Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina20/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   70
Land van Rode, Gentbrugge, nr. 36, dec. 1981, 4 blz.

Bijdrage over herbergen en uitgaansgelegenheden te Gentbrugge.

Heemkunde

BRYS M. en DEPREZ A.

Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de negentiende eeuw. De Noordstar 1840-1842. De Vlaemsche Rederijker 1844-1856

Rijksuniversiteit. Cultureel Documentatiecentrum 't Pand, Gent, 1985, 155 blz.
Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

BRYS M., CARLIER M. en VANACKER H.

Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de negentiende eeuw. Belgisch Museum 1837-1846. Vaderlandsch Museum 1855-1863

Rijksuniversiteit. Cultureel Documentatiecentrum 't Pand, Gent, 1985, 168 blz
Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

BRYSSE A.

Gebuurtefeest op de Muide rond 1930,

Ghendtsche Tydinghen, 20, (1991), nr. 5, p. 308-314.

Geïllustreerd.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

BUNING L.

Het strijdbare leven van J.D. Domela Nieuwenhuis Nyegaard. Vlaming door keuze

Buitenpost, 1976, 216 blz.

Jan Derk Domela Nieuwenhuis Nyegaard (1870-1955) was een belangrijk gangmaker van het Vlaamse activisme gedurende de eerste wereldoorlog. In dit boek wordt ook aandacht besteed aan de Gentse periode van deze figuur die vanaf 1903 verbonden was aan de kerk van de Evangelisch-Hervormde Gemeenschap aan de Brabantdam.

Hedendaagse Tijd

BUNING L.,

De vooravond en het begin van het radicale activisme te Gent,

Wetenschappelijke Tijdingen, XXXII, (1973), kol. 193-216.

Waarin vooral de rol belicht wordt van de protestantse predikant jan Derk Domela Nieuwenhuis Nyegaard (1870-1955), die in 1914 de leiding nam van de aktivistische groep „Jong Vlaanderen".

Vlaamse beweging

BUNTINX J.

De invoering van de Gregoriaanse kalender te Gent in LIEVENS R. E. VAN MINGROOT en W. VERBEKE, (red.), Pascua Mediaevalia. Studies voor prof. dr. J.M. De Smet,

Mediaevalia Lovaniensia. Series I. Studia nr. 10, Leuven, 1983, p. 661-670.

Paus Gregorius XIII verving met de bulle Inter Gravissimas (1582) de Juliaanse door de Gregoriaanse kalender. Hierbij moesten tien dagen overgeslagen worden. In de Nederlanden werd deze regeling bij plakkaat van 10 december 1582 ingevoerd. Men zou de overstap van 14 naar 25 december maken. In Gent werd het voorschrift verschillend opgevolgd. In de Raad van Vlaanderen gebeurde de overstap van 16 naar 27 december 1582 de stedelijke administratie van 18 naar 29 december en aan het leenhof van de kasselrij van de Oudburg van 20 naar 31 december. Het artikel verscheen ook als nr. 156 in de reeks Historica Lovaniensia.

Moderne Tijden

BUNTINX J.

De luitenant-civil van de indaginghe van Gent, in Liber Amicorum Achiel De Vos

Evergem, 1989, p. 61-66.

Op 14 februari 1541 stelde keizer Karel V het luitenant-civilschap in. Een nieuwe vorstelijke ambtenaar diende als rechter op te treden in burgerlijke geschillen tussen Gentenaars en inwoners van 66 plattelandslokaliteiten.

Moderne Tijden

BUNTINX J.

Filips Benthuys en zijn straat

Heemkundig Nieuws, jg. 10, nr. 5, (1982), 3 blz.

Bij de wijziging van de straatnamen in 1981 veranderde te SintAmandsberg de De Somerstraat in de Filips Benthuysstraat. Deze was een befaamde landmeter en tevens onderwijzer. Dit is een gelegenheid voor de auteur een onderzoek te wijden aan enkele leden van de familie Benthuys uit Oostakker - Sint Amandsberg. Geïllustreerd.

Heemkunde

BUNTINX J.

Het archief van de spinessen te Gent

HMGOG, XL, (1986), p. 101-109.

De gemeenschap van de spinessen werd in 1678 door Joanna Scheerens te Gent gesticht. De zusters, die de lekestatus behielden, leefden van de opbrengst van het spinnen. Hun spinhuis stond aan de Reep. In 1699 namen de kapucinessen het gebouw over en de spinessen verhuisden naar de Oude Beestenmarkt. De kommunauteit werd onder de Franse republiek opgeheven en in 1798 uit het spinhuis verdreven. Vier jaar later was de gemeenschap reeds heropgericht. Van 1935 af namen de zusters een kloosterregel aan en stelden zich onder bescherming van de H. Jozef (Jozefienen). Thans is het moederklooster aan de Kortrijksepoortstraat gelegen en wordt aan ziekenverpleging gedaan in de Algemene Kliniek H. Familie, beter bekend als „de Briel". Het archief werd ontdekt bij verbouwingswerken in deze kliniek.

Inventarissen, bibliografieën, regentenlijsten

BUNTINX J.

Manifest van Louis Errembault, president van de Raad van Vlaanderen, aan de Staten van Vlaanderen (26-30 augustus 1669).

Handelingen van de Koninklijke Commissie voor geschiedenis, CL, (Koninklijke Academie van België), Brussel, 1964, p. 437-452. (Uittreksel uit de - )

Louis Errembault (° Doornik, 1625), behoorde tot een adellijke familie uit het Doornikse. Reeds op 26-jarige leeftijd wordt hij raadsheer in de Grote Raad. Op 7 maart 1668 wordt hij benoemd tot president van de Raad van Vlaanderen. Wanneer hij tevens „commissaris intendant generaal" van de provincie Vlaanderen wordt, komt hij in botsing met de Staten van Vlaanderen. Doch ook in zijn eigen Raad van Vlaanderen kwam het tot hevig oplopende ruzies met collega's en ook met de Geheime Raad. Het „manifest van 1669" is een fase in het aanslepend konflikt tussen Errembault en de Staten van Vlaanderen. Ook nadien zou Errembault het nog vaak zeer gortig maken. Een van de zwaarste klachten tegen Errembault betrof zijn funktie van „garde des chartes", nl. van bewaarder van de vorstelijke oorkonden, die zich in het Spanjaard-kasteel te Gent bevonden. De charters verkeerden in de grootste wanorde, verscheidene waren verdwenen en Errembault schrok er niet voor terug valse charters te fabriceren voor de Gentse familie Damman. Met kritisch apparaat en uitgave van het manifest van 2630 augustus 1669.

Moderne tijden

BUNTINX J.,

Inventaris van het Archief der abdij van Drongen.

Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur en Ministerie van Nationale Opvoeding en Franse Cultuur. Algemeen Rijksarchief in de Provinciën. Rijksarchief te Gent). Brussel, 1971. Offset.

In de inleiding geeft de auteur een kort overzicht van de geschiedenis van de Premonstratenzerabdij (1138-1797) en haar archief. Achteraan vindt men een lijst van regesten (het oudste charter dateert van 1228, het jongste van 1793), concordantietafels en indices.

Inventarissen, bibliografieën, catalogi

BUNTINX J.,

Inventaris van het Archief van de Raad van Vlaanderen.

Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur en Ministerie valt Nationale Opvoeding en Franse Cultuur. Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Rijksarchief te Gent). DI. VI, Brussel, 1973.

Met dit zesde deel is de reeks inventarissen van het archief van de Raad van Vlaanderen, het hoogste gerechtshof in het graafschap, voltooid. De reeks zal worden afgerond met een deel indices. Uit deze inventarissen blijkt eens te meer hoe belangrijk het archief van de Raad is voor de studie van de stadsgeschiedenis, de ekonomische geschiedenis, enz. In deel VI vindt men achtereenvolgens de ontledingen van de processen in beroep bij de Raad van Vlaanderen tegen vonnissen van de ,.mindere wetten", van de processen in hoger beroep bij de Grote Raad van Mechelen en tegen de sententies van de Raad van Vlaanderen. Verder werd een lijst van procedurestukken op perkament ingelast.

Inventarissen, bibliografieën, catalogi

BUNTINX J.,

Post-Graduate onderwijs in de rechten te Gent (1777),

Archief- en Bibliotheekwezen in België, XLII, (1971), 26-33

Omdat er een grote kloof was tussen de theoretische vorming en de praktijk van de advocaten in de achttiende eeuw, stelde F.D. d'Hoop de oprichting voor van een private school waar men o.a. „den Transport van Vlaanderen" zou onderwijzen.

Onderwijs

BUNTINX W.

Bedrijfsarchief in een familiearchief. Het familiearchief Vilain XIII]: Een overzicht, in Actief in archief Huldeboek Hilda Coppejans-Desmedt

Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief en Documentatiewezen. Archiefkunde, 4, Antwerpen, 1989, p. 63-73

Het familiearchief Vilain XIIII, bewaard op het Rijksarchief te Gent, bevat onder meer koopliedenarchieven van de familie de Richebourcq (Gent-Antwerpen, 17de-18de eeuw) en van de stoffenhandelaar Jan Toebast (Gent, 17de eeuw), alsook bescheiden van transportondernemingen : de stoombootmaatschappij Mercurius (Antwerpen-Gent, 19de eeuw) en de spoorwegmaatschappij Antwerpen-Gent (19de eeuw).

Inventarissen, bibliografieën

BUNTINX W.

De gilde van Sint-Sebastiaan en de schouwburg van Gent.

Ghendtsche Tydinghen, VI, (1977), p. 17-21.

Bondige historiek van de schouwburg van Sint-Sebastiaansgilde die werd opgericht ingevolge een overeenkomst met het Stadsbestuur in 1736, op de plaats waar nadien de Opera zou gebouwd worden.

Kunst en Kultuur

BUNTINX W.

De zaak Maria-Anna Buens - Judocus-Mattheus du Bois. Een echtscheidingsproces (1ste helft 18de eeuw) als bron voor sociale geschiedenis in Album Carlos Wyffels aangeboden door zijn wetenschappelijke medewerkers

Brussel, 1987, p. 57-68.

De auteur toont aan dat de sociale geschiedenis niet alleen met de statistisch te verwerken cijfers uit de bronnen kan gereconstrueerd worden, maar dat ook meer descriptieve gegevens van belang kunnen zijn. Het besproken echtscheidingsdossier, dat zich in het familiefonds Vilain XIIII op het Rijksarchief te Gent bevindt, leert heel wat over de 18de-eeuwse opvattingen omtrent de huwelijksmoraal en de seksualiteit.

Moderne Tijden

BUNTINX W.

Het archief van het soeverein-baljuwschap van Vlaanderen in het Rijksarchief te Gent, in Liber Amicorum Achiel De Vos

Evergem, 1989, p. 67-70.
Inventarissen, bibliografieën

BUNTINX W.

Soeverein-baljuwschap van Vlaanderen

Rijksarchief te Gent. Inventarissen, 69, Brussel, 1988, 68 blz.

Het soeverein-baljuwschap werd in 1372 door graaf Lodewijk van Male opgericht. De soeverein-baljuw was tegelijk rechter en vervolgingsofficier. Hij was belast met de gevallen die aan de plaatselijke grafelijke baljuws ontsnapten. De eigenlijke inventaris werd voorzien van een inleiding en een index.

Inventarissen, bibliografieën

BUTINX W.

Het abbatiaat van Gaspar Vinck (1643-1650).

Spiegel Historiael, jg. 16, nr. 9, (1981), p. 465-470. Geïllustreerd.

Met een concreet voorval, nl. een abtsbenoeming wordt de touwtrekkerij omstreeks het midden van de 17de eeuw geïllustreerd tussen enerzijds de vorst (Filips IV van Spanje), aanleunend bij het Jansenisme en anderzijds de pauselijke curie bijgestaan door de jezuïeten. Tussen deze tegenstrijdige belangen speelt zich het abbatiaat in de Gentse St.-Pietersabdij van Gaspar Vinck (° 1575 - +1659) af. In 1643 werd de vrome Vinck, die abt was in Saint-Denis-en-Broquerie door de koning tot abt benoemd (nominatie) in de St.-Pietersabdij. Het zedelijk peil van de monniken was er immers zo laag dat niet één ervan voor de prelatuur in aanmerking kwam. Daar de verkiezing (lectio) niet door de monniken zelf was gebeurd en tevens de bekrachtiging (conformatio) door de paus uitbleef, werd de abt door de tuchteloze monniken niet aanvaard. Klachten, rekwesten, petities, allerlei plagerijen, de benoeming van een andere abt, tussenkomst van de landvoogd Leopold-Willem, en tenslotte een uitdrijvingsbevel van de Raad van Vlaanderen, deden Vinck de abdij verlaten in 1650. Deze tragische gebeurtenissen werden door hem neergeschreven in een autobiografisch werk Historica narratio deplorandae tragediae excitatae in monasteria Sancti Petri.

Moderne tijden

BUYLE M

Albert Baertsoen (1866-1922)

De Oost-Oudburg. Jaarboek XVIII, (1981), p. 74-85.

Deze talentvolle etser en schilder werd geboren in 1866 als zoon van een textielfabrikant. Hij zou vooral landschappen en stadsgezichten schilderen en etsen, waaronder vele gezichten van zijn geboortestad.

Heemkunde

BUYLE M

Firmin de Vos. Beeldhouwer-kunstschilder

Heemkundig Nieuws, jg. 14, (1986), nr. 1, p. 5-8.

Levensschets van de kunstenaar de Vos (Sint-Amandsberg 1925 - ). Geïllustreerd.

Biografische nota's en biografieën

BUYLE M.

50 Jaar geleden overleed kunstschilder en beeldhouwer Jozef Cornelis (Gent 1873-1840)

G.O.V.-Heraut, 25, (1990), nr. 4, 2 blz.
Biografieën

BUYLE M.

Achiel Vereecken (1889-1933)

Heemkundig Nieuws, 15, (1987), nr. 6, p. 3-8.

Levensschets van de Gentse tekenaar en aquarelschilder Vereecken. Met illustraties.

Biografieën

BUYLE M.

Anna De Weert-Cogen,

Heemkundig Nieuws, 19, (1991), nr. 2, p. 3-6.

Levensschets van de kunstschilderes Anna Cogen (Gent, 1867-1950). Geïllustreerd.

Biografieën

BUYLE M.

Armand Heins (1856-1938),

Heemkundig Nieuws, 19, (1991), nr. 3, p. 3-10.

Overzicht van leven en werk van de Gentse kunstschilder, tekenaar en graveur Heins. Geïllustreerd.

Biografieën

BUYLE M.

Aurel De Loof (1901-1982)

Heemkundig Nieuws, jg. 13, (1985), nr. 2, p. 4-6.

Biografische nota over deze Gentse kunstschilder.

Biografische nota's

BUYLE M.

Beeldhouwer Pieter Devigne Quyo

Nieuws, jg. 12, (1984), nr. 3-4, p. 9-10.

Pieter Devigne Quyo werd te Gent geboren op 29 juli 1812. Hij maakte deel uit van een kunstenaarsfamilie. Zijn vader was dekoratieschilder. Ook zijn zoon Paul (1843-1901) zou een bekend beeldhouwer worden. Pieter was leraar aan de Academies van Gent, Antwerpen en Brugge. In 1850 werd hij leraar aan de Academie te Gent en in 1864 was hij leraar aan de Nijverheidsschool. Pieter Devigne Quyo was een knap neoklassiek beeldhouwer. Zijn belangrijkste werken zijn het zeer bekende standbeeld van Jacob van Artevelde op de Vrijdagmarkt te Gent (onthuld in 1863) en het standbeeld van Lieven Bauwens op het Laurentplein te Gent (1885). De kunstenaar overleed te Gent op 31 januari 1877 en werd bijgezet in de familiegrafkelder op het Campo Santo te Sint-Amandsberg. Geïllustreerd.

Biografische nota's

BUYLE M.

Cecile Cauterman

Heemkundig Nieuws, jg. 9, (1981).

Biografie van de Gentse schilderes die vaak in één adem met Jules De Bruycker wordt genoemd (1882-1957). Geïllustreerd.

Heemkunde

BUYLE M.

Charles René Callewaert, kunstschilder-lithograaf

Heemkundig Nieuws, jg. 14, (1986), nr. 5, p. 5-8.

Korte biografische nota over Natus Callewaert (1893-1936), leraar aan de Koninklijke Akademie voor Schone Kunsten te Gent.

Biografische nota's en biografieën

BUYLE M.

Emiel Clerico.

Heemkundig Nieuws, jg. 8, (1980), nr. 4, 3 blz.,.

Biografie van kunstschilder Emiel De Clercq (° Ledeberg, 3 juni 1902 - t Gent, 6 februari 1976). geïllustreerd

Biografische artikels en nota's

BUYLE M.

Enkele fratsen uit de jeugdjaren van Gustave Van de Woestijne

Heemkundig Nieuws, jg. 10, nr. 3/4, (1982), 2 blz.

Geïllustreerd

Biografische artikels en nota's

BUYLE M.

Eugène Joseph Verboeckhoven (1799-1881)

Heemkundig Nieuws, 18, (1990), nr. 3-4, p. 7-10.

Verboeckhoven (Waasten, 1799-Schaarbeek, 1881) was een landschaps- en dierenschilder die tussen 1815 en 1827 te Gent verbleef. Geïllustreerd.

Biografieën

BUYLE M.

Frans Masereel (1889-1972). Graficus, tekenaar, kunstschilder, illustrator,

Heemkundig Nieuws, 19, (1991), nr. 1, p. 7-12.

Masereel (Blankenberge, 1899-Avignon, 1972) studeerde aan de Gentse Akademie en ontwikkelde een eigen realistisch-expressionistische stijl, die vooral in zijn houtsneden tot uiting komt. Geillustreerd.

Biografieën

BUYLE M.

Frans Tinel, beeldhouwer

Heemkundig Nieuws, jg. 12, (1984), nr. 5, p. 5-9.

Korte biografische nota over de beeldhouwer Frans Tinel (° Maldegem, 1895 - J Gent 1964). Hij was de broer van toondichter Jef Tinel en beiden waren neven van de bekende toondichter Edgar Tinel. Tinel woonde destijds in de Akkergemstraat 52 te Gent. Hij was leraar in houtsnijkunst aan het Technisch Instituut Glorieux te Oostakker. Hij werd ter aarde besteld op het Campo Santo te SintAmandsberg.

Biografische nota's

BUYLE M.

Gaston Willemsen

Heemkundig Nieuws, jg. 9, (1981).

Biografische nota over deze Gentse kunstschilder, geboren in 1909.

Heemkunde

BUYLE M.

Gustaaf den Duyts (1850-1897)

Heemkundig Nieuws, 18, (1990), nr. 2, p. 6-9.

Nota over de schilder Den Duyts (Gent, 1850-Brussel, 1897). Met illustraties.

Biografieën

BUYLE M.

Gustave Vanaise kunstschilder, tekenaar, etser (1854-1902)

Heemkundig Nieuws, 17, (1989), nr. 2, p. 11-16.

Geïllustreerd

Biografieën

BUYLE M.

Herinneringen aan Jules De Bruycker (1870-1945)

Heemkundig Nieuws, jg. 13, (1985), nr. 6, p. 2-5.

Levensschets van de etser en graveur Jules De Bruycker. Geïllustreerd.

Biografische nota's

BUYLE M.

Hippoliet Daeye (1873 - 1952)

Heemkundig Nieuws, jg. 11, nr. 6, 1983, p. 3-7.

Kunstschilder Hippoliet Daeye werd geboren op de Vrijdagmarkt op 16 maart 1873 in het zogenaamde Tooghuis. Na studies aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent en na talrijke reizen in het buitenland vestigde hij zich te Antwerpen. Hij overleed te Berchem-Antwerpen op 18 september 1952 en werd bijgezet in de familiekelder op het Campo Santo te Sint-Amandsberg.

Biografische artikels en nota's

BUYLE M.

In Memoriam. Geo Langie. Tekenaar - Etser. Nukerke 21 augustus 1906 - Gent 13 januari 1982

Heemkundig Nieuws, jg. 10, nr. 2, (1982), 2 blz.
Biografische artikels en nota's


1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina