Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina23/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   70

CLAUWAERT J.

Kroniek over Jef Cricks Rubensroman,

Heemkundig Nieuws, 19, (1991), nr. 4, p. 10-12.
Kunst, kultuur

CLAUWAERT J.

Priester Gabriël Celis (1880-1959), (Campo Santofiguren)

Heemkundig Nieuws, jg. 10, nr. 1, (1982), 3 blz.

Korte biografie van deze Gentse volkskundige, die vooral bekendheid verwierf met zijn in 1923 verschenen Volkskundige kalender voor het Vlaamse land. Onder zijn historisch werk valt te vermelden : Een Gents schilder Niklaas de Liemaecker gezegd Roose (1910); De Heirniswijk, zijn ontstaan en bloei (1912); Het klooster van Nieuwenbos (1919); Het Kartuizerklooster te Gent (1923), en Het Lam Gods door de gebroeders Van Eyck (1923). Inzake lokale geschiedenis kan nog vermeld worden Beschrijving van Gent (uitgegeven in 1909 en nogmaals in 1920). Voor de samenstelling van dit werk heeft Celis de nota's uit de nalatenschap van zijn grootvader J.J. Steyaert kunnen gebruiken.

Biografische artikels en nota's

CLAUWAERT J.

Speurend rond de figuur Jef Crick

Heemkundig Nieuws, 17, (1989), nr. 1, p. 11-13.

Aanvulling bij een artikel in De Oost-Oudburg. Jaarboek, XIII, (1976) over de journalist en dichter Crick (1890-1965). Zie ook ID. Biografie van Jef Cricks medewerking aan Averbodes Weekblad (1956-1961) Heemkundig Nieuws, 17, (1989), nr. 3-4, p. 12-15.

Biografieën

CLAUWAERT J.,

De journalist Jef Crick

Heemkundig Nieuws, 20, (1992), nr. 3, p. 10-14.

Aanvulling bij voorgaande artikels over Crick (1890-1965).

Biografieën

CLEMENS T.

De godsdienstigheid in de Nederlanden in de spiegel van de katholieke kerkboeken 1680-1840

Tilburg, 1988, 2 dln., IX + 262 + XVIII + 222 blz.

Beschrijving van de kerkboeken in gebruik tijdens de Jansenistentijd, de Verlichting en de Romantiek. Met uitgebreide kerkboekeninventaris en illustraties.

Kerkgeschiedenis, kloosters

CLINCKSPOOR J.

Jan Broeckaert 1837 - 1911

Wetteren, 1987, 206 blz.

De letterkundige en geschiedschrijver Broeckaert (Wetteren, 1837 -Dendermonde, 1911) bleef vooral bekend om de imposante reeks Oostvlaamse dorps- en stadsgeschiedenissen, die hij gedurende de jaren 1864-1903 publiceerde in samenwerking met Frans De Potter. In deze serie worden alle Gentse deelgemeenten behandeld. Met illustraties. Zie ook DAEM M. Jan Broeckaert. Zijn betekenis voor de volkskunde in Oostvlaamse Zanten, LXII, (1987), nr. 4, p. 233238.

Biografieën

CLOET M. BOSTYN N. en DE VREESE K.

Repertorium van dekenale visitatieverslagen betreffende de Mechelse kerkprovincie (1559-1801),

Belgisch Centrum voor Landelijke Geschiedenis, publicatie nr. 92. Leuven, 1989, 326 blz.

In de kerkelijke hiërarchie fungeerden de dekens als tussenpersonen tussen de bisschoppen en de pastoors. Elke deken moest jaarlijks een geschreven verslag bezorgen aan zijn bisschop over de hem toevertrouwde parochies. Deze rapporten bevatten niet alleen gegevens over de materiële toestand van de parochies, maar ook over het morele en religieuze leven van de parochianen. In het repertorium werden alle bekende dekenale visitatieverslagen en de aansluitende documenten vermeld met hun huidige bewaarplaats. De p. 95-138 betreffen het bisdom Gent. Met indices op de parochie- en persoonsnamen en met kaarten van de bisdommen.

Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

CLOET M. L. COLLIN en R. BOUDENS (red.)

Het bisdom Gent (1559-1991). Vier eeuwen geschiedenis,

Gent, 1991, 598 blz.

Meer dan twintig auteurs brengen een overzicht van de bisdomgeschiedenis. Niet alleen de opeenvolgende bisschoppen zelf en hun beleid worden besproken, maar ook de clerus en de zielzorg, het onderwijs, de sociale werken en het godsdienstig leven van de lekengemeenschap. Geïllustreerd.

Kerkgeschiedenis, kloosters

CLOET M.,

Antoon Triest, prototype van een contra-reformatorische bisschop, op bezoek in zijn Gentse diocees (1622-1657).

Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, jg. 91, (1976), p. 394-405.

Op grond van het bekende Itinerarium van de Gentse bisschop Antoon Triest (1576-1657) dat door de auteur in 1976 in extenso werd uit­gegeven [Itinerarium Visitationum Antonii Triest Episcopi Gandavensis (1623-1654). De visitatieverslagen van bisschop Triest, uitgegeven door M. Cloet, (Symbolae Facultatis Litterarum et Philosophiae Lovaniensis, Series A. Vol. 2), Leuven, 1976. (Zie Bibliografie 1975-1976, nr. 41).], krijgt men een beeld van Triest als contrareformatorische bisschop. Aan de hand van enkele voorbeelden wordt aangetoond hoe nauwgezet de bisschop bij zijn bezoek aan de parochies te werk ging in zijn onderzoek naar de toestand van het kerkgebouw, de uitoefening van de eredienst, het privé-leven en het apostolaat van de pastoor en het gedrag van de gelovigen.

Kerkgeschiedenis, abdijen, kloosters

CNOCKAERT L.

Pierre-Joseph Triest, 1760-1836. „Le Vincent de Paul belge"

UCL, 1971, dr.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

CNOCKAERT L.,

Pierre-Joseph Triest 1760-1836. „Le Vincent du Paul belge".

Université de Louvain. Recueil de Travaux d'Histoire et de Philologie. (Reeks 6. Deel 3), Leuven, 1974, 657 blz

Uitvoerige studie over het leven en werk van kanunnik Pierre-Joseph Triest, die zich in het eerste kwart van de negentiende eeuw inzette voor de armenzorg en niet minder dan vier congregaties stichtte, nl. de congregatie der Broeders van Liefde; deze der Zusters van Liefde van Jezus en Maria; de Zusters der Kindsheid Jesu; de Broeders van St.-jan van God. In een annex wordt een bespreking gegeven van biografen en biografieën van kanunnik Triest, wordt ingegaan op de iconografie, vindt men een aantal documenten gepubliceerd en wordt een overzicht gegeven van hospitalen en scholen die door Triest werden opgericht. Met index van namen. Geïllustreerd.

Kerkgeschiedenis, abdijen, kloosters

CNOPS J.L.

De beveiliging van het Lam Gods

Monumenten en Landschappen, jg. 5, (1986), nr. 4, p. 31-36.

Een overzicht van de technische beveiliging van het Lam Gods in een brandvrije kofferruimte. Geïllustreerd.

Kunst en kultuur

COEKELBERGHS D.

Des peintres belges à Rome de 1700 à 1830.

Etudes d'Histoire de l'Art publiées par l'Institut Historique Belge de Rome, dl. III), Brussel-Rome, 1976, 509 blz

Rijk geïllustreerde uitgave van een doctoraatsthesis waarin het leven en werk belicht wordt van de Belgische schilders die in de 18de en het begin van de 19de eeuw te Rome verbleven. Men vindt erin tal van biografische gegevens over de „Gentse" schilders Joseph Paelinck (1781-1839), J.-S. Van den Abeele (1797-1855), Robert Van Audenaerde (1663-1743), Pierre Van Hanselaere (1786-1862), Jean-Baptiste Maes-Canini (1794-1856), Joseph Mast (aktief in Rome in 1771), Pieter Norbert Van Reysschoot (1738-1795), Ridderbosch (aktief in de tweede helft van de 18de eeuw), Philippe Spruyt (1727-1801), Egide Charles Joseph Vande Vivere (1760-1826). Met repertorium van de Belgische schilders te Rome tussen 1700 en , uitgave van dokumenten, uitgebreide bronnenopgave en bibliografie, index van personen en lijst van de opgenomen illustraties.
COEKELBERGHS D.

La grisaille chez Van Eyck, Le Maitre de Flémalle, Van der Weyden. Recherche d'une évolution. Essai d'explication

UCL, 1963.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

COENE A. en M. DE RAEDT

Bijdragen tot de stadsontwikkeling van Gent 1560-1990,

Gent, 1990, 164 blz.

Schets van de occupatie en de topografische ontwikkeling in het Gentse. Alle belangrijke stadsplattegronden en panoramische gezichten vanaf de 16de eeuw zijn gereproduceerd en worden grondig besproken. Vooral spectaculair waren de 19de-eeuwse transformaties ingevolge het aanleggen van de grote "boulevards", het saneren van gehele wijken en het afbreken van de stadspoorten, waar de octrooirechten geheven werden. Met Nederlandse, Franse en Engelse samenvattingen.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

COGEN H.

De Muide. Wandeling Gentse Feesten 1989

G.O.V.-Heraut, 25, (1990), nr. 3, p. 25-38.

Geïllustreerd

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

COGEN H.

De Vismijn. Een terugblik op 300 jaar geschiedenis

G.O.V.-Heraut, 24, (1989), nr. 6, 18 blz.

Geïllustreerd

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

COGEN H.

Ekkergem, een volksbuurt bij uitstek

G.O.V.-Heraut, 25, (1990), nr. 4, p. 39-54
Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

COGEN H.

Rond de Gentse Waterwegen. De Coupure

G.O.V. Heraut, jg. 21, (1986), nr. 1, 12 blz

Geïllustreerd

Heemkunde, volkskunde

COGEN H.

Wandeling van de Grauwpoort tot Muidepoort

G.O.V.-Heraut, 25, (1990), nr. 2, 24 blz.

Geïllustreerd

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

COGGE M.

Het Algemeen Nederlands Verbond, Gentse tak 1895-1914.

RUG, R. Van Eenoo, 1978.
Verhandeling

COIGNEAU D.

Luise von Ploennies en "Mariken von Nymwegen" (1853) Huldenummer prof. dr. Ada Deprez aangeboden bij haar zestigste verjaardag

Studia Germanica Gandensia, 16), Gent, 1988, p. 59-110.

De Gentse archivaris en dichter Prudens van Duyse ligt in 1840 met zijn artikelenreeks over Mariken van Nimweghen in het Kunst- en Letterblad aan de basis van de belangstellingsgolf voor het dichtwerk. Tot de belangstellenden behoorden o.m. de germanist en folklorist Wolf uit Keulen, die van 1842 tot 1845 in Gent verbleef en de Duitse dichteres Luise von Ploennies. Haar bewerking verscheen in 1853, nadat ze in 1844 Van Duyse te Gent had ontmoet.

Kunst, kultuur

COLAES R.

Jan Baptist Gheldolf, notaris te Deinze, Gent en Rupelmonde

Vlaamse Stam, jg. 17, (1981), p. 356-357.

Gheldolf was notaris te Gent van 1792 tot 1796.

Heemkunde

COLAES R.

Jan Baptist Gheldolf, notaris te Deinze, Gent en Rupelmonde

Vlaamse Stam, XVII, (1981), p. 356-357.
Biografische artikels en nota's

COLLEN-JANSSENS J.

Prinsenhof buurt. Van prinselijke residentie tot arbeiderswijk,

G.O.V.-Heraut, 26, (1991), nr. 1, p. 91-108.

Geillustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

COLLEN-JANSSENS J.

Rond de Gentse waterwegen. De Leie

G.O.V. Heraut, 22, (1987), nr. 3, 16 blz.

Geïllustreerd

Heemkunde, volkskunde, genealogie

COLLIN L.

Antoine Stillemans (°1832), XXIVe bisschop van Gent, 1890-1916. Biografie tot 1893

KUL, E. Lamberts, 1977.
Verhandeling

COLLIN L.

Begrafenis van Monseigneur M De Broglie (1766-1821) in de crypte van de Sint-Baafskathedraal te Gent

Ghendtsche Tydinghen, 18, (1989), nr. 4, p. 190-196.

Geïllustreerd

Kerkgeschiedenis, kloosters

COLLIN L.

De activiteiten van priester Adolf Daens vóór 1893 en de Daensistische beweging

Dronghine. Jaarboek, (1990), p. 49-55

Overzicht van de priesterloopbaan van Adolf Daens (Aalst, 1839-1907) voor zijn toetreding tot de Daensistische beweging. Geïllustreerd.

Biografieën

COLLIN L.

De Zwarte God in het begijnhof O.-L.-Vrouw ter Hoyen te Gent en het mirakelboek,

Oostvlaamse Zanten, LXV, (1990), nr. 3, p. 161-178.

Het kruisbeeld de "Zwarte God", afkomstig uit het penitentenklooster van Sint-Jakobs, bevindt zich sinds 1797 in het begijnhof. Aan het beeld, dat uit de eerste helft van de 14de eeuw blijkt te dateren, worden miraculeuze krachten toegeschreven. Geïllustreerd.

Kerkgeschiedenis, kloosters

COLLUMBIEN H.

Even memoreren . onze Collatiezolder bestaat 500 jaar

Ghendtsche Tijdinghen, jg. 13, (1984), nr. 2, p. 132-135.

In 1482 besloten de Schepenen van de Keure twee nieuwe zalen bij te bouwen aan hun bestaand „scepenhuus" : de Collegekamer (nu Gemeenteraadszaal) en de Collatiezolder (nu Arsenaalzaal). De abt van de St.-Baafsabdij Raphaël de Mercatel stond in voor een gedeelte van de bouwkosten. Talrijke banketten, maar later ook „optredens" werden in deze zaal (ook Comediantenzaal genoemd) gehouden.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

COLLUMBIEN H.

Even memoreren : 100 jaar geleden werd George Sarton geboren

Ghendtsche Tydinghen, jg. 13, (1984), nr. 5, p. 314-318.

George Sarton werd geboren op 31 augustus 1884 te Gent. Hij promoveerde in 1911 tot doctor in de wis- en natuurkunde. Hij verwierf bekendheid door van de Geschiedenis der Wetenschappen een aparte discipline te maken die de vergelijking zou kunnen doorstaan met de andere takken van de wetenschap. Daarom richtte hij o.m. een eigen tijdschrift op /sis, waarvan het eerste nummer zou verschijnen in 1913. Hij week in 1915 uit naar de Verenigde Staten, waar hij in 1927 het driedelige Introduction to the history of science doet verschijnen. Hij overleed in 1956 te Montreal. Geïllustreerd.

Biografische nota's

COLLUMBIEN H.

In memoriam Roger van Aerde

Ghendtsche Tydinghen, 17, (1988), nr. 4, p. 182-183.
Biografieën

COLLUMBIEN H.

Justus Biljet, Politiemeester van Gent

Ghendtsche Tydinghen, jg. 11, nr. 6, (1982), p. 312-321.

Justus Billet werd in 1592 geboren, huwt in 1633 met Maria d'Inghelbin en vestigt zich als koopman te Gent na omzwervingen in het buitenland. In 1641 wordt hij gouverneur van de Armenkamer. Tussen 1643 en 1667 is hij talrijke malen schepen, ofwel van de Keure, ofwel van Ghedeele. In 1658 wordt hij aangesteld als Politiemeester. Van 1658 tot 1667 noteerde hij zijn werkzaamheden en het administratief gebeuren in twaalf Politieboeken. Deze zijn van uitzonderlijk belang voor de kennis van Gent in de 17de eeuw.

Moderne tijden

COLLUMBIEN H.

Kekulé te Gent (1858 - 1867)

Ghendtsche Tydinghen, jg. 12, (1983), nr. 6, p. 317-331.

Toen Daniël Mareska (° 1808), die vanaf 1835 scheikunde doceerde aan de Gentse universiteit in 1858 overleed, stelde zich het probleem van diens definitieve opvolging. Eén van de kandidaten was August Kekulé die toen reeds te Heidelberg doceerde. Ondanks de reactie van een kortzichtige binnenlandse pers werd Kekulé in 1858 tot professor benoemd. In zijn briefwisseling zal Kekulé meermaals de verouderde omstandigheden aanklagen waarin gewerkt en gedoceerd diende te worden. Hij verrichtte vooral baanbrekend werk op het gebied van de organische chemie. In 1868 zou Kekulé het directeurschap aanvaarden van het nieuw Chemisches Institut aan de Universiteit van Bonn.

Biografische artikels en nota's

COLLUMBIEN H.

Paganini te Gent

Ghendtsche Tijdinghen, jg. 10, (1981), p. 288-295.

Op 21 maart 1834 was de legendarische Niccolo Paganini in Gent. Het was de eerste maal dat deze beroemde Italiaanse violist (17821840) in België optrad. Ondanks een hetze van de geestelijkheid tegen deze „duivelse" kunstenaar werd zijn optreden in het Orangistische Gent een overweldigend succes.

Heemkunde

COLLUMBIEN H.

Straatnamen in Gent

Ghendtsche Tydinghen, 19, (1990), nr. 2, p. 100-101.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

Collumbien Hugo

Inventaire Archéologique Het Rabot.

Ghendtsche Tijdinghen, jg. 10, (1981), p. 237-242.

Heruitgave in vertaling van de fiche over het Rabot uit de Inventaire Archéologique de Gand - Catalogue descriptif et illustré des monuments, oeuvres d'art et documents antérieurs à 1830, publié par la Société d'Histoire et d'Archéologie de Gand, waarvan tussen 1897 en 1915 57 afleveringen verschenen.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

COLLUMBIEN HUGO (H.C.)

De Koninklijke Koorzangmaatschappij „De Vereenigde Werklieden"

Ghendtsche Tydinghen, jg. 13, (1984), nr. 5, p. 278-293.

De auteur heeft het over de herinneringen van Roger Waeri aan de koorzangmaatschappij Les Ouvriers Réunis. Deze maatschappij werd gesticht in 1848 en kaapte in de loop der jaren talrijke internationale prijzen weg. In 1947 werd de naam veranderd in De Vereenigde Werklieden en later in Het Gents Mannenkoor.

Heemkunde

COLLUMBIEN HUGO (H.C.)

De wapenstok van den Koning der Moorkinderen

Ghendtsche Tydinghen, jg. 13, (1984), nr. 6, p. 353-355.

Op 9 februari 1900 stelde Alfons Van Werveke in het Nederlands een fiche op over deze wapenstok die uit 1599-1600 dagtekent. Hij werd vervaardigd door de Gentse zilversmid Adriaan Van Hulthem en werd gebruikt door de ceremoniemeester van de Stad. Geïllustreerd.

Heemkunde

COLS A.

Schilders en schilderijen 1830-1840. Een onderzoek naar de waardering van het Gentse publiek.

RUG, R. Van Eenoo, 1975.
Verhandeling

COMHAIRE E.,

De Bourgoyen-Ossemeersen, toen, nu, later

Kroonblaadje, 13, (1992), nr. 2, p. 2-5.

Ontwikkeling van het natuurgebied met aandacht voor geografische aspecten en archeologische gegevens, onder meer met betrekking tot het site Valkenhuis. Geïllustreerd.

Prehistorie, Romeinse en Merovingische Tijden

COOLS H.

Antoon Triest (Beveren 1577 - Gent 1657).

Het Land van Beveren, XX, (1977), p. 42-60, geïllustreerd, met bijlagen.
Biografische artikels en nota's

COORNAERT M.1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina