Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina22/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   70

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

CAPITEYN A. en MUSSCHOOT M.

De strip van Gent

Dienst voor Culturele Zaken), Gent, 1990, 80 blz

Overzicht van Gents geschiedenis in een stripverhaal.

Kunst, kultuur

CAPITEYN A. en STEEGHERS W.

Rekeningen van het Dampoortkerkhof te Gent 1797-1806

Stad Gent. Inventarissen en indices gepubliceerd door het Stadsarchief, Gent, 1981, 51 blz.

De twee bewaard gebleven rekeningen zijn interessant voor de fami  liekunde. Ze kunnen immers gesitueerd worden in de overgangsperiode van het oud naar het nieuw regime, een hindernis waar vele familievorsers het juiste spoor verliezen. Daar er ook een jodenkerkhof bij het Dampoortkerkhof hoorde, zijn vele joodse namen opgenomen. Met index van plaatsnamen.

Heemkunde, volkskunde

CAPITEYN F.

De suikerlade in 's Gravensteen te Gent

in G.O.V. Heraut, jg. 19, 9 mei 1984, p. 12.
Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

CAPITEYN, A.

Waar de pruiken pronkten. Gentse patriciërshuizen uit de 18de eeuw

Toerisme in Oost-Vlaanderen, jg. 33 (1984), nr. 3, p. 81-85.

De Gentse hotels werden ooit „vruchten van de vrede" genoemd, bedoelend de vrede van Utrecht (1713). De Gentse architekten kozen bewust voor de Franse kunststijlen, maar zullen niettemin in hoge mate trouw blijven aan eigen tradities. Voor elke nieuwbouw diende volgens een reglement van 8 januari 1671 een nieuwe aanvraag ingediend te warden. Een hoogtepunt haalde de woningbouw na 1740, de zogenaamde rococo. Parallel daarmee ontplooide zich in de interieurs een echte „salonkunst".

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

CARLIER M. en DEPREZ A.

De Vlinder 1867. De Biekorf 1867. Ieders Belang 1868. Meiloover 1868-1870. Het Vlaamsche Volk 1870-1872. Jaarboekje van Zetternamskring 1873-1875. Jaarboek der Letterkundige Vereeniging Jan Frans Willems 1867-1890

Rijksuniversiteit. Cultureel Documentatiecentrum. Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften in de Negentiende Eeuw, Gent, 1989, 254 blz.

Ontleding van onder meer de Gentse Vlaamsgezinde tijdschriften Meiloover, Het Vlaamsche Volk en Jaarboekje van Zetternamskring. Met inleiding, auteurs- en trefwoordenregisters.

Inventarissen, bibliografieën

CARLIER M. en DEPREZ A.

Jong Vlaanderen 1889-1890. Ons Tooneel 1890-1891. De Eikel 1889. De Vrije Vlucht 1890. Onze Kunst 1890-1891. Zingende Vogels 1891-1896. De Goedendag 1891-1901. De Jonge Vlaming 1894-1895. Andere tijdschriftinitiatieven aan de R.U.G. en de Vlaamse athenea

Rijksuniversiteit. Cultureel Documentatiecentrum. Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften in de Negentiende Eeuw), Gent, 1990, 399 blz.

Met inleiding, auteurs- en trefwoordenregisters.

Inventarissen, bibliografieën

CARLIER M., TROCH L. en VANACKER H.

De Eendragt 1846-1879

Rijksuniversiteit Gent. Cultureel Documentatiecentrum, Gent, 1988, 2 dln., 499 blz.

Op het eerste gezicht was De Eendragt, veertiendaegsch tijdschrift voor letteren, kunsten en wetenschappen dat in 1846 te Gent verscheen het zoveelste in de rij van Vlaamse periodieken die al werden uitgegeven. De hoofdredactie van dit tijdschrift dat veel weg had van een krant berustte bij F. Rens, F.A. Snellaert, J.F.J. Heremans, P. Blommaert, P. Van Duyse en E. Digerickx. Na de inleiding met beknopte literatuurlijst volgt de bibliografische weergave van de artikels in de diverse jaargangen.

Inventarissen, bibliografieën, regentenlijsten

CARSON P & DANHIEUX G.,

Gent, een stad van alle tijden,

Gent, 1972, 158 blz.

Vulgariserend en vlot verhaal over geschiedenis en bezienswaardigheden van de stad, zonder strikte structurering.

Algemeen

CARSON P.

. Kateline de Coster

Spiegel Historiael, jg. 18, (1983), nr. 1, p. 2-9.

De auteur schetst een kort, maar boeiend beeld over de tweede vrouw van Jacob van Artevelde, Kateline. Het tweede huwelijk van Jacob wordt gedateerd 1322-1323. Vanaf 1338 heeft Kateline samen met Jacob, een belangrijke rol gespeeld binnen de door haar echtgenoot in Vlaanderen gevoerde politiek. O.m. ging ze verscheidene malen in Engeland en Frankrijk onderhandelen over financiële aangelegenheden. Na de dood van Jacob van Artevelde zal ze in 1349 hertrouwen met Sohier de Baronaige. Ze overleed in 1360. Rijk geïllustreerd.

Middeleeuwen

CASO P.

Herberigs

Brussel, 1986, 152 blz.

Biografisch kunsthoek over de toondichter, literator en kunstschilder Robert Herberigs (Gent, 1886 - Oudenaarde, 1974). Geïllustreerd.

Biografieën

CASSIMAN K.

Bouwgeschiedenis van de kerk van het voormalig Predikherenklooster „Het Pand" te Gent

RUG, 1980
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

CASSIMAN K.

Hilaire Grootaert. Fabrique de Couleurs-kleurfabriek,

Dronghine. Jaarboek, (1991), p. 126-171.

Historiek van het bedrijf te Drongen, waar kleurstoffen werden aangemaakt voor de verf- en papiernijverheid. Met illustraties.

Industriële Archeologie

CASSIMAN P.

CASSIMAN P.

Ambten te Drongen in 1819 en 1824,

Dronghine. Jaarboek, (1991), p. 110.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

CASSIMAN P.

Baarlemolen

Dronghine. Jaarboek, (1983), p. 63-76.

Beschrijving van de verdwenen molen van Baarle (Drongen) en de opeenvolgende molenaarsfamilies. Met illustraties.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

CASSIMAN P.

De Drongense „conscrits"

Dronghine. Jaarboek, (1988), p. 87-98.

De wet van 5 september 1798 voerde de militaire dienstplicht in. Dientengevolge werden lijsten aangelegd van alle mannelijke inwoners, de zogenaamde conscriptielijsten. Elke gemeente kreeg hiervan een uittreksel. Het artikel behandelt de conscriptielijsten van Drongen. Geïllustreerd.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

CASSIMAN P.

De Drongense conscrits

Dronghine. Jaarboek, (1989), p. 58-85.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

CASSIMAN P.

De Drongense conscrits

Dronghine. Jaarboek, (1990), p. 137-142.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

CASSIMAN P.

De Drongense conscrits,

Dronghine. Jaarboek, (1991), p. 172-181.

Geïllustreerd.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

CASSIMAN P.

De notarissen te Drongen,

Dronghine. Jaarboek, (1991), p. 24-25.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

CASSIMAN P.

Drongen en het Notarieel Annoncenblad

Dronghine. Jaarboek, (1989), p. 21.

Geïllustreerd

Heemkunde, volkskunde, genealogie

CASSIMAN P.

In memoriam Cyriel Goemé

Dronghine. Jaarboek, (1983), p. 2-7.

Goemé (Drongen, 1900-1982) was schoolmeester en een bekend heemkundige. Geïllustreerd.

Biografieën

CASSIMAN P.

Indices op de parochieregisters van Baarle, 1711 tot 1805

Heemkundige Kring Dronghine, s.l., s.d., z.p.

Bevat indices op : doopregister 1724-1730, 1740-1778 en 1803-1805 uit het kerkarchief Baarle, alsmede geboorteregisters 1711-1712 en 1779-1802 (R.A.Gent. Dubbels Paleis Gent) ; huwelijksregister 1724- 1778 en 1803-1805 uit het kerkarchief alsook 1711-1712 en 1779- 1802 (Dubbels Paleis Gent); overlijdensregister 1724-1778 en 1803- 1805 uit het kerkarchief en 1711-1712 en 1779-1802 (Dubbels Paleis Gent); geboorten te Drongen met doop te Baarle in 1724, 1740-1752 en 1770.

Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

CASSIMAN P.

Sint-Regina godshuis te Baarle

Dronghine. Jaarboek, (1990), p. 33-45.

Historiek van het neogotisch godshuis voor ouderlingen en zieken, dat ingehuldigd werd in 1874. Geïllustreerd.

Kerkgeschiedenis, kloosters

CASSIMAN P.

Twee volkstellingen te Drongen ; 1709 en 1866

in Dronghine. Jaarboek (1985), p. 71-97.

De telling van 1866 omvat : Assels, Baarle, Beekstraat, Keuze-Vierhekkens, met een bevolking van 2.084 personen. Per wijk en per straat geeft de telling tevens een idee van beroep, burgerlijke stand, alfabetisatiegraad, taalkennis, enz. De telling volgens het plakkaat van 29 mei 1709 is niet zo uitgebreid. Oorspronkelijk was de bedoeling de graanvoorraden na te gaan. Ze geeft meteen de lijst van alle gezinshoofden met het aantal samenwonende personen. Met tabellen.

Heemkunde, volkskunde

CASSIMAN P.

Wally Van de Velde. Drongens kunstenaar, 50 jaar in 1988

Dronghine. Jaarboek, (1988), p. 100-101 .

Geïllustreerd

Biografieën

CASSIMAN P.,

Dorpsbeelden uit het verleden, Drongen. Zo was het toen,

Nazareth, 1992, 104 blz.

Becommentarieerd fotoboek over de deelgemeente.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

CASSIMAN P.,

Meester André Pieyns

Dronghine. Jaarboek, (1992), p. 101-109.

Levensschets van koster-onderwijzer Pieyns (Strijpen, 1882-Baarle, 1972). Met reprodukties van oude foto's en gedachtenisprentjes.

Biografieën

CASTELAIN R.

De kasselrij Oudenaarde slachtoffer van het militair optreden van Gentenaren en gereformeerde Hollanders (1582- 1609)

Jaarboek van de Geschied- en Heemkundige kring „De Gaverstreke", 12, (1984), p. 97-111.

In De Gaverstreke 11, (1983), p. 297-315 verscheen van dezelfde auteur een gelijkaardig artikel, dat de militaire gebeurtenissen in de kasselrij Oudenaarde bespreekt en de weerslag ervan op de plaatselijke bevolking, maar dan voor de jaren 1568-1582.

Moderne Tijden

CELIS G.

Volkskundige kalender voor het Vlaamsche Land

Stichting Mens en Kultuur, Gent, 1990, 24 + 336 + 52 blz.

Reprint van de kalender uit 1923 door priester Celis (Gent, 1880-1959). Met inleiding door R. VAN DER LINDEN en illustraties.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

CELIS M.

Van volkshuis tot schroot. Achtergronden van een kwarteeuw falen,

Monumenten en Landschappen, 10, (1991), nr. 2, p. 23-35.

Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

CELIS M. en H. VAN DEN BOSSCHE

De redactie- en drukkerij-gebouwen van 'Vooruit' en 'Le Peuple' (architecten Fernand en Maxime Brunfaut). Twee merkwaardige realisaties uit de dertiger jaren te Gent en te Brussel

Monumenten en Landschappen, jg. 1, nr. 5, (1982), p. 8-23.

In 1931 werd de nieuwe drukkerij in de St.-Pietersnieuwstraat te Gent en de redactiebureaus voor het socialistische dagblad 'Vooruit' dat in 1884 werd gesticht, plechtig ingehuldigd. Ontwerper ervan was Fernand Brunfaut. Het meubilair werd ontworpen door Maxime Brunfaut en Charles van Beerlere uit Gent, die ook de uitvoering ervan verzorgde. De auteurs geven een uitvoerige beschrijving van het gebouw, van de binnenaankleding en van het meubilair in de directiekamer. Rijk geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

CELS J.

Mijnheer Arseen en de Rechtvaardige Rechters.

Antwerpen, 1976, 96 blz.

De diefstal van de Rechtvaardige Rechters, het sinds 1934 verdwenen paneel van de „Aanbidding van het Lam Gods", kwam in 1976 meer dan eens ter sprake. Dit werk belicht een aantal aspecten in verband met deze beruchte diefstal en in verband met de dief, de raadselachtige figuur van Arseen Goedertier (1876-1934). Met bijlagen en illustraties.

Kunst en Kultuur

CEULEERS J. en SCHAEVERS M.

Waar ligt België? Buitenlandse schrijvers op zoek

Leuven, 1986, 199 blz.

De bundel bevat een verzameling van verhalen opgemaakt door buitenlandse schrijvers op bezoek in België tijdens de 19de en de 20ste eeuw. Verhalen over Gent werden opgenomen van de Engelse Victoriaanse schrijver W.M. Thackeray (p. 29-38) en van de Italiaanse dichter G. Ungaretti (p. 143-147).

Hedendaagse Tijd

CEYSSENS L.,

Pierre Marcelis. La première moitié de sa vie,

Bulletin de l'Institut historique belge de Rome, XXXVIII, (1967), 403-473.

Raakt, bij gebrek aan bronnen, niet verder dan 1681 in de levensbeschrijving van deze Gentse intellectueel die nauwe contacten onderhield met de jansenisten.

Diversen

CHATELET R.

De Gentse posterijen in postkaarten

V.Z.W. De Solidaire Postman - Postpersoneel (Gent), Gent, 1985.

Catalogus. In deze brochure worden een reeks postkaarten besproken, uitgegeven ter gelegenheid van de vijfenzeventigste verjaardag van de opening van het postkantoor Gent 1 Korenmarkt. Geïllustreerd.

Heemkunde

CHATELET R.

Gentse Postkroniek

V.Z.W. De Solidaire Postman - Postpersoneel (Gent), Gent, 1985, 73 blz.

Dit eerste nummer van de reeks Gentse Postkroniek behandelt : de vrouwelijke brievenbestellers te Gent en omstreken sedert 1971 ; de historiek van de Gentse Postdirektie vanaf de 18de eeuw ; Josephus Coppejans, brievenbesteller en stichter van de gedenkplaat in de Molenaarsstraat (Gent). Rijk geïllustreerd. Met bibliografie.

Heemkunde

CHATELET R. en BUYSSE T.

De Geschiedenis der Gentse Posterijen

Gent, 1983

Een reeks aspecten in verband met het Gentse postwezen vanaf de middeleeuwen tot heden. Rijk geïllustreerd.

Heemkunde

CLABOTS A.

Bisschop Triest en de parochieregisters van het bisdom Gent

Vlaamse Stam, 24, (1988), nr. 3-4, p. 185-194.

Het Concilie van Trente (1545-1563) bepaalde dat de parochiegeestelijken registers van dopen en huwelijken zouden bijhouden. Pas in de loop van de 17de eeuw werd het de gewoonte ook begraafakten te registreren. Het bijhouden van de parochieregisters stuitte op heel wat onbegrip en tegenkanting. Onder bisschop Triest werden herhaaldelijk onderrichtingen hieromtrent uitgevaardigd en controles uitgevoerd. Met kaart.

Kerkgeschiedenis, kloosters

CLAES L., G. KWANTEN en J. VERHOOGEN,

Archieven bewaard op het KADOC

KADOC, Leuven, 1990, 410 blz.

Overzicht van de ca. 4000 strekkende meter archief bewaard op het Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum. Van elk afzonderlijk archiefbestand worden beschreven : de vormer (met korte historische situering), de begin- en einddata, de inhoud, de omvang, de verwerkingsstaat, de raadplegingsvoorwaarden en de eventuele bewaarplaats(en) van andere bestanddelen. Met inleiding en verschillende indices.

Inventarissen, archiefvoorstellingen, bibliografieën

CLAEYS D. en E. VAN HOVE

Sociale structuuratlas van de stad Gent

U.I.A. Departement politieke en sociale wetenschappen, Leuven-Amersfoort, 1987, 147 blz.

Diverse maatschappelijke sectoren van de fusiegemeenten Gent worden geanalyseerd : het wonen, de handel, de diensten en de industrie. Daarbij worden de problemen en de moeilijkheden die ermee samenhangen duidelijk naar voor gebracht. Met woord vooraf door burgemeester J. MONSAERT, ten geleide, inleiding en diverse kaarten, grafieken en tabellen.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

CLAEYS R.

Zomergemse begijnen in Sint-Amandsberg

Heemkundige Bijdragen uit het Meetjesland, 3, (1989), nr. 1, p. 44-48.
Kerkgeschiedenis, kloosters

CLAUWAERT J.

Eugeen Zetternam, een vergeten schrijver uit de


CLAUWAERT J.

Frans De Potter. Een voorman met een veelzijdige kwaliteit.

Jaarboek van de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg, XIV, (1977), p. 53-61.

Aandacht voor deze Gentse historicus, journalist en dichter (1834­1904). Bespreking van De Potter als journalist, zijn rol bij de stichting van het Davidsfonds ; een overzicht van zijn historisch werk ; De Potter als secretaris van de Koninklijke Vlaamse Akademie.

Biografische artikelen en nota's

CLAUWAERT J.

Het Gravensteen in de 18e-19e eeuw.

Ghendtsche Tydinghen, VI, (1977), p. 74-78.

Het Gravensteen werd in de loop van 18de en 19de eeuw gebruikt als textielfabriek. Er waren tevens woningen voor arbeiders ingericht. Geïllustreerd

Gebouwen, stadsbeeld

CLAUWAERT J.

Jef Crick, letterkundige en kunstcriticus (1890-1965).

Heemkundige Kring De Oost-Oudburg V.Z.W., jaarboek XIII, (1976), p. 98-104.

Biografische schets van deze journalist en dichter. Van zijn hand zijn het standaardwerk Leven en Werken onzer Beeldende Kunstenaars, 1933 en de roman De Ridder van het Slot van Laarne, 1933. Hij schreef tevens tal van studies over Campo Santofiguren. Geïllustreerd. Met kritisch apparaat.

Biografische artikels en nota's

CLAUWAERT J.

Karel Lybaert, volbloed Gentenaar en talentvol penneridder

jaarboek van de Heemkundige Kring De OostOudburg, XV, 1978, p. 90-96.

Levensschets van Karel Lybaert (° Gent, 1854 - f Gent, 1922), redakteur van „Het Fondsenblad - De Gentenaar". Geïllustreerd.

Biografische artikels en nota's


1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina