sociaal-ekonomische en politieke geschiedenis (18301976)

Jaarboek van de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg, XV, 1978, p. 3-64.

Uit een geheel van gegevens verzameld door de staf van het Seminarie voor Nieuwste Geschiedenis van de R.U.G.werden de meest coherente stukken door de auteur omgezet tot een vijftal hoofdstukken die de demografische, sociaal-ekonomische en politieke evolutie schetsen. Talrijke tabellen. Geïllustreerd.

Hedendaagse Tijd

BAUMAN J.

Een belangrijke bloemistenfamilie

Driemaandelijks Tijdschrift van het Heemkundig Genootschap Land van Rode, 15, (1987), nr. 1, p. 10-12 en nr. 2, p. 26-31.

Over de Ledebergse bloemistenfamilie Vervaene. Met foto.

Biografieën

BAUTERS L. en BOURGEOIS J.

Houtbouw in de prehistorie in de provincie Oost-Vlaanderen

HMGOG, XLIII, (1989), p. 5-27.

Vooral de opgravingen in Sint-Denijs-Westrem waren van bijzonder belang voor de kennis van het architekturaal leefmilieu tot voor de komst van de Romeinen. Met plannen.

Archeologie

BAUTERS L. J. BOURGEOIS P. DE MEESTER en G. DE MULDER

De metaaltijden in de provincie Oost-Vlaanderen, een blik op 25 jaar onderzoek,

VOBOV-Info, (1990), nrs. 38-40, p. 38-54. Geïllustreerd.
Archeologie

BAUTERS P.

Eeuwen onder wind en wolken. Windmolens in Oost-Vlaanderen

Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, Gent, 1985, 484 blz.

Uitvoerig historisch en technisch overzicht van de Oostvlaamse windmolens met een inventaris van alle molens in de provincie. Voor Gent worden beschreven : de bovenkruier te Zwijnaarde, de molenresten in Moleneinde en in de Nokerstraat te Desteldonk en in Drongen (Hoormolen). Met voorwoord van E. DE CUYPER, lijst van molentermen en registers. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

BAUTERS P.

Het Oostvlaams molenbestand in 1986

Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen. Nieuwe Reeks. Nr. 25, Gent, 1986, 174 blz.

Voor Gent de bespreking van de molenromp Moleneinde en de molenromp Nokerstraat te Desteldonk ; de molenromp Hoosmolen te Drongen en de bovenkruierwindmolen te Zwijnaarde. Geïllustreerd.

Industriële archeologie, scriptophilie

BAUTERS P.

Kracht van wind en water. Molens in Vlaanderen

Leuven, 1989, 288 blz. Geïllustreerd.
Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

BAUWENS G.

Terugblik op Zelzate

Nieuwkerken-Waas, 1985, 96 blz.

Fotoboek over Zelzate en het kanaal Gent-Terneuzen in de 19de en 20ste eeuw. Met voorwoord van L. DANSCHUTTER.

Heemkunde, volkskunde

BECKER U.

Studien zum flämischen Altarbau im 17. und 18. Jahrhundert

Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Schone Kunsten, nr. 49), Brussel, 1990, 180 blz.

Met onder meer aandacht voor altaren in de Gentse Sint-Baafskathedraal. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

BEK M.M.

1982: 550 jaar „Aanbidding van het Lam Gods" te Gent. 1913: De Inhuldiging van het Monument van de Gebroeders Van Eyck

G.O.V. Heraut, jg. 17, nr. 3, (1982), p. 28-36.

Het ontstaan van het monument en gegevens over de kunstenaar-vakman Georges Leopold Verbanck.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

BEKAERT G.

Landschap van kerken. 10 eeuwen bouwen in Vlaanderen

Leuven, 1987, 288 blz.

Het hoofdstuk De tijd van bouwen en verwoesten (p. 80-94) is gewijd aan de Sint-Baafskathedraal. Geïllustreerd.

Kunst, cultuur

BEKE M

Het Gentse Rolleke en de Vondelingen.

G.O.V. Heraut, Gidsenbond Oost-Vlaanderen, jg. 15, (1980), nr. 2, p. 1-4.
Heemkunde en Folklore

BEKE M.M.

1000 Jaar geleden. Een herdenking die meer aandacht verdiende : Architect Valentin Vaerwyck

G.O.V. Heraut, jg. 16, nr. 6, 1982, p. 27-37.

De Gentse architect Valentin Vaerwyck (1882-1959) was sterk betrokken bij de restauratie van de kerk van de paters Augustijnen, het Kinderen Alijnshospitaal, het Belfort, de Sint-Baafskathedraal, maar richtte tevens tal van nieuwe gebouwen op. Voor het oprichten van talrijke standbeelden, o.m. het monument voor Hubert en Jan Van Eyck, werd beroep gedaan op Vaerwyck. Hij was tevens de ontwerper van „Oost-Vlaanderen" in de wereldtentoonstelling van 1913. Geïllustreerd. Met bibliografie.

Kunst en Kultuur

BEKE M.M.

Grootse Retrospectieve Tentoonstelling Leon Sarteel ( 1882- 1942), (Het kasteel Borluut te Sint-Denijs-Westrem)

G.O.V. Heraut, jg. 17, nr. 5, (1982), p. 21-26

Geïllustreerd. Met bibliografie.

Kunst en Kultuur

BEKÉ M.M.

Ten huize van Frits Van den Berghe. Kunstschilder 1883 - 1939

G.O.V. Heraut, jg. 18, (aug. 1983), 6 blz.
Heemkunde

BELPAIRE M.J.

De Gentse kunstenaar George Minne (1866-1944)

Spiegel Historiael, jg. 20, (1985), nr. 1, p. 35-40.

Minne (Gent, 1866 - Sint-Martens-Latem, 1941) studeerde aan de akademies van Gent en Brussel. Zijn beeldhouwwerken, boekillustaties en tekeningen waren in symbolistische en expressionistische zin opgevat. Geïllustreerd.

Biografische nota's en biografieën

BERGÉ K.

De dekenij Deinze (1661-1762). Bijdrage tot de studie van het kerkelijk leven in het bisdom Gent

KUL, 1978.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

BERGMANS A., M. BUYLE en A. MALLIET (eindred.),

Glas in lood

M & L Cahier, nr. 1, Brussel, 1992, 144 blz.

Overzicht van de geschiedenis van de glasschilderkunst in België en beschouwingen over de restauratie van glasramen. Het derde gedeelte is een glasramengids waarin de Sint-Baafskathedraal en de SintMichielskerk worden behandeld. Teksten van Y VANDEN BEMDEN, J. CAEN, W. BERCKMANS, A. MALLIET en L. LAMBRECHTS. Rijkelijk geïllustreerd.

Kunst, cultuur

BERINGS G.

Het oude land aan de rand van het vroeg-middeleeuwse overstromingsgebied van de Noordzee. Landname en grondbezit tijdens de middeleeuwen

HMGOG, XXXIX, (1985), p. 37-84.

Naar aanleiding van opgravingen van de Mote van Werken worden de opgravingsresultaten bekeken in samenhang met andere nederzettingen op de pleistocene zandgronden, net aan de rand van het vroeg-middeleeuwse overstromingsgebied van de zee. In het bijzonder wordt de studie geconcentreerd op de streek ten zuidwesten van Brugge tot aan de Handzamevaart. Bovendien wordt een antwoord gezocht op de vragen wie hier de grootgrondbezitters waren in de vroege middeleeuwen en hoe dit grondbezit geëvolueerd is doorheen de krisis van het laat-Karolingisch rijk en de troebelen van het vroege graafschap. Eén van de grondbezitters was de Gentse St.-Pietersabdij. In 941 had graaf Arnulf I haar de helft van de fiscus Snelleghem geschonken. Met voetnotenapparaat.

Middeleeuwen

BERINGS G.

Les patronages des saints dans la vallée de l'Escaut. Esquisse d'une méthode de recherche sur la christianisation

Revue du Nord, dl. LXIX, (1986), p. 433-453.

De namen van patroonheiligen van kerken zijn een interessante bron voor de geschiedenis van de kristianisatie. De methode die hierbij door de auteur ontwikkeld werd wordt beschreven aan de hand van drie patrocinia die alle ook voor Gent belangrijk zijn, nl. Sint-Pieter, Sint-Maarten en Sint-Amand.

Kerkgeschiedenis, kloosters

BERINGS G. en LEBBE C.

Abbaye de Saint-Bavon l Gand, in Monasticon belge. Tome VII, Province de Flandre Orientale. Premier volume,

Nationaal Onderzoekscentrum voor Religieuze Geschiedenis, Luik, 1988, p. 11-67.

Bevat een overzicht van de opeenvolgende benamingen van de abdij en van de beschikbare bronnen voor de studie van de abdijgeschiedenis. Zowel de geschreven als de niet-geschreven bronnen, zoals de sigillografie, de ikonografie, de epigrafie en de heraldiek worden behandeld. Met een historische nota en biografieën van de abten.

Kerkgeschiedenis, kloosters

BERINGS G. en VAN SIMAEY C.,

Abbaye de Saint-Pierre au MontBlandin a Gand, in Monasticon beige. Tome VII, Province de Flandre Orientale. Premier volume

Nationaal Onderzoekscentrum voor Religieuze Geschiedenis), Luik, 1988, p. 69-154.

Bevat de opeenvolgende benamingen van de abdij, een overzicht van de bronnen voor de rekonstruktie van de abdijgeschiedenis, een historische nota en biografieën van de abten.

Kerkgeschiedenis, kloosters

BERNAUW P.

Mysteries van het Lam Gods,

Antwerpen-Amsterdam, 1991, 160 blz.

Fantasievolle zoektocht naar de betekenis en de lotgevallen van het veelluik Lam Gods.

Kunst, kultuur

BERTELOOT R. LALEMAN M.C. en VAN DOORNES G., (red.),

Het Toreken te Gent

Gentse Vereniging voor Stadsarcheologie, Gent, 1984, 98 blz.

Brochure samengesteld naar aanleiding van de restauratie van het Toreken op de Vrijdagmarkt te Gent. De gebundelde artikels behandelen de historische en archeologische aspekten van het gebouw. Met illustraties, een Franse samenvatting en een ten geleide van J. MONSAERT.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

BEUTELS R. en R. DE SCHRYVER,

Over het mercantilisme in de Spaanse Nederlanden. Economisch-historische duiding van een merkwaardig Nederlandstalig mercantilistisch traktaat van Pieter Cardon : "De oorsprong van de ruïne en armoede der Spaanse Nederlanden" 1686-1699,.

Stichting Lessius, Tielt, 1991, 2 dln., 189 + 60 blz

De vermoedelijk Gentse koopman Pieter Cardon gaf in 1686 een economisch traktaat uit, dat onder meer de staatsman Jan van Brouchoven, graaf van Bergeyck beïnvloedde. Het sloot aan bij de mercantilistische doctrine, die voorschriften en normen poogde aan te brengen om de macht van de individuele staten te versterken door meer te exporteren dan te importeren. Met facsimile van de vermeerderde versie van het traktaat uit 1699.

Moderne Tijden

BEYAERT M.

Opkomst en bloei van de Gentse rederijkerskamer Marien Theeren

Kultureel jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen. Nieuwe Reeks, nr. 7, Gent, 1978, 141 blz.

De wederwaardigheden van deze rederijkerskamer, gesteund op het archief in de Sint-Jacobskerk te Gent, voornamelijk in XVde en XVIde eeuw (opkomst en bloei). De historiek wordt gesitueerd tegen de achtergrond van de Gentse stadsgeschiedenis en de culturele evolutie in die eeuwen. Geïllustreerd.

Kunst en Cultuur

BIERLAIRE F. en J.L. KUPPER, (eds.),

Henri Pirenne de la cité de Liège à la ville de Gand. Actes du colloque organisé le 13 décembre 1985

Cahiers de Clio, Luik, 1987, 135 blz.

De bekende geschiedschrijver Henri Pirenne (Verviers, 1862 - Ukkel, 1935) was achtereenvolgens hoogleraar te Luik (1885), te Gent (1886) en te Brussel (1934). Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van zijn benoeming te Luik werd rond deze figuur een colloquium georganiseerd, waarvan de handelingen onlangs verschenen. PREVENIER W. bracht een bijdrage over Pirenne à Gand (p. 23-44). Een tweede publicatie over Pirenne is van de hand van VAN CAENEGEM R.C., Henri Pirenne : naar aanleiding van de honderdste verjaardag van zijn benoeming te Gent in Academiae Analecta. Klasse der Letteren, 49, (1987), nr. 1, p. 85-105 Tenslotte verscheen ter gelegenheid van de vijftigste herdenkingsdag van zijn overlijden : DESPY G. en A. VERHULST, (eds.), La fortune historiographique des theses d'Henri Pirenne, (Archief- en Bibliotheekwezen in België. Extranummer 28), Brussel, 1986, 187 blz.

Biografieën

BINST S. en M. VERSCHAFFEL

Gent-Zuid, een stationswijk

Monumenten en Landschappen, 6, (1987), nr. 4, p. 22-41.

De aanleg van de spoorlijn Gent-Mechelen (1837) en de bouw van het Zuidstation in de Muinkmeersen (1846-1849) hadden belangrijke gevolgen : de meersen nabij de Sint-Pietersabdij werden in een stedelijk kwartier herschapen en de nieuw getrokken verbindingswegen naar het centrum wijzigden grondig het stadsbeeld. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

BITTLESTONE M.

De Gentse universiteit gedurende de Eerste Wereldoorlog

Wetenschappelijke Tijdingen, XLII, (1983) nr. 1, p. 1-18 en nr. 2, p. 65-82.
Hedendaagse Tijd

BLANCQUART J.

De uitbundigheid" van beeldhouwer-schilder Herman van Nazareth

Dronghine. Jaarboek, (1989), p. 10-11.

Voorstelling van een beeld op het industrieterrein te Drongen. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

BLOCK J.

Bijdrage tot kwantitatief onderzoek van de bevolking van Gent op basis van de bevolkingsregisters 1830-1832.

RUG, H. Balthazar, 1979.
Verhandeling

BLOCKMANS W.

De volksvertegenwoordiging in Vlaanderen onder het huis van Bourgondië (1384-1506),

RUG, 1974, dr.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

BLOCKMANS W.

Een middeleeuwse vendetta. Gent 1300

Houten, 1987, 160 blz.

Van een middeleeuwse vete tussen de Gentse familieclans Borluut en van Sint-Baafs bleef een uitzonderlijk rijk procesdossier bewaard, dat reeds eerder op een wetenschappelijk verantwoorde wijze gepubliceerd werd. Op basis van deze bekende documenten poogt de auteur in een gedramatiseerde stijl de gebeurtenissen en het leven te Gent rond 1300 te reconstrueren. Geïllustreerd.

Middeleeuwen

BLOCKMANS W.,

De vermogensstruktuur in de St.-Jakobsparochie te Gent in 1492-1494

BLOCKMANS W. e.a., Studiën betreffende de sociale strukturen te Brugge, Gent en Kortrijk in de 14e en 15e eeuw. (Standen en Landen, LXIII), 1973, p. 141-198.

Tabellen die straat per straat de waarde en de belasting van huizen en kapitalen in de Gentse St.-Jakobsparochie opsommen, enigszins te vergelijken met een primitief kadaster. Om de volledigheid en de juistheid van, deze belastingslijsten na te gaan werden door de auteur steekproeven verricht in de registers van staten van goed 4.

Sociale geschiedenis

BLOCKMANS W.,

Peilingen naar de sociale strukturen van Gent tijdens de late vijftiende eeuw,in BLOCKMANS W., DE MEYER I., MERTENS J., PAUWELIJN C., VANDERPIJPEN W., Studiën betreffende de sociale strukturen van Brugge, Kortrijk en Gent in de 14e en 15e eeuw,

Standen en Landen, LIV (1971), 215-262.

Op basis van fiscale documenten van het einde van de vijftiende eeuw wordt een opsomming gegeven van alle huizen van de Sint-Jacobsparochie, met hun waarde en juridisch statuut. Onderscheid kan gemaakt worden tussen armere en rijkere straten. Men krijgt een duidelijk beeld van rijkdom en armoede (vermogensklassen). Men vindt er ook gegevens i.v.m. demografie. Alles wordt in klare tabellen voorgesteld.

Sociale geschiedenis

Blockmans W.,

Peilingen naar de sociale strukturen van Gent tijdens de late vijftiende eeuw, in W. Blockmans e.a., Studiën betreffende de sociale strukturen van Brugge, Kortrijk en Gent in de 14e en 15e eeuw.

Standen en Landen, LIV, 1971, p. 215-262.
Economie

BLOCKMANS W.P

De volksvertegenwoordiging in Vlaanderen in de overgang van Middeleeuwen naar Nieuwe Tijden.

Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren, jg. XL, nr. 90, Brussel, 1978.
Middeleeuwen

BLOCKMANS W.P.

Handelingen van de Leden en van de Staten van Vlaanderen. Regering van Filips de Goede (10 september 1419-15 juni 1467). Deel 1, Tot de onderwerping van Brugge (4 maart 1438),

Koninklijke Academie van België. Koninklijke Commissie voor Geschiedenis), Brussel, 1990, XX + 746 blz.

Onder meer op basis van excerpten uit de Gentse stadsrekeningen werden deze "Handelingen" samengesteld.

Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

BLOCKMANS W.P.

Het wisselingsproces van de Gentse schepenen tijdens de 15de eeuw

HMGOG, XLI, (1987), p. 75-96.

Van 1359 tot 1540 werden alle Gentse schepenambten jaarlijks vernieuwd. De poorterij, de textielambachtsgilden en de kleine ambachtsgilden waren volgens een vaste sleutel in twee schepencolleges vertegenwoordigd. De auteur verzamelde de carrièregegevens van 1209 verschillende personen — schepenen, overdekens en kiesmannen — uit de periode 1400-1506 en beschrijft de mobiliteit en continuïteit, het carrièreverloop en de gemeenschappelijke kenmerken van het politiek personeel. Met tabellen. Zie ook ID., Mobiliteit in stadsbesturen 1400-1550 in DE BOER D.E.H. en J.W. MARSILJE, (red.), De Nederlanden in de late middeleeuwen, Utrecht-Wijnegem, 1987, p. 236-260.

Middeleeuwen

BLOCKMANS W.P.

The social and economie effects of plague in the Low Countries 1349-1500.

Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, jg. 58, (1980), p. 833-863.

Volgens een artikel van H. VAN WERVEKE De Zwarte Dood in de Zuidelijke Nederlanden (1349-1351), Mededelingen Koninklijke Vlaamse Academie, Brussel, 1950, heerste de „zwarte dood" of pest tijdens de eerste grote epidemie van 1348-1351 niet in de Nederlanden. Op basis van direkte en van economische gegevens toont de auteur aan dut ook in de Zuidelijke Nederlanden, o.m in Gent de pest endemisch is geweest. Met kritisch apparaat.

Middeleeuwen

BLOCKMANS W.P. (red.)

Het algemene en de gewestelijke privilegiën van Maria van Bourgondië voor de Nederlanden

Standen en Landen LXXX, Kortrijk-Heule, 1985, VIII, 541 blz.

Bundel van artikelen opgemaakt naar aanleiding van het kolloquium »1477 in de Nederlanden" (Brussel, 3 december 1977). De troonsopvolging na het onverhoedse overlijden van Karel de Stoute en de Franse invalsdreiging in het Bourgondisch landenkomplex, brachten de gewesten en steden in 1477 in beweging. Gent speelde hierbij een eersterangsrol. Men dwong Maria van Bourgondië tot het verlenen van allerlei voorrechten, die tekstueel werden vastgelegd. In één jaar tijd werden aldus een Groot Privilegie voor alle gebieden samen, vier privilegies voor de afzonderlijke gewesten en charters voor de meeste grote steden uitgevaardigd. De bundel bevat niet alleen studies over dit gebeuren, maar ook moderne kritische uit-gaven van de belangrijkste teksten. Voor de uitgave van het alge-mene privilegie (p. 85-95) en het privilegie voor het graafschap Vlaanderen (p. 126-144) werden de versies bewaard op het Stads-archief, als basisteksten genomen. Geïllustreerd en van een persoonsnamenindex voorzien.

Middeleeuwen

BLOCKMANS W.P. en PREVENIER W.

Poverty in Flanders and Brabant from the Fourteenth to the Mid-Sixteenth Century : Sources and Problems.

Acta Historiae Neerlandicae. Studies on the history of the Netherlands, X, Den Haag-London, 1978, p. 20-57.

De auteurs peilen naar de levensstandaard, het vitale levensminimum, de grenzen van de fiscale armoede, belasting en armoede, de normen voor de ondersteuning, de typologie van de ondersteuningsorganisaties, de parochiale armenorganisaties alsook de sociale houding t.o.v. de behoeftigen.

Middeleeuwen

BLOCKMANS W.P.,

De belastingsbetalers te Brugge (1488-1490) en te Gent (1492-1494). Register van persoonsnamen, in W.P. BLOCKMANS e.a., Studiën betreffende de sociale structuren te Brugge. Kortrijk en Gent in de 14e en 15e eeuw.

Standen en Landen, LXIII, 1973, p. 211-287.

Registers met persoonsnamen. Grafiek van de verdeling der belastingsschijven.

Economie

BLOCKMANS W.P.,

Handelingen van de Leden en van de Staten van Vlaanderen. Regeringen van Maria van Bourgondië en Filips de Schone (5 januari 1477 - 26 september 1506). Excerpten uit de rekeningen van de Vlaamse steden en kasseirijen en van de vorstelijke ambtenaren. D1. 1 : Tot de vrede van Kadzand (1492).

Koninklijke Commissie voor Geschiedenis), Brussel, 1973.

Van uitzonderlijk belang omdat deze publikatie van regeringsuittreksels de nog onvoldoende gekende werking en organisatie van de Staten en de Leden van Vlaanderen belicht en omdat ze de historicus inlichtingen bezorgt over allerlei aspekten van het leven in Vlaanderen tijdens de late middeleeuwen. Achteraan volgt een Lijst van vergaderingen en reizen van en met de leden, 15 juni 1467 - 5 januari 1476 en Indices.

Regestenlijsten. bronnenuitgaven

BLOMMAERT S.

De Socialistische Jonge Wacht tussen 1945 en 1969

VUB, 1980.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

BOCKSTAEL P.

Verloren voorwerpen : een Romeinse intaglio

Stadsarcheologie, jg. 10, (1986), nr. 2, p. 67-72.

Tijdens de opgravingskampagne van 1978 werd in de Sint-Macharius wijk te Gent een Romeinse intaglio (edel- of halfedelsteen met gravure) gevonden. Deze intaglio is ellipsoïdaal van vorm en meet 13 x 8 x 3 mm. De voorstelling toont een naar rechts gewend twee-span in galop. Petrografisch onderzoek kon de steensoort determineren als bloedjaspis of heliotroop. Met bibliografie. Geïllustreerd.

Archeologie

BOCKSTAEL P. VAN DER HAEGEN G., HEYSE I. en VANMOERKERKE J.

Het Heilig Huizeken te Drongen. Een archeologisch rapport

Stadsarcheologie. Bodem en Monument in Gent, jg. 9, (1985), nr. 1, p. 2-28.

Archeologische bespreking van de site gelegen nabij de herberg 't Heilig Huizeken te Drongen, voornamelijk gesteund op een licentiaatsverhandeling van P. Bockstael (1982-1984) over dit onderwerp. De oudste sporen getuigen van rondtrekkende jagersverzamelaars uit het Mesolithicum. Vanaf het Laat-Neolithicum krijgt men een vrijwel onafgebroken occupatiegeschiedenis. In de volle middeleeuwen had de site welllicht een belangrijke ekonomische funktie. Nadien wordt deze minder belangrijk en wordt het zwaartepunt van de dorpsevolutie naar de huidige dorpskern verlegd. Voor de postmiddeleeuwse periode lijkt bewoning minder waarschijnlijk. Geïllustreerd. Met bibliografie.

Archeologie

BODE M

De industriële ontwikkeling van Gentbrugge

Driemaandelijks Tijdschrift Land van Rode, 17, (1989), nr. 3, p. 48-54 en nr. 4, p. 75-81.

Geïllustreerd

Industriële Archeologie

BODE M.

Industriële ontwikkeling van Gentbrugge

Driemaandelijks Tijdschrift van het Heemkundig Genootschap Land van Rode, 14, (1986), nr. 4, p. 158-160; 15, (1987), nr. 1, p. 5-9; nr. 2, p. 23-25; nr. 3, p. 45-49; 16, (1988), nr. 1, p. 6-15; nr. 2, p. 32-38; nr. 3, p. 52-56; nr. 4, p. 75-79; 17, (1989), nr. 1, p. 6-14 en nr. 2, p. 25-29.
Industriële archeologie

BODE M.

Ontwikkeling van de ambachtelijke en industriële bedrijvigheid te Gentbrugge

Land van Rode, jg. 14 (1986), nr. 3, p. 130-134.

Onderverdeeld in de periodes : 1830-1854 en 1854-1876 (bestuur van burgemeester Louis Van Houtte).

Heemkunde, volkskunde

BOELS E.

Het Vlaamsch Nationaal Verbond in het arrondissement Gent-Eeklo (1932-19940).

RUG, H. Balthazar, 1976.
Verhandeling

BOERJAN G.

Beluiken van de Brugse Poort

Gent 1981, 46 blz.

In deze brochure geeft G. BOERJAN een overzicht van de beluiken aan de Brugse Poort, geprojekteerd tegen een veel ruimere situering van de beluikenproblematiek. Geïllustreerd met tekeningen van de auteur.

Industriële Archeologie

BOERJAN G.

Het gemeentewapen van Mariakerke

Marka. Notulenblad, nr. 89, (1988), p. 1-6.

Geïllustreerd

Heemkunde, volkskunde, genealogie

BOERJAN G.

Het kasteel van het Zandeken en de bouwheer Jules Fobe

Marka. Notulenblad, nr. 82-83, (1986), p. 1-41.

Biografie van notaris Fobe (Hansbeke, 1846-Mariakerke, 1929). Geïllustreerd.

Biografieën

BOERJAN G.

Kapellekens te Mariakerke

Marka, (Notulenblad van de Heemkundige Kring Marka van Mariakerke), nr. 66, (1982), p. 1-5.

Inventarisering van veertien bestaande kapellekens.

Heemkunde

BOERJAN G.

Mariakerke en de textiel,

Marka. Notulenblad, nr. 94-95, (1990), z.blz.

Geïllustreerd.

Industriële Archeologie

BOERJAN G.

Mariakerke en Wereldoorlog II

Marka. Notulenblad, nr. 92-93, (1989), p. 1-70.

Geïllustreerd.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

BOERJAN G.

Oude en verdwenen hofsteden van Mariakerke

Marka. Notulenblad, nr. 80-81, (1986), p. 1-60.

Geïllustreerd

Heemkunde, volkskunde, genealogie

BOERJAN G.

Zeventig jaar Anglo-Belgian Company-dieselmotoren te Gent. Beknopte samenvatting van de ABC - bedrijfsgeschiedenis uit de beginjaren

Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur, 5, (1987) nr. 1, p. 41-56.

De Anglo-Belgian Company werd in 1912 opgericht als de opvolgster van de Société Anonyme des Anciens Ateliers de Construction Onghena. Oorspronkelijk bouwde men motoren van het type semi-diesel naar de licentie in handen van de werkhuizen Carels. Vooral in de twintiger jaren nam het bedrijf een hoge vlucht en bouwde een eigen motor met hoge kompressiedruk. In de vijftiger jaren stond het bedrijf mee in voor de ontwikkeling van een volledig in België gefabriceerde diesellokomotief. Eind februari 1960 hield de Anglo-Belgian Company op te bestaan in haar oude vorm.

Industriële archeologie, scriptophilie

BOERJAN G. COLLIN L. en SMET D.

Honderd Gentse OnzeLieve-Vrouwe-kapelletjes ("Gent aan Maria”),.

Gent, 1988, z.blz.

Geïllustreerd

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

BOERJAN G. en L. ALLAERT

Muziekleven op Mariakerke,

Marka. Notulenblad, nr. 97, (1990), z.blz.

Geïllustreerd.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

BOERRIGTER E. en J. DE GRAUWE

Meerhem, toen en nu. Huize Sint-Jan de Deo Gent,

Gent, 1991, 126 blz.

Overzicht van zes eeuwen geschiedenis van en rond Sint-Jan de Deo aan het Meerhem, tevens cataloog van het Meerhemmuseum. Achtereenvolgens worden behandeld : de fraters van de derde orde (1456-1584), de kartuizers (1584-1783), kazerne, chartreuse en militair hospitaal (1783-1797), fabriek en woonst van Lieven Bauwens (1798-1814), de Vrede van Gent (1814), de broeders van Sint-Jan de Deo (1844-1946) en de broeders hiëronymieten (1946-). Geïllustreerd.

Kerkgeschiedenis, kloosters

BOGAERT C.,

Het Rommelaere Instituut en de Instituten van de Bijloke te Gent

Monumenten en Landschappen, 11, (1992), nr. 4, p. 47-49.

Korte voorstelling van het gebouwencomplex nabij de Albert Baertsoenkaai, opgetrokken in 1900-1905 naar plannen van Louis Cloquet ten behoeve van de medische faculteit van de Hogeschool. Met foto's van de gebouwen en de interieurs.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

BOGAERT C., K. LANCLUS en G. DESEYN

Van winkelen en puien

Monumenten en Landschappen, jg. 2, nr. 1, (1982), p. 12-41.

Het fenomeen van de Gentse winkel in zijn historische evolutie, in het bijzonder na de opkomst van de massaproduktie : van buurtwinkels tot speciaalzaken en „huizen van vertrouwen". Naast de individuele winkel ontstond in de 19de eeuw ook de winkelgalerij met te Gent bijvoorbeeld de „Vanderdoncktdoorgang" uit 1847. De eerste warenhuizen in Gent verschenen in de jaren 1880, met o.m. Grand Bazar als oudste voorbeeld. Als reaktie tegen de handelspraktijken van de burgerij ontstonden in het laatste kwart van de 19de eeuw cooperatieve winkelverenigingen. Te vermelden is de „Samenwerkende Maatschappij Vooruit", opgericht in 1881. Het artikel heeft ook aandacht voor ligging en verspreiding.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

BOGAERT Chr., LANCLUS K. en DESEYN G.

Van winkelen en puien

Uitgave van de Vereniging voor Industriële Archeologie en Textiel), Gent, 1983, 10 blz.

Brochure bij een geleide wandeling door Gent over vroegere winkels, galerijen en verkoopshuizen. Geïllustreerd.

Industriële Archeologie, Scriptophilie

BOGAERTS A.M.,

Dominikanen der Nederlanden in de Registers der Magisters-Generaal. Bouwstoffen voor de geschiedenis der Dominikanen in de Nederlanden, dl. 1: 1386-1513, dl. II : 1518-1650, dl. III : 1650-1669.

Brussel 1972, 495 blz. ; Brussel, 1974, 373 blz. ; Leuven, 1975, 424 blz.

Uitgave van de regesten, die bewaard worden in het Archief der Dominikanen te Rome en die betrekking hebben op de dominikanen-kloosters en kloosterlingen in de Nederlanden. Alsdusdanig bevat deze uitgave ook heel wat gegevens over de Dominikanen te Gent.

Kerkgeschiedenis, abdijen, kloosters

BOMBAY J.

Baarleveer : het schuilhuisje,

Dronghine. Jaarboek, (1991), p. 99-102. Geïllustreerd.
Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

BOMBAY J.

De Campagne te Drongen

Dronghine. Jaarboek, (1983), p. 8-19.

Beschrijving van de gebouwen en het park „de Campagne", eertijds buitengoed voor de novicen-jezuïeten uit de oude abdij te Drongen en sinds de fusie stadseigendom. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

BOMBAY J.

De Halewijnstraten te Drongen

Dronghine. Jaarboek, (1990), p. 10-18.

Geïllustreerd

Heemkunde, volkskunde, genealogie

BOMBAY J.

De Koninklijke Muziekmaatschappij De Zwanezonen van Drongen 1910-1990

Drongen, 1990, 133 blz.

Geïllustreerd

Heemkunde, volkskunde, genealogie

BOMBAY J.

Drongen en Baarle voor het kerkelijk gerechtshof te Gent (van 1570 tot 1795)

Dronghine. Jaarboek, (1989), p. 2-9.

Bespreking van rechtszaken die behandeld werden door de Gentse officialiteit.

Kerkgeschiedenis, kloosters

BOMBAY J.

Een nieuwe straatnaam. Zeger van Kortrijkstraat

Dronghine. Jaarboek, (1989), p. 28-30.

Geïllustreerd

Heemkunde, volkskunde, genealogie

BOMBAY J.

Een verdwenen Drongense vereniging. De Leievrienden

Dronghine. Jaarboek, (1983), p. 26-32.

Historiek van de Drongense handbooggilde, die in 1930 gesticht werd. Met illustraties.

Heemkunde, volkskunde

BOMBAY J.

Er staat een bloem op mijn straatnaambord

Dronghine. Jaarboek, (1985), p. 56-66.

Verklaring van Drongense straten met bloemennamen : Akkerwindelaan ; Dovenetelstraat ; Freesiastraat ; Ganzerikstraat ; Gaspeldoorndreef ; Klaverdries ; Lange Varenweg ; Meekrapstraat ; Paasleliedreef ; Rozenlaan ; Viooltjesdreef ; Waterviolier ; Wederikstraat ; Weegbreestraat ; Zevenbladstraat. Met literatuurverwijzing.

Heemkunde, volkskunde

BOMBAY J.

Gemeentenamen worden straatnamen

Dronghine. Jaarboek, (1986), p. 46-53.

Bespreking van vier straatnamen gevormd met de deelgemeentenaam Drongen. Met illustraties.

Heemkunde, volkskunde

BOMBAY J.

Gemeentenamen worden straatnamen II

Dronghine. Jaarboek, (1987), p. 6-16.

Verklaring van zes straatnamen gevormd met de verdwenen gemeentenaam Baarle. Geïllustreerd.

Heemkunde, volkskunde

BOMBAY J.

Ghendtsche Tydinghen. Overzicht van 10 jaar werking. Registers op de jaargangen I tot X.

Bijlage bij Ghendtsche Tydinghen, jg. 11, nr. 6, 65 blz.

Het eerste deel bevat een overzicht van de publikaties, een overzicht van de aktiviteiten, de evolutie van het ledenaantal, een bespreking van het embleem van de „Heemkundige en Historische Kring Gent", gegevens over de oprichting en stichting van de v.z.w., alsook een lijst van de leden van de Raad van Beheer. Het tweede deel bevat de registers op het tijdschrift ; auteursregister ; bijdragenregister ; register op de illustraties ; register op vragen en antwoorden van leden.

Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

BOMBAY J.

Keuze in Drongense straatnamen,

Dronghine. Jaarboek, (1991), p. 26-32.

Verklaringen van de straatnamen Keuze, Keuzekouter en Keuzemeers en de parKingnaam Keuze in Drongen. Geïllustreerd.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

BOMBAY J.

Mgr. Triest op visitatie te Drongen en te Baarle (1624-1654)

Dronghine. Jaarboek, (1988), p. 3-20.

Bespreking en vertaling van de verschillende visitatieverslagen over Baarle en Drongen opgemaakt door bisschop Antonius Triest. Met illustraties.

Kerkgeschiedenis, kloosters

BOMBAY J.

Straatnamen met religieuze en pseudoreligieuze oorsprong te Drongen

Dronghine. Jaarboek, (1984), p. 73-89.

Het betreft een korte historische bespreking van de namen van de straten: Abdijmolenstraat; Adolf Petitstraat; Asselskerkweg; Congregatiestraat; Heilig Huisdreef; Hof van Eden; Johannes Schinckdreef; Kapelanijmeers ; Kloosterstraat ; Kruisstraat ; Luchterenkerkweg ; Novicenstraat ; Oude Abdijstraat ; Paradijskouter ; Rijkegasthuisbos ; Sint-Aldegondisstraat ; Sint-Gerolfstraat ; Stroomkenkerkweg

Heemkunde, volkskunde

BOMBAY J.

Twee priesters Daens te Drongen

Dronghine. Jaarboek, (1990), p. 46-48.

Geïllustreerd

Heemkunde, volkskunde, genealogie

BOMBAY J.

Zelfs Napoleon stond machteloos tegenover Jozef-Bernard Schelstraete of een Drongenaar sterft voor zijn geloof

Dronghine. Jaarboek, (1986), p. 27-37.

Na het ontslag van bisschop de Broglie door Napoleon en de benoeming van bisschop dela Brue, weigerden de Gentse seminaristen deze laatste te erkennen. Ze werden als uitgetredenen beschouwd en kwamen derhalve in aanmerking voor militaire dienst. Daarop gaf Napoleon het bevel hen onder te brengen in een strafbataljon en hen naar Wesel (Duitsland) te zenden. Onder de Gentse seminaristen bevonden zich onder meer de te Wichelen geboren Josephus Lauwaert die van1831 af pastoor zou worden in Drongen en de van Drongen afkomstige Jozef Bernard Schelstraete, die op 19 september 1813 te Wesel van ontbering stierf.

Heemkunde, volkskunde

BOMBAY J.,

"Zwanenberg" : een nieuwe straatnaam te Drongen

Dronghine. Jaarboek, (1992), p. 159-161.

Geïllustreerd.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

BOMBAY J.,

Vier nieuwe straatnamen : vier nieuwe varens,

Dronghine. Jaarboek (1992), p. 175-182.

Verklaring van de Drongense straatnamen Eikvarenweg, Koningsvarenweg, Kroosvarenweg, Lage Varenweg, Struisvarenweg, Varendrieskouter en Varendriesstraat. Geïllustreerd.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

BONCQUET D.,

Herwaarderingsproject Patershol,

Stadsarcheologie, 15, (1991), nr. 4, p. 5-15.

Overzicht van de renovaties en overheidsrestauraties. Geï-llustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

BONDUE P.

Gand de ma jeunesse. De la rue Saint-Sauveur à la rue Savaen

Oostende, 1979, 111 blz.

De franstalige Gentenaar Pierre Bondue schrijft zijn herinneringen neer over zijn jeugdjaren (begin 20ste eeuw) te Gent, over de Wereldtentoonstelling van 1913, de Eerste Wereldoorlog, zijn universiteitsjaren (1920-1925) en geeft tenslotte een kijk op Gent als historische stad en als kunststad.

Heemkunde

BOON J.,

In memoriam Hans Van Werveke,

Heemkundige Kring De Oost-Oudburg. Jaarboek XI, (1973-1974), p. 118-119.
Necrologieën

BOON J.,

Regesten op de jaarregisters van de Keure-Schepenjaren 1339-40 ; 1343-44 ; 1345-46 ; 1349-50,

Gent, 1968, 120 blz. (2).
Inventarissen, bronnenuitgaven, regestenlijsten

BOON J.,

Regesten op de jaarregisters van de Keure-Schepenjaren 1353-54


1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina