Bibliografie van de geschiedenis van gentDovnload 7.42 Mb.
Pagina27/70
Datum22.07.2016
Grootte7.42 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   70

Hedendaagse Tijd

DE HERDT R. (ed.)

Gemengd Boeket. Zes tentoonstellingen rond bloemen

Stad Gent. Dienst voor Culturele Zaken. Museum voor Industriële Archeologie en Textiel, Gent, 1985, 208 blz.

Van 19 april tot 19 mei 1985 werd in de Plantentuin van de Rijksuniversiteit te Gent een tentoonstelling opgesteld waarin een achttal verenigingen en instellingen diverse aspekten van bloem en plant illustreerden, vandaar de toepasselijke titel „gemengd" boeket. De bijhorende catalogus valt uiteen in een zevental hoofdstukken. H. WILLE bespreekt aspekten van de geschiedenis van de botanische illustratie in het gedrukte boek onder de titel Vijf eeuwen bloemenen plantenboeken. In een boeiend overzicht heeft deze auteur ernaar gestreefd twee facetten van de botanische boekillustratie te beklemtonen : enerzijds is de bloemenillustrator een medewerker van de botanicus en dient zijn werk aan strikt wetenschappelijke eisen te voldoen ; anderzijds is hij ook een kunstenaar. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om te putten uit de boekenrijkdom van de Gentse Universiteitsbibliotheek en de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde. Op blz. 123-132 wordt het belang van de Floraliën en de tuinbouwers te Gent voor de boekillustratie besproken. Met bibliografie en register van namen. Door N. POULAIN wordt De Roos in de Art Deco belicht, met enkele Gentse voorbeelden. R. DE HERDT en G. DESEYN behandelen Industriële Revoluties in de Gentse tuinbouw, voornamelijk het belang van de wintertuingedachte voor de expansie van de plaatselijke tuinbouw ; alsook de ontwikkeling der broeikasverwarming. P. VAN DER VEKEN schetst zeer bondig de Plantentuin van de Rijksuniversiteit Gent en zijn verzamelingen. De Belgian Flower Arrangement Society geeft een overzicht van de historiek van de stijlboeketten, terwijl F. HEYMANS een bloemlezing geeft van gedichten over bloemen. Zeer rijk geïllustreerd.

Kunst en Kultuur

DE HERDT R. (red.)

Honderd jaar "Het Neerhof' 1889-1989, Koninklijke Maatschappij "Het Neerhof'.

Museum Arnold Vander Haeghen, Gent, 1989, 56 blz.

Bevat een kroniek van de vereniging voor liefhebbers van neerhofdieren door R. DE HERDT en C. PEETERS, een artikel over de oorsprong van de huisdieren door A. ERVYNCK en A. GAUTIER, een biografische nota over René Delin, schilder van neerhofdieren en bijdragen over de Vlaamse Reus en de Gentse Kropper. Met illustraties.

Hedendaagse Tijd

DE HERDT R. e.a.

In en om de alambiek. Jenever en alcoholstokerijen

Stad Gent. Dienst voor Culturele Zaken. Museum voor Industriële Archeologie en Textiel, Gent, 1981, 112 blz.

Tentoonstellingscatalogus waarin voornamelijk de jeneverstokerijen in Oost-Vlaanderen worden belicht. Een afzonderlijk hoofdstuk wordt gewijd aan de Gentse brandewijngeschiedenis met de „Gist- en Spiritusfabrieken Bruggeman" en de vergane glorie van het „Museum van Thorenburg-Mestdagh". Met bibliografie. Rijk geïllustreerd.

Industriële Archeologie

DE HERDT R. e.a.

Mondelinge Geschiedenis. Colloquium 17 januari 1981.

Handelingen. (Stad Gent - Dienst voor Culturele Zaken - Museum voor Industriële Archeologie en Textiel), Gent, 1982.

Tot vóór de sterk opgemerkte tentoonstelling Hun werk, hun leven. Getuigenissen uit de Gentse textielwereld 1900-1950 was de mondelinge geschiedenis als discipline in Vlaanderen vrijwel onbekend. In deze Handelingen werden een tweetal bijdragen opgenomen die ook voor Gent belangrijk zijn, nl. Getuigenissen uit de Gentse textiel  wereld. Een konkrete toepassing van Oral History in Vlaanderen door B. DE GRAEVE. Deze auteur bespreekt haar manier van werken bij het afnemen van interviews, geeft een beeld van de afkomst en het onderwijsniveau van de Gentse informanten, bespreekt beroepskeuze en mobiliteit en het maatschappelijk bewustzijn van de Gentse textielarbeider. R. DE HERDT heeft het over Het belang van de mondelinge geschiedenis voor de musea, met voorbeelden uit het Gentse.

Hedendaagse tijd

DE HERDT R. en B. DE GRAEVE,

Kinderarbeid van omstreeks 1800 tot 1914,

Stadsbestuur Gent. Museum voor Industriële Archeologie en Textiel, Gent, 1979, 135 blz.

Rijk geïllustreerde catalogus van een tentoonstelling die van 1 tot 23 september 1979 werd georganiseerd door het in oprichting zijnde M.I.A.T. in het Museum Vander Haeghen te Gent. Vooral de hoofdstukken arbeidsomstandigheden, levensomstandigheden en arbeid in de textielsektor handelen over Gentse toestanden.

Sociale geschiedenis

DE HERDT R. en DE GRAEVE B.

Kinderarbeid 1800-1914.

Stad Gent. Dienst voor Culturele Zaken. Museum voor Industriële Archeologie en Textiel), Gent, 1981, 55 blz.

Deze brochure kan als een samenvatting beschouwd worden van de in 1979 verschenen, doch sinds begin 1980 uitverkochte catalogus Kinderarbeid van omstreeks 1800 lot 1914 door dezelfde auteurs. De kinderarbeid wordt geïllustreerd met talrijke Gentse voorbeelden en foto's. Vijftig illustraties.

Hedendaagse tijd

DE HERDT R. en DEMOEN E. (ed.),

Mondelinge Geschiedenis. Derde Colloquium 30 oktober 1983. Handelingen

Stad Gent. Dienst voor Culturele Zaken. Museum voor Industriële Archeologie en Textiel, Gent, 1985, 60 blz.

Voor de geschiedenis van Gent zijn twee bijdragen interessant. In de eerste plaats een oefening in de mondelinge geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Gent over de Gentse metaalsektor met de bedrijven ACEC (vroeger Carels) en ARBED (de vroegere 'Puntfabriek') als de belangrijkste kernen. De oefening wordt gesitueerd door G. VAN SCHOENBEEK onder de titel Leven, werk en strijd in de smidse van Vulcanus. Arbeidersleven in de Gentse metaalfabrieken. Van een totaal andere aard is het verslag door A. DE CLERCQ over de interviews bij Gentse sportlui Mondelinge Geschiedenis een toepassing. Sport in het Gentse.

Hedendaagse Tijd

DE HERDT R. en DESEYN G.

De Coupure

Uitgave van de Vereniging voor Industriële Archeologie en Textiel, Gent, 1983, 30 blz.

Brochure bij een geleide industrieel-archeologische wandeling langs de Coupure te Gent. Geïllustreerd.

Industriële Archeologie, Scriptophilie

DE HERDT R. en DESEYN G.

Onder Stoom. Aspekten van de geschiedenis van de stoommachine

Gent, (1983), 198 blz.

Catalogus uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling die van 28 oktober 1983 tot 15 januari 1984 werd georganiseerd door het Museum voor Industriële Archeologie en Textiel in het Centrum voor Kunst en Cultuur te Gent. Na een algemene historiek van de stoommachine, de toepassing van de stoommachine in België, wordt uitvoerig ingegaan op de eerste stoommachines te Gent en op de Gentse constructeurs in zonderheid N.V. Phoenix, Vanden Kerchove, Carels, de firma's Mahy. Tevens volgt een uitvoerige historiek en technische bespreking van de stoommachine Van de Velde op de Betsberg te Landskouter, zowat de oudste stoommachine van België, die door een Gentse constructeur werd gebouwd. Met technische afmetingen en vaststellingen door ir. Pieter VANDEWALLE. Rijk geïllustreerd. Met bibliografie.

Industriële Archeologie, Scriptophilie

DE HERDT R. en DESEYN G.

Industriële revoluties in de Gentse tuinbouw

Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur, dl. 9, jg. 3, (1985), nr. 1, p. 3-10.

Herdruk van het artikel in de tentoonstellingscatalogus Gemengd Boeket, Gent, 1985. De illustraties werden gewijzigd.

Industriële Archeologie, Scriptophilie

DE HERDT R. en F. VERCOUTERE,

Leven onder de gaslantaarn.

Museum voor Industriële Archeologie en Textiel, Gent, 1980, 126 blz., rijk geïllustreerd

Catalogus van de tentoonstelling die, door het Museum voor Industriële Archeologie en Textiel georganiseerd werd in het Museum A. Vander Haeghen van 3 mei tot 15 juni 1In een achttal hoofdstukken worden evenzoveel facetten van de gasnijverheid en het ontstaan ervan belicht. Op p. 61-68 worden de gasfabriek van Louis Roelandt, de gasfabriek aan het Dok en de gasfabrieken van de Ver bindingsvaart besproken. Op p. 97-122 volgt een bespreking van de openbare verlichting en de gloeikousjes-industrie. Met zeer vele voorbeelden en illustraties uit Gent.

Industriële Archeologie

DE HERDT R. en J. VANNIEUWENHUYSE,

Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1990-1991

HMGOG, XLV, (1991), p. 211-248

.

Inventarissen, archiefvoorstellingen, bibliografieën

DE HERDT R. en VAN DEN BOSSCHE P.

Aspecten van het dagelijks leven.

Stad Gent. Dienst voor Culturele Zaken. Museum voor Industriële Archeologie en Textiel, Gent, 1983, 16 blz

Deze brochure behandelt, na een inleiding over de industriële revolutie, een tiental aspecten van het dagelijks leven in 19de en begin 20ste eeuw : de stadsontwikkeling, de industrialisering van een gedeelte van het platteland in dustrie en werk, het transport, wonen en huishoudelijk comfort, kopen en verkopen, klederdracht -mode, de voeding, het onderwijs, het amusementsleven. In deze aspecten komt aan bod hoe de industrialisatie steeds sterker om zich heen greep. Met talrijke Gentse voorbeelden. Rijk geïllustreerd,

Industriële Archeologie, Scriptophilie

DE HERDT R. en VANDENHEEDE L.

De Oude Haven van Gent

Uitgave van de Vereniging voor Industriële Archeologie en Textiel. Gent, 1983, 28 blz.

Brochure over de vroegere havenaktiviteiten aan Gras- en Koornlei. Geïllustreerd.

Heemkunde

DE HERDT R. en VANNIEUWENHUYSE J

Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1985-1986

HMGOG, XL, (1986), p. 221-292

Vervolg van de jaarlijkse bibliografie van de geschiedenis van Gent die sinds 1973 in de HMGOG verschijnt.

Inventarissen, bibliografieën, regentenlijsten

DE HERDT R. en VANNIEUWENHUYSE J.

Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1987-1988

HMGOG. XLII, (1988), p. 239-282.
Inventarissen, bibliografieën

DE HERDT R. en VANNIEUWENHUYSE J.

Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1988-1989

HMGOG, XLIII, (1989), p. 231-271.
Inventarissen, bibliografieën

DE HERDT R. en VANNIEUWENHUYSE J.

Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1989-1990

HMGOG, XLIV, (1990), p. 169-203.
Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

DE HERDT R. en VANNIEUWENHUYSE J.

Historie op perkament. Op zoek naar het verleden in het Gentse Stadsarchief

Dienst voor Culturele Zaken. Stadsarchief), Gent, 1988, 149 blz.

Brochure uitgegeven naar aanleiding van een tentoonstelling in het Museum Arnold Vander Haeghen. In de publikatie worden de historiek en de werking van de Gentse archiefdienst voorgesteld en de bewaarde bescheiden zowel van Gent als van de deelgemeenten beschreven. Verder zijn er allerlei praktische inlichtingen voor de leeszaalbezoeker opgenomen en werden het onderzoek naar personen uit het verleden en het onderzoek naar de eigen woning of straat konkreet uitgewerkt. Met Franse, Engelse en Duitse samenvattingen en illustraties.

Inventarissen, bibliografieën

DE HERDT R.,

Bibliografie van de geschiedenis van Gent, 1974-1975,

HMGOG, XXIX, (1975), p. 129-144

Vervolg van de jaarlijkse bibliografie die sinds 1973 in de HMGOG verschijnt.

Inventarissen, bibliografieën, regentenlijsten.

DE HERDT R.,

Op speurtocht naar het industrieel verleden van Gent,

Toerisme in Oost-Vlaanderen, jg. 24, (1975), p. 81-85.

Een eerste peilen naar de toeristische mogelijkheden van de industriële archeologie te Gent.

Hedendaagse Tijd (o.m. sociale geschiedenis, industriële archeologie)

DE HERDT R.,

Textieltijdstabel, (Stadsbestuur Gent - Dienst voor Culturele Zaken. Museum voor Industriële Archeologie en Textiel)

Gent, 1982, 16 blz.

Geïllustreerde textieltijdstabel uitgegeven ter gelegenheid van de deelname van het Museum voor Industriële Archeologie en Textiel aan de vakbeurs Textirama in februari 1982. In dit chronologisch overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen op textielgebied in West-Europa worden de gegevens uit Vlaanderen en Gent extra belicht.

Industriële Archeologie, Scriptophilie

DE HERDT R., DESEYN G.en VERHEEKE G.

Het affiche. Spiegel van de industriële maatschappij

Stad Gent. Dienst voor Culturele Zaken. Museum voor Industriële Archeologie en Textiel, Gent, 1984, 143 blz.

Catalogus van een tentoonstelling die werd georganiseerd van 8 juli tot 15 augustus 1984 naar aanleiding van de Gentse Feesten. Het affiche wordt niet benaderd als kunstvorm of als kunstvoorwerp, doch als getuige van een maatschappij die onder druk van opeenvolgende industriële revoluties uitgroeide tot de huidige konsumptiemaatschappij. Vandaar dat het tekstaffiche eveneens wordt benadrukt, evenals het affiche uit de periode vóór de Belle Epoque. Er werden uitsluitend affiches gebruikt die aanwezig zijn in het Gentse Stadsarchief. In een eerste hoofdstuk wordt gepeild naar de diversiteit van de reclame en wordt o.m. nagegaan hoe te Gent de industriële maatschappij zeer langzaam doordringt in de pers via het reklamemedium bij uitstek, nl. de advertentie, vooral uit de Gazette van Gent. In een tweede hoofdstuk wordt de ontwikkeling van het affiche en de affichekunst gevolgd. Vervolgens wordt ingegaan op aspekten van de reklame-industrie te Gent met vooral aandacht voor de reklamezuilen (de zogenaamde colonnes lumineuses). In de catalogus zelf worden 218 nummers besproken, onderverdeeld in : het overheidsplakkaat ; konsumptiegoederen ; sociale strijd, fait-divers ; toerisme ; feestelijkheden en bals ; toneel en variété ; kermis en circus ; film en sport. Met een beknopte bibliografie. Rijk geïllustreerd.

Industriële Archeologie, Scriptophilie

DE HERDT R.en J. DE RO,

Fabriekscomplex „La Lieve". Industriële Archeologie

Stadsarcheologie, jg. 3, 1979, p. 2-17.

Sinds korte tijd wordt in het nog jonge Museum voor Industriële Archeologie en Textiel gewerkt aan het rekupereren van allerlei voorwerpen in verband met het vroegere industriële Gent. Eén van de eerste bedrijven waarvan gepoogd werd zoveel mogelijk dokumenten te verzamelen was het voormalige bedrijf „La Lieve' (TextileDéchets) aan de Wiedauwkaai. Van het bedrijf in afbraak werden foto's en dia's verzameld en tegelijkertijd werd een schets gemaakt van de bouwevolutie van het bedrijf. Geïllustreerd.

Sociale geschiedenis

DE JONG A.P. (red.),

Het edele huis. Korte geschiedenis van de instellingen van de congregatie van de zusters van liefde aan de Sint-Lievenspoortstraat te Gent

Hoger Instituut voor Paramedische Beroepen, v.z.w. congregatie zusters van liefde J.M., Gent, 1983, 125 blz.

In 1844 richtten de zusters van liefde in de Theresianenstraat een tehuis op voor berouwvolle jonge vrouwen ; ook oudere dames en werkloze dienstmeiden werden opgenomen. Weldra bleek het ge-bouw te klein en de gemeenschap bezette van 1877 af een tweede komplex in de Sint-Lievenspoortstraat. De zusters breidden hun werk-zaamheden nog uit en legden zich toe op het onderwijs en de op-voeding van zowel valide als mindervalide meisjes. Thans zijn in de Sint-Lievenspoortstraat het Hoger Instituut voor Paramedische Beroepen, Klankvreugde, het Revalidatiecentrum, het Medisch-Pedagogisch Instituut en Kindervreugde gevestigd. Met voorwoord, bibliografie, inleiding, bijlagen en illustraties.

Kerkgeschiedenis, kloosters

DE JONGHE D. en DAEMEN S.

De Sint-Niklaaskerk in Gent. Opgegraven textielresten

Stadsarcheologie, 10, (1986), nr. 3, p. 2-21 .

Geïllustreerd

Archeologie

DE JONGHE D. en DAEMEN S.

Textiel uit de Oudburg in Gent. Onderzoek van de weefsels

Stadsarcheologie, 13, (1989), nr. 3, p. 45-46.

Geïllustreerd

Archeologie

DE KEGHEL A. (red.),

Beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten, en landschappen in Oost-Vlaanderen. Arrondissement Gent,

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen. Kunstpatrimonium, Gent, 1992, 309 blz.

Naslagwerk met korte beschrijvingen van alle beschermde monumenten uit het arrondissement. Bijna 300 items betreffen Gent en de deelgemeenten. Met foto's van de besproken monumenten of landschappen.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DE KEUKELEIRE E.

Beschrijving van de planning, de aanleg en de uitbating van de eerste buurttramlijn in Oost-Vlaanderen. I, De eerste jaren van de stoomtram naar Zomergem (1886-1898)

s.l., 1986, 64 blz.

Geïllustreerd

Industriële archeologie, scriptophilie

DE KEUKELEIRE E.

Evolutie van het openbaar vervoer in het Gentse

Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur, 8, (1990), nr. 1, p. 9-39.
Industriële Archeologie

DE KEUKELEIRE E.

Het experiment met de gyrobus op de lijn Gent (Zuid) - Merelbeke 1956-1959

s.l., 1986, 134 blz.

Een gyrobus is een electrisch accumulatorvoertuig, waarbij de energie opgeslagen wordt in een vliegwiel. Met illustraties.

Industriële archeologie, scriptophilie

DE KEUKELEIRE E.

Historisch overzicht van de Gentse tramwegen (1897-1934)

Gent, 1985, 156 blz.

Dit overzicht, kronologisch gerangschikt, werd samengesteld uit be-richten verschenen in de kranten „Het Volk", „De Gentenaar" en „De Gazette van Gent", aangevuld met uittreksels uit verslagen van de Gentse gemeenteraadszittingen, koninklijke besluiten en M.I.V.G.- informatie. Geïllustreerd. Een afzonderlijk boekdeel bevat de bijla-gen en verscheen onder de titel : Bijlage bij het Historisch Overzicht van de Gentse Tramwegen. Deze bijlage omvat een keuze van 200 berichten en anekdoten (93 blz.).

Industriële archeologie, scriptophilie

DE KEYSER B.

Glazeniers en Glasramen in Oost-Vlaanderen

Toerisme in Oost-Vlaanderen, 28, 1979, p. 25-36.

Met een lijst van glazeniers(16de- 20ste eeuw), waaronder vele Gentenaars.

Kunst en Kultuur

DE KEYSER B.

Vioolbouwers in Oost-Vlaanderen vroeger en nu

Toerisme in Oost-Vlaanderen, 28, 1979, p. 73-78.

Met o.m. een lijst van vioolbouwers (16de- 20ste eeuw), waaronder vele Gentenaars. Geïllustreerd.

Kunst en Kultuur

DE KEYSER S.,

Dokumenten over de stichting en de inrichting van de armenkamer Ie Gent 1535-1578,

Bulletin van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, CXXXIV, (1968), 139-238.

De uitgave van op een na alle documenten (verordeningen, reglementen, rapporten, .) betreffende de oprichting (in 1535) en liet beheer van de armenkamer.

Inventarissen, bronnenuitgaven, regestenlijsten

DE KEYZER B.

De St.-Michielskerk te Gent, s.l.

1979. Geïllustreerd.

Historische schets van de Sint-Michielskerk te Gent, opgesteld bij de voltooiing van de jongste restauratie die duurde vanaf 1 april 1972 tot oktober 1979. Met beschrijving van de kunstwerken.

Hedendaagse Tijd

DE KOONING M. (red.)

Architectuur als buur. Panorama van Gent en omstreken 1968-88

Gent, 1988, 207 blz.

Bevat bijdragen van L. HAGEN. Architectuur als forum (6-7), G. VAN DOORNE en J. LEFEBURE. Naar een architectuurbeleid voor Gent ? (8-10), D. LAPORTE. Heeft Gent een traditie op het vlak van eigentijdse architectuur ? (11-19), M. DUBOIS. Gentse architectuur van deze eeuw: een overzicht (20-40), G. BEKAERT. Wie wil er smakeloos wonen ? (41-42), B. VERSCHAFFEL. Moderne architectuur. Bedenkingen (voor)bij een pamflet van Le Corbusier (43-48) en M. DE KOONING. Hoogtevrees ? Bedenkingen bij de architectuurinventaris (49-50). Met woord vooraf door schepen G. BRACKE en illustraties.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DE LAET D.

John Flanders

Oostvlaamse Literaire Monografieën, VII, (1985), p. 1-32.

Raymond de Kremer, ps. John Flanders (Gent, 1887-1964) was medewerker aan diverse dagbladen en tijdschriften. Hij kreeg vooral bekendheid als detektiveschrijver en auteur van fantastische verhalen. Geïllustreerd.

Biografische nota's en biografieën

DE LAET M.

De Vlaamse aktieve handel op Engeland in de eerste helft der 14e eeuw

RUG, 1971.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

DE LAET S.J. e.a.

Oudheidkundige opgravingen en vondsten in Oost-Vlaanderen, VIII.

Kultureel jaarboek voor de Provincie OostVlaanderen. Bijdragen. Nieuwe Reeks. Nr. 6, Gent, 1978, 135 blz. geïllustreerd.

Met o.a. het aanvullende en eindverslag over de opgravingen te bestelbergen, opgravingsvlakken B, C, D en F.

Archeologie

DE LAET S.J.,

Les fouilles de Destelbergen révèlent les origines galloromaines de la ville de Gand,

Archeologia, XXX (Sept.-Oct. 1969), 57-69.

S.J. DE LAET wijdde ook enkele overzichtelijke artikels aan deze ontdekkingen, en aan de gevolgtrekkingen die men er uit kan maken in verband met de vroegste geschiedenis van de stad

Het oude Gent

DE LAET S.J.,

Nieuw licht op de oorsprong van Gent,

Spiegel Historiael, IV, (1969), 133-140.
Het oude Gent

DE LAET S.J., A. VAN DOORSELAER, M. DESITTERE, H. THOEN, F. VERHAEGHE, M. ROGGE e.a.

Oudheidkundige opgravingen en vondsten in Oost-Vlaanderen, VIII.

Kultureel jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen. Nieuwe Reeks. Nr. 6, Gent, 1978, 132 blz.

Resultaten van de opgravingen te Destelbergen-Eenbeekeinde en cataloog van de vondsten uit de Gallo-Romeinse nederzettingen van Zottegem-Velzeke. Geïllustreerd. Kaarten en plattegronden.

Archeologie

DE LAET S.J., THOEN H. en VAN DOORSELAER

A., La tombe collective de la nécropole gallo-romaine de Destelbergen-lez-Gand,

Helinium, X, (1970), 3-30

Aan een grafvondst van een speciaal type (massagraf van slachtoffers van een epidemie?) werd een aparte bijdrage gewijd.

Het oude Gent

DE LAET S.J., THOEN H.en BOURGEOIS J.

De opgravingen te Destelbergen. I Eenbeekeinde in het raam van de vroegste geschiedenis van de Stad Gent. I, De voorgeschiedenis

HMGOG, dl. XXXIX, (1985) p. 3-35.

Van 1960 tot en met 1984 werden door het Seminarie voor Archeologie der Rijksuniversiteit te Gent zeer systematische opgravingen ondernomen te Destelbergen Eenbeekeinde, een archeologische vindplaats waar, meestal in stratigrafisch verband, sporen werden ont-dekt uit de Midden-Steentijd (Mesolithicum), de Jongere Steentijd (Neolithicum), de Urnenveldentijd (Late Bronstijd en Vroege ijzer-tijd), het begin van de La Tène-periode, de Gallo-Romeinse tijd en de Middeleeuwen. Het oudheidkundig bodemonderzoek besloeg meer dan één ha. en de resultaten plaatsen de vroegste geschiedenis en zelfs de oorsprong van Gent in een nieuw daglicht. Gelet op het feit dat de resultaten van meer dan lokaal belang zijn, wordt het eindverslag in het Frans gepubliceerd in de Dissertationes Archaeologicae Gandenses. Terzelfdertijd echter wordt een uitvoerig resumé in de HMGOG gepubliceerd. Het eerste in de reeks van drie be-spreekt het site ; de evolutie van de bewoning ; de prehistorische overblijfselen te Destelbergen Eenbeekeinde ; de prehistorische vond-sten in het Gentse. Met voetnotenapparaat, kaarten en illustraties.

Archeologie

DE LAET S.J., THOEN H.en BOURGEOIS J.

Les fouilles du Séminaire d'Archéologie de la Rijksuniversiteit te Gent á Destelbergen -Eenbeekeinde (1960-1984) et l'histoire la plus ancienne de la région de Gent (Gand). I, La période préhistorique

Dissertationes Archaeologicae Gandenses, vol. XXIII), Brugge, 1986, 225 blz.

Eindrapport van de opgravingen te Destelbergen (Eenbeekeinde) uitgevoerd tussen 1960-1984 door het Seminarie voor Archeologie van de R.U.Gent. De opgravingen hebben totaal nieuwe opvattingen omtrent de vroegste geschiedenis van het Gentse en het ontstaan zelf van de stad Gent bijgebracht. Het verslag, dat volgt op de voorlopige rapporten in Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, zal drie banden tellen. De nu verschenen eerste band bevat een his-toriek van de opgravingen en stelt de site voor en de gebruikte opgravingsmetoden. Het omvangrijkste deel van dit eerste verslag is gewijd aan de prehistorische vondsten en hun betekenis voor de kennis van de prehistorie in de Gentse regio. Met inleiding en biblio-grafie. Geïllustreerd.

Archeologie

DE LEEUW B. en DEPREZ A.

Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de negentiende eeuw. Dietsche warande 1888-1899

Rijksuniversiteit. Cultureel Documentatiecentrum), Gent, 1987, 231 blz.

Het katholieke tijdschrift Dietsche warande werd in 1855 te Amsterdam gesticht. In 1886 veranderde het van nationaliteit. Paul Alberdingk Thijm, hoogleraar te Leuven, werd redakteur en de Gentenaar Alfons Siffer drukker. In 1900 vond de fusie plaats met Het belfort. Met inleiding en auteurs- en trefwoordenregisters.

Inventarissen, bibliografieën, regentenlijsten

DE LEEUW B. en DEPREZ A.

De Vlaamsche Wacht 1878-1886

Rijksuniversiteit. Cultureel Documentatiecentrum), Gent, 1988, 264 blz.

Analyse van het Gentse katholieke blad, dat uitgegeven werd door het Davidsfonds. De redaktie berustte bij Frans de Potter. Met inleiding en auteurs- en trefwoordenregisters.

Inventarissen, bibliografieën

DE LETTER R.,

Oostakker in oude foto's,

Eeklo, 1992, 208 blz.

Becommentarieerd fotoboek over de deelgemeente.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

DE LEY H.

Kapellen in ons werkgebied. IV-slot, Zwijnaarde

Heemkring Scheldeveld. Jaarboek, XVII, (1988), p. 3-32.

Met illustraties.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DE LOOSE B. en C. VAN BRUWAENE

De klapbank der juffers. Wonen en leven in het 18de-eeuwse Gent

Museum voor Sierkunst), Gent, 1987, 52 blz.

Edukatieve brochure, met voorwoord door L. DAENENS en illustraties.

Moderne Tijden

DE MAEGD K

Gustave van de Woestyne in de verzameling D.M. Van Buuren

KUL, 1970.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

DE MAEYER J.

Arthur Verhaegen. Bijdrage tot de studie van het ultramontanisme : 1847-1884

KUL, 1976.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

DE MAEYER J.

Op zoek naar de wortels van de christelijke arbeidersbeweging. De Anti-socialistische Werkliedenbond van Gent vóór 1914

Leuven, 1986, p. 41-103.

In E. GERARD en J. MAMPUYS, (eds.), Voor kerk en werk. Opstellen over de geschiedenis van de christelijke arbei-dersbeweging 1886-1986. Op 22 mei 1893 werd op de Oudburg te Gent de nieuwe verga-derzaal van de Antisocialistische Werkliedenbond ingehuldigd. Deze bond was gesticht op 15 december 1890 door toedoen van Arthur Verhaegen, die er de eerste voorzitter van werd. Deze bond was een federatie van de traditionele katholieke volkswerken en de in opgerichte Algemene Bond van Werklieden en Burgers. Deze laatste had zich einde 1886 in de kijker gewerkt met de stichting van de Antisocialistische Katoenbewerkersbond. De auteur zoekt daarop naar de wortels van de Antisocialistische Werkliedenbond ; bespreekt de werking van deze bond zelf, en haar moeizame strijd voor politieke autonomie. Met René Debruyne wordt het Gentse syndikalisme op een nieuwe leest geschoeid, doch vooral na 1900 bleek ook het gebrek aan kohesie. Geïllustreerd.

Hedendaagse Tijd

DE MAEYER J. (red.)

De Sint-Lucasscholen en de neogotiek 1862- 1914

KADOC-Studies 5, Leuven, 1988, 448 blz.

De ultramontaanse en traditionalistische kerkmiddens ijverden omtrent het midden van de 19de eeuw voor een katholiek reveil. Hierbij werd gebruik gemaakt van een aan de middeleeuwen ontleende kunstvormentaal, die men onderwees in de Sint-Lucasscholen. Met illustraties, lijst van de Sint-Lucasateliers en -kunstenaars, Franse en Engelse samenvattingen en indices van persoonsnamen, corporaties, plaatsnamen en periodieken.

Hedendaagse Tijd

DE MAEYER J. (red.)

Voor 's werkmans recht. De christelijke arbeidersbeweging in Gent 1890-1990,

ACW-Verbond Gent. KADOC-Leuven, Gent, 1990, 167 blz.

Fotoboek uitgegeven naar aanleiding van de eeuwfeestviering van het Gentse ACW-Verbond.

Hedendaagse Tijd

DE MAEYER J. en L. SAERENS,

Gentse uitersten : Joseph de Hemptinne en Gerard Cooreman,

KADOC-Nieuwsbrief, (1991-1992), nr. 4, p. 4-5.

Belangwekkende archivalia werden door het KADOC verworven betreffende senator en minister Cooreman (1852-1926) en betreffende de industrieel en ultramontaan de Hemptinne (1822-1909). Geillustreerd.

Inventarissen, archiefvoorstellingen, bibliografieën

DE MAEYER J. en L. VINTS,

In kleur : de atelierarchieven van Joseph Casier en Gustave Ladon,

KADOC-Nieuwsbrief, (19911992), nr. 3, p. 6-7.

Archieven van de Gentse glazeniers Casier (1852-1925) en Ladon (1863-1942) werden door het KADOC verworven. Ze bevatten ontwerp- en uitvoeringstekeningen van glasramen, bijhorende documenten en glasnegatieven in verband met de Gentse ultramontanen. Met reproducties van oude foto's en ontwerptekeningen

Inventarissen, archiefvoorstellingen, bibliografieën

DE MEESTER E.

Ballonnetjespost op de Wereldtentoonstelling van 1913 te Gent

De Draeke, jg. 5, vol. 1, (1981), p. 2-7.

Tijdens een kinderfeest op 8 juni op de Gentse Wereldtentoonstelling van 1913 namen 1200 kinderen deel aan een ballonnetjeswedstrijd. Bespreking van de resultaten. Geïllustreerd.

Heemkunde

DE MEESTER E.

Sporen nagelaten door de Wereldtentoonstelling in 1913 te Gent in de filatelie en marcofilie

De Draeke, jg. 4, vol. 3, (1981), p. 66-72 en vol. 4, (1981), p. 99-108.

Bespreking van het gebruik van publicitaire poststempels, vlagstempels, publicitaire handstempels en telegraafstempels op de Wereldtentoonstelling van 1913. Tevens wordt de vraag gesteld waarom postzegeluitgifte werd gedaan en waarom de geplande Zeppelin-vluchten tussen Düsseldorf en Gent niet doorgingen. Geïllustreerd.

Heemkunde

DE MEESTER E. en D'HONDT G.

Postgeschiedenis en postmerken van Drongen

Filatelistische studiekring Oost-Vlaanderen v.z.w. Fistostudie n° 13, Gent, 1987, 83 blz. Geïllustreerd.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

DE MEESTER J.

De Compagnons der boekdrukkunst en boekbinderij der Stad Gend.

Ghendtsche Tydinghen, VI, (1977), p. 162.

Op initiatief van J.F. Laval (1774-1859), hulpbibliothekaris bij de Universiteitsbibliotheek te Gent, werd in 1806 een onderstandskas van de Gentse letterzetters, drukkers en boekbinders opgericht.

Hedendaagse Tijd

DE MEESTER J.

Kanunnik Petrus Jozef Triest.

Ghendsche Tydinghen, VI, (1977), p. 286-291.

Biografische nota over deze priester (1760-1836) die zich in het eerste kwart van de 19de eeuw heeft ingezet voor de armenzorg te Gent . [Cfr. Cnockaert L. Pierre-Joseph Triest 1760-1836, „Le Vincent de Paul beige (Université de Louvain. Recueil de Travaux d'histoire et de philologie) (Reeks 6, deel 3), Leuven, 1974, 657 blz.]

Biografische artikelen en nota's

DE MESSEMAEKER - DE WILDE G.

De parochiale armenzorg te Gent in de late middeleeuwen

Annalen van de Belgische Vereniging voor Hospitaalgeschiedenis, jg. XVII, 1980, p. 49-58.

Een onderzoek naar de werking van de H. Geesttafels te Gent in de 15de en 16de eeuw, waarbij de auteur tot het besluit komt dat deze parochiale armenzorg haar doel gemist heeft. De echte armen, nl. de werklozen, bleven verstoken van een regelmatige en zelfs meestal ook van occasionele ondersteuning. Met kritisch apparaat.

Middeleeuwen

DE MEULDER K., H. HOUWEN en B. MOENS (red.),

100 jaar Filip de Pillecyn, (Rodenbachfonds),

Gent, 1992, 237 blz.

Veertien auteurs leverden bijdragen voor een boek over leven en journalistiek-literair werk van De Pillecyn (Hamme, 1891-Gent, 1962). Met reproducties van linosneden door J. HOUWEN.

Biografieën

DE MEULDER M.

De aparte plaats van George Minne in de Symbolistische beweging. Vergelijkende studie met Karel van de Woestijne

RUG, 1975.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

DE MEULEMEESTER J.

Circulaire vormen in Oost-Vlaanderen

Archaeologia Belgica, nr. 259, Brussel, 1984, 55 blz.

Aanduiding van een twintigtal sites, waaronder de site van Oostakker. Deze site staat in de bronnen bekend als „lichtervelde". Met algemene inleiding en kritisch apparaat. Geïllustreerd. Met kaarten en vergelijkende tabellen.

Archeologie

DE MEULEMEESTER J.,

La topographie archéologique dans quelques villes des Pays-Bas méridionaux,

Archaeologia Mediaevalis. Colloquium Bruxellensis, I, (1991) p.3-17.

Over de vroege ontwikkeling van de middeleeuwse steden, onder meer Gent. Met kaarten.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DE MEYER D.

Henry van de Velde en de Bibliotheek van de Gentse Rijksuniversiteit

Interbellum, 10, (1990), nr. 3, p. 6-9.

Geïllustreerd

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DE MEYER M

Het kasteel „Achtendries" te Oostakker.

G.O.V. Heraut, Gidsenbond Oost-Vlaanderen, jg. 15, (1980), nr. 4, p. 1-6

Het kasteel Achtendries was gedurende eeuwen eigendom van de oude Gentse adellijke familie Morel de Westgaver. Het werd in zijn huidige vorm gebouwd in 1Bespreking van de interieurs en kunstschatten

Heemkunde en Folklore

DE MEYER M.

Orchideeënkwekerij A. Henderick & Zn te Oostakker. (Voorheen Orch. P. Cholet & C°)

G.O.V. Heraut, jg. 15, mei 1980, 4 blz.
Heemkunde

DE MEYER N.J

De Minardschouwburg N.V. te Gent. Walpoort-straat

Gentse Vereniging voor Scriptophilie, jg. 1, nr. 3, (1982), p. 3-6.

Deze volksschouwburg werd gebouwd in 1847 door de architect Louis Minard, met de bedoeling er toneelstukken in de Vlaamse taal te laten spelen. Op 22 maart 1922 werd de „Théatre Minard, société anonyme á Gand" opgericht. Het maatschappelijk kapitaal werd vastgesteld op driehonderdvijftigduizend frank, vertegenwoordigd door zevenhonderd aandelen van 500 frank. Geïllustreerd.

Industriële Archeologie, Scriptophilie

DE MEYER P. . COUSSENS F, RYCKAERT P.en RYCKAERT A.

Overzicht van het rollend materieel van de T.E.G. - E.T.G. en de M.I.V.G. van 1895 tot heden

Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële cultuur, 5, (1987) nr. 1, p. 29-39.

Het artikel heeft tot doel een overzicht te geven van het rollend materieel inzonderheid tramvoertuigen en autobussen, van de T.E.G. -E.T.G. (Tramways Electriques de Gand - Electrische Tramwegen van Gent) met het oog op het inrichten van een afzonderlijke afdeling „openbaar vervoer" in het Museum voor Industriële Archeologie en Textiel. Rijk geïllustreerd.

Industriële archeologie, scriptophilie

DE MEYER R.

"Onze wijk" rond 1900,

Ghendtsche Tydinghen, 20, (1991), nr. 3, p. 132-142 en nr. 4, p. 190-205.

Bespreking van de Gentse wijk ten noorden van het Verbindingskanaal. Met illustraties.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

DE MOOR P. - VAN DEN BOSSCHE,

Stadsarcheologische kaarten. Een bijdrage van de luchtfotografie.

Stadsarcheologie, jg. 3, (1980), nr. 3, p. 2-9, geïllustreerd.

De luchtfotografie en -interpretatie kan ook voor de stadsarcheologie zeer belangrijke gegevens opleveren, o.a. het vastleggen van nauwkeurige grondplannen, gegevens over de gebouwenmorfologie of over het oorspronkelijke stratenpatroon. Voor de deelgemeenten is het mogelijk de archeologische sites op te sporen en te inventariseren. Een eerste poging daartoe werd ondernomen voor de deelgemeenten van Gent. Voor dit onderzoek werd gebruik gemaakt van vertikale opnamen van het Ministerie van Openbare Werken die werden gerealiseerd in juni 1Tenslotte werd een kaart opgesteld die voor de Gentse deelgemeenten aangeeft : omwalling met gracht ,: omwalling gevormd door een berm ,: verhevenheid ,: bodemspoor ,: vegetatiespoor ,: perceelsgrens.

Archeologie

DE MULDER B.

Uit het "syndicale" leven gegrepen : interviews met Gentse metaalbewerkers, in Roodgloeiend. Bijdragen tot de geschiedenis van de Centrale der Metaalbewerkers van België,

AMSAB. C.M.B., Gent, 1990, p. 479-497.

Met tabellen en foto's.

Hedendaagse Tijd

DE MULDER W.

Eenheid en verdeeldheid binnen de gelederen van de Gentse „Association libérale", 1878-1890.

RUG, R. Van Eenoo, 1979.
Verhandeling

DE MUYNCK M.

Volksdevoties te Ekkergem

Duizend jaar Ekkergem, Gent, 1974, p. 145-175.

Dit artikel bevat vier volkskundige bijdragen, gewijd aan de H. Bloed­kapel (tot in 1796 gelegen op de huidige hoek van de Ekkergemstraat en het Heilig Bloedstraatje) ; de figuur van pastoor Michiel Zachmoorter (1582-1660) en de passiedevotie te Ekkergem ; het wonderkruis van het klooster van Deinze binnen Ekkergem ; het kruis van Rooigem

Folklore

DE NAEYER M.

De abdij van Baudelo te Gent, vanaf de Beeldenstorm tot de Franse Revolutie

RUG, 1957.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

DE NAVE F. (red.),

Liber Amicorum Leon Voet

Antwerpen 1985, XVIII, 651 blz.

Met voorbericht en ten geleide van F. NARMON, H. LIEBAERS, G. SCHMOOK en F. DE NAVE. Naast de artikelen bevat de bundel een beschouwing over het beroep van konservator door H. LIE-BAERS en een biobibliografie van Leon Voet door F. DE NAVE. Voet (Gentbrugge, 1919-) behaalde een doktoraat in de geschiedenis aan de R.U.G. Van september 1944 tot december 1946 was hij leraar aan het Koninklijk Atheneum te Gent. Daarna keerde hij terug naar het universiteitsmilieu en werd assistent bij prof. E. Strubbe. Van 1949 af verbleef Voet te Antwerpen. Het stadsbestuur aldaar benoemde hem tot konservator van het Museum Plantijn-Moretus, het Stedelijk Prentenkabinet en het Rubenshuis. Geïllustreerd.

Biografische nota's en biografieën

DE NEVE M.,

Kinderarbeid te Gent van 1830 tot 1914,

Tijdschrift rondom Industriële Cultuur, 10, (1992), nr. 1, p. 2-45.

Geïllustreerd.

Hedendaagse Tijd

DE PAEPE E.

Prof. Dr. J. Persyn, 1878-1978.

Wachtebeke, jaarboek 1978, (nr. 12), 59 blz.,

. Levensschets en gedenkboek naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de geboorte te Wachtebeke van J. Persyn, hoogleraar aan de Gentse Universiteit en criticus. geïllustreerd

Biografische artikels en nota's

DE PAEPE F.

Aspekten van de economische era sociale geschiedenis van de Gentse katoennijverheid in de Hollandse Tijd (18141830).

RUG, H. Balthazar, 1975.
Verhandeling

DE PAEPE J.

1874-1974. 100 Jaar Sint-Pieters-Buiten. Gent

Gent, 1974, 76 blz

Een overzicht van de parochiegeschiedenis van Sint-Pieters-Buiten. Ge­illustreerd. Lijst van parochiepriesters.

Godsdienst

DE PAEPE J.-L. en L. WELLENS-DE DONDER,

Adolphe Quetelet, 1796-1874. Exposition documentaire présentée à la Bibliothèque Royale Albert Ier à l'occasion du centenaire de la mort d'Adolphe Quetelet.

Bibliothèque Royale Albert Ier , Brussel, 1974, XXXI en 205 blz.

Cataloog, geïllustreerd.

Biografische nota's, nekrologieën, enz.

DE PAEPE P. en VERMEULEN F.

Archeo-petrografisch onderzoek van natuursteen gevonden in enkele Gallo-Romeinse nederzettingen uit het Gentse

VOBOV-Info, (1988-1989), nr. 32-33, p. 1-15

Studie over het gebruik en verhandelen van natuursteen in de Gallo-Romeinse nederzettingen van Asper, Eke, Huise, Sint-DenijsWestrem en Sint-Martens-Latem. Geïllustreerd.

Archeologie

DE PAEPE R.

Geschiedkundige nota bij de litho „Pied de Nez" van S. Kierdorff

De Draeke, jg. 5, vol. 4, p. 94-95.

In 1829 namen Gentse muziekverenigingen deel aan een festival te Rijsel. Bij hun terugreis werden ze te Kortrijk spottend onthaald met een triomfboog opgericht bij middel van grote ineengeschoven stoofbuizen. Sofie Kierdorff stelt deze gebeurtenis voor op een litho uit 1829. Geïllustreerd.

Heemkunde

DE PERMENTIER C.

De Grote Schouwburg

G.O.V. Heraut, 22, (1987), nr. 1, p. 31-35.

Geïllustreerd

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DE PERMENTIER C.

De Heirniswijk. Wandeling Gentse Feesten 1989

G.O.V.-Heraut, 25, (1990), nr. 5, p. 55-72.

Geïllustreerd

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DE PERMENTIER C.

Gentse Floraliën

G.O.V. Heraut, maart 1985, 14 blz.

Korte historiek van de Gentse Floraliën. Geïllustreerd.

Heemkunde

DE PERMENTIER C.

Het Justitiepaleis te Gent

G.O.V. Heraut, jg. 21, (1986), nr. 6, 4 blz.
Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DE PERMENTIER C.

Rond de Gentse waterwegen. De Reep

G.O.V. Heraut, 22, (1987), nr. 5, 14 blz.
Heemkunde, volkskunde, genealogie

DE PERMENTIER C.

Rond de Gentse waterwegen. De Reep, deel 2

G.O.V. Heraut, 23, (1988), nr. 1, p. 15-26.

Met bespreking van het Geraard de Duivelsteen, het bisschoppelijk seminarie, het hotel Van Eersel (nu St. Bavo-humaniora), het Bisdomplein, het bisschoppelijk paleis, de nationale bank, het hotel Hulin de Loo, de rijksmiddelbare school, het standbeeld van Keizer Karel, de Nieuwbrug en de Oude Beestenmarkt. Geïllustreerd.

Heemkunde, volkskunde, genealogie

DE PERMENTIER Chr.

Meester Huyghe Van der Goes († 1492)

G.O.V. Heraut, jg. 17, nr. 4, (1982), p. 17-22.

Vijfhonderd jaar na zijn dood zal aan de gevel van het huis waar de woning van deze beroemde schilder stond, een basreliëf worden aangebracht en wordt er een tentoonstelling „Het Imaginair Museum Hugo Van der Goes" opgericht. Van der Goes kreeg verschillende opdrachten te Gent alvorens hij tussen 1475 en 1478 Gent verliet om zich bij de Augustijnerorde in het Rode Klooster nabij Brussel terug te trekken. Zijn belangrijkste werk, het Portinari-retabel bevindt zich te Firenze. Gent zelf bezit geen originele Van der Goes. Geïllustreerd. Met bondige bibliografie.

Kunst en Kultuur

DE POORTER Fr.

De Kerk en in het bijzonder het bisdom Gent in verzet (1786-1814).

De Roede van Tielt, 9, (1978), p. 25-34.

Overzicht van het verzet in het bisdom Gent tegen het regime op basis van „De jonge Leviten (sic) van het Seminarie van Gent te Wezel, te Parijs, enz.; met eene voorafgaande Levensschets van den Cardinael Franckenberg en een Overzigt der kerkelijke gebeurtenissen van het Jaer 1801 tot 1814. Versierd met eene op stael gesneden print, voorstellende den H. Joseph, Patroon van Belgiën. Door P.J. Vander Moere, Priester der Societeit Jesu, Levensbeschrijver van de H. Theresia in de Acta Sanctorum der Bollandisten. Brussel, 1856.

Kerkgeschiedenis, abdijen, kloosters

DE POTTER A.

Geïllustreerde Gids van Oud Gent

Tielt, 1983, 207 blz.

Toeristische Gids met tal van illustraties.

Heemkunde

DE POTTER F.,

Gent van den oudsten tijd tot heden. Geschiedkundige beschrijving der stad, 8 dln.,

Handzame, 1969 e.v. Facsimileuitgave.
Algemeen

DE PUE J.P

Geschiedenis van het voormalig klooster van Sint Catharina van Senen van de Predikheressen-Dominikanessen Nieuwland te Gent (1628-1783),

Gent, 1980, 71 blz., geïllustreerd.

In 1627 of 1628 kwamen vijf zusters uit Temse om hier te Gent aan het Nieuwland een nieuwe kloostergemeenschap te vormen. In Gent was het klooster bekend als het klooster der Predikheressen. De auteur behandelt de benaming van het klooster ,: de ligging ,: de eerste jaren na de stichting ,: de vrijstelling van belastingen ,: de financiële toestand ,: de priorinnen ,: zusters en biechtvaders ,: devoties ,: schilderijen ,: begraafplaatsen ,: de afschaffing (17 maart 1783) en de verkoop van het klooster (1787). Met bijlagen

Kerkgeschiedenis, abdijen, kloosters

DE PUE J.P.

750 Jaar Dominikaans leven te Gent

Gent, (1977), 72 blz.

Beschrijving en geschiedenis van de dominicanenkloosters te Gent, alsook van enkele belangrijke dominicanenfiguren. Bespreekt „het Pand" te Gent, zijn geschiedenis en de plannen voor zijn restauratie, gaat dan dieper in op de refter en op de muurschilderingen. De auteur beschrijft ook het leven en de artistieke bedrijvigheid van pater Philippus Wyckaert (t 1694), musicus en componist van beiaardliedjes ; alsook van Franciscus Rooman (1647-1735), een broeder bouwkundige die o.m. de Pont-Royal bouwde in Parijs ; van pater Bernardus de Jonghe, historicus (1676-1749) ; een historiek van het klooster van de dominicanessen aan het Nieuwland, alsook het klooster van de Engelse dominicanessen te Melle-Vogelhoek (1868-1883) en het klooster in de Sleepstraat te Gent (1909-1920). Tenslotte een beschrijving van het huidig dominicanenklooster in de Hoogstraat (vroeger Leprozerij en Abdij van het Rijke Gasthuis) en van de dominicanenkerk in de Holstraat. Bovendien wordt het werk van de dominicanen in de Begijnhoven besproken, alsook de stichting door de dominicanen van kloosters in het Vlaamse land. Geïllustreerd.

Kerkgeschiedenis, abdijen, kloosters

DE PUE J.P.

Geschiedenis Groot Begijnhof Sint Elisabeth Gent en Sint-Amandsberg

De paters dominicanen v.z.w.), Leuven, 1984, 61 blz.

De brochure schetst het ontstaan van het Groot Begijnhof in de 13de eeuw en de inrichting ervan. Hoofdstukken werden ook gewijd aan biografieën van de begijntjes Matteken, Nicolae Nieuwlant en Theresia Verhaeghe, aan de betekenis van de dominikanen voor het begijnhof en aan de moeilijkheden en de uiteindelijke verhuis naar Sint-Amandsberg in 1874. Met inleiding, bibliografie en bijlagen. Geïllustreerd.

Kerkgeschiedenis, kloosters

DE PUYDT G.

Herinnering aan E.H. Pastoor Joris Vandenbroucke. Hernieuwer van het poppenspel

Oostvlaamse Zanten, jg. 55, (1980),p. 168-170.

Beschrijving door een ooggetuige van het herinvoeren van het poppenspel aan de Muide in 1922.

Heemkunde

DE RAMMELAERE C.,

Enkele kanttekeningen bij de lijst van de Drongense conscrits, Dronghine. Jaarboek (1992), p. 45-49.

Demografische en sociaal-economische analyse van de eerder door P. CASSIMAN in Dronghine. Jaarboek (1991) uitgegeven lijst van conscrits, die vermoedelijk uit 1815 dateert. Met tabellen.
Hedendaagse Tijd

DE RIDDER - SYMOENS H.

Lieven van Pottelsberghe en het onderwijs te Gent in de zestiende eeuw.

HMGOG, XXXIV, (1980), p. 125-141.

Vervolg van de bijdrage die over de staatsman Lieven van Pottelsberghe verscheen in de HMGOG, XXXII, (1978), p. 101-131. De familie van Pottelsberghe-Van Steelant bewoonde het Hof van Vinderhoute in de Hoogstraat te Gent. Lieven van Pottelsberghe was een gul begunstiger van de Sint-Michielskerk waar hij het „Broederschap van de Zoete Naam Jezus" (1516) stichtte. De familie herbouwde en bouwde vele huizen in het Kinderen Alijnshospitaal. Lieven van Pottelsberghe en Lievine van Steelant lagen ook aan de basis van de belangrijkste beurzenstichting in de Hiëronymietenschool aan de Nederscheldestraat te Gent. In 1521 werden tien beurzen gesticht ter herinnering aan het overlijden van hun zoon Florens in de Franse universiteitsstad Orleans. De auteur gaat dieper in op de praktische regeling van deze beurzen. Hierop volgt een interessante nabespreking van deze ambtenaar, de laatste in de 16de eeuw, die bekleed met vorstelijke macht in Vlaanderen, erin slaagde om zijn invloed in persoonlijk voordeel om te buigen. Geïllustreerd. Met bijlage : Lijst van de scholieren die genoten hebben van de beurzenstichling van Lieven van Pottelsberghe tussen 1521 en 1529.

Moderne tijden

DE RIDDER - SYMOENS H., ILLMER D., RIDDERIKHOFF C.M.

Premier Livre des Procurateurs de la Nation Germanique de l'Ancienne Université d'Orléans, 1444--Seconde Partie. Biographies des Etudiants. Vol. I. Introduction. Sources et bibliographie. Biographies des étudiants 1444-1-1515. Vol. II. Biographies des étudiants 1516-1546.

Leiden, 1978-1980

Biografische nota's over Vlaamse studenten, waaronder Gentenaars

Middeleeuwen

DE RIDDER H.

Bijdrage tot de kennis van de Middeleeuwse stadspoorten in het oud graafschap Vlaanderen, vooral gesteund op graphische documenten

RUG, 1950.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

DE RIDDER J.

Pieter van Gent alias Pedro de Gante (1480?-1572)

HMGOG, XXXIX, (1985), p. 149-172.

Pieter van Gent trok in 1523 als minderbroeder naar het huidige Mexico. Hij verrichtte er evangelisatiearbeid en bouwde een gans onderwijssysteem op. Hij bekwaamde de Indianen niet alleen in de leeskunst, maar bracht hen ook praktische en artistieke handvaardigheden bij. Ook nam hij het op voor de gelijkberechtiging van de Indianen en hekelde de uitbuitingsmentaliteit van de kolonisten.

Biografische nota's en biografieën

DE RIDDER J.H.A.

Een onbekend Sint-Pietersplein

HMGOG, dl. XXXV, (1981), p. 129-138.

Deze stedebouwkundige en architecturale historiek van het Gentse Sint-Pietersplein, met zijn 18.700 m2 het grootste plein van Gent, vangt aan in de middeleeuwen. Toen werd er reeds (tot 1810) geregeld de kloostermarkt of rommelmarkt gehouden. In 1799 werd de vroegere parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw in het noordoosten gesloopt, zodat het plein een erg verwaarloosd uitzicht kreeg. Dit werd nog erger, nadat in 1811 aan de zuid- en zuidwestkant de residentie van de abt en de proosdij van de vroegere Sint-Pietersabdij werd afgebroken. Uit die periode, vermoedelijk de eerste helft van 1810 dateert een schetsmatige, maar toch nauwkeurig gekoncipieerde tekening van Pieter Jozef Jakob Tiberghien (1755-1810). Deze schets van deze edelsmid, architekt en boekillustrator is te vinden onder een vijfhonderdtal tekeningen van zijn hand in de Gentse Universiteitsbibliotheek. P.J. Goetghebuer (1788-1866) maakte er achteraf een gekommentarieerde kopie van. Tiberghien had op het Sint-Pietersplein een praktisch oefenveld voor het leger van keizer Napoleon ontworpen, geflankeerd door een kunstmatig opgeworpen heuvel met ruiterstandbeeld, een zegezuil en een soort klassieke tempel. De plannen van Tiberghien werden nooit uitgevoerd. Het huidige plein werd ontworpen (in 1847) door architect Charles Le Clerc-Restiaux in sobere neo-klassieke stijl, op vraag van schepen De Pauw. Het kwam samen met het pleintje in de Sint-Amandsstraat klaar in 1851. Dezelfde architect richtte tezelfdertijd een modelbeluik op van honderd arbeidershuisjes, nl. het De Vreese-beluik, dat in 1935 zou gesloopt worden. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DE RIDDER J.H.A.

Gerechtigheidstaferelen voor schepenhuizen in de Zuidelijke Nederlanden in de 14de, 15de en 16de eeuw,

Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Schone Kunsten, nr. 45, Brussel, 1989, 182 blz.

Als Gentse gerechtigheidstaferelen worden besproken: een Laatste Oordeel uit 1413 door L. vanden Clite (thans in het Stedelijk Museum van Diest), een Laatste Oordeel uit 1589 door R. Coxcie (thans in het Museum voor Schone Kunsten te Gent) en een onthoofdingsscène uit 1608 door P. Pieters (thans in het Bijlokemuseum te Gent). Geïllustreerd.

Kunst, kultuur

DE RIDDER J.H.A.

Pedro de Gante.

Spiegel Historiael, 12, (1977), p. 651-657.

Samenvattend overzicht van het leven van deze Gentse missionaris (1480-1572) die in 1523 als lekenbroeder in de orde van Sint-Franciscus naar Mexico vertrok. In Mexico wordt fray Pedro de Gante beschouwd als een nationale figuur.

Kerkgeschiedenis, abdijen, kloosters

DE RIDDER J.H.A.

Zestiende-eeuwse gerechtigheidstaferelen in Vlaanderen. Drie Laatste-Oordeelschilderijen

Oostvlaamse Zanten, LXIII, (1988), nr. 3, p. 157-166.

Geschilderde gerechtigheidstaferelen werden in de vroegere schepenhuizen opgehangen uit morele of belerende overwegingen. De auteur bespreekt drie dergelijke Oostvlaamse taferelen. Ze bevinden zich thans in de stadhuizen van Geraardsbergen en Oudenaarde en in het Museum voor Schone Kunsten te Gent. Het Gentse schilderij is van de hand van Rafael Coxcie (1589). Geïllustreerd.

Kunst, kultuur

DE RIDDER-SYMOENS H.

Enkele gegevens over Joos Balbiaens universitaire studies

HMGOG, XL, (1986), p. 97-100.

Joos Balbiaen (Aalst, 1543 - Gouda, 1616) was arts, alchemist en legerkapitein in Gent. Hij studeerde aan de universiteiten van Heidelberg en Orleans. In Heidelberg volgde hij vermoedelijk medicijnen en in Orleans rechten. In beide steden kwam Balbiaen nauw in kontakt met het kalvinisme. Van zijn verblijf aan de universiteit van Padua vond de auteur geen sporen terug.

Biografieën

DE ROECK C.

De gezagsstrukturen en hun landschappelijke verschijningsvormen in de kasselrij van de Oudburg tijdens de late middeleeuwen,

RUG, 1974.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

DE ROO U.

Beeldhouwer Mathias Zens en de neo-gotiek 1839-1989

z.pl., 1989, 76 blz.

Mathias Zens (Schwarzenborn, 1839-Gent, 1921) volgde de Gentse Sint-Lukasschool en leverde beeldhouwwerk voor verschillende kerken in de stad. Geïllustreerd.

Biografieën

DE RUYCK E.

Analyse van de gedragingen van de stichters en leden van het Sint-Vincentins a Paulo genootschap te Gent, 1843-1880.

RUG, R. Van Eenoo, 1977.
Verhandeling

DE RUYCK L

De adel in het kanton Zomergem en het 4e kanton van Gent gedurende de 19e eeuw

RUG, 1979.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

DE SAEGER L.

De Vita Amalbergae. Een 9e-eeuwse speculum virginum van de Sint-Pietersabdij te Gent

KUL, 1976.
licentiaats- en doctoraatsverhandelingen

DE SCHAMPHELEIRE H., WITTE E., BORNE F.,

Vrijmetselaars te Gent tijdens het Empire en de Hollandse periode (1804-1824),

HMGOG, XXV, (1971), 73-209.

Uit verschillende archieffondsen werden biografische en sociale gegevens samengebracht over 752 leden van de vijf Gentse loges in de Franse en Hollandse tijd. Daarnaast een grondige studie van de verschillende ritussen.

Vrijmetselarij

DE SCHRIJVER E.

Inventaris van het archief van het Sint-Vincentius-a-Paulogenootschap te Gent 1845-1970

Inventarissen van archieven bewaard op het Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum, reeks A, nr. 5, Leuven, 1985, 43 blz.

Het Sint-Vincentius-a-Paulogenootschap werd in 1845 op initiatief van enkele vooraanstaande katholieken te Gent gesticht. Deze organisatie voor welstellende leken had tot doel de leden tot zelfheiliging te brengen door het beoefenen van liefdadigheidswerken. Het huisbezoek aan de armen was de belangrijkste aktiviteit. Hiermee wilden de Vincentianen materiële en vooral geestelijke bijstand verlenen. Andere initiatieven waren het oprichten van scholen, patronaten en soldatenkringen. De eerste Gentse Sint-Vincentiusschool werd reeds in 1846 gesticht. Naast de eigenlijke inventaris bevat deze uitgave een inleiding, een bibliografie en een klapper.

Inventarissen, bibliografieën, regestenlijsten

DE SCHRIJVER H.,

Oude grafschriften in de kerk van het oud begijnhof Ste-Elisabeth te Gent

Heemkundige Kring De Oost Oudburg. Jaarboek XI, (1973-1974), p. 88-96.

Uitgave van een handschrift dat berust in de Koninklijke Bibliotheek. Geïllustreerd met 66 wapenschilden.

Regestenlijsten. bronnenuitgaven

DE SCHRYVER A.

In memoriam Prof. Dr. Jozef Duverger.

HMGOG, dl. XXXIII, (1979), p. 1-2.
Biografische artikels en nota's

DE SCHRYVER A. Y. VANDEN BEMDEN en G.J. BRAL

Drolerieën te Gent. De vondst van middeleeuwse glasraamfragmenten uit het dominikanenklooster,

Kortrijk, 1991, 142 blz.

In 1982, tijdens de restauratiewerken aan het dominicanenklooster zijn heel wat glasraamfragmenten teruggevonden. Ze worden in het boek chronologisch en typologisch besproken. Met illustraties. Zie ook A. DE SCHRYVER, Museum Glasramen Het Pand, in G.O.V.-Heraut, 26, (199 l), nr. 3, p. 1-6.

Kunst, kultuur

DE SCHRYVER A.,

Een nieuwe kijk op de middeleeuwse glasschilderkunst te Gent. De vondst van glasraamfragmenten uit het Pand

HMGOG, XLV, (1991), p. 119-131.

Over de betekenis en het belang van de middeleeuwse glasraamfragmenten in 1982 gevonden tijdens de restauratiewerken aan het Dominicanenklooster "Het Pand". Geïlustreerd.

Kunst, cultuur

DE SCHUYTER I.

Biografie van Eduardus-Theodorus De Vynck (Gent 2.2.1859 - Gent 17.8.1930)

Ghendtsche Tydinghen, jg. 13, (1984), nr. 6, p. 343-352.

Biografie van het Gents gemeenteraadslid Eduard De Vynck. Van beroep was hij suikerbakker. Als trouw aanhanger van de socialistische partij zou hij zich inzetten voor het scheppen van een degelijk Nederlandstalig onderwijs, voor betere levensomstandigheden bij de arbeiders en voor de opvoeding van de zwakkere kinderen. Hij was o.m. betrokken bij het l'Oeuvre du Grand Air pour les Petits de la ville de Gand, en lid van de Toneelcommissie, waarin hij het beleid van de Nederlandse Schouwburg verdedigde.

Biografische nota's

DE SMEDT M.

De literair-historische activiteit van Jan Frans Willems (1793-1846) en Ferdinand Augustijn Snellaert (1809-1872),

Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent, 1984, 406 blz.
Kunst, cultuur

DE SMEDT M.

F.A. Snellaert en het toneel

Wetenschappelijke Tijdingen, XLVII, (1988), nr. 1, p. 1-18.
Kunst, cultuur

DE SMET E

Bijdrage tot de toponymie van Wachtebeke.

Wachtebeke - Jaarboek 1975, p. 7-135

Interessant voor bepaalde facetten van de geschiedenis van enkele Gentse abdijen (Sint-Pieters, Sint-Baafs, Doornzele) die een groot aantal cultuurgronden te Wachtebeke bezaten. Met een lijst van de belangrijkste straat-, gehucht-, water- en veldnamen (verzameld met medewerking van G. LANCKRIET).

Heemkunde en Folklore

DE SMET E.

De bezittingen van het Rijke Gasthuis te Eeklo.

Appeltjes van het Meetjesland, 27, 1976, p. 181-267.

Onderzoek naar de bezittingen van het Gents Leprozenhuis in het bijzonder het ontginningscentrum Groot Goed of Gasthuisgoed (13de eeuw). Met bijlagen. Geïllustreerd.

Kerkgeschiedenis, abdijen, kloosters

DE SMET E.

De familie Della Faille d'Assenede als heren van het Ambacht (17de - 18de eeuw)

Wachtebeke. Jaarboek 1979-1980, 13-14, p. 5-33.

De familie Della Faille verbleef niet in het Ambacht, maar wel te Gent. Bespreking van de houding van de familie en van goederen in het ambacht.

Heemkunde

DE SMET E.

De familie Della Faille d'Assenede als heren van het Ambacht (17de - 18de eeuw)

Wachtebeke, Jaarboek 1979-1980, (13-14), p. 3-46.

Verscheidene Della Failles betrokken belangrijke functies in Gent, o.m. in de stadsmagistratuur. Geïllustreerd. Met bijlagen en genealogisch overzicht.

Moderne Tijden

DE SMET E.

Gentse vondelingen en verlaten kinderen vonden te Eeklo een thuishaven

Heemkundige Bijdragen uit het Meetjesland, 2, (1988), nr. 3, p. 143-149.

Geïllustreerd

Heemkunde, volkskunde, genealogie

DE SMET E.

Wachtebekenaars, buitenpoorters van Gent

Ons Meet jesland, jg. 16, (1983), nr. 3, p. 149-152.

De buitenpoortersboeken van Gent vermelden tussen 1476 en 1492 46 Gentse families. Geïllustreerd.

Middeleeuwen

DE SMET G.

Het hof ten Diepenborre te Zonnegem.

Zonnegem, 1978, 68 blz.

Het hof Ten Diepenborre te Zonnegem (175 dagwand) was een pachthoeve van de grootjuffer van het Gentse Sint-Elisabethbegijnhof. De opbrengst van de hoeve werd gebruikt ten voordele van de infirmerie van het begijnhof. De auteur bespreekt bondig het oud en nieuw Sint-Elisabethbegijnhof te Gent en schetst daarop het ontstaan en de grootte van het hof Ten Diepenborre. Hij gaat verder in op de pachters, metingen van de gronden, tienden, renten en rekeningen. Geïllustreerd.

Kerkgeschiedenis, abdijen, kloosters

DE SMET G.

In memoriam A. Burssens (1 september 1897 - 20 oktober 1983)

Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Jaarboek, XLVI, (1984), p. 263-271.

Burssens studeerde Germaanse filologie aan de K.U.L. In 1924 vertrok hij naar Kongo om er de inlandse talen te bestuderen. Na zijn terugkeer in 1926 werd hij leraar aan het Koninklijk Atheneum te Gent. Nog in hetzelfde jaar begon zijn universitaire loopbaan aan de R.U.G. Hij werd hoogleraar in de Afrikaanse talenstudie en bouwde mee het Instituut voor Oosterse, Oosteuropese en Afrikaanse talen aan de Gentse universiteit op. Met foto.

Biografische nota's en biografieën

DE SMET G. (ed.),

Een gedenkboek ter gelegenheid van de professor Frans Daels-hulde op 5 februari 1983 in de Bijloke-abdij te Gent,

Vereniging voor Wetenschap), Gent, 1984, 69 blz.

Bundel met de lezingen gehouden op de herdenkingsdag van deze medikus, hoogleraar en Vlaamse voorman. Geïllustreerd.

Biografische nota's en biografieën

DE SMET M.

Het aardewerk van de Boudeloabdij te Klein-Sinaai (Stekene), III

VOBOV-INFO, nr. 16, (1984), p. 1-14.

Te Klein-Sinaai wordt sinds 1971 de verdwenen Boudeloabdij nauwkeurig onderzocht. Deze abdij was een refuge van de Boudelostichting te Gent.

Archeologie

DE SMET P.

Oproer in het weeshuis

Antwerpen-Weesp, 1985, 188 blz.

Roman die het dagelijks leven in het vooroorlogse Gentse weeshuis schetst.

Heemkunde, volkskunde

DE SMET Th.

Boven Gent rijst,. onze nieuwe draek!

Ghendtsche Tydinghen, jg. 12, (1983), nr. 2, p. 74-79.

Sfeerbeeld over de plaatsing van de nieuwe Gentse draak.

Heemkunde

DE SMET Th.

Brief uit Argentinië. Anno 1889

Ghendtsche Tydinghen, jg. 14, (1985), nr. 2, p. 88-90.

Einde 1888 trekken heel wat Gentenaars naar Zuid-Amerika in de hoop aldaar een nieuw bestaan op te bouwen. De publikatie van deze brief, geschreven op 21 januari 1889, geeft ons een idee van wat velen van hen te wachten stond tijdens de overtocht en bij hun aankomst aldaar.

Heemkunde

DE SMET Y.

De restaurateur ter tafel gebracht

Interbellum, 9, (1989), nr. 3, p. 6-7: nr. 4, p. 5-7: nr. 5, p. 4-7: 10, (1990), nr. 1, p. 5-7 en nr. 4, p. 5-7.

Bevat biografische gegevens over de kunstminnaar professor-dokter Adriaan Martens (Bocholt, 1885-Astene, 1968) en een bespreking van zijn woonhuis te Astene, thans omgebouwd tot restaurant. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DE SMET Y.

De restaurateur ter tafel gebracht (6),

Interbellum, 10, (1990), nr. 5, p. 11-14.

Bespreking van het gerestaureerde woonhuis van professor en dokter Adriaan Martens (Bocholt, 1885-Astene, 1968) te Astene. Geïllustreerd.

Gebouwen, monumenten, stadsbeeld

DE SMET Y. en POULAIN N

Van kromme tot rechte. Architektuur en toegepaste kunsten in Oost-Vlaanderen van 1920 tot 1940.

Kultureel jaarboek van de Provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen. Nieuwe Reeks nr. 9), Gent, 1979, 113 blz. + 164 illustraties.

Een overzicht van de architektuur en de andere toegepaste kunsten in Oost-Vlaanderen, 1920-1940, waarin veertien kunstenaars als representatief voor deze periode behandeld worden : Jules Boulez ,: Joannes Albert De Bondt ,: Maurits Derolez ,: Gaston Eysselinck ,: Geo Henderick ,: Willy Kessels ,: Jules Lippens ,: Emiel Poetou ,: Gustaaf Rigelle ,: Victor Stuyvaert ,: Valentin Vaerwyck ,: Charles Van Beerleire ,: Albert van Huffel. Biografie per kunstenaar ,: uitvoerige bibliografie ,: register op persoonsnamen.

Kunst en Kultuur

DE SMIDT F.

De Sint-Niklaaskerk te Gent. Een paar archeologische gegevens.

Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Weten­schappen Schone Kunsten van België. Klasse der Schone Kunsten, jg. XL, nr. 2), Brussel, 1978, 47 blz.

Bij het verwijderen van relatief recent metselwerk in de Sint-Niklaaskerk te Gent werden fragmenten gevonden van gesculpteerde consoles uit de 13de eeuw die elk een mensenhoofd voorstellen. Bovendien werden bladversieringen ontdekt van een aantal kapitelen eveneens uit de 13 de eeuw, alsook enkele fragmenten van een bal­dakijn. Van deze voorwerpen konden plaasteren reconstructies gemaakt worden. Het geheel van de vondsten verschaft waardevolle informatie over de evolutie van de Scheldegotiek. De auteur eindigt met de wens dat aan de Sint-Niklaaskerk een museum aan het gebouw gewijd, zou toegevoegd worden. Geïllustreerd.

Gebouwen, stadsbeeld

DE SMIDT F.

Enkele XIIIde-eeuwse steenhouwersmerken in de Sint­Niklaaskerk te Gent,

Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Schone Kunsten, XXXVI, (1974), nr. 4, Brussel, 1974, 55 blz.

In deze mededeling bespreekt de auteur drieëndertig steenhouwersmerken die werden ontdekt in de noordelijke transeptgevel. Dit is een gelegenheid om dieper in te gaan op de aktiviteit die heerste op de middeleeuwse bouwplaatsen in 't algemeen en op deze rondom de Sint-Niklaaskerk in het bijzonder. Uitgaande van een vergelijking tussen de Gentse steen­ ze geschetst door Villard de Honnecourt vraagt hij zich af in hoever Gent beroep deed op vreemde steenhouwers. Geïllustreerd.

Gebouwen1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   70


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina