Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina19/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   70

Kerkgeschiedenis, abdijen, kloosters

BRAL G.

De premonstratenzerabdij te Drongen in de XVIIe en XVIIIe eeuw. Kunsthistorische studie

RUG, 1976.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

BRAL G.

D'oude Kapel

s.d., s.l.

Brochure met een bondige voorgeschiedenis, bouwgeschiedenis en architektonische beschrijving van de neogotische Sint-Pieterskapel (ar­chitekt baron Jean-Baptiste Bethune, 1855-1856) gelegen aan de Sint-Kwintensberg 84 te Gent. Hedendaags is er de V.Z.W. Centrum voor Dans en Beweging gevestigd. Een gelijkaardig artikel verscheen in Ghendtsche Tydinghen, 7, (1978), p. 38-41.

Gebouwen, stadsbeeld

BRAL G.

Huizencomplex Bressers. Een 17de- en 19de-eeuws herenhuis

Stadsarcheologie, Viermaandelijks tijdschrift van de Gentse Vereniging voor Stadsarcheologie, 2, (1978), nr. 1, p. 10-16.

Bespreking en beschrijving van huizencomplex Bressers in de Peperstraat. Geïllustreerd.

Gebouwen, stadsbeeld

BRAL G. en G. DESEYN

Bedreigd. Pres. Fr. Rooseveltplein, 83, burgershuis.

Stadsarcheologie, Viermaandelijks tijdschrift van de Gentse Vereniging voor Stadsarcheologie, 2, (1978), nr. 2, p. 27-28.

Bespreking van het geboortehuis van dichter Charles Van Lerberghe (° 21 oktober 1861). Met sloping bedreigd.

Gebouwen, stadsbeeld

BRAL G. en LINTERS A.

IJzer in Gent.

WIARUG - werkschrift 1 Architektuur van een Industriële Periode. Parijs. en Gent, (Gent, 1977).

Bondige bespreking van de 19de-eeuwse staalarchitektuur in Gent

Industriële Archeologie

BRAL G. en SCHUDEL W.

Restauratie muurschilderingen : ontwerp

Stadsarcheologie, Viermaandelijks tijdschrift van de Gentse Vereniging voor Stadsarcheologie, 2, (1978), nr. 2, p. 8-13.

Bespreking van de olieverfschildering (ontwerp Adriaan Bressers) in het huis Peperstraat nr. 14 te Gent (kort na 1896), en van de afname en restauratie van deze schildering. Met bijlage. Geïllustreerd.

Kunst en Cultuur

BRAL G.J

Bedreigd. Sint-Antoniuskaai, een vroeg-neogotische huiskapel.

Stadsarcheologie, jg. 3, (1980), nr. 1, p. 29-30, geïllustreerd.

Bespreking van het interieur van de vroeg-neogotische kapel die in 1848 werd opgericht als tuinkapel in de tuin van het Sint-Antoniuskompleks door kanunnik Helias d'Huddeghem. Volgens de auteur is de kapel een goed voorbeeld van de stukadoorsneogotiek of experimentele neogotiek, aanloop tot de akademisch-ideologische of klassieke neogotiek, ontwikkeld in de tweede helft van de 19de eeuw

Gebouwen en stadsbeeld

BRAL G.J

Drongenhof. Bouwgeschiedenis - archivalisch onderzoek.

Stadsarcheologie, jg. 4, (1980), nr. 1, p. 2-11, geïllustreerd.

Het Drongenhof bestaat uit een kompleks van gebouwen aan de Lange Steenstraat in de wijk Het Patershol. Vanaf 1327 deed het dienst als refugiehuis voor de Norbertijnerabdij van Drongen. Het artikel geeft een overzicht van de verbouwingen en lotgevallen die het refugiehuis onderging. De kapel, enkele huizen en fragmenten zijn bewaard gebleven

Gebouwen en stadsbeeld

BRAL G.J

Kunsthistorische begeleiding bij restauratieprojecten van historische interieurdecoratie: een noodzaak

Vlaanderen, 38, (1989), nr. 4. p. 10-18.

Als voorbeeld wordt de restauratie van het Gentse dominikanenklooster (Onderbergen) besproken. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

BRAL G.J.

„Het Wrak" - Predikherenlei 3 - Gent. Bedenkingen rond een gevelbepleistering

Stadsarcheologie, jg. 7, (1983), nr. 3, p. 22-31.

Bij de restauratie van de gevelbepleistering van dit huis (ca. 1794), dat, gezien de staat waarin de gevel zich bevond, „het wrak" werd genoemd, kon de helft van het totaal aan pleisterwerk behouden blijven. Op deze gevelbepleistering, op de gevelbeschildering, op retouche en reconstructie wordt uitvoerig ingegaan.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

BRAL G.J.

Charles Marcellis - Louis Roelandt. Een Belgische bijdrage tot de ontwikkeling van de ijzerarchitectuur

Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur, jg. 1, (1983), nr. 3, p. 28-39.

De tekst wil een proeve tot benadering zijn van Louis Roelandt en Charles Marcellis en omvat een situering van de Gentse architect Louis Roelandt (1786-1864) alsook een benadering van de gietijzeren torenspits van het Belfort (1851). Rijk geïllustreerd

Industriële Archeologie, Scriptophilie

BRAL G.J.

Dominicanenklooster te Gent. Belangrijke archeologische vondst

Stadsarcheologie, jg. 8, (1984), nr. 2, p. 37-39.

Ontdekking van diverse fragmenten gebrandschilderd glas met figuratieve voorstellingen. Deze fragmenten dateren van vóór 1566 maar kunnen teruglopen tot het begin van de 13de eeuw.

Kloosters, godsdienstgeschiedenis, kerken

BRAL G.J. (red.)

Het Pand. Acht eeuwen geschiedenis van het oud dominicanenklooster te Gent,

Tielt, 1991, 144 blz.

Bevat hoofdstukken over de geschiedenis van de dominicanenorde in het algemeen en speciaal van de Gentse kloosterstichting door W. SIMONS (11-36 en 37-60), over de bouwgeschiedenis van het Gentse klooster door G. J. BRAL (61-96), over de lotgevallen van het gebouw sinds de Franse revolutie door J. CAUDRON (97-116) en over de restauratie door J. BOCKSTAELE (127-138). Geillustreerd.

Kerkgeschiedenis, kloosters

BRANTEGEM C.

100 jaar Sint-Eligiuskerk. Wel en wee van onze parochie van 1844 tot 1984

s.l., 1984, 102 blz.

Historiek van de Sint-Eligiusparochie te Gentbrugge, die in 1844 ontstond als afsplitsing van de algemenere Simon- en Judasparochie. Initiatiefnemer pastoor Henricus Bouckaert wenste met deze stich-ting de afgelegen Arsenaalwijk een eigen kerk te bezorgen. Geïl-lustreerd.

Kerkgeschiedenis, kloosters

BRAUMAN A. en BUYSSENS B.

Voyage au pays des Maisons du Peuple

Maisons du Peuple. Architecture pour le peuple, Brussel, 1984.

Met o.a. op p. 33-61 beschrijving van de gebouwen Vooruit en Bond Moyson te Gent.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

BRAUNS M.

Hans Melen

Oostvlaamse Literaire Monografieën, IX, (1989), p. 65-96.

Hans Melen - pseudoniem voor Frank van Doorne (Deinze, 1914-Gent, 1988) - schreef poëzie en essayistisch proza. Geïllustreerd.

Biografieën

BRAUSCH P.

Turnkring Ganda: een militante Vlaamse sportvereniging tijdens het Interbellum

Wetenschappelijke Tijdingen, XLIX, (1990), nr. 2, p. 65-83.
Kunst, kultuur

BREBELS J.,

Verleden van huize Sint-Jan de Deo Gent, Gent, 1974.

Gestencild,

Geschiedenis van de kloostergebouwen en hun bewoners. We vernemen tal van wetenswaardigheden over de Fraters Derde-Ordelingen (1456-1584), de Kartuizers (1584-1783), Lieven Bauwens (1798-1814), het Verdrag van Gent (1814) en de Broeders Sint-Jan de Deo.

Abdijen, kloosters en begijnhoven

BREMER J.T.

Een grafsteen uit Gent op de bodem van de Zuiderzee.

Het Brugs Ommeland, jg. 17, 1977, p. 305-310.

De auteur vraagt aandacht voor de vondst te Andijk (Noord-Holland) in 1931 van een grafzerk, afkomstig van de Gentse Sint-Pieterskerk. De inscriptie toont aan dat deze grafzerk afkomstig was van het familiegraf De Valcken(e)are, „kasseimeesters" te Gent (ca. 1632). De grafzerk werd wellicht gebruikt voor de versteviging van de WestFriese zeedijk die omstreeks 1731 door de paalvorm werd ondermijnd.

Archeologie

BREUGELMANS J. DE KERPEL M.en MERCKAERT C.

Inleiding tot de geschiedenis van het kloosterwezen in de Nederlanden. A.II.1.b, De orde van Prémontré. Deel 1: Bibliografie

Archief- en Bibliotheekwezen in België. Extranummer 30, Brussel, 1987, VIII -1250 blz.

De bibliografie omvat de jaren 1950-1986 en vult het Monasticon Praemonstratense van N. BACKMUND (3 dln., 1949-1956) aan. In een eerste deel werden de boeken en artikelen opgenomen die de orde van Prémontré in het algemeen betreffen, een tweede deel is gewijd aan de orde in de Nederlanden. Het derde en omvangrijkste deel behandelt de afzonderlijke abdijen en kloosters. Hierbij werd onder meer de bibliografie in verband met de abdij van Drongen opgenomen (p. 162-165).

Inventarissen, bibliografieën, regentenlijsten

BRIELS J.G.C.A.

Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630. Een bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van het boek.

Bibliotheca Bibliographica Neerlandica, VI), Nieuwkoop, 1974, 649 blz.

Een algemeen werk, waarin gegevens over Gentse drukkers

Boekdrukkunst, bibliotheken

BRION N.

De beperkte persoonlijke dienstplicht van 1909 en de algemene dienstplicht van 1913 : de reaktie in de Gentse pers

RUG, 1971.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

BROECKHOVE M.

De blaaspijp als ontspanningsinstrument.

Oostvlaamse Zanten, 51, (1976), p. 42-71.

Van dit artikel, waarin men o.a. meer verneemt over Gentse vogelpikpijpblaas- en balpijpblaasmaatschappijen, verscheen een gewijzigde overdruk in de reeks Uit het Seminarie voor Volkskunde van de Gentse Rijksuniversiteit, dl. XIV. Geïllustreerd.

Volkskunde

BROECKHOVE M.

Een Bedeschrift Anno 1785. De Gentse groentevrouwen aan de Abt van de Sint-Pietersabdij nevens Gent.

Oostvlaamse Zanten, L, (1975), p. 25-40. Gewijzigde overdruk

Publikatie en bespreking van een folkloristisch bedeschrift in dichtvorm uit 1785. Een eerste variante bevindt zich in de bibliotheek van de Rijks­universiteit te Gent, een tweede op het Gentse Stadsarchief in de nota's van A. Van Werveke nr. 1214 I. Geïllustreerd

Folklore

BROECKHOVE M.

Zeven eeuwen stukwerkers

Stukwerkers havenbedrijf, Gent, 1985, 244 blz.

Tot voor de 19de eeuw waren overal in de stad op de kaaien korp-sen van Aerbeyders aktief. Ze laadden en losten de goederen van de schepen. Elk korps had een eigen werkterrein en mocht slechts welbepaalde goederen verhandelen. Daarnaast waren er zeker vanaf de 14de eeuw stukwerkers. Ze laadden en losten koopwaren voor de Generaliteit van Kooplieden en vanaf 1729 voor de Kamer van Koophandel. Met de Franse bezetting kwamen de stukwerkers onder de bevoegdheid van het stadsbestuur. Sinds de eerste helft van de 19de eeuw waren ze samen met de andere transportarbeiderskorpsen vooral werkzaam aan het kanaal Gent-Terneuzen en de bijhorende haveninstallaties. Rond 1860 verdwenen de arbeidskorpsen, alleen de stukwerkers konden zich handhaven als vrije en onafhankelijke groepering. Het boek, dat deze geschiedenis in het breed beschrijft, bevat nog een ten geleide van schepen F. VERHEEKE, bijlagen en een samenvatting in vier talen. Rijkelijk geïllustreerd.

Algemeen

BROGET G.

Over d'Hane-Steenhuyse, Lodewijk XVIII en Chateaubriand

Ghendtsche Tydinghen, 19, (1990), nr. 5, p. 238-259.

Met illustraties.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

BROGET G.

Toen wegenwerken op de Poel en Sint-Michielsplein een stuk ver verleden blootlegden,

Ghendtsche Tydinghen, 20, (1991), nr. 5, p. 258-275.

Bij rioleringswerken op de Poel stuitte men in 1988 op restanten van de Torrepoort en van het vroeger kerkhof onder het Sint-Michielsplein. Geillustreerd.

Archeologie

BROGET G.,

Het Schokkebroersvestje

Ghendtsche Tydinghen, 21, (1992), nr. 4, p. 198-215.

Uitvoerige bespreking van de Sint-Michielsvest en het Schokkebroersvestje aan de Poel. Geillustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

BROGET G.,

Over de "Luis de Gand" en andere Gentse muntperikelen in 1815

Ghendtsche Tydinghen, 21, (1992), nr. 2, p. 58-75.

Bespreking van het tot stand komen van de zogenaamde "Louis de Gand". Het betreft een gouden 20-francstuk van Lodewijk XVIII met jaartal 1815, gemunt in Londen tijdens het verblijf van de Franse koning te Gent. Met gegevens over de financiële situatie van Lodewijk in die periode en over de in omloop zijnde geldspeciën - onder meer Engelse - te Gent. Geïllustreerd.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

BROUWER A. en VELLEKOOP I.

De mazen van het net. Vlaardingse en Maassluisse schepen onder Oostenrijkse vlag tijdens de Vierde Engelse Oorlog

Historisch Jaarboek Vlaardingen, 13, (1989), p. 81-92.

Ten gevolge van de oorlog, die begon op 20 december 1780, viel de visserij in Vlaardingen en Maassluis stil. De schippers trachtten hun boten opnieuw in de vaart te brengen door het kopen van het poorterschap en het verwerven van zeebrieven in de Zuidnederlandse steden, vooral dan in Gent. Hierdoor kon onder Oostenrijkse - en dus neutrale - vlag gevaren worden. Geïllustreerd.

Moderne Tijden

BROUWERS L

De jezuïeten te Gent, 1585-1773,: 1823-heden

Gent, 1980, 255 blz., geïllustreerd.

Uitgebreide historiek over de geschiedenis van de jezuïeten te Gent. Deze orde vestigde zich te Gent in 1585 in het huis de Zeelander in de Korte Dagsteeg in de onmiddellijke nabijheid van de Weverskapel die voor hen werd ingericht. In 1591 namen de jezuïeten hun intrek in het Hof van der Vere in de Volderstraat, de woning van jonker Jan van Hembyze die in 1584 was terechtgesteld. Nog in 1591 werd er op aandringen van de Gentse stadsmagistraat een college geopend. De plechtige inauguratie had plaats in 1Van 1606 tot 1619 werd gewerkt aan de bouw van een jezuïetenkerk. Korte tijd nadat het kerkgebouw voltooid was begonnen de paters met de oprichting van een nieuw klooster en omstreeks 1648 met nieuwe schoolgebouwen (1648-1664). Verder wordt de opvoeding in het college, alsook het apostolaat van de jezuïeten te Gent behandeld. Een afzonlijk hoofdstuk wordt gewijd aan de strijd tegen het jansenisme en het verval van de Sociëteit van Jezus in de Zuidelijke Nederlanden, tot haar opheffing door paus Clemens XIV in 1Alhoewel er te Gent opnieuw een residentie was vanaf 1823 had het eigenlijk herstel van de Sociëteit van Jezus eerst plaats vanaf 1Er wordt uitvoerig ingegaan op de residentie van O.-L.-Vrouw van Vlaanderen (Posteernestraat), oorspronkelijk een refugium van de Bernardinessenabdij van Oost-Eeklo en op het Sint-Barbaracollege in de Savaanstraat (1833). De geschiedenis van dit college wordt tot in detail belicht. Het boek sluit met de nederzetting van jezuïeten in de Blaisantvest nr. 97 en het werk „Apostolatus Maris" te Gent. Met kritisch apparaat, bijlagen (bisschoppen van Gent, jezuïetenoversten te Gent) en bibliografie

Kerkgeschiedenis, abdijen, kloosters

BRUWIER M. en M. VAN AUDENHOVE

De leningen aan gemeenten tussen 1830 en 1860, vóór de oprichting van het Gemeentekrediet,

Driemaandelijks Tijdschrift Gemeentekrediet, 44, (1990), nr. 173, p. 11-38.

Geillustreerd.

Hedendaagse Tijd

BRUYNEEL F.

Administratieve kroniek van de gemeente Sint-Amandsberg. Eerste deel: 1872-1885

Jaarboek van de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg, XIV, 1977, p. 67-87.

Overzicht van de belangrijkste administratieve aspecten in deze gemeente, die door de wet van 21 mei 1872 van Oostakker werd afgescheiden. Geïllustreerd.

Hedendaagse Tijd

BRUYNEEL F.

Administratieve kroniek van de gemeente SintAmandsberg. Tweede deel: 1886-1910

Jaarboek van de Heemkundige Kring De Oost Oudburg, XV, 1978, p. 65-89.

Overzicht van de belangrijkste administratieve aspekten van 1886 tot 1910.

Heemkunde en Folklore

BRUYNEEL F.

Administratieve kroniek van de gemeente Sint-Amandsberg. Vijfde en Laatste Deel 1960 - 1976

De Oost-Oudburg, Jaarboek XVIII, (1981), p. 52-73.

Kroniek over de belangrijkste administratieve gebeurtenissen en beslissingen in de gemeente vanaf 1960 tot de fusie in 1976. Geïllustreerd.

Heemkunde

BRUYNEEL F.

Bergenkruis te Destelbergen

De Oost-Oudburg, Jaarboek, XXIII, (1986), p. 127-146.

Men heeft lang gedacht dat er een verband zou bestaan hebben tussen de bedevaartplaats 'Bergenkruis' in de hovingen van het kasteel Succa te Destelbergen en de Sint-Lievensbedevaart, bedevaart die ging van de Sint-Baafsabdij (Gent) naar Sint-Lievens-Houtem en terug. Een stand van zaken ; met kronologische opgave van gebeurtenissen. Geïllustreerd.

Heemkunde, volkskunde

BRUYNEEL F.

De armenzorg en het hospice te Sint-Amandsberg

De Oost-Oudburg. Jaarboek, XXV, (1988), p. 56-78.

Met illustraties.

Hedendaagse Tijd

BRUYNEEL F.

De armenzorg en het hospice te Sint-Amandsberg. Deel 2,

De Oost-Oudburg. Jaarboek, XXVI, (1989), p. 111-130

Behandelt de periode 1944-1977. Geïllustreerd

Hedendaagse Tijd

BRUYNEEL F.

Gemeente Sint-Amandsberg. Commissie van Openbare Onderstand. (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn - Wet van 8.7.1976)

De Oost-Oudburg. jaarboek, XXII (1985), p. 88-98.

Alfabetische lijst van de leden met vermelding van de periode als raadslid en in een aantal gevallen datum van geboorte en van overlijden.

Heemkunde, volkskunde

BRUYNEEL F.

Sint-Amandsberg 1872-1976. Leden van de Gemeenteraad

De Oost-Oudburg. Jaarboek, XXII, (1985), p. 73-87.

Alfabetische lijst met geboortedatum, periode als raadslid en eventueel datum van overlijden.

Heemkunde, volkskunde

BRUYNEEL G.

Het Meershof op de Achterdries

Driemaandelijks Tijdschrift Land van Rode, 18, (1990), nr. 1, p. 5-11.

Betreft het Hof Bruyneel in Gentbrugge. Met illustraties.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

BRUYNEEL G.

In de nieuwe wandelinge1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina