Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina25/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   70
DE CALUWE R.,

Driehonderd jaar ontwikkeling van de Congregatie der Zusters van Onze-Lieve-Vrouw-Visitatie,

Heemkundige Kring de Oost-Oudburg, jaarboek VI, (1968), 39-44.

Een soort kroniek. Eerder verward en op zwakke basis.

Kerk

DE CARNE V.

Bijdrage tot de kennis van de 19e-eeuwse nieuwjaarskaarten van enkele Gentse groepen : de lantaarnaanstekers, de burgerwacht en de vereniging van natuurwetenschappen

RUG, 1980.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

DE CEUKELEER F.

L'ordre des Augustins en Belgique, 1794 -1834

Augustiniana, jg. 32, (1982), p. 312-347.

Speciale aandacht gaat naar de herinstallatie van de Augustijnen te Gent in 1834. Met appendici en kritisch apparaat.

Kloosters, godsdienstgeschiedenis

DE CEUNINCK R. VAN STRIJDONCK M.en VANMOERKERKE J.

IJzertijd-Kuil te Evergem-Ralingen

VOBOV-INFO, nr. 16, (1984), p. 15-21.
Archeologie

DE CLERCK K.

Rector Bouckaert had toch gelijk

Archief R.U.G. Uit het verleden van de R.U.G. Nr. 20), Gent, 1985, 107 blz.

Rektor J.J. Bouckaert verzette zich in de jaren 1964-65 tegen de wet van de regering-Lefèvre op de „universitaire expansie", waarbij de universiteiten geregionaliseerd werden. Een keuze uit de dokumenten betreffende de aktie van de Gentse rektor worden in het boekje chronologisch gepubliceerd.

Hedendaagse Tijd

DE CLERCK K. e.a.

Kroniek van de strijd voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit

Gent, 1980, 246 blz.

Eerst na een strijd die bijna een eeuw duurde zou vanaf 1930 de Gentse universiteit vernederlandst worden. Deze uitvoerige kroniek kwam tot stand dank zij de medewerking van H. BOSSAERT, G. DE CLERCQ, E. LANGENDRIES, A.M. SIMON - VAN DER MEERSCH, M. SOMERS en M. VAN DER AUWERA. Rijk geïllustreerd. Met personenregister.

Kunst en Kultuur

DE CLERCQ R.

Antoon Sanderus over de gemeenten van het Scheldeveld

Heemkring Scheldeveld. Jaarboek, XIV, (1985), p. 9-62.

Antoon Sanderus (° Antwerpen, 1586 - Affligem, 1664) ontvingeen belangrijk gedeelte van zijn opleiding bij de jezuïeten te Gent. In het artikel geeft de auteur een schematisch overzicht van zijn leven en werk, waarna de gegevens betreffende de gemeenten van het Scheldeveld uit de Flandria Illustrata in extenso worden weergegeven, inzonderheid uit Flandriae Descriptio Generalis en uit Rerum Gandavensium, Liber IV. Geïllustreerd.

Biografische nota's en biografieën

DE CLERCQ R.

De inwoners van Afsnee in de commerciële repertoria van de 19e eeuw

Heemkring Scheldeveld. jaarboek, XVIII, (1989), p. 145-156.

Geïllustreerd. Zie ook in hetzelfde jaarboek op p. 137-144 ID. De inwoners van de Scheldeveldgemeenten in de commerciële repertoria van de 19e eeuw. Algemene inleiding.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

DE CLERCQ R.

De volkstelling van 1709 in de Oudburg te Gent (vervolg)

De Oost-Oudburg. Jaarboek, XIX, (1982), p. 3-48.

Vervolg van een artikel dat onder dezelfde titel verscheen in De Oost-Oudburg. Jaarboek XVIII, (1982), p. 3-51. In dit vervolg wordt de volkstelling in de parochies van de OostOudburg nagegaan. Het betreft : de individuele lijsten voor Destelbergen (omvattende Beervelde); voor Desteldonk ; voor Heusden ; voor Lochristi ; voor Mendonk ; voor Oostakker (St.-Amandsberg inbegrepen); voor Meulestede ; voor Zaffelare ; voor Zeveneken. Het artikel wordt afgesloten met een klapper op de familienamen.

Moderne Tijden

DE CLERCQ R.

De volkstelling van 1709 in de Oudburg van Gent

De Oost-Oudburg. Jaarboek XVIII, (1981), p. 3-51.

Als gevolg van een graantelling werd in 1709 een nominatieve volkstelling georganiseerd. Deze wordt door de auteur geplaatst in de politieke kontekst van kultureel, ekonomisch en godsdienstig leven, zowel wat Vlaanderen als de kasselrij van de Oudburg betreft. In het bijzonder wordt dan de Oost-Oudburg bestudeerd in zijn politieke, kerkelijke, ekonomische en demografische aspekten. Na deze uitvoerige inleiding volgt de volkstelling zelf. Met kritisch apparaat en bijlagen. Geïllustreerd.

Moderne tijden

DE COMMER P.

De brouwindustrie te Gent, 1505-1622

RUG, 1980.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

DE COMMER P.

De brouwindustrie te Gent, 1505-1622

HMGOG, XXXV , (1981), p. 81-114.

Een kwantitatieve studie over het bier in het 16de-eeuwse Gent. In het begin van de eeuw werden slechts twee soorten bier gebrouwen, klein bier en dubbel bier of crabbelaer. Een nieuw soort dubbelbier vond ingang in 1522, nl. clauwaert. In 1573 doet de dubbele clauwaert zijn intrede in Gent. De vroegere clauwaert noemde men de enkele clauwaert. Een andere sterkere biersoort in het laatste kwart van de 16de eeuw is de dusselaer. Het feit dat er sterkere bieren op de markt werden gebracht wijst erop dat de bestaande soorten in kwaliteit daalden. De verklaring hiervoor ligt in de stijging van de graanprijzen. Nieuwe soorten bier werden geïntroduceerd tijdens hevige graancrisissen. Reeds in de 15de eeuw werd te Gent keyt ingevoerd, vooral uit Nederland afkomstig. Ook uit Doornik, Antoing, Antwerpen, Mechelen werd bier ingevoerd. De bierprijzen te Gent werden met veel vertraging aan de graanprijzen aangepast en dan nog vaak in ontoereikende mate. Het is duidelijk dat de overheid de prijzen van de biersoorten zo stabiel mogelijk wilde houden, omdat bier levensnoodzakelijk was voor de werkende bevolking.

Moderne tijden

DE COMMER P.

De brouwindustrie te Gent, 1505-1622

HMGOG, dl. XXXVII, (1983), p. 113-171.

In deze aflevering wordt vooral de bierproduktie nagegaan. Uit de berekeningen blijkt dat ook te Gent een serieuze brouwindustrie gevestigd was en vooral bierverbruik overheerste ten opzichte van het wijnverbruik. In bepaalde periodes was Gent in staat ca. 2570 van zijn produktie uit te voeren. Bovendien waren in het laatste kwart van de XVIe eeuw ca. 60 brouwers aktief ; hoofdzakelijk kleine en middelmatige producenten. Uit de verschillende bierbelastingen blijkt bovendien het belang van deze industrie voor de stadsfinanciën. Grafieken en tabellen met benaderende statistische gegevens. Met kritisch apparaat.

Moderne tijden

DE CONINCK L.

Studie van de verkiezingen in de provincie Oost-Vlaanderen, 1830-1850.

RUG, R. Van Eenoo, 1977.
Verhandeling

DE COOREMETER F.

Kriegsalbum von Gent. Gent in 1914-1918

G.O.V. Heraut, 22, (1987), nr. 5, p. 7-8.

Fotoboek over Gent verschenen tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

DE COSTER M.

La flamandisation de l'Université de Gand (décembre 1919)

UCL, 1970.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

DE DECKER A.

Kroniek van de Gentse Heimis,

Gent, 1991, 61 blz.

Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DE DECKER A.

Vormingswerk in vrouwenhanden. De voorgeschiedenis van de KAV (1892-1924),

K.U.L. Onderzoekscentrum Vrouw en Opvoeding, Leuven-Amersfoort, 1986, VIII + 174 blz.

Naar aanleiding van de socialistische staking voor het algemeen stemrecht in 1893 werd te Gent de Antisocialistische Vrouwenbond opgericht. De bond streefde de zedelijke en stoffelijke verheffing van de arbeidersvrouwen na, onder meer via het tijdschrift De Christene Vrouw. Met woord vooraf van KAV-voorzitster M. VAN NESTE, bijlagen, indices van personen, organisaties, periodieken en plaatsnamen. Geïllustreerd.

Hedendaagse Tijd

DE DECKER A.,

Te vondeling leggen,

Vlaamse Stam, 28, (1992), nr. 5, p. 259-264.

Over de gewoonte van het te vondeling leggen in Gent (15de-19de eeuw) en de registratie van de vondelingen.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

DE DENE E.

Testament Rhetoricael Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica „De Fonteine" te Gent.

Jaarboek 1978-1979, dl. 2, 30 (tweede reeks nr. 21), 226 blz.

Diplomatische uitgave van het tweede deel van het Testament Rhetoricaci waarvan het handschrift berust in de Gentse Universiteitsbibliotheek, hs. 3330, Deze rederijkerstekst is literair en cultuurhistorisch van belang voor de zestiende-eeuwse geschiedenis in het algemeen.

Moderne tijden

DE FLEURQUIN G.

Georges de Smet (Laarne, 20/11/1917-Gent, 12/10/1982),

Castellum, VI, (1989), nr. 3, p. 20-24.

De Smet was muzikant en muziekleraar aan onder meer het Gentse Conservatorium. Met foto's van De Smet en echtgenote.

Biografieën

DE GEEST J.

Campo-santoblommen geplukt te Sint-Amandsberg Gent

Gent, 1982, 119 blz.

De „Campo-santoblommen" brengt een bondige biografie, aangevuld met anekdotes van een tachtigtal kunstenaars, politici, journalisten, enz., die begraven werden op het kerkhof Campo Santo te SintAmandsberg. Worden besproken : Auxiliatricen van het Vagevuur; Frank Baur; Staf Bruggen; Cecile Cauterman; Gabriël Celis; Jef Crick; Oscar Dambre; Gustave De Battice; Aloïs De Beule; Marie de Hemptinne; Filiep De Pillecyn; Frans De Potter; Paul De Ryck; Jules de Saint-Genois; Arseen De Sutter; Daniël de Trazegnies; Felix en Pieter de Vigne; Leonard De Visch; Germaine De Wulf; Charles Doudelet; André Dua; Arthur en Joris Eeckhout; Karel Geers; Ludovicus Geurden; Jozef Goossenaerts; Jan Grauls; Jozef Guislain; Gustaaf Haché; Corneel Heymans; Antoine Hoorens; Albert en Pierre Kluyskens; Karel-Lodewijk Ledeganck; Chéri Lefever; Theo Lefèvre; Ferdinand Lousbergs; Rosalie Loveling; Lucas Luyts; Karel Lybaert; Frans Masereel; Lodewijk Minard; Napoleonisten; Julius Obrie; Cyriel Palms; Gaston Rombaut; Jean Rooms; Alfons Schuerbeke; Jozef en Ernest Sergeant; Alfons Siffer; Ferdinand Snellaert; Pol Speeckaert; Jeroom Stevens; Georges Stocké; Odette Storme; Frans en Jef Tinel; Valentin Vaerwyck; Henri Van Cleemputte; Jozef Van Damme; Louis Vanden Broucke; Marietj e Vande Putte; Gustaaf en Karel Van de Woestijne; Prudens Van Duyse; Gratien Van Hecke; André Van Laere; Georges en Maurits Van Lierde; Jan Van Mullem; Maurits Van Poeck; Sixtus Van Ruyteghem; Marie Verbanck; Theresia Verhaeghe; Emiel Verheeke; Hector Verheyen; Willem Verspeyen; Leo Vindevogel; Juul Waeytens; Jan-Frans Willems; Mathias en Gustave Wolters. Alsook : Sint-Amandsberg, crypte, Kapel, Kerk; Kerkhof-wij ding, Politiereglement; Striemenberg en oorlogsmonument; Godsakker, Kerkhofwandeling, Aan betreurde ; Josephine Blondeel, E. Verhaeren, Soldatenkerkhof; De laatste hulde, Grafschrift voor pastoor; Allerheiligen; Allerzielen.

Biografische artikels en nota's

DE GRAUWE J.

De kartuis Koningsdal en Drongen

Dronghine. Jaarboek, (1986), p. 2-26.

Met steun van graaf Lodewijk van Nevers geschiedde op Rooigem in 1328 de stichting van de kartuis Koningsdal. In 1566 en 1578 werden de kloostergebouwen vernield en na de herovering van Gent door Alexander Farnese (1584) besloten de monniken zich op Meerhem te vestigen. Het kartuizerklooster bezat onder meer heel wat goederen in Drongen. De auteur brengt een lijst van dokumenten die verband houden met dit Drongense goederenbezit. Met illustraties en bijlagen.

Kerkgeschiedenis, kloosters

DE GRAUWE J.

Historia Cartusiana Belgica

Analecta Cartusiana 51), Salzburg, 1985, 278 blz.

Alle kartuizerkloosters die ooit bestaan hebben op Belgisch grondgebied worden beschreven. Van elk klooster worden kort behandeld : de benaming, de geschiedenis, de overgeleverde archieven, de bibliografie, de kloosterbibliotheek en de monnikenschrijvers, de kunstwerken en wat nu nog visueel overblijft. Het Gentse kartuizerklooster (p. 126-146) was van 1328 tot 1578 op Rooigem gelegen en nadien op Meerhem. Met inleiding, persoonsnamenindex en illustraties.

Kerkgeschiedenis, kloosters

DE GRAUWE J.

Prosopographia Cartusiana Belgica (1314-1796).

Gent, 1977, 370 blz.

Biografische lijsten van alle kartuizers, die geleefd hebben op het grondgebied van het huidige België. Van enorm belang voor wie de cartuizersgemeenschap te Gent wil bestuderen [ Van dezelfde auteur verschenen reeds: De Grauwe Jan, De stichting van de Gentse kartuis „Koningsdal" te Rooigem in de parochie Ekkergem, in HMGOG, XXV, (1971), p. 3-30. ID., Histoire de la chartreuse du Val-Royal à Gand et de la chartreuse du Bois-Saint-Martin à Lierde-Saint-Martin (Flandre Orientale), (Analecta Cartusiana, XVIII), Salzburg 1974 (zie Bibliografie 1973-1974, nr. 55).].

Kerkgeschiedenis, abdijen, kloosters

DE GRAUWE J.,

Chartreuse de Notre-Dame du Val-Royal à Gand

Monasticon belge. Tome VII, Province de Flandre Orientale. Cinquième volume, (Nationaal Onderzoekscentrum voor Religieuze Geschiedenis), Luik, 1989, p. 943-1006.

Het Gentse cartuizerclooster was van 1328 tot 1578 op Rooigem en van 1584 tot 1792 op Meerhem gevestigd. Het artikel bevat een overzicht van de opeenvolgende benamingen van de kartuis en van de beschikbare bronnen voor de studie van de kloostergeschiedenis. De auteur brengt verder een historische nota over de kartuis en biografieën van de opeenvolgende priors.

Kerkgeschiedenis, kloosters

DE GRAUWE J.,

De stichting van de Gentse kartuis "Koningsdal" te Rooigem in de parochie Ekkergem,

HMGOG, XXV, (1971), 3-30.

Belicht o.m. de invloed van de graaf en de politiek-militaire gebeurtenissen van 1328 bij deze stichting. Met lijst van de schenkers.

Kloosters en abdijen

DE GRAUWE J.,

Histoire de la chartreuse du Val-Royal à Gand et de la chartreuse du Bois-Saint-Martin à Lierde-Saint-Martin (Flandre Orientale),

Analecta Cartusiana, XVIII, Salzburg, 1974.

Dit werkje schetst de geschiedenis van de enige twee kartuizen die ooit in Oost-Vlaanderen opgericht werden. Beide bereikten een grote bloei in de tweede helft van de vijftiende eeuw. Na de troebelen in de zestiende eeuw kon vooral de kartuis Koningsdal (De Grauwe J., De stichting van de Gentse kartuis „Koningsdal" te Rooigem in de parochie Ekkergem, in HMGOG, XXV, (1971), p. 3-30.) te Gent zich herstellen Beide werden afgeschaft in 1783 door de maatregelen van Jozef II. Met bibliografie.

Abdijen, kloosters en begijnhoven

DE GROOTE A.

Hugo van der Goes in het licht van de geschreven bronnen

RUG, 1947.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

DE GROOTE H.

60 jaar Socialistische Beweging Drongen

Dronghine. Jaarboek, (1987), p. 31-37.

Tekst van een toespraak gehouden op 3 mei 1986. De toespraak bevat een historisch overzicht van 60 jaar socialistische aktie in Drongen. Zie ook GOOSSENS D. ACW-Drongen 60 jaar Dronghine. Jaarboek, (1987), p. 2-5.

Heemkunde, volkskunde

DE GROOTE S.

De parochiekerk van Oostakker wordt gerestaureerd

Heemkundig Nieuws, 18, (1990), nr. 2, p. 2-5.

Geïllustreerd

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DE GROOTE S.

De watervoorziening in Gent vanaf het midden van de 19de eeuw tot in het begin van de 20ste eeuw Het openbaar initiatief van de gemeenten in België 1795-1940. Handelingen. Volume I,

Gemeentekrediet. Historische Uitgaven -8°. Nr. 71), Brussel, 1986, p. 209-222.

Het waterbedelingsnet werd te Gent niet door het stadsbestuur opgericht maar door de „Compagnie Générale des Eaux de Gand", een privé-maatschappij. Na het faillissement van deze maatschappij (1884) nam de stad zelf de exploitatie van het net in handen.

Hedendaagse Tijd

DE GROOTE S.

Ontstaan en evolutie van het waterbedelingsnet in Gent 1850-1925

RUG, 1978.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

DE GROOTE S.

Praalmonument ter verheerlijking van de heldhaftige soldaten, gevallen voor het vaderland, en de martelaren der Duitse ontvoeringen,

Heemkundig Nieuws, 19, (1991), nr. 2, p. 7-12.

Bespreking van het "Monument van de Gesneuvelden 1914-1918" in Sint-Amandsberg vervaardigd door Aloïs de Beule. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DE GROOTE S.,

Op bezoek bij Jackie Snoeck, zoon van architect Ernest Snoeck

Heemkundig Nieuws, 20, (1992), nr. 4, p. 48.

Schets over leven en werk van de architect Ernest Snoeck (Lovendegem, 1900-Sint-Amandsberg, 1986). Met foto's van gerealiseerde woningen en plannen.

Biografieën

DE GROOTE S.,

Richard Minne (1891-1965)

Bijdragen tot de Geschiedenis der Stad Deinze, LVIII, (1991), p. 119-158.

Minne (Gent, 1891 -Sint-Martens-Latem, 1965) was dichter, journalist en schrijver van cursiefjes in Vooruit. Met fotoreproducties.

Biografieën

DE HAAS F. en I. SMETS (o.l.v.)

Mozart in België. Een wonderkind op reis door de Zuidelijke Nederlanden, 1763-1766,

Antwerpen, 1990, 303 blz.

In verband met zijn verblijf te Gent van 4 tot 6 september 1765 : P. LENDERS, Het economisch centrum van Vlaanderen (164-171), F. DELEU, De beiaard van Gent (172-181) en G. POTVLIEGHE, Orgelstad Gent (182-183). Geïllustreerd. Zie ook I. SMETS, Mozart in Vlaanderen, 1763-1766, in Monumenten en Landschappen, 10, (1991), nr. 3, p. 10-24.

Kunst, kultuur

DE HEMPTINNE T. en VERHULST A.

De oorkonden der graven van Vlaanderen (juli 1128 - september 1191). Deel II/band 1, Regering van Diederik van de Elzas (juli 1128 - 17 januari 1168),

Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. Verzameling van de akten der Belgische vorsten, 6), Brussel, 1988, XCVIII + 522 blz.

Geïllustreerd

Middeleeuwen

DE HEMPTINNE TH. en M. VANDERMAESEN,

De ambtenaren van de centrale administratie van het graafschap Vlaanderen van de 12e tot de 14e eeuw.

Tijdschrift voor Geschiedenis, jg. 3, (1980), nr. 2, p. 177-209

Het personeel van de centrale administratie verleende zijn diensten aan de vorst op drie niveaus : communicatie van de grafelijke wil aan lokale ambtenaren en onderdanen, financieel beheer der domeinen, het dagelijkse materiële onderhoud van het hof. Deze funkties ontwikkelden zich tot kanselarij, redeninge/Rekenkamer, en hotel. Een artikel dat niet specifiek op de Gentse stadsgeschiedenis slaat, maar bepaalde middeleeuwse toestanden te Gent beter laat begrijpen.


1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina