Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina26/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   70

Middeleeuwen

DE HERDT R

Bibliografie van de geschiedenis van Gent 19811982

HMGOG, XXXVI, (1982), p. 239-291.

Vervolg van de jaarlijkse bibliografie van de geschiedenis van Gent die sinds 1973 in de HMGOG verschijnt.

Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

DE HERDT R

Bibliografie van de geschiedenis van Gent, 1973-1974,

HMGOG, XXVIII, (1974), p. 159-175

Vervolg op de bibliografie begonnen door M. Ryckaert

Bibliografieën, katalogi

DE HERDT R

Een nieuwe wetenschap op zoek naar een eigen identiteit : de industriële archeologie.

HMGOG, jg. XXXII, (1979), p. 221-236

Na een bondige inleiding, gaat de auteur na welke sluitende definities reeds werden voorgesteld. Vrijwel alle definities zijn erg defektief, ook de recent geformuleerde definitie van het Third International Conference on the Conservation of Industrial Monuments (Zweden, 1978). Door te bepalen welk werkterrein het industrieel erfgoed behelst en wat onder „industrialisatie" verstaan wordt, biedt het International Committee for Conservation of Industrial Heritage nieuwe perspektieven. Doch ook hier wijst de auteur op de onvolkomenheden van deze nieuwe visie. Naast de aandacht voor de industriële archeologie kan tevens de belangstelling groeien voor andere sektoren van de maatschappij (o.a. het kultureel erfgoed) die bestudeerd kunnen worden volgens methoden en aanpak gelijkaardig aan deze welke in de industriële archeologie gebruikt worden.

Industriële Archeologie

DE HERDT R

Gent op weg naar de eerste industriële revolutie

Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur, 5, (1987) nr. 3-4, p. 6-34.

Het artikel peilt naar de industriële wortels van de Arteveldestad. Vanzelfsprekend wordt daarbij het accent gelegd op de textielnijverheid. Op die manier wordt een overzicht gegeven van het ontstaan, de bloei en het verval van de middeleeuwse lakennijverheid, wordt bekeken welke ekonomische aktiviteiten in de moderne tijden te Gent werden beoefend om uit te monden bij de industriële revolutie. De rechtstreekse voorbereiding hiervan vindt men in de fusteinweverijen en katoendrukkerijen. De industrialisatie kwam te Gent eerst tot volle ontwikkeling na de invoer van machines uit Engeland, waarbij Lieven Bauwens een niet te onderschatten rol speelde. De mechanisering zette zich het eerst door in de katoennijverheid. Wolnijverheid, vlasindustrie en andere sektoren volgden. Rijk geïllustreerd. Met zeer bondige bibliografie.

Industriële archeologie, scriptophilie

DE HERDT R

Gent, het Manchester van het Kontinent,.

Gent, 1980, 19 blz

Brochure waarin de industriële ontwikkeling van Gent in de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw geschetst wordt.

Hedendaagse Tijden

DE HERDT R

Ghent, The Manchester o f the Continent,

Gent, 1980, 23 blz., geïllustreerd.
Hedendaagse Tijden

DE HERDT R

Ook een vleeshal heeft haar bouwgeschiedenis.

Toerisme in Oost-Vlaanderen, jg. 29, nr. 1, (1980), p. 1-6, geïllustreerd.

In afwachting van de restauratie van het Groot Vleeshuis werd docr de auteur een grondige studie ondernomen naar de bouwgeschiedenis van dit ambachtsgebouw. Deze studie zal ter gelegenertijd gepubliceerd worden. Men krijgt hierover alvast een vulgariserende tekst.

Gebouwen en stadsbeeld

DE HERDT R en VANNIEUWENHUYSE J.,

Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1986-1987

HMGOG, XLI, (1987), p. 201-239.

Vervolg van de jaarlijkse Bibliografie van de geschiedenis van Gent, die sinds 1973 in de HMGOG verschijnt.

Inventarissen, bibliografieën, regentenlijsten

DE HERDT R, DE GRAEVE B., GHYSELINCK E., HALLAERT J.

Hun werk, hun leven. Getuigenissen uit de Gentse textielwereld 1900-1950.

Museum voor Industriële Archeologie en Textiel, Gent, 1980, 228 blz., rijk geïllustreerd.

Catalogus van de tentoonstelling die door het Museum voor Industriële Archeologie en Textiel werd georganiseerd in het Museum A. Vander Haeghen te Gent van 8 november 1980 tot 18 januari 1Na een uitvoerige textieltechnische inleiding (katoenspinnerij, vlasspinnerij, weverij), volgt een bondig overzicht van de Gentse textielfabrieken op het einde van de 19de eeuw en in de eerste helft van de 20ste eeuw. Hierna komt de eigenlijke kern van de catalogus tachtig interviews met textielarbeiders, afgenomen tussen 1978 en 1Overzicht van de belangrijkste sociale wetten 1889-1950 ,: woordenlijst ,: bibliografische oriëntering.

Industriële Archeologie

DE HERDT R.

. Een visie vanuit het Museum voor Industriële Archeologie en Textiel

Educatieve werking in Vlaamse en Brusselse Musea, (Vlaamse Museumvereniging. Edukatieve W erking), s.l., 1986, p. 51-72.

Het Museum voor Industriële Archeologie en Textiel te Gent heeft zich sinds een tiental jaren op edukatief gebied intensief ontplooid door tentoonstellingen, edukatieve projekten naar kinderen, volwassenen, het netwerkmuseum, enz. Het artikel biedt een rondblik over de edukatieve museumwerking in het algemeen, en over de edukatieve werking in het Museum voor Industriële Archeologie en Textiel in het bijzonder. Met uitgebreid voetnotenapparaat.

Kunst en kultuur

DE HERDT R.

1976-1986, 10 jaar Museum voor Industriële Archeologie en Textiel. Overzicht ter gelegenheid van de tentoonstelling „Industriële Archeologie in België", gehouden in de Sint-Pieters-abdij te Gent, van 8.11.86 tot 18.1.87

V.I.A.T.-Kontaktblad, 20, (1986), nr. 3, p. 1-13

Geïllustreerd

Industriële archeologie, scriptophilie

DE HERDT R.

Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1980-1981

HMGOG, XXXV , (1981), p. 139-176.

Vervolg van de jaarlijkse bibliografie van de geschiedenis van Gent die sinds 1973 in de HMGOG verschijnt.

Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

DE HERDT R.

Bibliografie van de geschiedenis van Gent 19821983

HMGOG, XXXVII, (1983), p. 245-271.

Vervolg van de jaarlijkse bibliografie van de geschiedenis van Gent die sinds 1973 in de HMGOG verschijnt.

Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

DE HERDT R.

Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1983-1984

HMGOG, XXXVIII, (1984), p. 189-223.

Vervolg van de jaarlijkse bibliografie van de geschiedenis van Gent die sinds 1973 in de HMGOG verschijnt.

Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

DE HERDT R.

Bibliografie van de geschiedenis van Gent 19841985

HMGOG, XXXIX, (1985), p. 247-286.

Vervolg van de jaarlijkse bibliografie van de geschiedenis van Gent die sinds 1973 in de HMGOG verschijnt.

Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

DE HERDT R.

Bibliografie van de geschiedenis van Gent, 1975­1976

HMGOG, XXX, (1976), p. 115-134.

Vervolg van de jaarlijkse bibliografie die sinds 1973 in de HMGOG verschijnt

Inventarissen, bibliografieën, regentenlijsten, catalogi­

DE HERDT R.

Bibliografie van de geschiedenis van Gent, 1976­1977.

HMGOG, XXXI, (1977), p. 241-264.

Vervolg van de bibliografie die sinds 1973 in de Handelingen verschijnt.

Inventarissen, bibliografieën, catalogen

DE HERDT R.

Bibliografie van de geschiedenis van Gent, 19771978

HMGOG, XXXII, 1978, p. 185-207.

Vervolg van de bibliografie die sinds 1973 in de Handelingen verschijnt.

Inventarissen, bibliografieën, katalogen

DE HERDT R.

Bibliografie van de geschiedenis van Gent, 1978-1979 .

HMGOG, XXXIII, (1979), p. 261-284.

Vervolg van de bibliografie die sinds 1973 in de HMGOG verschijnt

Inventarissen, bibliografieën

DE HERDT R.

Bibliografie van de geschiedenis van Gent, 1979-1980.

HMGOG, XXXIV, (1980), p. 215-246.

Vervolg van de jaarlijkse bibliografie over de geschiedenis van Gent die sinds 1973 in de HMGOG verschijnt.

Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

DE HERDT R.

De bouwgeschiedenis van het Groot Vleeshuis

Uitgave van de Vereniging voor Industriële Archeologie en Textiel, Gent, 1983, 12 blz.

Het Groot Vleeshuis werd opgericht in de periode 1407 - 1419. Tot 1884 was het Groot Vleeshuis het belangrijkste verkoopcentrum van vlees te Gent. Geïllustreerde brochure.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DE HERDT R.

De limonadefabriek "Ideal". Kernbestanddeel van het limonademuseum in het MIA T,

Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur, 9, (1991), nr. 2, p. 34-39.
Industriële Archeologie

DE HERDT R.

De mule jenny. Bondige schets van haar oorsprong, ontwikkeling en werking.

Gent, 1978.

Brochure samengesteld ter gelegenheid van het in werking stellen van de mule jenny in mei 1978. Bondige bespreking van de spinmachines van Hargreaves, Arkwright en Crompton. Uitweiding over de Gentse mule Jenny, haar bouw en werking. Geïllustreerd.

Industriële Archeologie

DE HERDT R.

De wraak van Jan Borluut. Gent ten tijde van de Guldensporenslag

Vereniging voor Industriële Archeologie en Textiel, Gent, 1985, 42 blz.

Brochure waarin de vete die heerste tussen Jan Borluut en de familie van Sint-Baafs wordt gesitueerd in het nationaal gebeuren in de periode van omstreeks 1302. Deze brochure steunt in belangrijke mate op F. BLOCKMANS, Een patricische veete te Gent op het einde der XIIIde eeuw (vóór 1297 tot 10 juni 1306), Brussel, 1936. Ze kwam tot stand naar aanleiding van de met toneelscènes geïllustreerde stadswandelingen die over Jan Borluut werden georganiseerd tijdens de Gentse Feesten 1985. Geïllustreerd.

Middeleeuwen

DE HERDT R.

Educatieve museumwerking in geleidelijke opgang

Museumleven. Jaarboek, (1986), p. 20-34.

Een rondblik naar de edukatieve werking in de Vlaamse musea, met bijzondere aandacht voor de edukatieve aktiviteiten in het Museum voor Industriële Archeologie en Textiel te Gent.

Kunst, kultuur

DE HERDT R.

Een Hollands soldaat penseelt Gent. Uit de Atlas Goetghebuer, akwarellen van Jan Joseph Wynants in het Stadsarchief te Gent

Stichting Mens en Kultuur), Gent, 1989, 208 blz.

Voorstelling van een verzameling Gentse stadsgezichten, vervaardigd door Wynants tussen 1820-1823 en schets van Gent in de Hollandse tijd. Met inleiding, index, Franse, Duitse en Engelse samenvattingen. Geïllustreerd.

Hedendaagse Tijd

DE HERDT R.

Een vereniging in geleidelijke groei: de Vereniging voor Industriële Archeologie en Textiel

Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur, 5, (1987), nr. 3-4, p. 61-71.
Industriële archeologie

DE HERDT R.

Gentse Floraliën. Sierteelt in Vlaanderen

Stichting Mens en Kultuur, Gent, 1990, X + 326 blz.

Overzicht van de ontwikkeling van de tuinbouw sinds de vroege middeleeuwen en van de sierteelt te Gent sinds de 19de eeuw. Gewezen wordt onder meer op de belangrijke rol van de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde en van de Floraliën. Met ten geleide door graaf DE KERCHOVE DE DENTERGHEM, inleiding door gouverneur H. BALTHAZAR, nawoord door schepen R. VAN QUAQUEBEKE en illustraties. Zie ook ID. Een floraliënwandeling doorheen Gent, in Toerisme in Oost-Vlaanderen, 39, (1990), nr. 1, p. 6-11 en Gent een stad van bloemen vroeger en nu. Wandelingen en wetenschappelijke bijdragen, (Industrieel netwerkmuseum Gent. Wandelingen, nr. 2), Gent, 1990, 80 blz.

Kunst, kultuur

DE HERDT R.

Geuzentocht. Gegevens over Gent in de tweede helft van de 16de eeuw

Vereniging voor Industriële Archeologie en Textiel v.z.w., Gent, 1984.

Een veertigtal bladzijden tellende brochure als verduidelijking van een historische wandeltocht doorheen Gent. Geïllustreerd.

Moderne tijden

DE HERDT R.

Het Afuseum voor Industriële Archeologie en Textiel te Gent

Handelingen. Vijfde Nationaal Kon gres voor industriële Archeologie. Gent, 26-27 november 1977, Gent, 1979, p. 213-220.

Bespreking van doel en mogelijkheden van het M.I.A.T. Voorstelling van de voormalige fabriek G. en M. Van Acker als museum. Geïllustreerd.

Sociale geschiedenis

DE HERDT R.

Het Koornstapelhuis

Uitgave van de Vereniging voor Industriële Archeologie en Textiel), Gent, 1983, 15 blz.

De geschiedenis van het Romaanse Koornstapelhuis op de Graslei te Gent. Geïllustreerde brochure.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DE HERDT R.

Het metalen Gent

Gent werkt, (1983), nr. 56, p. 65-70.

Kort vulgariserend artikel over „metaal" en het gebruik ervan te Gent.

Industriële Archeologie, Scriptophilie

DE HERDT R.

Het MIAT en Horta's volkshuis,

Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur, 9, (1991), nr. 1, p. 5-10.

Geïllustreerd.Zie ook : Nomade elementen feestzaal van Horta's volkshuis op definitieve locatie te Gent?, in it., 9, (1991), nr. 1, p. 11-15.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DE HERDT R.

Het Museum Arnold Vander Haeghen, museum voor geschiedenis en cultuurgeschiedenis

Dienst voor Culturele Zaken), Gent, 1989, 95 blz.

Overzicht van de geschiedenis van het gebouw in de Veldstraat nr. 82, van de inrichting als museum en van de kabinetten en permanente opstellingen: het Chinees Salon, het Kabinet Maurice Maeterlinck, het Kabinet Victor Stuyvaert, het Kabinet Charles Doudelet, het Gents Verhaal, de Vrede van Gent (1814) en het Kabinet Vander Haeghen. Met illustraties en Franse, Engelse en Duitse samenvattingen.

Kunst, kultuur

DE HERDT R.

Het Museum voor Industriële Archeologie en Textiel te Gent

Museumleven, 4, 1977, p. 18-19.

Korte voorstelling van het M.I.A.T.

Kunst en Cultuur

DE HERDT R.

Het Rabot 1488-'89 - 1988-'89 Vijfhonderd jaar

Gent, 1988, 8 blz.

Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DE HERDT R.

Jakob van Artevelde. Historische evokatie

Vereniging voor Industriële Archeologie en Textiel), Gent, 1986, 32 blz.

Brochure met een tekst rond het optreden van Jakob van Artevelde. De tekst die een vrije interpretatie is van de historische feiten, hoorde bij de stadswandelingen op 11 juli en tijdens de feestweek.

Middeleeuwen

DE HERDT R.

Mondelinge geschiedenis. Wetenschappelijke discipline en educatief werkinstrument.

Handelingen van het tweede colloquium in Vlaanderen over Mondelinge Geschiedenis. Stad Gent. Dienst voor Culturele Zaken. Museum voor Industriële Archeologie en Textiel, Gent, 1983, p. 3-9.

Met voorbeelden van het educatief werken van het Gentse Museum voor Industriële Archeologie en Textiel met mondelinge geschiedenis. In R. DE HERDT (ed.)

Nieuwste Geschiedenis

DE HERDT R.

Te gast bij broeders, kartuizers en fabrikanten. Het Museum Meerhem.

Toerisme in Oost-Vlaanderen, jg. 26, (1977), p. 29-34.

Toeristisch artikel over het Museum Meerhem dat in 1977 werd geopend op initiatief van de broeders Hiëronymieten van het Instituut Sint-Jan de Deo. Geïllustreerd.

Kerkgeschiedenis, abdijen, kloosters

DE HERDT R.

Te schande op de Vismarkt

Uitgave van de Vereniging voor Industriële Archeologie en Textiel, Gent, 1983, 10 blz.

Leidraad bij een stadswandeling over de vroegere Vismarkt. Vooral de vroegere rechtspraak, het Pelorijn, de Stok en de Vier Pilaren komen ter sprake.

Middeleeuwen

DE HERDT R.

Toeristisch ontsloten . ons industrieel erfgoed,

Toerisme Oost-Vlaanderen, 40, (1991), nr. 3, p. 5-15.

Overzicht van de industriële relicten in de provincie Oost-Vlaanderen en de bezoekmogelijkheden. Geïllustreerd.

Industriële Archeologie

DE HERDT R.

Vaste brandstof en ertsen in het vroegere Gent

Gent werkt, (1983), nr. 57, p. 123-127.

Vulgariserend artikel over het gebruik van turf, steenkool, houtskool en ertsen in het vroegere Gent.

Industriële Archeologie, Scriptophilie

DE HERDT R. DESEYN G.en VAN DEN HOLE W.

100 Jaar Plansoenendienst. Promenades - Parken - Funktioneel Groen

Stad Gent. Museum voor Industriële Archeologie en Textiel. Plantsoenendienst, Gent, 1985, 88 blz.

Brochure geschreven naar aanleiding van de tentoonstelling over de 100-jarige plantsoenendienst, welke van 21 september tot 21 oktober in het Museum A. Vander Haeghen werd opgesteld. Met het graven van de Coupure (1751-1753) werden in Gent grootse aanplantingen van laanbomen verricht. Deze promenades groeiden uit tot ontmoetingsplaatsen van de burgerij. Heel de eerste helft van de negentiende eeuw lag het hoofdaksent van het Gentse openbaar groen op deze wandelingen. Vanaf ca. 1869 werd de zorg voor de openopenbare beplantingen meer gediversifieerd : wandelingen, pleinen, squares, parken. Spilfiguur hierbij was Hubert Jan Van Hulle (18271900), leraar aan de Rijkstuinbouwschool, hortulanus van de Gentse plantentuin in 1858 en inspekteur der beplantingen van de Stad Gent vanaf 1860. De oprichting van de plantsoenendienst geschiedde in 1885. Deze dienst nam zeer aktief deel aan de wereldtentoonstelling van 1913, doch had in de twintiger jaren van deze eeuw af te rekenen met de olmenziekte. Na de verwoesting van de kwekerij op de Vrijheidslaan in 1945, werd in 1951 een nieuwe kwekerij in gebruik genomen op de plaats van het vroegere tuinbouwbedrijf Van Houtte te De Pinte. In deze brochure worden eveneens de aanleg van De Kouter, het Citadelpark, het Zuid- of Koning Albertpark besproken. Met bibliografie. Rijk geïllustreerd.


1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina