Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina24/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   70
De Molens van de heerlijkheid Walem in Wortegem

De Gaverstreke, Jaarboek 10, (1982), p. 71-88.

De watermolen te Walem behoorde (zeker vanaf 1506) toe aan de Gentse St.-Pietersabdij en wordt reeds vermeld in 966. De molen werd gebruikt voor het malen van graan en het slaan van olie. De (vroegere) molenvijver is heden bebost ; de watermolen is verdwenen ; het molenhuis is nog aanwezig. In Walem lag ook een molenwal waarop in 1413 door de abt der St.-Pietersabdij uit Gent een nieuwe windmolen werd geplaatst. Deze molenwal kan nog steeds gesitueerd worden. Op die plaats staat nu de romp van de „Stenen Molen", ook „Boonzakmolen" genoemd. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

COPPEJANS - DESMEDT H.

De Belgische textielnijverheid op nieuwe negen door een nieuwe mentaliteit. Schets van een historisch ontwikkelingsproces

Handelingen. Vijfde Nationaal Kon gres voor Industriële Archeologie. Textiel. Gent, 26-27 november 1977, Gent, 1979, p. 25-51.

De auteur geeft een duidelijk overzicht van de ontwikkeling van de Belgische textielnijverheid sinds de industriële revolutie. Gezien het belang van Gent als textielstad handelt dit artikel in belangrijke mate over de ontwikkeling van de Gentse vlas- en katoennijverheid. Geïllustreerd.

Sociale geschiedenis

COPPEJANS-DESMEDT H.

De familiearchieven op het Rijksarchief te Gent en de familiekunde (Gedenkboek Michiel Mispelon)

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek), Kortrijk-Handzame, 1982, p. 81-100.

in WYFFELS C. en E. VAN HAVERBEKE (red.), Gedenkboek Michiel Mispelon. Op het Rijksarchief te Gent worden van meer dan zeventig families uit de stad Gent en de provincie Oost-Vlaanderen archieven bewaard. Men vindt er doorgaans belangwekkende dokumenten voor de algemene ekonomische, politieke en kulturele geschiedenis. Ook voor de familiekunde zijn deze archieven te gebruiken : ze bevatten niet alleen uitgewerkte stambomen, genealogische nota's en wapenboeken, maar ook bescheiden betreffende het goederenbeheer. Deze laatste houden verband met leengoederen en heerlijkheden. Men kan er heel wat gegevens uit putten over de eigenaars van de goederen en voorouders, die in het kader van de heerlijkheid of het leengoed leefden.

Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

COPPEJANS-DESMEDT H.

De Schamp s, heren van Aveschoot in Liber Amicorum Achiel De Vos

Evergem, 1989, p. 81-86.

Guillielmus Schamp (Gent, 1725-1798) kocht in 1781 de heerlijkheden Aveschoot en Bardelare in Lembeke. Geïllustreerd.

Biografieën

COPPEJANS-DESMEDT H.

Gent in de eerste helft van de negentiende eeuw. Evolutie naar een „moderne" grootstad

Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 101, (1986) nr. 4, p. 581-600.

In de eerste helft van de 19de eeuw kende Gent een ware industriële omwenteling, waardoor het een belangrijk textielcentrum werd. Deze omwenteling veroorzaakte tal van veranderingen in het stadsbeeld. Uit die periode dateert onder meer het ontstaan van de zeehaven. Ook op kultureel en intellektueel gebied was het een tijd van belangrijke innovaties. Meest in het oog springend misschien was de oprichting van de Rijksuniversiteit. Gent kreeg tijdens die halve eeuw de allures van een metropool. Met illustraties.

Hedendaagse Tijd

COPPEJANS-DESMEDT H.

Koning Willem l, promotor van de Gentse katoenindustrie,

Album Charles Verlinden, Gent, 1975, p. 43-62.

Na 1815 ging de Gentse katoenindustrie een krisisperiode tegemoet. Haar geringe konkurrentiemogelijkheden waren in hoofdzaak te wijten aan de technische stilstand in de Napoleontische tijd, terwijl Engeland op tech­nisch gebied ver voorop lag. De Gentse firma Voortman zou de eerste zijn om in 1821 over te schakelen op mechanische weefgetouwen, de zoge­naamde power-looms. Uit het initiatief van koning Willem I groeide in hetzelfde jaar het Fonds van de Nationale Nijverheid, dat steun verleende aan vooral middelgrote katoenbedrijven en konstruktieateliers. De in 1822 opgerichte Algemene Maatschappij ter bevordering van de Volks­vlijt (na 1830 de Société Générale) zorgde voor een gezonde financiële markt. Een derde opzet van koning Willem was de Nederlandsche Handel­maatschappij. Opgericht in 1824 beoogde ze de heropbeuring van de han­del. Door haar bemiddeling kende de Gentse katoennijverheid in de Ne­derlandse koloniën een stijgende afzet.

Ekonomische geschiedenis

COPPEJANS-DESMEDT H. en HUYGHEBAERT J.

Het culturele leven in onze provincies onder Frans bewind. Het departement van de Schelde

Gemeentekrediet van België, 42, (1988), nr. 164, p. 55-73.

Geïllustreerd

Kunst, kultuur

COPPEJANS-DESMEDT H.,

Bedrijfsarchieven op het Stadsarchief van Gent. Inventaris van de fondsen De Hemptinne en Voortman.

Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis. Bijdragen 67), Leuven-Parijs, 1971.

Inventaris van de twee belangrijkste bedrijfsarchieven op het Stadsarchief betreffende de katoennijverheid. In de inleiding schetst de auteur een korte geschiedenis van beide bedrijven (Lousbergs - de Hemptinne - N.V. Florida en Voortman - N.V. Louisiana). Met indices.

Inventarissen, bibliografieën, catalogi

COPPEJANS-DESMEDT H.,

Gids voor de Bedrijfsarchieven bewaard in de openbare depots van België. Guide des Archives d'Entreprises conservées dans les dépôts publics de la Belgique,

Archief- en Bibliotheekwezen in België, extranummer 13), Brussel, 1975, 358 blz.

In het kader van deze bibliografie zijn belangrijk : de bedrijfsarchieven bewaard in het Rijksarchief te Gent (p. 161-171 en p. 285-288), in het Stadsarchief van Gent (p. 247-267) en in de Universiteitsbibliotheek te Gent (p. 272-275). Per bedrijf wordt men ingelicht over : de naam van de firma of de sociale benaming, de activiteit(en), het volume en de uiterste data van het voorhanden archief, de bijzonderste reeksen of belangrijkste documenten, de voorwaarden voor de raadpleging, het bestaan van een inventaris, opmerkingen. Met : Index van de persoon- en firmanamen ; Index van de geografische namen ; Index rerum.

Inventarissen, bibliografieën, regentenlijsten.

COPPEJANS-DESMET H.,

De betekenis van Gent voor de expansie van de katoennijverheid in de Nederlanden (1799-1834).

Textielhistorische bijdragen nr. 11. Jaarverslag over 1969, Hengelo, 1970, blz. 17-28.

De Gentse industriëlen speelden o.m. een belangrijke rol bij de inplanting van een gemechaniseerde kantoennijverheid in het Noorden. Koning Willem I stimuleerde de katoennijverheid sterk, en na de scheiding trokken de Nederlandse autoriteiten (in beperkte mate) Gentse nijveraars aan om ginds bedrijven op gang te brengen ; de Gentenaren namen dit graag aan, omdat ze vreesden in het zuiden geen voldoende afzetmarkt te vinden voor hun producten (voor de scheiding konden ze uitvoeren o.a. naar de Nederlandse kolonies!).

Economie

COPPEJANS-DESMET H.,

De Gentse vlasindustrie vanaf hei einde van de 18e eeuw tot de oprichting van de grote mechanische bedrijven (1838),

HMGOG, XXII, (1968), 179-202.

Naast de sterk opkomende katoennijverheid, bleef ook in het begin van de negentiende eeuw de interesse van de ondernemers voor de vlasindustrie steeds bestaan. Het artikel van Mevr. Coppejans-Desmet behandelt de pogingen om een vlasindustrie te beginnen in Gent in de jaren voor 1838, de oprichting van de grote vlasspinnerijen la Lys en la Gantoise, en waarom die grote spinnerijen niet eerder werden opgericht.

Economie

COPPEJANS-DESMET H.,

Pogingen tot opbeuring van de Gentse wolnijverheid bij de aanvang van de XIXde eeuw,

HMGOG, XXI, (1967), 131-162.

De pogingen tot het oprichten van een gemechaniseerde wolnijverheid in Gent liepen op niets uit. Zeer interessante studie, ook voor wat betreft de mentaliteit van de industriëlen in Gent. Met statistisch materiaal in bijlage.

Economie

COPPENS A.

Hoogtaogen, mestaogen en afgestelde heiligtaogen geven de koerouze op de leegtaogen

Dronghine. Jaarboek, (1984), p. 50-68.

Het dagelijks leven in Drongen aan de hand van een overzicht van hoogdagen en heiligendagen. Opgesteld in het dialekt. Geïllustreerd.

Heemkunde, volkskunde

COPPENS A.

Ons 't mee ons Here nie meer en goat, hemme chance dat er nog nen hoop mee heiligen bestoat

Dronghine. Jaarboek, (1985), p. 31-46.

Overzicht in dialekt van de heiligen die in Drongen vereerd worden.

Heemkunde, volkskunde

COPPENS C.

Het Tribunal civil du département de l'Escaut en de rechtbank van eerste aanleg te Gent. Een bijdrage tot de studie van de burgerlijke rechtspraak in de periode 1796-1830

Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XIV, (1983) nr. 1-2, p. 1-51.

Na de annexatie van de Zuidelijke Nederlanden door Frankrijk in 1796 onderging de rechtspraak grondige wijzigingen. De juridische organisatie en de procedure werden vernieuwd en uniform gemaakt. De introduktie van de Code Civil in 1804 stelde een einde aan de rechtspraak volgens de regels van het oud regime en de rechters kregen een betere opleiding. Het Hollands Regime vernederlandste de rechtspraak, maar behield grotendeels de vernieuwingen. In het artikel wordt onderzocht hoe de Gentse rechters al deze veranderingen verwerkt hebben.

Hedendaagse Tijd

COPPENS E.C.

Paul Fredericq (1850-1920). Een liberaal Vlaams intellectueel uit de 19e eeuw

RUG, 1972.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

COPPENS E.C.

Paul Fredericq,

Liberaal Archief. Reeks Verhandelingen, nr. 5), Gent, 1990, XII + 238 blz.

Fredericq (Gent, 1850-1920) werd achtereenvolgens hoogleraar aan de universiteiten van Luik en Gent. Te Gent doceerde hij vanaf 1883 geschiedenis en literatuurgeschiedenis. Hij was verder protestant, notoir liberaal en Vlaamsgezind. Met woord vooraf door W. PREVENIER, illustraties en namenregister.

Biografieën

COPPENS E.C.,

La Société Huet. Tussen revolutie en reactie,

HMGOG, XXVI, (1972), p. 131-151.

Dringt door tot achter de schermen van „La Société Huet", een vereniging met sociaal filosofische en politieke belangstelling, waarvan vooral orangisten en republikeinen deel uitmaakten. Eén van de leiders, professor François Huet (1814-1869) werd als utopisch revolutionair ervan verdacht de hand te hebben o.m. in de katoenstaking van 1849.

Politiek

COPPENS G. en M. TONDELEIR,

Klapper op de briefwisseling 1862-1901 van het Willemsfonds Algemeen Bestuur,

Liberaal Archief Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Museum Vlaamse Sociale Strijd, Gent, 1990, 7 dln., XXVII + 62, 141, 264, X + 233, X + 387 en 154 blz.

In 1851 werd te Gent de culturele vereniging Willemsfonds gesticht. Zowel op de ingekomen als op de uitgegane brieven van het Algemeen Bestuur werden personen-, thematische en geografische registers samengesteld.

Inventarissen, archiefvoorstellingen, bibliografieën

COPPENS J.

Bijdrage tot de studie van het oude St.-Jorisgilde te Gent. De rol van kunst en kunstambachten in het leven van dit gild

RUG, 1978.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

CORNELIS B.

Le Bien Public : vaandeldrager van het ultramontanisme 1853-1878 LAMBERTS E. (red.), De kruistocht tegen het liberalisme

KADOC), Leuven, 1984, p. 110-135.

De krant werd gesticht in 1853 door een groep jonge Gentse katholieken met de aktieve steun van bisschop Delebecque. Het opzet was de invloed van de kerk op het maatschappelijk leven te vergroten en het liberalisme te bestrijden. Geïllustreerd, met Franse en Engelse samenvatting.

Hedendaagse Tijd

CORNELIS E.

De kunstenaar in het laat-middeleeuwse Gent. 1, Organisatie en kunstproduktie van de Sint-Lucasgilde in de 15de eeuw

HMGOG, XLI, (1987), p. 97-128.

In een eerste deel van het artikel worden de organisatie van de Gentse kunstenaars in een ambachtsgilde en de kunstproductie van de 15de eeuw besproken. In verband met dit laatste wordt onder meer onderzocht wie de opdrachtgevers van de kunstenaars waren en door welke motieven ze zich lieten leiden om tot aankopen over te gaan.Zie ook ID.,

Kunst, cultuur

CORNELIS E.

De kunstenaar in het laat-middeleeuwse Gent. II. De sociaal-economische positie van de meesters van de Sint-Lucasgilde in de 15de eeuw

HMGOG. XLII, (1988), p. 95-138.
Kunst, kultuur

CORNELIS E.

Kunstenaars en kunst produktie in Gent tijdens de 15de eeuw

De Leiegouw, XXVIII, (1986), afl. 3-4, p. 221-228.
Kunst, cultuur

CRAEYBECKX J.

Een Gentse garentwijnder tussen boom en crisis. Het bedrijfsjoernaal van Charles Soenens (1659-1673), in Actief in archief Huldeboek Hilda Coppejans-Desmedt

Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief en Documentatiewezen. Archiefkunde, 4, Antwerpen, 1989, p. 23-38.

De boekhouding van Soenens is illustratief voor de organisatie en de werking van een Gents pre-industrieel garentwijnbedrijf. Bovendien toont ze de strategie van de ondernemer in voorspoed (tot 1663) en in krisistijd (vanaf 1664).

Moderne Tijden

CRAEYBECKX J.,

Nécrologie. Jan Dhondt (22 janvier 1915 - 20 août 1972),

Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, L, (1972), p. 1055-1060.
Necrologieën

CREVE P.

Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging

Vlaamse Stam, 24, (1988), nr. 1, p. 1-12.

Voorstelling van de doelstellingen, collecties, realisaties en lopende projecten van de op 23 mei 1980 gestichte v.z.w. AMSAB. Geïllustreerd. Zie ook de voorstelling van de AMSAB-werking in AMSAB-Tijdingen, IV , (1985-1986), nr. 1, VII + 97 blz.

Inventarissen, bibliografieën, regentenlijsten

CROMBE P.

Het steentijdonderzoek in Oost-Vlaanderen,

VOBOV-Info, (1990), nrs. 38-40, p. 29-37. Geïllustreerd.
Archeologie

CUYPERS M.

De Gentse Voorgeboden (1337-1433). De stedelijke reglementen en een peiling naar de effectieve toepassing ervan

RUG, 1976.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

DAEM M

Toeristisch bezoek aan het kapelleke Schreiboom te Gent.

G.O.V. Heraut, Gidsenbond Oost-Vlaanderen, jg. 15, (1980), nr. 1, p. 1-10.
Heemkunde en Folklore

DAEM M.

17e-eeuwse mirakelschilderijen in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Gent,

Oostvlaamse Zanten, LXV, (1990), nr. 4, p. 227-251.

Bespreking van 5 votiefschilderijen die zich thans in de Onze-Lieve­Vrouwkapel van de Sint-Pieterskerk te Gent bevinden. De werken werden tijdens de 17de eeuw uit dankbaarheid voor bekomen gunsten geofferd aan Onze-Lieve-Vrouw ter Rive. Geïllustreerd.

Kerkgeschiedenis, kloosters

DAEM M.

Contract van gevelversiering Metselaarshuis, 1526

Ghendtsche Tydinghen, 19, (1990), nr. 6, p. 341-355.

Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DAEM M.

De broederschap van St.-Jakob in Compostella te Gent

Oostvlaamse Zanten, LX, (1985), nr. 2, p. 63-74.

De broederschap werd gesticht om de pelgrims naar het vermeende graf van Sint-Jakob in Santiago de Compostella (Spanje) bij hun doortocht te Gent bij te staan. Hiervoor stond een hospitaal ter be-schikking aan het Nieuwland, het Sint-Jakobshospitaal. Op het einde van de 15de eeuw werd de broederschap van het hospitaal naar de Sint-Jakobskerk overgebracht en nog een eeuw later blijkt ze opgeheven te zijn. Met illustraties.

Kerkgeschiedenis, kloosters

DAEM M.

De reuzenfamilie van de grootstad Gent

Volkskunde in Vlaanderen. Huldeboek Renaat van der Linden, Brussel, 1984.

Gent is één van de Belgische steden die een echte „reuzenstad" is. Vóór 1977, de datum van de fusie, telde de stad vijfentwintig reuzen onder haar inwoners. Hiervan waren er tien stadsreuzen en een vijftiental reuzen verspreid in de verschillende dekenijen of buurten. Na de fusie kwamen er nog een vijftiental bij uit het agglomeratiegebied. De vroegste sporen van Gentse reuzen gaan terug tot een ommegang in 1622. Meer recent is de grote promotor van de Gentse reuzenfamilie de schepen advokaat Jozef Vermeulen (1894-1956) geweest, die in 1947 een nieuwe impuls gaf aan de reuzenfamilie. De auteur bespreekt vervolgens de reuzen van Drongen, Gent, Gentbrugge, Ledeberg, Mariakerke, Oostakker, Sint-Amandsberg, Sint-Denijs-Westrem, Wondelgem, Zwijnaarde. Geïllustreerd.

Heemkunde

DAEM M.

Exorcisme in de O.-L.-Vrouwkerk op St.-Pieters te Gent. Livina vander Plasche van drie duivels verlost. Februari 1652,

Oostvlaamse Zanten, LXV, (1990), nr. 1, p. 13-32.

Zie ook Oostvlaamse Zanten, LXV, (1990), nr. 1, p. 33-50 over Mirakelverhalen uit de O.-L.-Vrouwkerk op St.-Pieters te Gent. Manuskripten van de mirakelverhalen

Kerkgeschiedenis, kloosters

DAEM M.

Grafplaat en familiegraf Della Faille te Sint-Kruis-Winkel

De Oost-Oudburg. Jaarboek, XXIV, (1987), p. 42-51.

Technische en historische beschrijving van de marmeren grafplaat Della Faille, die zich op de begraafplaats te Sint-Kruis-Winkel bevindt en thans gerestaureerd wordt. Met illustraties.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DAEM M.

Het Chinese salon in het Hotel d'Hane-Steenhuyse te Gent. Beschilderd behangselpapier uit de 18de eeuw

De Woonstede door de Eeuwen heen, (1989), nr. 82, p. 23-36.

Geïllustreerd

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DAEM M.

Het mirakelboek van het St.-Jakobsgodshuis te Gent. Pelgrims uit Vlaanderen en Brabant

Oostvlaamse Zanten, LXI, (1986), nr. 2, p. 107-113.

In het archief van het godshuis St.-Jakobs te Gent (S.A.G.) bevindt zich in handschrift een mirakelboek van vier folio's. De eerste twee folio's zijn gewijd aan het verlenen van aflaten. Een inleidend gedeelte van het manuskript verhaalt verder hoe en wanneer een kruis in het godshuis geraakte en mirakelen gebeurden.

Kerkgeschiedenis, kloosters

DAEM M.

Het Sint-Jacobsgodshuis te Gent

Oostvlaamse Zanten, LXIV, (1989), nr. 2, p. 113-129.

Historiek van het godshuis. Onder meer worden behandeld: de stichting en de organisatie, het uitzicht, de gebouwen en de likwidatie van de instelling. Geïllustreerd.

Kerkgeschiedenis, kloosters

DAEM M.

Jan Broeckaert. Zijn betekenis voor de volkskunde

Oostvlaamse Zanten, LXII, (1987), nr. 4, p. 233-238.

De letterkundige en geschiedschrijver Broeckaert (Wetteren, 1837 -Dendermonde, 1911) bleef vooral bekend om de imposante reeks Oostvlaamse dorps- en stadsgeschiedenissen, die hij gedurende de jaren 1864-1903 publiceerde in samenwerking met Frans De Potter.

Biografieën

DAEM M.

Kapel Sint-Vincentius a Paulo, Sint-Antoniuskaai Gent,

G.O.V.-Heraut, 26, (1991), nr. 3, p. 1-11.

Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DAEM M.

Kapelletje Schreiboom te Gent,

G.O.V.-Heraut, 26, (1991), nr. 1, p. 1-6.

Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DAEM M.

Mirakelverhalen uit de O.-L.-Vrouwkerk op St.-Pieters te Gent. Manuskripten van de mirakelverhalen

Oostvlaamse Zanten, LXV, (1990), nr. 1, p. 33-50.

Overzicht van de 14 bewaard gebleven verhalen. Met illustratie. Het twaalfde verhaal werd gedetailleerd beschreven in ID. Exorcisme in de O.-L.-Vrouwkerk op St.-Pieters te Gent. Livina vander Plasche van drie duivels verlost. Februari 1652, in Oostvlaamse Zanten, LXV, (1990), nr. 1, p. 13-32.

Kerkgeschiedenis, kloosters

DAEM M.

Reuzenliederen in Oost-Vlaanderen

Koninklijke Bond der Oostvlaamse Volkskundigen, Gent, 1989, 141 blz. Geïllustreerd
Heemkunde, volkskunde, genealogie

DAEM M.

Sint-Elisabethbegijnhof te Sint-Amandsberg

Heemkundig Nieuws, 15, (1987) nr. 2, p. 2-6 ; nr. 3-4, p. 3-7 en nr. 5, p. 3-6.

Historische en kunsthistorische beschrijving van de begijnengemeenschap te Sint-Amandsberg. Het neogotische gebouwenkomplex werd gefinancierd door Engelbertus August van Arenberg en opgetrokken naar de plannen van de architekten Jean-Baptiste Béthune en Arthur Verhaegen. In 1874 namen ongeveer 400 begijntjes uit het afgeschafte Gentse Groot Begijnhof hier hun intrek. Aandacht wordt verder ook besteed aan de huidige bewoners en de funkties van de gebouwen en aan de toekomstmogelijkheden voor het Sint-Elisabethbegijnhof. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DAEM M.

Van baardemaker tot barbier (Gentse Chirurgijn-Barbiers).

Aureliae Folklorica n° 9, Brussel, 1977, 170 blz.

Een eerste deel handelt over de historische ontwikkeling van het barbiersambacht te Gent en het kappersberoep in de 19de en 20ste eeuw. Het tweede deel bespreekt de volkskundige aspecten (volksgeneeskunde, gebruiken en volkstaal in verband met het barbiersberoep). L. ELAUT maakt enkele kanttekeningen bij het Secretenboek van een Gents chirurgijn-barbier, een verzameling van 38 artsenijbereidkundige recepten (voornamelijk tegen de pest) uit het begin van de 17de eeuw (bewaard in het Gentse Stadsarchief). Rijk geïllustreerd ; met samenvattingen in het Nederlands, Frans, Duits en Engels en uitslaande bladzijde over de haartooi in de 19de eeuw.

Heemkunde en folklore

DAEM M.

Votiefschilderij van Charles-Louis Picqué, 1842

Bijdragen tot de Geschiedenis der Stad Deinze en van het Land van Leie en Schelde, 1982, nr. 49, p. 139-148.

Ch. Picqué is een bekend historie-, landschaps- en genreschilder uit Deinze. Hij schilderde ook een votiefschildering dat bewaard wordt in Kapelleke Schreiboom te Gent.

Biografische artikels en nota's

DAEM M. en VAN DOORNE G

Lievestraat Enigmatischewapenschilden.

Stadsarcheologie, jg. 4, (1980), nr. 3, p. 15-21

Beschrijving van het pand Lievestraat 5 te Gent, dat de allure van een patriciërswoning heeft, doch gebruikt wordt als magazijn door de Technische Dienst Schoolgebouwen. Het gebouw bezit een laatgotische architektuur. Het linkergedeelte zou uit de 15de eeuw dateren. Het rechtergedeelte omvat een rondboogpoort met wapenschilden : Bourgondiërs, de Melun, de Ligne. De niet aangepaste funktie van het gebouw heeft reeds een Lodewijk XVI-interieur doen sneuvelen

Gebouwen en stadsbeeld

DAEM M.,

Gentse ommegangsreuzen en -dieren in de 17de eeuw en een reliek der H. Hostiën te Wilsenaken,

Oostvlaamse Zanten, LXVII, (1992), nr. 2, p. 87-98 en nr. 3, p. 155-178.

Over het ontstaan van de broederschap van het H. Bloed omstreeks 1535 en de processies van de H. Bloeddag, ook "ommegangen" genoemd. Tijdens deze jaarlijkse processies werden triomfwagens, reuzendieren en -mensen meegedragen. Met reproducties uit feestprogramma's.

Kerkgeschiedenis, kloosters

DAENENS L.

Kritische studie van meubelen uit het Museum voor Sierkunst te Gent : autentieke, vervolledigde en kopieën

RUG, 1971.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

DAENENS L.

Meubelkunst in Oost-Vlaanderen

Toerisme in Oost-Vlaanderen, 28, 1979, p. 121-132.

De aandacht wordt gevestigd op hoofdzakelijk Gentse meubelen en meubelmakers. Geïllustreerd.

Kunst en Kultuur

DAENENS L.,

Museum voor Sierkunst. Gids voor de bezoeker. (Stad Gent), Gent, 1974.

Gestencild.

Handige museumgids met bondige historische inleiding. Geïllustreerd.

Inventarissen, bibliografieën, catalogi

DAILLIEZ L.

Les templiers. Flandre - Hainaut - Brabant, Liège et Luxembourg.

Nice, 1978, 429 blz.

Hierin wordt ook de rol van de Tempeliers te Gent besproken. Met weergave van het manuscript Ce sont les chartes du Temple en Flandre. Geïllustreerd.

Middeleeuwen

DAMBRE W.

August Wagener (1829-1896). Een leven voor het onderwijs

Archief R.U.G. Uit het verleden van de R.U.G. nr. 26, Gent, 1987, 97 blz.

Biografische studie over de hoogleraar en filoloog Wagener (Roermond, 1829-Gent, 1896). In 1863 werd hij te Gent als liberaal tot gemeenteraadslid verkozen en aangesteld tot schepen van het openbaar onderwijs. Van 1882 tot 1886 zetelde hij in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Geïllustreerd.

Biografieën

DAMBRUYNE J.

Conjunctuur, stratificatie en koopkracht te Gent tijdens de eerste helft van de 17de eeuw. De economische en sociale betekenis van de rente- en woningmarkt

HMGOG, XLIII, (1989), p. 129-158

Door het bestuderen van de ontwikkelingen op de Gentse rente- en immobiliënmarkt wordt het mogelijk om het stedelijk ekonomisch klimaat te meten. Met tabellen.

Moderne Tijden

DAMBRUYNE J.

De 17de-eeuwse schepenregisters en de rente- en immobiliëntransacties te Gent: enkele beschouwingen

HMGOG. XLII, (1988), p. 153-182.
Moderne Tijden

DAMBRUYNE J.

De Gentse immobiliënmarkt en de economische trend, 1590-1640

Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 104, (1989), nr. 2, p. 157-183.

Toenemende verhandelingen op de immobiliënmarkt wijzen op een periode van groeiende ekonomische konjunktuur. Uit de studie van de bewaard gebleven akten betreffende de onroerende goederen blijkt dat Gent zich na de kapitulatie van 15$4 en de daarmee gepaard gaande ekonomisch-demografische aderlating vrij vlug herstelde. En ondanks de regelmatig terugkerende oorlogen was de lste helft van de 17de eeuw een ekonomische bloeiperiode.

Moderne Tijden

DAMBRUYNE J.

Het versteningsproces en de bouwactiviteit te Gent in de zeventiende eeuw

Tijdschrift voor Geschiedenis, 102, (1989), nr.1, p. 30-51.

Door het verlenen van bouwtoelagen en het uitvaardigen van bouwreglementen slaagde de Gentse magistraat er tijdens de 17de eeuw in ongeveer één vijfde van het totale huizenbestand te doen herbouwen in steen. Deze bouwpolitiek was in hoofdzaak bedoeld om het stedelijk landschap te verfraaien.

Moderne Tijden

DANNEEL M.

Orphanhood and marriage in fifteenth-century Ghent, in W. PREVENIER (ed.), Marriage and social mobility in the late middle ages

Studia Historica Gandensia, 274), Gent, 1989, p. 99-111

De Gentse schepenen van gedele zorgden voor een rechtvaardige verdeling van de sterfhuizen met minderjarige wezen. Wanneer deze wezen later een huwelijk wensten af te sluiten traden de schepenen eveneens op.

Middeleeuwen

DANNEEL M.

Quelques aspects du service domestique féminin Gand d'après les regietres et les manuels échevinaux des Parchons (2ème moitié du XVème siècle) in PREVENIER W. R. VAN UYTVEN en E. VAN CAUWENBERGHE, (eds.), Sociale structuren en topografie van armoede en rijkdom in de 14e en 15e eeuw. Methodologische aspecten en resultaten van recent onderzoek,

Studia Historica Gandensia 267), Gent, 1986, p. 51-72.

Op basis van de jaarregisters en de handboeken van de Gentse schepenen van gedele worden de werkomstandigheden van de dienstmeiden in de tweede helft van de 15de eeuw geschetst. Hierbij zijn twee groepen te onderscheiden : meiden, die veelal van jongsaf in dienst van een meester traden en vrouwen die tijdelijk de thuisverpleging van zieken op zich namen.

Middeleeuwen

DAUCHY S.

Een bevoegdheidsgeschil tussen de stad Kortrijk en de Sint-Pietersabdij in de middeleeuwen, voorwerp van een appel aan het Parlement van Parijs

De Leiegouw, XXVIII, (1986), afl. 3-4, p. 229-234.

Sinds de inlijving van de kasselrijen Rijsel, Dowaai en Orchies bij het Franse kroondomein in 1312, was het graafschap Vlaanderen onderworpen aan het hoogste Franse gerechtshof, het Parlement van Parijs.

Middeleeuwen

DE BACKER C

Een eerste peilen naar de sociaal-ekonomische betekenis van Martin en Jan van Sycleer. Apotekarissen van de St.-Baafsen de St.-Pietersabdij te Gent in de 14e en 15e eeuw

Farmaceutisch Tijdschrift voor België, jg. 58, (1981), p. 57-64.

Uit een aantal schaarse gegevens bewaard in het Gentse Rijks- en Stadsarchief wordt de middeleeuwse geschiedenis van de apotekersfamilie Sycleer samengesteld. De familie was van Joods-Lombardische origine. Martin van Sycleer van Pavye wordt reeds vermeld in een document uit 1380. Zijn zoon Jan (of waren er twee apotekarissen met identieke voornamen) was niet alleen betrokken in het bestuur van de nering, maar ook tresorier en schepen van de stad. Beschuldigd van wanbeheer, diende hij in het kader van de Gentse opstand van 1451-1453 tegen Filips de Goede te vluchten naar Brussel. In 1456 echter wordt hij met enkele andere fugitieven, die na de slag van Gavere in de stad waren teruggekeerd, als schepen herkozen. De Ordonnancie politique nopende het verkopen van medicijnen van 16 oktober 1465 werd onder zijn medeschependom uitgevaardigd. Deze ordonnantie was een reaktie tegen de onbevoegde geneeskunde, omschreef de specifieke rol van de geneesheer en apotekaris, verbood de reklame en stelde de inspektie van de apoteker in. Met kritisch apparaat.

Middeleeuwen

DE BACKER C.

Heinrich Wandt (1890-1965), auteur van het Etappenleven te Gent. Een proeve van biobibliografie

HMGOG, XXXIX, (1985), p. 223-246.

In 1921 verscheen bij de Gentse socialistische volksuitgever Hippoliet Janssens de vertaling van het boek van Heinrich Wandt. „Het Etappenleven te Gent" is een verzameling opstellen van een Duits journalist die vanaf het eind van de zomer 1915 tot oktober 1918 te Gent verbleef als dienstplichtige soldaat en die een groot aantal gegevens samenbracht over het dagelijks leven te Gent en de bezetter. Etappe Gent en Der Gefangene von Potsdam (1927) zijn van belang voor de plaatselijke geschiedenis van Gent tijdens Wereldoorlog I en bevatten tal van biografische gegevens. De bibliografie van Heinrich Wandt omvat niet alleen boeken en brochures, doch ook een lijst van handschriften bewaard in het H. Wandt-archief van de auteur.

Biografische nota's en biografieën

DE BACKER C.

Het klooster der Penitenten-Recollectinen bij Sint-Jacobs te Gent in de 17e en 18e eeuw

RUG, 1979.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

DE BACKER C.

Vroegste ontstaan en ontwikkeling van het apothekersberoep in Vlaanderen, voornamelijk te Gent

Academiae Analecta. Klasse der Wetenschappen, jg. 45, (1983), nr. 3, p. 65-88.

Status quaestionis betreffende het middeleeuwse apothekersberoep in Vlaanderen en meer specifiek te Gent. Het beroep ontstond binnen het kruideniersambacht door specialisatie op kruidengeneesmiddelen en specerijen. Door strenger wordende voorschriften werd het beroep duidelijker omlijnd en groeide een tegenstelling tussen de kruidenier-handelaar en de apothecaris-geneeskundige. Hannesoet, die vermeld wordt in de tweede helft van de 13de eeuw, is de eerste bekende apothecaris te Gent. Verder worden nieuwe gegevens aangebracht over de apothekersfamilies Sycleer en Boele. Met illustraties.

Middeleeuwen

DE BACKER C.M.E.

Farmacie te Gent in de late middeleeuwen. Apothekers en receptuur,

Hilversum, 1990, 264 blz.

In Gent zijn apothekers met naam bekend vanaf het eind van de 13de eeuw. Ze behoorden tot de ambachtsgilde van de kruideniers. In 1456 werd het beroep degelijk gereglementeerd. Collecties Latijnse recepten van apotheker Laurens Boele en Middelnederlandse recepten voor zieke monniken van de Sint-Pietersabdij zijn bewaard gebleven en worden in het boek uitgegeven. Met Nederlandse en Engelse samenvattingen, glossaria, index van plaats- en persoonsnamen. Geillustreerd.

Middeleeuwen

DE BACKER Chr.

Beklede devotieprenten uit het Klooster der Penitenten bij Sint-Jacobs te Gent

Volkskunde, jg. LXXXIV, (1983), nr. 1, p. 1-10. Overdruk

In het kader van de devotie tot het miraculeuze kruisbeeld zijn twee prenten (heden aanwezig in het Museum voor Volkskunde te Gent) ontstaan die de Penitenten hoogst waarschijnlijk zelf kleurden en bekleedden met restanten van stoffen die zij overhielden van hun dagelijkse aktiviteiten. Zij kwamen daarmee ongetwijfeld tegemoet aan de wens van vrome lieden die van heinde en verre de vermaarde kapel kwamen bezoeken. Met bijlage. Geïllustreerd.

Kloosters, godsdienstgeschiedenis, kerken

DE BACKER Chr.

Bijkomende gegevens oxer de oudste apothekers te Gent in de rekeningen van de Sint-Pietersabdij (14de tot 16de eeuw).

Farmaceutisch Tijdschrift voor België, jg. 58, nr. 1, (1981), p. 23-28.

Een systematisch onderzoek van de jaarlijkse rekeningen van de infirmerie die voorhanden zijn vanaf 1336 wijst uit dat eerst in 1381t1386 een „meester Martin de appoticarijs" vermeld wordt. Na 1560-1561 worden in de rekeningen geen namen van apothecarissen meer vermeld. In de 14de tot in de 16de eeuw zijn er negen apothicarissen leveranciers van de St.-Pietersabdij bekend, te beginnen bij Martin van Sycleer van Pavije, 1381-1415. De infirmarius van de abdij heeft zich tot het begin van de 16de eeuw bediend van individuele apothecarissen, waarbij het familiaal verband opvalt. Geïllustreerd. Met kritisch apparaat.

Moderne tijden

DE BACKER Chr.

De apotekers van Baudeloo te Gent 1586-1785 .

Farmaceutisch Tijdschrift voor België, jg. 57, nr. 5, (1980), p. 351-355.

Tussen 1586 en 1785 vindt de auteur een zevental apothekersnamen vermeld. Hij vestigt bovendien de aandacht op twaalf bewaarde artsenijboeken van de infirmerie van de abdij van Baudeloo te Gent. Geïllustreerd. Met kritisch apparaat.

Moderne tijden

DE BACKER Chr.

De oudste apothekers te Gent in het archief van de St.-Pieterrabdij.

Farmaceutisch Tijdschrift voor België, 53, (1976), p. 420-435.

Bespreking van enkele apothekersrekeningen of kwitanties (15de-18de eeuw). Het oudste bekende document over de Gentse apothekers dateert uit 1379, n1. dit van apotecaris Martin van Sycleer. Van deze apotheker komen ook een aantal kwitanties voor in het abdijarchief. Geïllustreerd.

Middeleeuwen

DE BACKER Chr.

De oudste apothekers te Gent in het archief van de St.-Pietersabdij .

Farmaceutisch Tijdschrift voor België, jg. 53 (1976), p. 420-435.

Op basis van archivalia van de Gentse St.-Pietersabdij, bewaard in het Rijksarchief te Gent is het mogelijk een aantal namen, kwitanties, gespecifieerde rekeningen en namen van apothicarissen terug te vinden van 1410 tot 1752.

Moderne tijden

DE BACKER Chr.

Een Gentse apothekersrekening uit 1644, (Farmaco-historische studies) .

Farmaceutisch Tijdschrift voor België, jg. 54, nr. 1, (1977), p. 22-28.

Bespreking van de apothekersrekening bewaard in het archief van de infirmerie van de St.-Pietersabdij, van de Gentse apotheker Pieter Cooman die woonde aan de huidige Brabantdam. Deze rekening dateert van voor de invoering van de eerste Gentse Stadsfarmacopee van 1653, gedrukt bij Balduinus Manilius onder de naam van Antidotarium Gandavense. Geïllustreerd. Met kritisch apparaat.

Moderne tijden

DE BACKER Chr.

Een rekening van apotecaris Gheeraerdt De Cokere uit 1560, (Farmaco-historische studies).

Farmaceutisch Tijdschrift voor België, jg. 54, nr. 4, (1977), p. 262-267.

Bij een onderzoek van de archieven van de infirmerie van de SintPietersabdij te Gent werd een apothekersrekening uit 1560 ontdekt. Ze werd opgesteld door apothecaris Gheeraerdt De Cockere, die zijn officina had „In de Galei' aan de voormalige Vismarkt (nu Groentenmarkt). De rekening beslaat de periode 1554-1560. Deze rekening is voor onze gewesten de oudst bekende gespecifieerde apothekersrekening. Geïllustreerd.

Moderne tijden

DE BACKER-DE VLEESCHAUWER L.

75 jaar „lyceum" Gent

Gent, 1983, 40 blz.

Met financiële steun van een aantal Gentse families werd in 1907 het middelbaar onderwijs voor meisjes in Gent georganiseerd. De eerste schoollokalen waren gelegen aan de Poeljemarkt het voormalige Bureel van Weldadigheid. In 1909 vond de verhuis plaats naar de Nieuwenbosstraat en na de Tweede Wereldoorlog naar de Kortrijksesteenweg. Op 1 januari 1922 werd het meisjesatheneum overgenomen door de stad Gent en van 1 januari 1947 af door de staat. Geïllustreerd.

Hedendaagse Tijd

DE BACKER-DE VLEESCHAUWER L.

Marcel de Backer. Beeld van een leven,

Spectraal, Gent, 1991, 119 blz.

Kunstmonografie over leven en werk van De Backer (Gentbrugge, 1921-Gent, 1990). Geïllustreerd.

Biografieën

DE BAETS A

De kastelen van Melle. „Het Goed te Cotele".

Heemkundige Vereniging De Gonde, Melle, nr. 11, (december 1979), p. 207-214

Wetenswaardigheden over dit landgoed, waarvan de gebouwen gelegen waren op de plaats waar zich de oudste gebouwen van het Rijksstation voor Veevoeding bevinden. Met kaart.

Heemkunde en Folklore

DE BAETS A

De kastelen van Melle. Cortrosine.

Heemkundige Vereniging De Gonde, Melle, nr. 9, (1978), p. 179-182

Gegevens over de bewoners van het kasteel Cortrosine in de volle middeleeuwen

Heemkunde en Folklore

DE BAETS A

De kastelen van Melle. Cortrosine.

Heemkundige Vereniging De Gonde, Melle, nr. 10, (1979), p. 189-195

Bondige historische schets van het landgoed Cortrosine ,: met een beschrijving uit 1687

Heemkunde en Folklore

DE BAETS A

Het kasteel de Potter d'Indoye (1).

Heemkundige Vereniging De Gonde, Melle, nr. 12, (juli 1980), p. 215-219

Beschrijving van het goed op basis van het kohier van de XXe penning, anno 1- Met kaart.

Heemkunde en Folklore

DE BAETS A

Rent- en cheinsboek van het klooster van Nieuwenbos te Heusden.

Vlaamse Stam, jg. 15, (1979), p. 316, 365-374, 444-446, 559-562
Heemkunde en Folklore

DE BAETS A.

De „Aermenhuyzen" te Melle

Heemkundige Vereniging De Gonde, Melle, 3, 1978, p. 53-55

Aankoop van een armenhuis door de gemeente in 1842.

Heemkunde en Folklore

DE BAETS A.

De ridders van Roden en Jacob van Maerlant

Heemkundige Vereniging de Gonde, Melle, 8, 1978, p. 143-144.
Heemkunde en Folklore

DE BAETS A.

Het leen „Stuivenberg"

Heemkundige Vereniging De Gonde, Melle, 4, 1975, p. 69-70.
Heemkunde en Folklore

DE BAETS A.

Nieuwe kijk op de vroegste „Geschiedenis van Alelle"

Heemkundige Vereniging De Gonde, Melle, 7, 1977, p. 115-118.
Heemkunde en Folklore

DE BAETS A.

Opgravingen Abdij van Nieuwenbos-Heusden

Heemkundige Vereniging De Gonde, Melle, 4, 1975, p. 71-72.
Heemkunde en Folklore

DE BAETS A.

Staten van Goed van Melle en Gentbrugge. Deel 1 : 1673-1758

s.l., s.d., V 116 blz.

Met inleiding over de juridischgeografische omschrijving van het Land van Aalst en het Land van Rode door R. DE CLERCQ. Geïllustreerd. Alfabetische index op de persoons- en plaatsnamen.

Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

DE BAETS A.

Staten van goed van Melle en Gentbrugge. Deel 2 : 1759-1796

s.l., s.d., p. 117-228.

Genealogische ontledingen van de staten van goed van Melle en Gentbrugge. Staten van goed zijn boedelbeschrijvingen van roerende en onroerende goederen, die bij een overlijden aan minderjarigen toekwamen. Met indices op de familienamen en op de plaatsnamen.

Inventarissen, bibliografieën, regentenlijsten

DE BAETS A.

Waar stond de „Parebolmeulen"

Heemkundige Vereniging De Gonde, Melle, 8, 1978, p. 131-137.

Deze molen stond naast het Galgenbosch aan de grens van Melle met Merelbeke.

Heemkunde en Folklore

DE BAETS A.,

De Staten van Goed van de heerlijkheden afhangende van Sint-Pieters Abdij te Gent.

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. Gouw Oost-Vlaanderen). 4 dln., Gent, 1970-1974.

Uitstekend werkinstrument dat vooral genealogen zal interesseren. Het bevat korte regesten op de staten van goed. Dl. I (Gent, 1970) omvat St.-Pieters-Dorp, Baerle Baarle. Berchem, Overmeersch en gedeeltelijk Saffelaere, Zaffelare. DI. II (1972) geeft deze van Saffelaere, Overmeersch en Ledeberg. DI. III (1972) kreeg de ondertiteling Einde Ledeberg - Begin Destelbergen, terwijl dl. IV (1974) Einde Destelbergen - Begin Zwijnaarde behandelt.

Regestenlijsten. bronnenuitgaven

DE BAETS A.,

De Staten van Goed van de heerlijkheden afhangende van Sint-Pieters Abdij Gent. DI. V : Einde Zwijnaarde. Vervolg supplement Overmeersch 1600-1780. Dl. VI: Supplement Overmeersch 1600-1780. Destelbergen, Zeevergem,

Uitgave van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. Gouw Oost-Vlaanderen), Gent, 1976.

Uitstekend werkinstrument voor genealogen. Het bevat korte regesten op de staten van goed. Delen I tot IV die reeds in 1970-1974 verschenen handelen over St.-Pieters-Dorp, Baerle, Berchem, Overmeersch, Saffelaere, Ledeberg, Destelbergen, Zwijnaarde.

Inventarissen, bibliografieën, regentenlijsten.

DE BAETS H.

De landelijke post te Zwijnaarde

Heemkring Scheldeveld. jaarboek, XVIII, (1989), p. 119-135.

Geïllustreerd

Heemkunde, volkskunde, genealogie

DE BAETS H.

Geschiedenis van het postwezen te Zwijnaarde

Heemkring Scheldeveld, Jaarboek IX (1979-1980), p. 191-214.

Geïllustreerd

Heemkunde

DE BAETS H.

Oude brieven van en naar Zwijnaarde

Heemkring Scheldeveld. Jaarboek, XVI, (1987), p. 151-159.

Het betreft brieven uit de Napoleontische tijd. Met illustraties.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

DE BAETS H.,

De verkoop van de houten windmolen van Zwijnaarde,

Heemkring Scheldeveld Jaarboek, XX, (1991), p. 107-129.

Bespreking van een verkoopakte uit 1815 betreffende een thans verdwenen molen, die in de omgeving stond van Heerweg-Zuid te Zwijnaarde. Geillustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DE BAETS J.

De gewijde teksten van het Lam Gods retabel

Maldegem, (1985), 88 blz.

Op het Lam Godsretabel komen verschillende teksten voor met religieuze inhoud. Ze worden in het boekje heruitgegeven en besproken.

Kunst, kultuur

DE BELDER J.

De Gentse textielarbeiders in de 19de en 20s1e eeuw

Tijdschrift voor geschiedenis, jg. 92, 1979, p. 187-192.

Uitvoerige bespreking van de reeks uitgegeven door het Centrum voor Hedendaagse Sociale Geschiedenis van de Vrije (Universiteit te Brussel gewijd aan de levensstandaard van de Gentse textielarbeiders in de 19de en 20ste eeuw onder de titel De Gentse textielarbeiders in de 19de en 20ste eeuw.

Sociale geschiedenis

DE BELDER J.

Nogmaals: de Gentse textielarbeiders.

Tijdschrift voor Geschiedenis, jg. 93, 4, (1980), p. 577-579.

Antwoord op de repliek van een recensie verschenen in het Tijdschrift vaar Geschiedenis, jg. 93, (1980), p. 261-264. De recensie betreft de zeven dossiers over De Gentse textielarbeiders in de 19de eeuw, uitgegeven door het Centrum voor Hedendaagse Sociale Geschiedenis van de Vrije Universiteit te Brussel.

Hedendaagse tijd

DE BENS E.,

De Belgische dagbladpers onder Duitse censuur (19401944). Reeks Mens en Tijd, Antwerpen - Utrecht, 1973.Pers

DE BIE-DE BRUYCKERE H.

Het kanten kleed van keizerin Maria-Theresia, zoals afgebeeld op het schilderij dat zich in het Stadhuis van Gent bevindt

G.O.V.-Heraut, 24, (1989), nr. 3, 8 blz.

Geïllustreerd

Kunst, kultuur

DE BISSCOP N

Ceramiek uit het Verre Oosten Vroeg-middeleeuwse import te Gent.

Stadsarcheologie, jg. 4, (1980), nr. 1, p. 40-41

Korte bespreking van de als Chinese ceramiek gedetermineerde scherven in het artikel P. RAVESCHOT, Ceramiek uit het Verre Oosten, in Stadsarcheologie, 1979, nr. 3, p. 18-De scherven worden gedateerd omstreeks de 9de - 10de eeuw (late T'ang-dynastie) en omstreeks de 11de - 12de eeuw

Archeologie

DE BISSCOP N.

Een ongewoon „drakenkleed" in het Museum voor Sierkunst te Gent

Artes Textiles. Bijdragen tot de Geschiedenis van de Tapijt-, Borduur- en Textielkunst, IX, 1978, p. 145-153.

Het Chinees „drakenkleed" uit de Ch'ing dynastie (1644-1912) kan ondergebracht worden bij de officiële gewaden die in tegenstelling tot de hofgewaden voor staatsceremonies bij een groter aantal gelegenheden werden gedragen. Geïllustreerd.

Kunst en Kultuur

DE BISSCOP N.,

Invloed van de Chinese kunst in het Gents interieur van de XVIIIe eeuw

RUG, 1974.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

DE BLEECKER M. en DEVOS W.

Verweesd, verwezen. Vier eeuwen kulders, rode lijvekens en blauwe meisjes in Gent

Gent, 1990, 243 blz.

Geschiedenis van de opvang en verzorging van weesmeisjes en -jongens te Gent. Met voorwoord door gouverneur H. BALTHAZAR en illustraties. (Aangevulde herdruk in 2010 met voorwoord van burgemeester Termont)

Hedendaagse Tijd

DE BLESER C.

Glas uit post-middeleeuwse afvalkuilen in Gent

Stadsarcheologie, 12, (1988), nr. 3, p. 2-64.

Geïllustreerd

Archeologie

DE BLESER C.

Studie van glas in Gent (O.-Vl.)

Archaeologia Mediaevalis, 12, (1989), p. 12-13.
Archeologie

DE BLOCK J.

Landgoed „De Campagne" in Drongen

Stadsarcheologie, 11, (1987), nr. 3, p. 2-9 .

Geïllustreerd

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DE BLOCK J.,

Grondbezitters te Gentbrugge,

Driemaandelijks Tijdschrift Heemkundig Genootschap Land van Rode, 19, (1991), nr. 4, p. 81-84.

Genealogische schetsen van de families Lauwick en de Pélichy.
DE BLOCK J.,

Het Pélichykasteel te Gentbrugge. Stamboom de Meulenaere - tak van Roeselare

Driemaandelijks Tijdschrift Heemkundig Genootschap Land van Rode, 19, (1991), nr. 3, p. 59-63.

Het kasteel werd omstreeks 1884 gebouwd door Octave de Meulenaere.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

DE BLOCK J.,

Het restauratie-ontwerp voor het tweede pandhof Van nieuwe wijn in/en oude zakken,

Stadsarcheologie, 15, (1991), nr. 4, p. 31-36.

Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DE BOCK P.

Demografische reconstructie van de provincie OostVlaanderen (ca. 1790)-1830).

RUG, Ch. Vandenbroeke, 1979.
Verhandeling

DE BONDT R.

Remi Claus (Laarne, 14 februari 1899-Gent, 25 maart 1955),

Castellum, VU, (1990), nr. 3, p. 5-43.

Claus was reporter en redacteur van de Gazet van Laarne en van De Landwacht-De Gentenaar. Geïllustreerd.

Biografieën

DE BRA A. en VANDE VOORDE-HENDRIKS N.

Gentse kontradansen, (

Vlaamse Volkskunstbeweging, Antwerpen, 1987, 150 blz.

Uitgave van een dansbundel opgesteld in 1757 door de dansmeester Robert Daubat. Geïllustreerd.

Kunst, kultuur

DE BREMME J.

De vrede van Gent

De Draeke, jg. 9, (1986), nr. 3, p. 71-82.

Het verdrag van Gent (1814) besloot de tweede Amerikaanse on-afhankelijkheidsoorlog. Een geïllustreerd overzicht.

Hedendaagse Tijd

DE BREMME J.

Het Museum Meerhem

De Draeke, jg. 4, vol. 2, (1980), p. 41-43.

Artikel gewijd aan het museum dat werd ingericht door de broeders van Sint Jan de Deo, Fratersplein 9 te Gent. Ondermeer interessant voor het kartuizerleven en de vestiging van Lieven Bauwens te Gent.

Heemkunde

DE BREMME J.

Pieter van Gent

De Draeke, jg. 5, vol. 5, p. 85-88.

Op 22 november 1972 verscheen in Mexico, ter gelegenheid van het vierde eeuwfeest van zijn afsterven, een luchtpostzegel met de beeltenis van broeder Pieter van Gent. Deze minderbroeder werd geboren te Gent in 1480 of 1481 als Pieter de Muro op de wijk Sint-Pieters-Aaigem. Waarschijnlijk was hij een natuurlijke zoon van keizer Maximiliaan van Oostenrijk. Na de verovering van Mexico door Cortès in 1519 vat Pieter van Gent het missioneringswerk aan. In 1528 laat hij te Antwerpen een werkje drukken in het Nahunath „Christelijke leer in de Mexicaanse taal", een werkje dat nog beschouwd wordt als de eerste taalkundige uitgave van Amerika. Hij stierf in 1572. Geïllustreerd.

Biografische artikels en nota's

DE BROUWER J.,

De kerkelijke rechtspraak en haar evolutie in de bisdommen Antwerpen, Gent en Mechelen tussen 1570 en 1795, 2 dln., Tielt, 1971-1972.
De twee lijvige boekdelen zijn het resultaat van een uitgebreid onderzoek naar de organisatie en werking van de kerkelijke rechtspraak, de werking en bevoegdheid van de officialiteiten en de wijze van bestraffing. Met indices.

Kerk

DE BRUYN J.-P.

Het kasteel Achtendries te Oostakker

Heemkundig Nieuws, jg. 12, (1984), nr 3/4, p. 14-18.

Het kasteel Achtendries -- ook wel kasteel Voorde geheten —is gelegen aan de Orchideestraat 51 te Oostakker (de vroegere Winkelstraat). Het is een gebouw in classicistische stijl, opgetrokken op de funderingen van een oudere konstruktie, kennelijk daterend uit de late middeleeuwen. Het artikel schetst het belang van het kasteel in de loop van de geschiedenis. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DE BRUYN U.

Het Goed Achtendries "Achtene"

Castellum, V, (1988), nr. 3, p. 42-55.

Historiek van het kasteel Achtendries te Oostakker. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DE BRUYN U.

Kasteel Achtendries, op Romeinse fundamenten

Oostakker, 1987, 30 blz.

Historiek van het kasteel Achtendries te Oostakker. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DE BRUYNE H.

Het grafisch werk van Frits Van den Berghe

RUG, 1977.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

DE BUCK A

De Drie Torekens en de Lieve

Ghendtsche Tydinghen, 13, (1984), nr. 4, p. 262-270 .

Geïllustreerd

Heemkunde, volkskunde, genealogie

DE BUCK A

Het Gentse Castrum, waarvan het oostelijk deel sinds de eeuwwisseling het Patershol wordt genoemd.

G.O.V. Heraut, Gidsenbond Oost-Vlaanderen, jg. 15, (1980), nr. 1, p. 1-6 ,: nr. 2, p. 7-18 ,: nr. 4, p. 19-34 ,: nr. 5, p. 35-46.
Heemkunde en Folklore

DE BUCK A.

Belfort - Lakenhalle - Mammelokker, (Ken uw stad)

Sodiganda, Gent, 1982, jg. 8, nr. 3, p. 4-5.
Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DE BUCK A.

De drie torekens en de Lieve

Ghendtsche Tydinghen, jg. 13, (1984), nr. 4, p. 262-270.

Historische nota over het Rabot (eerste steen op 13 juni 1489) en de Lieve (1251-1269). Geïllustreerd. Met kaart.

Heemkunde

DE BUCK A.

De gard'civik

G.O.V.-Heraut, 25, (1990), nr. 4, 4 blz.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

DE BUCK A.

De negenendertig te Gent

G.O.V. Heraut, jg. 18, aug. 1983, 15 blz.

Geïllustreerd

Middeleeuwen

DE BUCK A.

Een laatste bijdrage over de Suikerlade (3)

G.O.V. Heraut, jg. 19, 1 nov. 1984, 3 blz.
Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DE BUCK A.

Gent. - Het leven van destijds op de Koornmarkt. - Herinneringen van Germain, de kelner uit het café „Het Dam berd"

Oostvlaamse Zanten, LIII, 1978, p. 33-36.
Heemkunde en folklore

DE BUCK A.

Het François Laurentinstituut te Gent

G.O.V. Heraut, 23, (1988), nr. 5, 4 blz.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

DE BUCK A.

Het Gentse Castrum, waarvan het oostelijk deel sinds de eeuwwisseling het Patershol wordt genoemd

Sodiganda, jg. 10, (1984), nr. 1, p. 5-7 ; nr. 2, p.1-3 ; nr. 3, p. 1-3 ; nr. 4, p. 5-7 (vervolgtekst).
Heemkunde

DE BUCK A.

Het stapelrecht

Ghendtsche Tydinghen, jg. 12 (1983), nr. 3, p. 145-148.

Aanvullende vulgariserende nota bij het artikel P. DECALUWE, De tol op het graan te Gent in Ghendtsche Tydinghen, 1983, nr. 1, p. 49.

Middeleeuwen

DE BUCK A.

Jeroom Duquesnoy II (Du Quesnoy) en het grafmonument van bisschop Antoon Triest

Ghendtsche Tydinghen, jg. 14, (1985), nr. 2, p. 95-103.

Jeroom II Duquesnoy (de Jongere) (Brussel 1602 - Gent 1654) beeldhouwde het grafmonument van bisschop Antoon Triest in de St.- Baafskathedraal te Gent tussen 1652 en 1654. In dit laatste jaar werd hij beschuldigd van pederastie en op de Korenmarkt te Gent terechtgesteld.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DE BUCK A.

Rare maken en kwasten in het Gentse Patershol

in Ghendtsche Tydinghen, jg. 13, (1984), nr. 3, p. 195-201.

Volkskundige en folkloristische gegevens over de wijk het Paters-hol en zijn bewoners.

Heemkunde

DE BUCK A.

Wandeling door de Veldstraat

G.O.V. Heraut, 23, (1988), nr. 6, 20 blz.

Geïllustreerd

Heemkunde, volkskunde, genealogie

DE BUCK A.

Wandeling langs de St.-Jacobskerk, het godshuis van St.-Jan-ten-Dulle en het Rolleke

G.O.V. Heraut, jg. 15, mei 1980, 7 blz.

Geïllustreerd

Heemkunde

DE BUCK R

Een brief van een Gentenaar uit Mexico.

Ghendtsche Tydinghen, jg. 9, (1980), nr. 1, p. 56-58

De Buck Eugène Albert, sergeant-clairon en betovergrootoom van de auteur behoorde tot het expeditiekorps van Belgische vrijwilligers die in 1864-1867 in Mexico verbleven. In 1866 zou hij sneuvelen. Uitgave van een brief van 20 september 1865 uit Patzcuaro

Heemkunde en Folklore

DE BUCK R.

De Concessio Carolina

Ghendtsche Tydinghen, 19, (1990), nr. 2, p. 85-88.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

DE BUCK R.

De ex-burgemeester van Oudenaarde komt Gent versterken

Ghendtsche Tydinghen, 19, (1990), nr. 3, p. 130-134

Gegevens over de kalvinist Francois Cabelliau, heer van Mullem en tot 1580 burgemeester van Oudenaarde, die in 1583 het Gents poorterschap aannam en de Gentse Kalvinistische Republiek kwam versterken.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

DE BUCK R.

Een gevelbeeld voor een legende: Liederick de Buck

Ghendtsche Tydinghen, 19, (1990), nr. 1, p. 21-24.

Het beeld bevindt zich in een nis van het stadhuis. Met foto.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DE BUCK R.

Het beroepstoneel te Gent tussen 1944 en 1965

Gent, 1986, 53 blz.

In 1945 werd het bestaande K.N.S.-gezelschap in Gent ontbonden. Het Antwerps gezelschap verzorgde van dan af de optredens in de stad. In 1965 ontstond er opnieuw een eigen beroepsgezelschap in Gent onder de benaming Nederlands Toneel Gent en onder de direktie van Dré Poppe. Voor de verdere historiek van het N.T.G. zie Lustrum boek Nederlands Toneel Gent, waarvan deel 4 over de jaren 1980-1985 verscheen in 1986.

Kunst, kultuur

DE BUCK R.

Iets over een Gentse scherprechtersvrouw en haar familie

Ghendtsche Tydinghen, 16, (1987), nr. 3, p. 154-160.

Gegevens over Jeanne de Buck, die in 1772 gehuwd was met Philippus Hamel, „beul" van Gent. Geïllustreerd.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

DE BUCK R.,

51 blazoenen van ridders in de Orde van het Gulden Vlies

Ghendtsche Tydinghen, 19, (1990), nr. 3, p. 147-149 en nr. 4, p. 182-193.

Geromantiseerde voorstelling van het laatste kapittel van het Gulden Vlies, gehouden te Gent op 23, 24 en 25 juli 1559.

Kunst, kultuur

DE BUCK R.,

De taverne en de ijkverplichting, i

Stadsarcheologie, 16, (1992), nr. 1, p. 19-28.

Gegevens over de Gentse wijnverkoop, de evolutie van taverne tot café en de ijkverplichting in de 16de-18de eeuw. Met tabellen en reproducties van tekeningen.

Moderne Tijden

DE BUCK S.

Affiches uit de Art Deco-tijd in Gentse verzamelingen

RUG, 1980.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

DE BUDT.

Tafke't Zandboerke (1881-1943).

Ghendtsche Tydindinghen, V, (1976), p. 269-272.

Wetenswaardigheden over de folkloristische zandverkoper Gustaaf Coryn. Geïllustreerd.

Volkskunde

DE BUNDERIE W. JANSSENS N.en. DE BAEREMACKER S

100 jaar Laurent Instituut, Onderstraat 10, 9000 Gent

Gent, 1987, z.p.

Geïllustreerd

Hedendaagse Tijd

DE BUSSCHERE K

Karel Van de Putte (Pittem 1850 - Gent 1922)

De Roede van Tielt, 16, (1985), nr. 3, p. 106-156.

Biografie van de advocaat en dichter Van de Putte, die van 1921 af in Gent woonde. Met illustraties.

Biografieën

DE CALUWÉ R

300 Jaar Visitatie – Documenten.

Schakel. Mededelingsblad van het Heemkundig Documentatiecentrum Sint-Amandsberg en van de Heemkundige Kring de „Oost-Oudburg", jg. 3, (1975), p. 4-18.

Uitgave en bespreking van een aantal documenten en werkstukken in verband met de „Gentse Kant" en het uitvindersbrevet van Virginie Vrancken, toegekend bij koninklijk besluit van 28 oktober 1852.


1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina